Politikk

Bodø Høyres politikk bygger på tillit til enkeltmennesket. Vi vil ha et samfunn som fremmer samarbeid, med frihet, mangfold og toleranse som kjennetegn

Våre hjertesaker

 • Ny by, med flere muligheter og trygge arbeidsplasser

  Bodø Høyre mener at verdier må skapes før de kan fordeles. Derfor er det avgjørende å satse på et levedyktig næringsliv. Bodø skal være en JA-kommune som alltid er positiv til nye initiativer. Vårt mål er å skape grunnlag for trygge arbeidsplasser for å sikre et best mulig velferdstilbud.

 • Kunnskap og mestring i skolen

  Høyre vil prioritere en kunnskapsskole med høy faglig kvalitet. Skolen er den viktigste sosiale utjevningsarenaen som finnes. Det er derfor viktig å stille krav i skolen – både til elevene og til opplæringstilbudet som blir gitt til elevene. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring.

 • Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

  Bodø kommune skal være en god kommune å vokse opp i, å leve i, og bli gammel i. Ulike løsninger passer for ulike mennesker. å legge til rette for reell valgfrihet, er nøkkelen til en god og verdig omsorg. Fritt brukervalg skal bli regelen, ikke unntaket.

 • Smart og grønn byutvikling

  Bærekraftig utvikling av byene er avgjørende for at vi skal kunne løse klima- og miljøutfordringene. Bodø Høyre er garantist for at kommunen skal ha en offensiv miljøprofil. Effektiv energibruk slå positivt ut på driftskostnadene. God klimapolitikk er ofte god økonomisk politikk.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Grunnsyn

Bodø Høyres politikk bygger på tillit til enkeltmennesket. Vi vil ha et samfunn som fremmer samarbeid, med frihet, mangfold og toleranse som kjennetegn. Vår politikk er inkluderende. Det mener vi er en forutsetning for at vårt lokalsamfunn skal utvikle seg, og være attraktivt nok til at alle innbyggere skal trives og føle seg ivaretatt.

Våre politikere skal først og fremst være ombudsmenn som setter innbyggernes behov først, ikke systemene. Vi ønsker at den enkelte skal kunne bestemme mest mulig over sitt eget liv. En slik prioritering mener vi er avgjørende for at kommunen skal tiltrekke seg nye innbyggere som kan bidra til å løse fremtidens utfordringer.

I store saker kommer Høyre til å jobbe for brede forlik og forankring. Vi trenger å stå sammen om de sakene som er viktig for byen, men noen prinsipper ligger fast. For oss er det viktig at Bodø kommune styres etter en langsiktig og bærekraftig politikk. Vi skal ta vare på det som fungerer, og forbedre det som ikke gjør det. Vårt mål vil alltid være å etterlate kommunen i en like bra eller bedre tilstand enn det vi overtok den i.

Bodø Høyre vil:

 • Sette mennesket fremfor systemet. Dersom systemet lager problemer er det systemet som er feil, ikke menneskene.
 • Ha tro på mangfoldet og kvaliteten som skapes ved at flere kan yte sine tjenester for alle mennesker i kommunen.
 • Være klar på at verdier må skapes før de kan fordeles.
 • Sikre at offentlig styring bidrar til vekst og innovasjon.

Trygg og demokratisk styring

Det skal være enkelt for innbyggerne i Bodø å komme i kontakt med beslutningsmiljøene. Bodø kommune skal drive oppsøkende virksomhet for å få flest mulig innspill. Innbyggernes tilgang til politiske miljøer og kommuneadministrasjonen skal prioriteres gjennom åpenhet og innsyn i enkeltsaker.

Bodø Høyre vil:

 • Sørge for at alle kommunale planer går gjennom en grundig høringsrunde, utover lovens minstekrav.
 • Vurdere å tilby flere møter og konsultasjoner utenfor kommunens normale kontortid, slik at innbyggerne ikke må være borte fra jobb eller skole for å få bistand.

Høyre mener god ledelse på alle nivåer i kommunen er en forutsetning for kostnadseffektiv drift og et godt arbeidsmiljø. Tydelig ledelse er viktig for å ivareta ansatte, kommunens viktigste ressurs, og sikre rekruttering av kvalifisert kompetanse.

