Politikk

Med robust og forsvarlig drift av kommunale tjenester ønsker Dovre Høyre en helhetlig utvikling med de midlene kommunen disponerer.

Våre hjertesaker

 • Næring og utvikling

  Støtte opp om eksisterende næringsliv og sikre at mangfold av varer og tjenester består

 • Kvalitet i helse og omsorg

  Kompetente helsearbeidere og utviklende hjemmetjeneste

 • Ungdom i Dovre

  Støtte initiativ fra ungdommen vår

 • Dovre og Lesja

  Gi gass, vi støtter vedtatte planer om sammenslåing

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Næring og utvikling

Dovre Høyre vil styrke den enkeltes mulighet for å bestemme over eget liv og sette enkeltmenneske sitt behov i sentrum.

Dovre kommune skal være en proaktiv JA kommune som aktivt bidrar til økt næringsaktivitet og flere arbeidsplasser i privat sektor. Næringsutvikling er avgjørende for å øke folketallet i Dovre kommune. Arbeidsplasser må skapes for at kommunen skal bli attraktiv for bosetting.
Dovre kommune skal utarbeide et godt planverk som viser vilje til økt satsing på privat næringsliv og skaper bedre forutsigbarhet for næringslivet. Vi skal også legge til rette for et bærekraftig landbruk og satse på de som vil utvikle arbeidsplassen sin.

Dovre Høyre støtter opp om landbruket sin betydning for sysselsetting, matproduksjon og verdiskapning, herunder;
Legge til rette for alternative inntektsmuligheter i landbruket.
Forenkle reglene ved omsetning av landbrukseiendommer. Det skal bli lettere å skille ut tun/tomt.
Holde kulturlandskapet åpent ved å prioritere tilskudd til utmarksbeite og skog- og stirydding.
Bevare pelsdyrnæringen.
Ha lokal råderett over utmark og rovdyrforvaltning basert på forskning og erfaringskompetanse

Det skal etableres et strategisk samarbeidsforum med deltakelse fra offentlig-, privat- og utdanningssektor som fremmer store og langsiktige plantiltak i kommunen og som promoterer kommunen på en offensiv og god måte. Vi skal sikre bedre skilting av veier og attraksjoner. Støtte prosjekter og tiltak som fremmer høyere kvalitet i reiselivsprodukter og –tjenester. Dovre kommune skal tilrettelegge for næringsutvikling i randsonen til nasjonalparkene. Dette må vektlegges i like stor grad som verneinteresser.
Lokal forvalting er viktig for Dovre Høyre.

Et levende sentrum er viktig og Høyre ønsker å styrke sentrum gjennom å bidra til at flere kan bo og handle i sentrum. Grønt områdene i sentrum må ivaretas og det må legges til rette for økt handel, kulturopplevelser og uteliv I kombinasjon med ett markedsområde.

Samfunnsinfrastruktur som vann, avløp og renovasjon, energi, tele med mer må bygges ut og vedlikeholdes for å tilfredsstille fremtidige behov for Dovres befolkning og næringsliv. Tilrettelegge for hyttebygging og helårsbruk av hytter.
Legge til rette for lokalbasert guiding i fjellet.
øke samarbeidet mellom næringsliv og offentlig virksomhet.
Vi støtter arbeidet med utvikling av lyntog mellom øst-vest og nord
Satse på økt vegvedlikehold både løpende behov og oppgraderinger

Dovre høyre vil øke antall lærlinger i kommunen. I samarbeid med idretten skal Dovre Høyre være med på å legge forholdene til rette for større arrangement/mesterskap.

Vi vil støtte ungdommens initiativ til å skape egen aktivitet.

Skole

Kunnskap og utdanning er avgjørende for å sikre et godt og selvstendig liv for enkeltmennesket. En god skole er en viktig arena for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap, og er i tillegg nøkkelen til fremtidig vekst og verdiskapning for hele samfunnet. Dovre høyre vil ha EN barneskole i Dovre.

Dovremodellen skal beholdes.
Legge til rette for at så mange lærere som mulig tar etter- og videreutdanning.
Satse på talentene ved å gi elever som trenger ekstra utfordringer muligheten til å utvikle sitt fulle potensiale.
Styrke lærernes digitale kompetanse for å sikre variasjon og økt læringsutbytte i undervisningen.
Innføre ordning med mobilfrie klasserom.
Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen gjennom bruk av nærområdet samt stimulere til et sunt kosthold.

