9 gode grunner til å stemme Dovre Høyre

Enkeltmennesket skal være i sentrum – ikke systemet

Vi ønsker at Dovringen skal styre sitt eget liv så langt det går, uten for mye innblanding fra kommune og stat. Færrest mulige begrensninger i og på egen eiendom og i utmark. Vi står på for allemannsretten. 

Vi skal leve godt i Dovre hele livet

Gode barnehager, en barneskole med Dovremodellen i sentrum, videregående skole med nye ideer og tanker, gode førstelinjes helsetjenester i alle faser av livet. Vi bor langt unna sykehus og er avhengig av gode prehospitale tjenester. Fredheim og hjemmetjenesten skal fortsatt ha gode vilkår. Dovre kommune er kommunen hvor folk trives og har det bra, uavhengig av hvor de bor i kommunen.  

Vi vil utvikle grunnlag for næringsutvikling og god økonomistyring – være på lag med de som skaper jobber

Dovre Høyre vil at kommunen skal oppleves som en «fremoverlent» medspiller med en positiv vilje til å spille på lag med næringslivet. Dovre Høyre vil gjøre det lettere å etablere ny næringsvirksomhet i Dovre, og sørge for at næringslivet har muligheten til å vokse. Vi er på lag med de som skaper jobber. Vi skal for 4. gang foreslå å øke næringsfondet fra 500 000 til 1 million. Dovre kommune skal være en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Høyre vil sørge for at Dovre igjen blir en ja-kommune, hvor vi heier på mennesker som ønsker å skape noe. 

Fjerne eiendomsskatten i 2025

Høyre mener eiendomsskatten er en usosial skatt. Det må alltid være slik at kommunen prioriterer i egen økonomi før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin lommebok gjennom økte skatter og avgifter. Derfor vil Høyre at eiendomsskatten skal fjernes slik at dovringene får beholde mer av sin egen inntekt. 

Beholde Dovremodellen i skolene våre

Kunnskap og utdanning er avgjørende for å sikre et godt og selvstendig liv for enkeltmennesket. En god skole er en viktig arena for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Det er også nøkkelen til fremtidig vekst og verdiskapning for hele samfunnet. Vi støtter VGS på Dombås og Hjerleid som friskole. Vi støtter også initiativet til å etablere privatskoler og barnehager i Dovre. 

Vi vil at Dovre skal være en del av en større kommune

Dovre kommune er en liten kommune og vi er sårbare. Vi klarer ikke å opprettholde tilbud alene. Vi er opptatt av lokaldemokrati og ikke system. Vi vil revidere avtaler om interkommunale samarbeid. Samarbeidsavtaler svekker demokratiet. Interkommunalt arbeid overfører makt til systemet og administrasjon. Politikerne mister styringen. Dovre Høyre sier nei til flere samarbeidsområder. Vi vil arbeide for å slå sammen Dovre og Lesja til én kommune, sekundært Norddalen. 

Det skal bli lettere for dovringen å bestemme over egen eiendom

Forenkle reglene ved omsetning av landbrukseiendommer. Det skal bli lettere å skille ut tun/tomt. Ha lokal råderett over utmark og rovdyrforvaltning basert på forskning og erfaringskompetanse. Vi vil også gjøre det lettere å overta eiendom uten å måtte flytte selv. Upersonlig boplikt skal vurderes i alle tilfeller. Forenkle byråkratiet ved søknad om endring/nybygg på egen tomt. 

Vi vil ikke utvide nasjonalparker. Vi skal ha lokal forvaltning og bruk

Over 75 % av Dovre kommune har en eller flere fredningsstatuser. Vi vil ikke utvide dette tallet. Holde kulturlandskapet åpent ved å prioritere tilskudd til utmarksbeite og skog- og stirydding. Vi vil ha lokal råderett over utmark, og rovdyrforvaltning basert på forskning og erfaringskompetanse. Tilrettelegge for hyttebygging og helårsbruk av hytter. Legge til rette for mer lokalbasert guiding i fjellet vårt. 

En bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen

Vi vil innfase elbiler i kommunens tjenester, og også videreføre og utvide årlig ryddedag i kommunen. Vi vil bidra til at Gudbrandsdalen skal være et lavutslippssamfunn med attraktive lokalsamfunn, et sterkt næringsliv og framtidsrettede kommunale tjenester.