Det vil være lønnsomt for kommunen å ta i bruk flere digitale løsninger. Høyre vil intensivere arbeidet med digitalisering av kommunen og fornye gamle digitale løsninger. Det vil gi et bedre tjenestetilbud med høyere kvalitet og bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. Dermed oppnås en enklere og hurtigere saksbehandling. Målet er at Bodø kommune alltid, og på alle tjenesteområder, skal være en serviceorganisasjon med godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Konkurranse skaper forbedring og gir samtidig motiverte arbeidstakere. Tjenester som kommunen selv tilbyr skal, om mulig, være bedre enn alternativene.

Kommunepolitikk dreier seg om prioriteringer av begrensede ressurser. Derfor er det viktig at kommunen konsentrerer sine ressurser om riktige oppgaver. Politikkens viktigste ansvarsområde er å sørge for at kommunen drives godt. For Bodø Høyre er det et viktig prinsipp at skattepengene skal komme flest mulig til gode. Det skal vises ydmykhet for bruk av innbyggernes skattepenger, og kommunen skal stille krav om måloppnåelse i tjenestene. Kommunen må derfor prioritere sine kjerneoppgaver: Skole, barnehage, helse og omsorg, infrastruktur samt tilrettelegging for nye arbeidsplasser.

Bodø Høyre vil:

 • Ha kontinuerlig kontroll og gjennomgang av inntekt og kostnader.
 • Kreve utredning ved iverksettelse av kostnadskrevende tiltak.
 • Ha som hovedregel at all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen skal skje digitalt.
 • Gjennomføre nye digitaliseringsprosjekter og fornye gamle digitale løsninger, samt styrke den digitale kompetansen og bruken i kommunen.
 • Ta vare på eksisterende bygningsmasser og annen infrastruktur. Vedlikeholdsansvar skal ikke forsømmes.
 • Legge til rette for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i byggeprosjekt der det er hensiktsmessig.
 • Sørge for at folk som sitter i kommunale foretaks styrer har relevant kompetanse og erfaring.
 • Utrede en ordning som belønner forbedringstiltak som effektiviserer tjenester, og/eller er energibesparende.
 • Konkurranseutsette flere oppgaver som ikke er en del av kommunens kjernevirksomhet til private og ideelle aktører.
 • At ledere på alle nivåer i kommuneorganisasjonen er tydelige ledere med høy kompetanse.
 • Vurdere å benytte begrepet friskhetsgrad fremfor sykefravær.

Bodø – en god kommune å vokse opp og bli gammel i

For Høyre er det viktig å ha en kommune som inkluderer mennesker i alle aldre. Det er viktig at alle generasjoner blir sett og hørt, blant annet gjennom inkludering i prosesser som angår dem. Vårt overordnede mål er at alle skal ha et godt liv og ha muligheten til å delta og bidra i samfunnet de bor og lever i.

De yngste barna og familien

Det er kommunens oppgave å sørge for at alle barn har tilgang til barnehageplass. Barnehagene er viktige arenaer for å ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme videre læring og danning. Da trengs det en barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.

Bodø Høyre vil:

 • Sikre full barnehagedekning, gjennom et godt samarbeid med offentlige og private barnehageaktører.
 • Sørge for at barnefamilier får en god helhetlig oppfølgning, med hjelp av kommunen.
 • Samkjøre planleggingsdager i skolen med planleggingsdager i barnehagene.
 • Styrke arbeidet med barnas tidlige språkutvikling.
 • Stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte.
 • Tilby etter- og videreutdanning for å øke kompetansen hos ansatte og ledere i barnehagene.
 • At foreldreundersøkelser i alle barnehager skal være offentlig tilgjengelige.
 • Styrke samspillet mellom hjem, barnehage og skole gjennom planlagt og pålagt dialog. Hvis foreldre unnlater å bidra til dialog skal kommunen ha ansvar for å følge opp og sikre barnas interesser.
 • Sørge for at overganger mellom barnehage, skole og senere utdanningstrinn skjer på en god måte.
Kunnskap i skolen

Skolen er den viktigste og mest effektive sosiale utjevningsarenaen som finnes. Det er derfor viktig å stille krav i skolen, både til elevene og til selve tilbudet som blir gitt til elevene. Høyre vil prioritere en kunnskapsskole med høy faglig kvalitet. Derfor vil Høyre gjennomføre en kvalitetsreform i skolen, der det gås nøye gjennom hvilken kompetanse som trengs. Det skal arbeides for at Bodøskolen skal rekruttere dyktige medarbeidere, og videreutvikle kompetansen som allerede finnes.

Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølgning hjelpen de trenger så tidlig som mulig, og følge opp med god dialog med hjemmet. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring.

