Bli kjent med Pål

Farsund Høyres ordførerkandidat

Påls hjertesak

Farsund – et mangfold av muligheter

Farsund Høyre vil bevare og videreutvikle mangfoldet i kommunen vår. Utvikling og vern går hånd i hånd og gir oss unike muligheter. Vi skal være en pådriver for bærekraftig vekst med hensyn til våre naturverdier, vårt næringsliv, vår kultur og våre innbyggere. Farsund Høyre skal sikre retten til å være og tenke annerledes. -Et godt sted å bo er et godt sted å besøke!

  • Opprette et miljøutvalg bestående av brukere av omsorgssentrene, hjemmehjelp og helsetjenesten, pårørende, ansatte, eldrerådet og politikere som sammen skal belyse utfordringer og finne de beste løsningene for alle parter. Utvalget skal foreslå konkrete løsninger som følges opp politisk.
  • Opprette stilling som musikkterapeut og ernæringsfysiolog i kommunen.
  • Utvikle Farsund videre som attraktiv skoleby i Agder, med spennende og lokalt tilpasset fagtilbud, god tilgang på hybler, aktiviteter og sosiale møtesteder for ungdommen.
  • Vi forstår verdien av historiske bygningsmiljø og stedsidentitet. Vi skal være en pådriver for oppdaterte sentrums- og tettstedsplaner for hele kommunen.
  • Vi vil sette fokus på skolenes læringsmiljø og elevenes medansvarlighet for at skolen skal være et godt sted å være og lære. Vi vil ansette miljøveiledere i barnehager og skoler.
  • Jobbe for null toleranse for vold, diskriminering, trakassering og bruk av narkotika i ungdomsmiljøene. 
  • Vi vil ha flytende barnehageopptak.
  • Innen 2 år skal vi revidere det kommunale næringsapparatet og få på plass et tydelig planverk som sikrer kontinuitet og forutsigbare rammer for næringsutvikling, spesielt med hensyn til et mangfold av små og mellomstore bedrifter.
  • Innen 3 år skal vi fjerne eiendomsskatten i kommunen fordi den er en unødvendig bremse-skatt for vekst, nyetablering og utvikling. Vi skal være den beste bostedskommunen i Agder!