Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Bilde av aktive i Bjerke Høyre

Bjerke Høyres program 2023-2027:

Bjerke skal være en bydel med muligheter for alle

Transport og samferdel

Bjerke Høyre vil gjøre kollektivtransport til et attraktivt alternativ, og gi fotgjengere prioritet blant myke trafikanter. I ytre by trenger mange, særlig barnefamilier, fortsatt bilen for å få hverdagen til å gå opp. Det vil Høyre ta hensyn til.

Bjerke Høyre vil:

 • Ha hyppigere avganger på T-banen med bedre ruteopplysning og mer rettferdig kollektivpris etter hvor langt du reiser
 • Ha mer bruk av fleksible bestillingsbusser i Bjerke og bedre bussforbindelser på tvers i Groruddalen
 • Bygge ut sykkelveinettet i bydelen etter en helhetlig behovsvurdering, fremfor dagens klattvise utbygging
 • Ha god fremkommelighet ved at veivedlikehold, brøyting og strøing prioriteres
 • Skille klart mellom sykkelvei og gangvei og gi fotgjengere forrang
 • Ha billigere beboerparkering i Bydel Bjerke som følger beboeren og ikke bilen. Fremmedparkering skal ikke være gratis
 • Sikre nok parkeringsplasser for nye boliger, i nye utbyggingsprosjekter og der folk samles som skole, barnehage, sykehjem og idretts- og kulturanlegg. Biler skal så langt som mulig stå i egne parkeringsanlegg
 • Lede trafikk i Groruddalen over til E6 så tidlig som mulig, slik at Rv4 (Trondheimsveien) på sikt kan nedgraderes. Endringer skal ikke gi økt trafikk i eksisterende bomiljøer og skoleveier

Byutvikling

De neste ti årene planlegges det for ti tusen flere innbyggere og mange tusen nye arbeidsplasser i vår bydel. Bjerke Høyre vil ha byutvikling som setter av nok plass og grøntarealer til at innbyggerne kan leve aktive liv i en bydel med plass til aktiviteter og rekreasjon.

Bjerke Høyre vil:

 • Sørge for en byutvikling som bygger nok sosial og grønn infrastruktur for kultur, idrett og rekreasjon
 • Ha et eget utbyggingskontor for Økernutbyggingen som koordinerer kommunens etater, slik man hadde for Fjordbyen i Bjørvika
 • At nye byggeprosjekter har førsteetasjer med fellesfunksjoner som gir levende byrom
 • Prioritere renhold og vedlikehold av gater, parker og plasser med tilpasset belysning og trygge badedammer i bydelen
 • Ha Aker sykehus som lokalsykehus for Bjerke og bydelene i Groruddalen

God skole

Osloskolen skal være best på å løfte alle elevene og la de kjenne mestring og læringsglede. Høyre vil beholde fritt skolevalg, ha egen fraværsgrense i Osloskolen for å redusere frafall, og åpne flere skolebygg etter skoledagen og kombinere fritidstilbud med læring. Bydelen er viktig for gode rammer rundt skolehverdagen.

Bjerke Høyre vil:

 • Sikre trygge skoleveier med fotgjengeroverganger, lyskryss og fartshumper der det trengs
 • Ha mer stabile skolekretser som gir forutsigbarhet for barn og foreldre
 • Ha rekkefølgebestemmelser som sikrer nok skoler og barnehager før boliger bygges
 • Prioritere rehabilitering av skolebygg og sikre elevene gode utearealer

Trygg oppvekst

I Bydel Bjerke skal alle få leve frie liv, uten mobbing, utenforskap eller negativ sosial kontroll.

Bjerke Høyre vil:

 • At alle barn skal få delta på minst én organisert fritidsaktivitet, f.eks. gjennom et fritidskort
 • Sikre Økern både ungdomsklubb, aktivitetshus og kulturhus
 • Sikre gode midlertidige løsninger for idrettsanlegg og annen sosial infrastruktur ved store byutviklingsprosjekter i bydelen
 • Gjøre det enkelt for både frivillige og egenorganisert aktivitet å låne eller leie alle kommunale lokaler i bydelen. Låneren skal selv kunne ta ansvar for renhold og tilsyn
 • Ha en samlet oversikt over lokaler og fellesarealer i skoler, flerbrukshaller og andre bygg i bydelen, som frivillige og andre kan låne til kultur, idrett og annen egenorganisert aktivitet
 • At Grefsenkleiva alpinanlegg skal rustes opp og utvides, med nødvendig parkering

Aktiv alderdom

Bjerke Høyre vil at eldre selv skal få velge hvor de skal bo og hvem som skal levere tjenester hjemme.

Bjerke Høyre vil:

 • Ha åpenhet om faktiske ventelister på sykehjem og brukerundersøkelser for sykehjem og hjemmetjenester
 • At eldre skal få rask behandling av søknader til sykehjemsplass og hjemmehjelpstjenester
 • At eldre skal få velge selv mellom offentlige og private omsorgstilbud
 • At eldre skal få større trygghet og frihet gjennom satsing på velferdsteknologi
 • At eldre skal få god ernæring der måltider i bydelen serveres på fornuftige tidspunkter
 • At eldre og pårørende skal få gode møtearenaer med gode kår for frivillig arbeid for eldre