Bodø Høyre vil:

 • Sørge for stabile og forutsigbare rammevilkår i skolen.
 • Stille krav til høy faglig kompetanse, og sørge for et godt etter- og videreutdanningstilbud for lærere i skolen.
 • øke fokuset på ledelse i skolen og dyrke frem gode ledere ved at alle rektorer og mellomledere skal ha rektorskole eller annen relevant ledelsesutdanning.
 • Sørge for at alle skoler i kommunen har et godt pedagogisk og psykososialttilbud.
 • Ha åpenhet rundt resultatene i kartleggingsprøver.
 • At universitetsskoleprosjektet i Bodøskolen skal videreutvikles.
 • Satse på Newton-rommene, gjennom blant annet å ansette egne Newton-lærere og styrke samarbeidet med First Scandinavia og Ungt Entreprenørskap.
 • Arbeide for å innføre et sommerskoletilbud for elever som ønsker det.
 • Elever som stryker i fag skal få mulighet til å forbedre karakteren her.
 • Kontinuerlig arbeide med å fjerne tidstyver i skolen, slik at lærere får være lærere.
 • Sørge for at skolen skal ha mobilfrie klasserom.
 • Søke om å bli forsøkskommune med valgfritt sidemål.
 • Starte opp et prøveprosjekt med valgfritt fremmedspråk allerede fra barneskolen.
 • Garantere for fortsatt fritt skolevalg i Bodø.
 • Alle mobbesaker skal følges opp. Sikre at foreldrene til alle som berøres av mobbesaker eller andre konflikter involveres for å finne varige løsninger.
 • I de tilfeller det er nødvending er det mobberen som skal bytte skole og ikke mobbeofferet.
 • Sikre god håndtering av vold, trusler, og grov trakassering i skolen.
 • Styrke seksualundervisningen i skolen, og sørge for at lærere har nødvendigkompetanse.
 • Realisere ny skole i Mørkvedbukta.
 • Gå for tradisjonelle klasseromsløsninger ved omgjøring og bygging av nye skoler.
 • Arbeide for mer og lik digitalisering ved skolene i kommunen.
 • Fortsatt satse på programmering som valgfag i skolen.

Bodø Høyre ser utfordringer med overganger mellom skoletrinn. For eksempel ved overgang mellom grunnskole og videregående skole. Derfor ønsker vi å:

 • Gi tilbud om opplæring i basisfag fra videregående til ungdomsskoleelever som ønsker dette.
 • Arbeide for at kommunen overtar drift av de videregående skolene, i første omgang gjennom en forsøksordning.
 • Ha god informasjonsflyt ved alle overganger til ny skole i løpet av utdanningsløpet.
 • Sikre god informasjonsflyt til foreldre.
 • Som hovedregel stille krav om at bedrifter som leverer anbud for kommunen tar i bruk lærlinger, slik at de som trenger det sikres lærlingplasser.
 • Gi elever muligheten til å ta opp fag fra ungdomsskolen.
 • Legge til rette for et tilbud med hybelhus for borteboende elever i videregående skole.
En god og verdig alderdom

Stadig flere av oss lever lenger. Eldre mennesker fortjener like mye respekt og valgfrihet som alle andre. Som pensjonister får de fleste mer tid til seg selv, venner, barn, barnebarn og fritidsinteresser, men behovet for mer hjelp i hverdagen vil gradvis øke.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» som Stortinget vedtok i november 2018 skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Reformen skal sikre sammenheng i tjenestene og Norge som aldersvennlig samfunn. Dette må likevel følges opp lokalt.

Bodø Høyre vil:

 • Bidra til at eldre mestrer egen hverdag og sørge for nødvendig hjelp når det er behov for det.
 • Støtte tiltak som gjør at folk får bo lengst mulig i sitt eget hjem.
 • Legge til rette for at eldre som ønsker det kan leve sammen så lenge som mulig.
 • Prioritere etablering av omsorgstjenester som sikrer tilrettelagte tilbud, moderne løsninger, livsløpsløsninger og omtanke for menneskeverd i samarbeid med private aktører og frivillig sektor.
 • Fortsette arbeidet med å styrke bruken av god velferdsteknologi i tjenestene, slik at de varme hendene får mer tid til å ta seg av brukerne som trenger det.
 • Inkludere og støtte opp om Eldrerådets ønsker og prioriteringer.
 • Sørge for at kommunale sykehjem har måltidene sine til normale tidspunkt.

