Politikk

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Skape flere jobber

Aukra Høyre vil at Aukra skal være et vekstkraftig lokalsamfunn med urbane kvaliteter, og et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. For å være rustet for fremtiden må vi ha gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet, slik at enda flere bedrifter kan etablere seg og vokse med trygghet. Trygge arbeidsplasser er en viktig forutsetning for bosetting, velferd, utvikling og vekst i kommunen vår. Den største utfordringen for Aukra kommune er fremtidig befolkningsnedgang fordi det ikke skapes tilstrekkelig med nye arbeidsplasser. I vår kommune hvor antall arbeidsplasser i privat sektor reduseres, er det et betydelig faresignal.

Aukra Høyre vil:
Jobbe aktivt for å gi gode rammebetingelser for det private næringsliv. Administrasjon, politikere og næringsliv må enes om en felles næringsstrategi for hvordan vi kan skape flere arbeidsplasser, særlig i privat sektor.

Spille på lag med det eksisterende næringslivet, og legge til rette for gründere.

Ha mål om å være Norges mest attraktive kommunale arbeidsplass der det er fokus på heltidskultur, karrieremuligheter og trivsel.

Sikre levende vekstbedrifter god infrastruktur og tomteareal slik at de kontinuerlig kan øke sin produksjon og skape flere arbeidsplasser.

Markedsføre Aukra på en god måte slik at flere pendlere bosetter seg i kommunen.

Sørge for at personer med funksjonsnedsettelser, sykmeldte, innvandrere og andre som står utenfor arbeidsmarkedet ivaretas i kommunale planer med tydelige resultatmål.

Sørge for at kommunen oppleves som positiv og løsningsorientert i alle møter med næringslivet. Administrasjonen bør ha regelmessige dialogmøter med næringslivets ledere.

Sette av midler fra Havbruksfondet til et nytt næringsfond for å dekke omstillingskostnader og andre utgifter for etablerte bedrifter, og støtte nyetableringer med fokus på innovasjon og bærekraft.

Jobbe for flere lærlingplasser innenfor alle enheter i kommunen og i privat sektor. Bedrifter som leverer anbud til kommunen bør ha en forpliktelse til å ta inn lærlinger.

Lage målrettede klima- og miljøplaner i samarbeid med lokalt næringsliv.

Kunnskap og helse i barnehage og skole

Skolen er det viktigste virkemiddelet samfunnet har for å gi barn og unge like muligheter. Aukra Høyre vil se hver enkelt elev, og gi dem mulighet til å utvikle sine evner og realisere sine drømmer. Et godt læringsmiljø som motiverer og utnytter potensialet i hvert enkelt individ, er avgjørende for at elevene skal lykkes og for å hindre frafall i skolen. Gode lærere er vårt viktigste verktøy for å nå dette målet. Aukra Høyre vil føre en utdanningspolitikk hvor systemet tilpasses elevene, ikke omvendt.

Aukra Høyre vil:
Legge til rette for et godt læringsmiljø og dyktige lærere med relevant kompetanse i barnehage og skole.

Jobbe for mer tidlig innsats i skolen. Dette er nøkkelen til mestring og bedre læring i skolen, og er en viktig arena for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap.

Jobbe for flere lærlingplasser i både offentlig og privat sektor.

Ha gratis skolefrukt, og at de etablerte kokkestillingene brukes på en best mulig måte i våre barnehager og skoler.

Ha gratis skolebuss for barn som bor lengre enn 2 km fra skolen, og ikke har gang/sykkelvei. Veger som blir betegnet som farlig veg av SVV innvilges buss uavhengig av avstand.

Sørge for at de trafikale forhold på FV 662 gjennom Julsundet løses. Dette er en strekning som er betegnet som farlig veg av SVV

Styrke skolehelsetjenesten med skolepsykolog som utvides opp mot 100% ved behov, samt en helsesykepleier for å forbedre forebyggingsarbeidet blant barn og unge.

Nulltoleranse mot mobbing.

