Viktigheten av kultur, idrett og frivillighet

Arendal er utrolig gode på frivillighet. Det har vi nok en gang sett i sommer gjennom de utrolig viktige og utrolig bra arrangementene som Canal Street, Tall Ships Races Arendal, Konserten i Kolbjørnsvik og nå i Arendalsuka.
Men vi har mange hverdagshelter og frivillige innen idretten, innen kultur, kirkesamfunn, musikk, kunst, Hoves venner, Buøya, Stølsvika, frivillighetssentrene, Røde Kors, Kirkens bymisjon; ØIF Arendal, Arendal fotball, korpsene etc. Eksemplene er utallige. Uten alle de tusen frivillige ville det ikke vært mulig å få gjennomført alle de gode arrangementene – livsnerven og limet i et hvert samfunn. En stor takk til alle frivillige i Arendal.

Linda D. Øygarden, bystyremedlem og Ordførerkandidat Arendal Høyre
Geir Fredrik Sissener, Gruppeleder Arendal Høyre og 15.kandidat 

Kultur, idrett og frivillig deltagelse beriker menneskers liv og gir livskvalitet. Kunst og kultur forankrer oss i vår felles historie, utfordrer oss og åpner opp for det ukjente. Idretten og frivilligheten bidrar til aktiviteter for alle aldre, og Arendal Høyre vil jobbe for å legge forholdene til rette for at både kultur, idrett og frivillighet kan blomstre og vokse. 

Dette må vi ta vare på og videreutvikle. Det vil Arendal Høyre. Vi ønsker derfor å innføre en frivillighetsmillion. Den skal fordeles årlig basert på søknader. Det vil gi et løft til frivilligheten i Arendal.
Høyre vil opprettholde kulturmillionen for å sikre lokale kulturgrupper sin mulighet for å kunne leie Arendal Kulturhus rimelig. Den skal opp til behandling i bystyret 31.august.
Høyre vil videreføre gratisprinsippet for lag og foreninger for bruk av kommunale idrettsanlegg. Det er et gode som mange andre kommuner ikke tilbyr ulike idrettslag.

Arendal Høyre vil gjeninnføre et fritidskortet til unge (som dagens regjering har fjernet) og vi vil styrke arbeidet med frivilligheten for å skape inkluderende og gratis arenaer for familier.

Arendal Høyre vil styrke fritidsklubbene. Vi vil prioritere å styrke fritidstilbud til ungdom i områder med særlig høye levekårsutfordringer, som for eksempel: møteplasser, sommerjobber, fritidsaktiviteter gjerne gjennom frivilligheten.

Kulturlivet må utvikles på egne premisser og være fritt. Kommunens støtteordninger til  kulturlivet må ivareta både de små og de store aktørene. Det er viktig å legge til rette for mangfoldet, og oppmuntre og gi gode rammevilkår. 
Idretten bidrar til god folkehelse, deltagelse og inkludering. Frivilligheten skaper et lokalt engasjement og felleskap. Arendal Høyre vil tilrettelegge for arendal som en internasjonal by innen kultur, næring og idrett og utvikle Arendal som kulturbyen øst i Agder. 
Vi må sørge for et bredt og attraktivt kulturtilbud.
Slik kan vi fortsett å bygge gode liv på tvers av generasjoner – det gode liv i Arendal.

Linda D. Øygarden, bystyremedlem og Ordførerkandidat Arendal Høyre
Geir Fredrik Sissener, Gruppeleder Arendal Høyre og 15.kandidat