Bodø – en smart og miljøvennlig kommune

For Bodø Høyre står sammenhengen mellom velferd og verdiskapning sentralt. Verdier må skapes før de kan fordeles. Løsninger på utfordringene Norge står overfor er det først og fremst kommunene som må løse, og dette er kun mulig å få til gjennom et godt samarbeid med de som bor og arbeider i Bodøregionen.

Bomiljø og eiendomsskatt

At alle skal ha muligheten til å ha et godt sted å bo er en grunnregel i et velfungerende velferdssamfunn. De siste årene har eiendomsskatten for de fleste innbyggerne i Bodø økt betydelig, og mange opplever i tillegg at takseringen av boligene er gjort på en urettferdig måte. Høyre mener at det er grunnleggende feil å måtte betale skatt for sin egen bolig, men vi er også klar over at slik situasjonen i Bodø er i dag, kan ikke skatten fjernes over natten. Derfor legger Bodø Høyre opp til en trinnvis nedtrapping av skatten.

Bodø Høyre vil:

 • Betydelig redusere, og på sikt fjerne, eiendomsskatten.
 • Bruke skatteetatens boligverdi som grunnlag for takstgrunnlag for eiendomsskatt.

Boligpolitikk handler ikke bare om eiendomsskatt, men også om å legge til rette for at folk skal kunne bo der de ønsker å bo. Dette forutsetter at kommunen er en god tilrettelegger.

Bodø Høyre vil:

 • Fortette eksisterende kommunedeler der dette er naturlig.
 • Stimulere til utbygging av passiv- eller plusshus ved bygging av nye boligområder.
 • Lage egen strategiplan for distriktene, som skal bidra til mer helhetlig politikk for de delene av kommunen som ikke er sentrumsnære.
 • Sikre utbygging og vedlikehold av nødvendig infrastruktur i tråd med utbygging og demografiske endringer.
 • Bidra til at utviklingsområde Vest, Molorota-Breivika blir et attraktivt område for Bodøs befolkning, næringsliv og tilreisende.
Det grønne skiftet

Bodø har en unik mulighet til å stille seg i fronten innenfor klima- og miljøpolitikken. Bærekraftig utvikling av byene er avgjørende for at vi skal kunne løse klima- og miljøutfordringene. Bodø Høyre er garantist for at kommunen skal utvikle og følge opp en offensiv miljøprofil. Vi ønsker god arealutnyttelse som en viktig del av visjonen om å lage en smart og miljøvennlig kommune. Effektiv energibruk kan slå positivt ut på driftskostnader, vi kan dermed knytte god klimapolitikk sammen med en god økonomisk politikk. Derfor ønsker Bodø Høyre at det skal være en gjennomgående grønn tenkning i alle kommunens prosjekter.

Bodø Høyre vil:

 • Ha en klimastrategi (Klima- og energiplan) med konkrete forslag til utslippskutt for kommunen.
 • Stille krav om at alle nye kommunale bygg skal være mest mulig energieffektive. Samt tenke miljø under større oppussingsprosjekter.
 • Stille krav om klima- og miljøvennlig profil i offentlige anbudsprosesser.
 • Styrke sentrumskjernen ved å bygge tett og høyt.
 • Ha som ambisjon at all ny kommunal utendørsbelysning, herunder gatelys, skal benytte mest mulig miljøvennlig teknologi.
 • Tilføye bevegelsessensorer på veistrekninger der det er mulig.
 • Bruke miljøvennlig byggemateriale i offentlige nybyggingsprosjekt basert på faglige vurderinger.
 • Redusere energibruken i kommunale bygg og legge om fra fossile energikilder til fornybar energi.
 • Vedlikeholde og renovere eksisterende infrastruktur og bygninger slik at det bidrar til mer miljøvennlige løsninger og mindre utslipp.
 • Sørge for videre utbygging og utbedring av strømnettet i Bodø.
Samferdsel

Høyre mener at det er kommunens ansvar å legge til rette for at folk får mulighet til

å velge smarte og miljøvennlige løsninger. Infrastruktur er et av de viktigste virkemidlene kommunen har for å påvirke egen byutvikling.

For Høyre er det viktig å sørge for at kommunen har trygge veier. Gode kollektivløsninger er en selvfølge i storbyer og er også en naturlig måte å kutte i utslipp på.