En trygg barndom for alle og forsvarlige helsetjenester for dovringen ​

Dovre kommune skal være en trygg og god sted for alle barn og unge å vokse opp i. En kommune som tar vare på deg når du står i fare for å falle utenfor, som gir støtte og tilrettelegging når det trengs og som gir deg de beste forutsetningene for å lykkes.
At alle ansatte i barnehage og skole skal ha god kompetanse om forebygging, avdekking og bekjempelse av mobbing, med særskilt fokus på digital mobbing.
Frivillighet er en uvurderlig faktor i kulturlivet. Høyre mener det er viktig å legge til rette for at flest mulig kan delta i frivillig arbeid, og vil at frivilligheten, næringslivet og det offentlige utfyller hverandre best mulig.
Alle i Dovre kommune skal føle seg trygge på rask hjelp i form av god akuttberedskap.
Legekontor skal tilby legetimer på ettermiddag en dag i uken (torsdag) for at folk skal slippe ta seg fri fra jobb og skole for å gå til legen (prøveordning).
Alle bør ha fulle stillinger i helsevesenet.
Velferdsteknologi kommer til å bli en naturlig del av hverdagen for mange som mottar pleie- og omsorgstjenester. Høyre vil fortsette satsningen på velferdsteknologi for å gjøre det enklere og tryggere å bo lengst mulig hjemme, for å bidra til mer aktivitet og innhold i de forskjellige tjenestene.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Høyre vil at alle mennesker skal ha mulighet til en meningsfull, aktiv og trygg hverdag. Det å mestre eget liv selv om man har en funksjonsnedsettelse, er en viktig verdi og Høyre skal føre en politikk som muliggjør dette.

Ha god brukermedvirkning på alle plan i kommunen.
Ta i bruk velferdsteknologi for å gi brukerne trygghet og frihet.

Miljø

Innfase elbiler i kommunens tjenester. Unngå unødvendig bruk av engangsplast på kommunale arenaer. Innføre årlig plastryddedag i kommunen.

Lage miljøvennlige og levende sentrum hvor det er trivelig og trygt å oppholde seg.

Økonomi

Dovre kommune har økonomiske utfordringer som begrenser kommunens økonomiske handlingsfrihet. En sunn kommune-økonomi gir god velferd og Høyre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk gjennom å prioritere bedre, jobbe smartere og konsentrere seg om kommunens kjerneoppgaver. Høyre mener kommunen må driftes mest mulig kostnadseffektivt slik at kvaliteten på tjenestetilbudet er god. Skattepengene innbyggerne bidrar med til fellesskapet skal forvaltes med respekt, slik at kommunen får mest mulig igjen for hver skattekrone som brukes.

Høyre mener at de ansatte er kommunens viktigste ressurs og et godt arbeidsmiljø og tydelig ledelse er viktig for å ivareta ansatte og sikre rekruttering av kvalifisert personell. Dette til det beste for dovringen.

å ta i bruk flere digitale løsninger vil være lønnsomt for kommunen og det vil gi et bedre tjenestetilbud med høyere kvalitet og bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne.

Høyre vil intensivere arbeidet med digitalisering av kommunen og fornye gamle digitale løsninger. Digitalisering bidrar til at kommunen bruker mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon. Om flere innbyggerhenvendelser løses digitalt vil kommunikasjon med innbyggere og næringsliv bli enklere, raskere og mindre ressurskrevende.

Høyre mener eiendomsskatten er en usosial skatt. Det må alltid være slik at kommunen prioriterer i egen økonomi før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin lommebok gjennom økte skatter og avgifter. Derfor vil Høyre at eiendomsskatten skal reduseres slik at dovringene får beholde mer av sin egen inntekt.

 • Redusere eiendomsskatten gradvis og på sikt fjerne den.
 • Foreta en gjennomgang av kommunens tjeneste- og driftsportefølje for å kartlegge enheter som kan driftes mer effektivt.
 • Ha som hovedregel at all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen skal skje digitalt. Gjennomføre nye digitaliseringsprosjekter og fornye gamle digitale løsninger, samt styrke den digitale kompetansen og bruken i kommunen. Ha en åpen kommune, hvor prosessene er gjennomsiktige alle steder det lar seg gjøre.
 • øke kommunens bruk av telefon- og videokonferanser for møtevirksomhet som erstatning for tjenestereiser der det er mulig.