Trygg omsorg og raskere behandling

Enkeltmenneskets behov skal settes i sentrum, fordi ulike mennesker har ulike behov. Aukra Høyre vil legge til rette for at innbyggerne våre kan ta gode og sunne helse- og livsstilvalg i hverdagen. En god og forebyggende helsepolitikk skal synliggjøre de mange og gode valgmulighetene.

Aukra Høyre vil:
Sørge for at kvalitetsreformen «Leve hele livet» etterleves i morgendagens eldreomsorg.

Jobbe for at Aukra kommune fortsetter som en aldersvennlig kommune å bo i.

Aukra kommune skal være en foregangskommune innenfor velferdsteknologi der blant annet innføring av Helseplattformen blir meget viktig.

Jobbe aktivt for arbeidstidsordninger som sikrer kontinuitet i pleien, tilstrekkelig bemanning, et godt arbeidsmiljø og bidra til fortsatt økt heltidskultur både innen eldreomsorgen og i øvrige omsorgstilbud.

Støtte tiltak som fremmer alders- og demensvennlige samfunn.

Bygge videre på at frivilliges innsats er et viktig bidrag til det offentlige tjenestetilbudet.

Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, et styrket psykologtilbud og flere lavterskeltilbud.

Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg for alle innbyggere gjennom bedre tilgjengelighet, god kompetanse og mer tidlig innsats.

Styrke pårørendes rolle også til barn av rusavhengige og psykisk syke.

Grønt skifte

Fylkeskommunen og kommunene er sentrale i det grønne skiftet. Det er her beslutninger tas i nærhet til innbyggerne, og det er her man kan handle lokalt med globale ringvirkninger.

Aukra Høyre vil:
Opprette en klimastrategi med konkrete forslag om utslippskutt i kommunen.

Prioritere tiltak med størst mulig reduksjon i klimagassutslipp per brukte krone, både på kort og lang sikt.

Sette av midler til rydding av strandsonen, der lag og foreninger kan få støtte for å utføre dette arbeidet.

Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp/leie av nye tjenestebiler der det er mulig.

Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler/sykler i hele kommunen.

Stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp.

Legge til rette for sykkelparkering i sentrumsområdene og ved skoler, barnehage, fergekai m.m.

Trygg styring

Høyres politikk bygger på prinsippet om frihet under ansvar. Frihet inspirerer mennesker til å strekke seg lenger og utløser skaperkraft i samfunnet. Høyre tror på fremtiden og menneskenes evne til å finne nye løsninger på felles utfordringer. Men om vi skal være en bærekraftig kommune også i fremtiden må vi forvalte ressursene våre på en fornuftig måte.

Aukra Høyre vil:
Ha en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld.

Ivareta i fellesskap med administrasjonen i Aukra kommune, det store samfunnsansvar det er å forvalte de store inntektene vi har i kommunen. Dette for å sikre framtidige generasjoner og driften av Aukra kommune på en best mulig måte.

Frivillighet

Frivillighet, kultur og fritid skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet. Aukra Høyre mener at et bredt kulturtilbud er viktig for å skape bolyst og for å gjøre kommunen mer attraktiv. Frivillig innsats bidrar til et rikere lokalsamfunn og har stor betydning for hvert enkelt menneske.

Aukra Høyre vil:

  • At kommunen samarbeider mer med frivillig sektor på frivillighetens premisser.

  • Arbeide for at Aukra kommune tilrettelegger for og støtter opp om Gossen Motorklubb sitt nye bilsportanlegg på Rothaugen. Kjøp/leie av Front Safety’s lokaler er en meget viktig del av dette prosjektet.

  • Legge til rette for utbygging av flerbrukshall i Julsundet.

  • Sørge for videre utbygging og vedlikehold av stiene i Aukra kommune. Det må bevilges et fast beløp hvert år i budsjettet til dette.

  • Sørge for gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner.

  • Gi økt støtte til et variert utvalg av kulturarrangement i kommunen vår.