Derfor vil Bodø Høyre:

 • Sørge for at veier og fortau i kommunen driftes og vedlikeholdes på en god måte.
 • Arbeide for et velutviklet og helhetlig busstilbud, der helligdags- og nattbusstilbud forbedres.
 • Ha som mål om å overta ansvaret for busstilbudet fra fylkeskommunen.
 • Sørge for lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp/leie av nye kommunale tjenestebiler.
 • Opprettholde fordeler ved bruk av elbiler så langt det lar seg gjøre.
 • Legge til rette for trygge sykkelveier på nye større veistrekninger, og gjennom vedlikehold av eksisterende infrastruktur.
 • Etablere sykkelparkeringer flere steder i sentrum.
 • Sørge for trygge skoleveier for elevene.
 • Arbeide for å få på plass en byvekstavtale.
Bodømarka, parker og grøntarealer

Grønn utvikling handler ikke bare om energibesparelse og gode kollektivløsninger, men også om hvordan vi tar vare på og bruker naturen rundt oss. Når det kommer til nærmiljøet mener vi at riktig og forsvarlig bruk er det beste vern.

Bodømarka og naturen rundt Bodø by skal ivaretas særskilt. Det er et meget godt folkehelsetiltak å bygge opp under den utstrakte bruk av marka som vi allerede ser i dag. Tilgjengelighet skal bedres, og Bodø Høyre ønsker å støtte opp om all frivillig aktivitet som bidrar til økt bruk av naturen i nærmiljøet. Tiltak som hindrer forsøpling i naturen er også svært viktig. Derfor vil Bodø Høyre:

 • Sørge for at kommunens leke- og grøntarealer blir vedlikeholdt, og er tilgjengelige for alle.
 • Ruste opp og bevare parkene som byens grønne lunger.
 • Sørge for at torget er lett tilgjengelig for ulike arrangementstyper.
 • Føre en fornuftig forvaltning av Bodømarka, slik at den også kommer fremtidige generasjoner til gode.
 • Supplere søppelbøttene i gatene og parkene med små returpunkter for glass, plast, papir og tomflasker og øke kapasiteten på disse.
 • Utarbeide en lokal handlingsplan mot marin forsøpling og matsvinn.

Bodø – en ja-kommune

Bodø Høyre vil heie på dem som vil utvikle noe nytt, og kommunen skal både være en døråpner og tilrettelegger for næringslivet. Bodø skal alltid strekke seg langt for å kunne si ja til gode initiativ.

Skape fremtidens arbeidsplasser

Vi vil ha et nærings- og arbeidsliv som har gode rammevilkår for å skape aktivitet, og arbeidsplasser. Kommunen skal bidra til å skape arbeidsplasser slik at vi kan ha et høyt velferdsnivå, også i fremtiden.

Høyre skal være aktiv og tydelig i arbeidet overfor nasjonale myndigheter slik at vi kan sikre gode vedtak for vår kommune. Slik vi tidligere har gjort blant annet i arbeidet om Ny By – Ny Flyplass, etablering av fjernstyrte flykontrolltårn, etableringen av Jektefartsmuseet og arbeidet med å få på plass nye studentboliger.

Bodø Høyre vil:

 • At Bodø skal være en raus og inkluderende fylkeshovedstad, som legger til rette for økt utvikling for hele fylket.
 • Sørge for stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet, som sikrer økt konkurransekraft.
 • Være til stede der beslutningene tas, og knytte gode relasjoner til sentrale beslutningstakere uavhengig av partitilhørighet.
 • At Bodø kommune skal være en proaktiv ja-kommune som aktivt bidrar til økt næringsaktivitet og flere arbeidsplasser i privat sektor.
 • Legge til rette for at nye næringer kan etablere seg i Bodø.
 • Arbeide for å opprettholde dagens nivå på differensiert arbeidsgiveravgift.
 • At det utarbeides et godt planverk som viser vilje til økt satsing på privat næringsliv og skaper bedre forutsigbarhet for næringslivet.
 • Bidra til at marine næringer finner areal, infrastruktur og kompetanse ved etablering i Bodøregionen.
 • Legge til rette for bærekraftig landbruks- og beitevirksomhet.
 • Styrke Bodø Havn og Bodø-terminalen slik at vi kan få mer gods fra sjø til bane.
 • Sørge for at inkludering av innvandrere, personer med funksjonsnedsettelser, sykemeldte og andre som står utenfor arbeidsmarkedet er prioritert i kommunale planer med tydelige resultatmål.
 • Støtte opp om sosiale entreprenører som vil bidra til å skape arbeidsplasser for grupper som har vanskelig for å komme inn i arbeidsmarkedet.
 • Lage målrettede klima- og energiplaner i samarbeid med privat næringsliv.
 • Sikre trygg og god fremdrift i Ny by- ny flyplass. Både på reguleringsarbeid og lokal finansiering.
 • Arbeide for at det ikke innføres grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri.
Kunnskaps- og innovasjonsbyen Bodø

