Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i Flekkefjord og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Eiendomsskatt

Vi har hatt og har fortsatt som mål å redusere/fjerne eiendomsskatten.

I hverdagen er det viktig hva nivået på de totale kommunale avgiftene er inkludert eiendomsskatt. Du betaler mindre i kroneverdi i eiendomsskatt i dag enn du gjorde da eiendommene ble taksert for over 10 år siden. Viktig for eierne av boliger, fritidsboliger og næringseiendommer er hva du totalt betaler i kommunale avgifter inklusiv eiendomsskatt. Her ligger Flekkefjord blant de laveste i Agder.

Vi har stått ovenfor noen viktige prioriteringer.

Skulle vi kunne bygge opp noen buffere mot budsjettsvikt, tillot ikke vår økonomi at vi fjernet eiendomsskatten. Vi har gått fra bruk av kassakreditt for å betale ut lønninger til nå å ha god likviditet.

Videre har vi valgt å satse på nytt kultursenter fremfor reduksjon av eiendomsskatten. Vi har valgt å satse på barn og unge og dermed prosjektering av en svært etterlengtet idrettshall arena ved siden av videregående skole på Uenes.

Vårt mål er på sikt å få redusert eiendomsskatten, men vi vil ikke drive en uansvarlig økonomisk politikk som setter det gode kommunale tilbudet til innbyggerne i fare.

I budsjettet for 2018 vedtok vi hvis regnskapsoverskuddet ble større enn 10 millioner, så skulle vi betale tilbake 1,8 millioner. Følgelig blir beløpet innbyggerne skal betale i kommunale avgifter til høsten redusert med 1,8 millioner kroner.

Verdigrunnlag

Flekkefjord Høyre bygger sin politikk på et verdikonservativt fundament med en grunnleggende respekt for enkeltmennesket, individets frie valg, forvalteransvaret og bærekraftige fellesskap.

Kommunen er et fellesskap som skal ivareta grunnleggende velferdsoppgaver, samtidig er den en viktig demokratisk arena.

Kommunen er til for sine innbyggere og for bysamfunnet. Dette betyr at Høyre alltid vil sette menneskene foran systemene. Høyre legger til grunn at enkeltmenneske, i utgangspunktet, kan ta egne valg. Kommunen og andre myndigheter skal vise respekt for enkeltmenneskers frie valg, også i vanskelige og sårbare situasjoner. Gjennom grunnleggende, viktige velferdstjenester skal kommunen bidra til at alle innbyggere får de tjenester de trenger for å kunne leve gode liv og realisere sine muligheter. Det viktigste elementet i en slik politikk er å gi alle et best mulig utgangspunkt gjennom en god skole og utdanning, fra barnehagen og gjennom resten av utdanningsløpet. Kommunen har ansvaret for barnehagene og grunnskolen – grunnmuren i et godt utdanningssystem.

For Høyre er målet at kommunen skal være der for de som trenger den, når de trenger den – ikke at kommunen skal være mest mulig for flest mulig. Helt grunnleggende i dette er at kommunen alltid sørger for å holde orden på sin økonomi, og har tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å møte fremtidige utfordringer. Høyre vil aldri føre en politikk som setter kommunens økonomi i fare eller risikerer å påføre fremtidige generasjoner ekstra byrder i form av underskudd. Slike underskudd vil alltid ramme hardest de som trenger kommunen mest. Høyre vil alltid prioritere med dette som utgangspunkt.

For Høyre er det et mål at mennesker i så stor grad som mulig skal være i stand til å klare seg selv, kunne forsørge seg og sine gjennom verdien av eget arbeid og ha trygghet i og for eget hjem. Det samlede trykket av avgifter og skatter på inntekt og eiendom må holdes på et nivå som gjør dette mulig.

Høyre ønsker en effektiv og åpen offentlig sektor, slik at innsatsen kan nå frem til de som trenger den mest. En stor del av velferdsstatens tjenester ytes av kommunene, som opplever økte forventninger og krav til kvalitet. Den kommunale gjelden må holdes under kontroll, så ikke inntekter som skulle gått til velferdstjenester, går til å betale renter og avdrag.

Flekkefjord Høyre har en tanke om at vi skal bygge landets beste kommune for våre innbyggere, næringsliv og gjester.

Kommunen skal være konkurransedyktig på både kvalitet og kostnadsnivå. Innbyggerne må føle at de kan påvirke utviklingen og beslutningene som tas. Det beste samfunnet får vi til sammen. Vi skal satse på innovasjon og digitalisering. Et godt samfunn bygges nedenfra. Derfor skal makt og ansvar plasseres så nært den enkelte som overhode mulig. De beste løsningene er de som er basert på kunnskap om lokalsamfunnet og tilpasset lokale behov og prioriteringer. Derfor er lokaldemokratiet en bærebjelke i det norske samfunnet.

