Politikk

Vi vil hjelpe deg med å få vår kommune slik du vil! Det skal være givende og inspirerende å tilbringe tid i vår kommune, og at kommunen skal videreutvikles til et bedre lokalsamfunn!

Våre hjertesaker

 • Oppvekst og helse

  Vi vil ha forebyggende helse med utgangspunkt i folkehelseprofilen med fokus på rus og psykiatri – og styrke fagkompetansen Vi vil øke tilskuddet til frivillige lag og foreninger

 • Næringsutvikling

  Vi ønsker å motivere til flere lærlingeplasser og «traineeordninger» i lokale bedrifter og ved kommunens virksomheter. Vi vil ha bedre oppfølging av etablerte bedrifter og næringsdrivende.

 • Miljø

  Vi vil ta initiativ til en årlig ryddeaksjon i bygda. Vi vil forenkle avfallsleveringen

 • Transport

  Næringslivet trenger veier som holder mål tungtransport. Innbyggerne for øvrig har behov for tilgang til offentlig kommunikasjon som et alternativ til privatbil.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Vi vil prioritere det mulige, og noe av det er:

 • Forebyggende helse med utgangspunkt i folkehelseprofilen med fokus på rus og psykiatri – vi vil styrke fagkompetansen
 • øke tilskuddet til frivillige lag og foreninger
 • Redusere eiendomsskatten
 • Mer åpen kommunal styring – innsyn – offentlighet – tillit – respekt
 • Muligheter for alle – aktivitetsplikt, øke bruk av samarbeidspartnere som har god kompetanse og gode resultater (Eskoleia – Vilja)
 • Ansvarlig kommuneøkonomi
 • God fiber- og mobiltelefondekning i hele kommunen
 • Likeverdig behandling av private og offentlige tjenester

I oppvekst og helse er det spesielt viktig for oss at:

 • Skoledagen startes med sunn mat og fysisk aktivitet
 • Helsestasjonen skal jobbe mer aktivt inn i barnehage og skole
 • Det jobbes for trygge skoleveier
 • Vi fortsetter det forskningsbaserte prosjektet – «Kultur for læring»
 • Vi har større fokus på arbeidet mot barnefattigdom
 • Samarbeidet mellom støttefunksjoner i oppvekstsektoren styrkes, PPT–barnevern–helsestasjon–flyktningetjenesten–psykisk helse
 • Aktivitetstilbudet for eldre økes «Leve hele livet»

Å legge til rette og ivareta næringsutvikling i Eidskog

 • Motivere til flere lærlingeplasser og «traineeordninger»i lokale bedrifter og ved kommunens virksomheter
 • Bedre oppfølging av etablerte bedrifter og næringsdrivende.
 • Eidskog kommune skal være en aktiv eier i de virksomhetersom kommunen eier
 • Fv. 21 utbedres i takt med trafikkøkning
 • Sørge for god og kompetent førstelinjetjeneste gjennom regionaltsamarbeide og utnyttelse av kompetansesentrene i regionen

Sammen kan vi endre holdninger for å ta bedre vare på miljøet vårt

Vi vil ha:

 • årlig ryddeaksjon i bygda – motivere og forenkle avfallslevering
 • Bærekraftig ressursforvaltning – holdningsendring – gjenbruk Vi må gi våre etterkommere samme muligheter som oss.
 • Ansvarlig rovviltpolitikk – større myndighet til lokale rovviltnemder