Nord universitet, forskningsmiljøene og næringslivet i Bodø har et godt utgangspunkt for å danne et skapende og innovativt arbeidsliv. Nord universitet har i dag om lag 6000 studenter i Bodø. Vi vil at Bodø skal være en god vertskommune for studentene, og bidra til at deres studietid blir en positiv opplevelse. Bodø kommune skal fortsatt arbeide for gode bomuligheter for byens studenter, gjennom å jobbe overfor nasjonale myndigheter for bevilgninger til studentboliger, men også ved å tilrettelegge for at private aktører kan bidra. Det viktigste er at det finnes nok gode boliger tilgjengelig til en rimelig pris.

Bodø Høyre vil:

 • Arbeide aktivt overfor regjeringen for å sikre fortsatt utbygging og utvikling av Nord Universitet.
 • Legge til rette for tiltak som gjør at studenter bruker sentrum.
 • At det bygges tilstrekkelig med studentboliger i privat og offentlig regi.
 • Gi heltidsstudenter fra kommuner utenfor Nordland en gitt tidsperiode med gratis kollektivtransport eller andre fordeler, mot at de melder flytting til Bodø.
 • Arbeide for at studenter skal bli værende i kommunen etter fullført utdanningsløp.
 • Ta initiativ til å knytte kunnskapsmiljøene og næringslivet sammen.
 • Sørge for praksisplasser for studenter i kommunens enheter, samt sørge for at studenter har mulighet til å skrive bachelor-/masteroppgave i samarbeid med kommunen.
 • Ha en inkluderingsdugnad for å bidra til at flere kommer i jobb, blant annet ved å øke antallet plasser for traineer med nedsatt funksjonsevne og sørge for at flere nyansatte i kommunen skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».
Kultur, idrett og reiseliv

For at Bodø skal være en attraktiv by er det viktig det satses på det kulturelle mangfoldet. Kultur og næring i sammenheng. I likhet med øvrig næringspolitikk mener vi at det viktigste er at kommunen er en god tilrettelegger og er positiv til gode initiativ.

For at man skal ha det bra i hverdagen er fritidsaktiviteter viktig. Høyre mener at den enkelte selv vet best hva som er givende å holde på med, men kommunen skal være en god tilrettelegger for at folk i alle aldre skal ha noe givende å gjøre.

Bodø Høyre vil:

 • Fortsette satsingen på å styrke Bodø som kunst, kultur- og museumsby.
 • Sikre bedre skilting av veier, kollektivtransport og attraksjoner med informasjon på engelsk for å gjøre det attraktivt å være besøkende i Bodø.
 • Støtte gode prosjekter og tiltak som fremmer høyere kvalitet i reiselivsprodukter og -tjenester.
 • Være en pådriver for et bærekraftig reiseliv som både kommer lokalbefolkning og tilreisende til gode.
 • Støtte arbeidet med å sertifisere Bodø som et bærekraftig reisemål.
 • Forbedre arbeidet som er gjort for å fremme Bodø som Europeisk Kulturhovedstad. Prosjektet trenger god forankring, og må være økonomisk bærekraftig.
 • Opprettholde kommunens liberale skjenketider, og nulltoleranse for brudd på regelverket.
 • Prioritere offentlig støtte til kulturtilbud der barn og unge står i fokus.
 • I større grad holde seg til idrettsrådets ønsker og prioriteringer.
 • Kommunen skal være åpen for å kunne tildele gunstige tomter til idrettslagslik at de kan bygge nødvendige anlegg.
 • Sørge for at skoler og andre kommunale bygg kan være åpne til bruk på ettermiddagstid.

Bodø – kommunen med plass til alle

Kommunens viktigste oppgave er å ta vare på de som trenger det mest. Alle skal sees og høres. Derfor skal Høyre ha en offensiv og målrettet politikk for de mest utsatte gruppene i samfunnet. Vårt overordnede mål er at alle skal kunne styre sin egen hverdag så mye som overhodet mulig, og være en del av samfunnet. Da er det systemene som må tilpasses folk, ikke omvendt.

