Syv grunner til å stemme Høyre i Arendal

1. Gled deg til å bli gammel i Arendal

Det haster med å bygge ut flere sykehjemsplasser i Arendal. Høyre vil derfor bygge nytt helsehus i sentrum. Høyre vil sikre et mangfold i eldreomsorgen, med flere bo- og omsorgsplasser og en ny demenslandsby. Vi vil også sørge for gode møteplasser, smakfulle måltider og et variert kulturtilbud til alle eldre, slik at alle har god livskvalitet hele livet!

2. Hjelp når du trenger det

For mange arendalitter står uten fastlege, og mennesker som sliter med sin psykiske helse må stå månedsvis i kø for å få hjelp. Høyre vil prioritere lokalt tilskudd til fastlegene, å styrke skolehelsetjenesten, ha en mer tilgjengelig helsestasjon for ungdom og bedre lavterskeltilbudene innen psykisk helse, som Fontenehuset.

3. Alle skal med  

Ca. 1400 barn i Arendal vokser opp i lavinntektsfamilier. Altfor mange blir holdt utenfor fellesskapet på grunn av dyre kontingenter og utstyr. Høyre vil at alle barn og unge skal få delta på minst én fritidsaktivitet i uken, uavhengig av foreldrenes lommebok. Derfor vil vi gjeninnføre fritidskortet.

4. Du skal få beholde mer av egne penger

Det blir stadig dyrere å bo i Arendal. Avgiftene øker, og eiendomsskatten er satt opp med 54 % siden før pandemien. Høyre vil senke skatte- og avgiftsnivået, slik at den enkelte familie beholder mer av sine egne penger. Du vet selv hva som er velferd for deg!

5. Bedre skole for elevene 

Vi klarer ikke å utjevne forskjellene i samfunnet godt nok når elever faller fra og sliter på skolen. Lærerne opplever at de strekkes i flere ender og får for lite tid til å være gode lærere for elevene. Høyre vil derfor styrke laget rundt eleven med tverrfaglige stillinger slik at lærerne får tid til å være lærere. Vi vil også fortsette å investere i et trygt og godt læringsmiljø slik at alle elever trives og er motivert til å gå på skolen. 

 

6. Utvikling gir velferd

Vekst og utvikling er de viktigste forutsetningene for å skape et vellykket samfunn. Høyre vil derfor legge forholdene til rette for at det skapes flere arbeidsplasser i både nye og eksisterende bedrifter. Vi må sørge for at næringslivet blir møtt av en forutsigbar og samarbeidsvillig kommune, og skal prioritere raskere saksbehandling og fjerne unødvendige reguleringer.  

Arendals kyst i solnedgang

7. Alle skal kunne bo i Arendal

Arendal vil oppleve stor vekst i årene som kommer, og det blir avgjørende å bygge nok boliger. Høyre skal legge til rette for at det bygges flere leiligheter i urbane strøk for unge og eldre, og eneboliger i attraktive deler av kommunen. Vi vil også sørge for gode bomiljøer i nye prosjekter, enten du skal leie eller eie.