Bodø Høyre vil:

 • At private og ideelle organisasjoner skal få muligheten til å bygge ut og utvikle et godt og differensiert lavterskeltilbud for blant annet rusavhengige, psykisk syke, demenssyke og personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Flagge under PRIDE, og støtte LHBTIQ-personers rettigheter aktivt i kommunens planarbeid.
 • Revurdere avtaler eller støtte til samarbeidspartnere som diskriminerer eller ikke sørger for inkludering av utsatte grupper.
Tjenester rettet mot barn og unge

For Høyre er det viktig å sørge for at Bodø er en trygg og god kommune å vokse opp i. En god barndom varer livet ut. Vi må sørge for et sterkt tverrfaglig arbeid hos alle som jobber med barn og unge i kommunen.

Bodø Høyre skal sørge for at barn og unge uansett hvilken bakgrunn de har skal hade beste mulighetene for å få et godt og verdig liv. I den grad kommunen kan bidra må det sørges for at alle har et godt hjem å bo i. God og pliktig kommunikasjon mellom kommunen og foreldre skal bidra til å kartlegge individuelle behov for barn og unge.

Vi ønsker å gi barn og unge gode rammer til å forme egen hverdag og oppvekstsvilkår. Hvilket bygger under et ønske om økt selvstendiggjøring samt god demokratiopplæring. Vi vil arbeide for at unge mennesker skal delta i prosesser som angår og berører dem selv. Blant annet gjennom tiltak som ungdomsråd og andremedvirkningsarenaer for ungdom (Elevråd, Rådhusmøtet, Elevkonferansen, fritidssentrene).

Det er viktig at unge som ber om hjelp får det nærmest mulig der de er, og at man har en fast kontaktperson å forholde seg til. Derfor mener Høyre det blant annet er viktig å satse på en sterkt faglig sammensatt skolehelsetjeneste, som kan se på flere utfordringer.

Bodø Høyre vil:

 • Sørge for at skolehelsetjenesten fungerer som døråpner for unge som trenger hjelp, og at den har nødvendig fullmakt til å opprette gode tverrfaglige team.
 • Skolehelsetjenesten skal følge opp at barn og unge får den bistand som er nødvendig i samspillet mellom kommune og foreldre.
 • Sikre nødvendig tverrfaglighet i forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
 • Se på hvilke yrkesgrupper som kan være hensiktsmessig å organisere inn under skolehelsetjenesten for å styrke tilbudet.
 • Ha psykisk helserådgiver ved alle videregående skoler i Bodø.
 • Bidra til at Utekontakten har tilstrekkelig med ressurser for å drive sitt forebyggende arbeid og oppfølgingsarbeid rettet mot ungdom.
 • Sørge for praktiske åpningstider i de forskjellige tjenestene som jobber medbarn- og unge.
 • Sikre god kompetanse i barnevernet, gjennom blant annet å sørge for god etter- og videreutdanning av de ansatte.
 • Sikre et godt fritidssentertilbud for ungdom.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle skal ha rett til et verdig liv. Høyre ønsker at Bodø kommune skal bidra aktivt til å gjøre hverdagen enklest mulig for de som trenger litt ekstra hjelp eller tilpassing for å mestre denne. Kommunen skal være en god tilrettelegger som det er lett å få tak i, og sikrer de beste løsningene.

Bodø Høyre vil:

 • Sørge for rimelige bokostnader ved omsorgsboliger, slik at ingen blir tvunget av kommunen til å leve i fattigdom.
 • Være garantisten for fritt brukervalg av brukerstyrt personlig assistent (BPA) til de som har krav på det.
 • Arbeide med å styrke universell utforming av viktige møteplasser og offentlige arealer i kommunen.
Pleie og omsorg

For å lykkes i arbeidet med helse- og omsorgstjenesten må kommunen prioritere både godt forebyggende arbeid, kronikeromsorg og rehabilitering. Samtidig må kommunen være kompetent til å håndtere pasienter med komplekse og sammensatte behov i større grad enn tidligere.

Bodø Høyre vil:

 • At fritt brukervalg skal være regelen, ikke unntaket.
 • Være positiv til private initiativ om å bygge boligtilbud med fellesareal der det tilrettelegges for fellesaktiviteter.
 • Organisere hjemmesykepleien slik at mottakeren av tjenesten får færrest mulig å forholde seg til.
 • Sørge for gjennomføring av et prosjekt der studenter kan leie en rimelig leilighet i tilknytning til en kommunal omsorgsbolig, mot at studenten binder seg til å være en del av miljøet rundt beboerne.
 • Arbeide systematisk med styrket lederskap i helsetjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak.
 • Støtte pårørende gjennom blant annet å sørge for gode og fleksible avlastningstilbud.
 • Vurdere hvilke tiltak som skal til for å løse dagens mangel på sykepleiere og fastleger, i samarbeid med fagorganisasjonene.
 • Utarbeide tydelige rutiner for håndtering av muntlige klager på kommunens tjenestetilbud.
 • Vurdere tiltak som kan bedre hverdagen til unge demente.
 • Oppfordre til vaksinering av personale på omsorgsinstitusjoner.
 • Prioritere bygging av sentrumsnære omsorgsboliger og helsehus.
Innvandring og integrering

Bodø Høyre er positiv til innvandring. Det er staten som bestemmer hvor mange flyktninger Norge skal ta imot hvert år. Bodø har vist seg som en god og forutsigbar aktør både i tilknytning til bosetting og integrering. Det skal kommunen fortsatt være. Derfor mener Høyre det er bra at Bodø som en av kommunene som får dette til skal bidra i bosettingsdugnaden. De som kommer til Bodø skal føle seg som innbyggere av byen, ikke innvandrere.

Bodø Høyre vil:

 • Bosette de flyktninger vi blir oppfordret til å ta imot av staten.
 • Få flyktninger raskest mulig inn i arbeidslivet.
 • Kombinere språkopplæring med arbeidspraksis.
 • La private og ideelle aktører kunne tilby deler av introduksjonsprogrammet dersom det sørger for et bedre tilbud for de som skal integreres.
 • Ha veiledningskurs for religiøse ledere om demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Støtte opp om kulturelle tiltak som kan bidra til god integrering.
 • Gjennomføre et forsøk med anonyme søknader på enkelte kommunale stillinger.
 • Sikre foreldrenes deltakelse i barn og unges skole og fritidsaktivitet på lik linje med de forventninger vi har til andre foreldre.
Fattigdom

Høyre ønsker at alle skal kunne ta del i samfunnet. Da er det viktig at det finnes målrettede tiltak for å forebygge fattigdom. Særlig barnefattigdom er dessverre et økende problem i Norge, som gjelder flere grupper i samfunnet. Det vil derfor være viktig å satse på tilbud som gjør at barn og unge med ulike bakgrunner har felles møtearenaer.

Bodø Høyre vil:

 • Prioritere å bruke barnefattigdomsmidler til tiltak som forbedrer hverdagen til de som trenger det mest.
 • Sikre at alle barnefamilier har råd til å ha barna på SFO.
 • Stimulere til tiltak som gjør at barn, på tvers av bakgrunn, har felles møtearenaer.
 • Sørge for at bostøtteordningen fungerer på en enkel og minst mulig byråkratisk måte.
 • La de som mottar sosialhjelp beholde barnetrygden.
Psykisk helse, rusomsorg og forebygging

Alle har en psykisk helse. Mange opplever å ha psykiske helseproblemer i løpet av livet, på tvers av aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. For Høyre er det viktig å sørge for at psykisk helse er et tema som får oppmerksomhet. En viktig bærebjelke for Høyres arbeid er forebygging og gode lavterskeltilbud.

Bodø Høyre vil:

 • Tilby gode lavterskeltilbud for de som sliter med sin psykiske helse, eller vold- og rusproblematikk i lag med brukerorganisasjoner og stimulere til dette med offentlige tilskuddsordninger.
 • Ha et godt samarbeid med frivillige aktører som driver med forebyggingsarbeid og rusomsorg.
 • Tilrettelegge for fritidsaktiviteter for utsatt ungdom i helger og sommerferier, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Støtte aktiviteter som sikrer at ulike mennesker møtes, for å forebygge ensomhet.
 • Utrede tilgang på brukerrom og sprøyterom hvor injisering skjer under kontrollerte forhold med helsepersonell tilstede.
Dyr

Høyre mener at dyr har en egenverdi. Myndighetene skal forebygge, avdekke og følge opp grove overgrep mot dyr.

Bodø Høyre vil:

 • Ha et godt samarbeid med frivillige organisasjoner som sikrer arbeidet rettet mot hjemløse dyr.
 • Legge til rette for bruk av dyr i terapi i kommunale tjenestetilbud der dette er ønskelig.
 • Sørge for gode kommunale rutiner ved oppdagelse av omsorgssvikt overfor dyr, eller andre former for dyreplageri.