Næringsliv

Flekkefjord Høyre vil at Flekkefjord skal styrke sin posisjon som bidragsyter for næringsutviklingen i kommunen og i regionen. Vi vil spille på lag med næringslivet og være en næringsaktiv JA kommune for nye ideer og løsninger. Et godt og aktivt næringsliv er avgjørende for at vår kommune og region skal kunne fortsette å tilby og ikke minst utvikle sine tjenester.

Flekkefjord Høyre vil:

●Jobbe aktivt for den blå næringen. Den blå næringen er godt etablert i kommunen. Sammen med næringen og nyetableringer ønsker vi å videreutvikle næringen slik at en kan utnytte de store verdiene som er i havet.

●Prioritere å satse på de som skaper muligheter for seg selv og andre gjennom aktivt å drive egen bedrift, dette gjelder både for eksisterende bedrifter og nyetablerere.

●Jobbe aktivt for å tiltrekke oss offentlige og private arbeidsplasser til kommunen.

●Videreutvikle næringsfondet, som vi etablerte, slik at fondet fortsatt er med å skape lokale verdier og arbeidsplasser.

●Jobbe for at kommunen fortsatt skal være en av de største jordbrukskommune i regionen. Dette er en næring som vi vil ta vare på og videreutvikling.

●Prioritere kunnskap og utdannelse i fremtiden ved å skape attraktive arbeidsplasser lokalt for personer med høyere utdannelse.

●Tilrettelegge for næringsaktivitet ved tilførselsvei/kryss nye E39.

Flekkefjord Høyre vil føre en politikk hvor kommunen aktivt legger til rette for både eksisterende og fremtidig næringsliv i kommunen.

Skole og barnehager

Flekkefjord Høyre vil ha fokus på kunnskap, mestring og samhandling. Tidlig innsats er sentralt for å lykkes i inkludering gjennom samhandling. Barnehage og skole er viktige arenaer for å bekjempe sosiale forskjeller og utenforskap. Det er de voksne som har ansvaret for at relasjonen mellom barnet, ungdommen og den voksne er god. Opplæringen og andre tiltak må være forankret i metoder som har effekt. Tiltak som settes i gang må være dokumentert og evaluert underveis. Tverrfaglig samarbeid er viktig, og arbeidet med dette må fortsette.

Barnehage:
Flekkefjord høyre vil:
 • jobbe for god pedagogdekning i barnehagene.
 • jobbe for å ha fagarbeidere i barnehagen.
 • jobbe for at førskoleopplegget i kommunen er likest mulig.
 • jobbe for at der fremdeles er flere opptak til barnehagen i året.
Skole:
Flekkefjord høyre vil:
 • jobbe for å beholde den desentraliserte skolestrukturen som finnes i kommunen i dag.
 • utrede muligheten for 1-7 trinn på Søyland skole.
 • jobbe for at kommunens skoler blir dysleksivennlige skoler.
 • satse på tidlig innsats i 1-4 klasse gjennom gode kartleggingsrutiner, og tiltak som er forskningsbasert som f.eks korte og intensive kurstilbud til elevene.
 • ha et tett samarbeid med administrasjonen i innføringen av den nye læreplanen «Faglig løft» som kommer i skoleåret 20202021.
 • jobbe for gode rammevilkår for samarbeid mellom bedrifter og Teknisk senter.
 • jobbe for å opprettholde og videreutvikle Flekkefjord videregående skole, da særlig blå linje.
 • jobbe for flere lærlingeplasser.
 • jobbe for å tilrettelegge for desentralisert undervisning på høyskolenivå.

Helse og omsorg

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

å få god og riktig hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Flekkefjord Høyre vil jobbe for at kvalitetsreformen «Leve hele livet «blir en rød tråd i Flekkefjord kommune. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Flekkefjord Høyre vil:
 • kjempe for et fullt ut funksjonelt lokalsykehus, med forsvarlig akuttberedskap, traume- og fødeavdeling.
 • jobbe for heltidskultur (100% stillinger) og gjennomgå vikarbruken.
 • Prioritere og rekruttere riktig kompetanse i Rus og psykiatri samt å utvide bruken av erfaringskonsulenter
 • Tidlig innsats i tidlige år, fra fødsel/helsestasjon/ barnehage/skole. Forebygging er viktig i hele livsforløpet. Flekkefjord kommune skal forebygge fremfor å reparer.
 • Sikre at alle får mulighet til å bo hjemme lenge med hjelp av velferdsteknologi og styrking av hjemmebasert omsorg inkludert hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
 • Bruke forebyggende hjemmebesøk for å sørge for de eldre får den hjelpen de trenger
 • Flekkefjord Høyre skal være en garantist for videre drift og utvikling av Frivilligsentralen.
 • Frisklivssentralen må defineres og styrkes, og drive med økt forebygging og Flekkefjord Høyre vil at alle innbyggere i Flekkefjord må ta ansvar for egen helse og alderdom.


Miljø og klima

Høyres ideologiske utgangspunkt er forvalteransvaret. Vi må etterlate kloden vi overtok fra våre forfedre, i minst like god stand til våre etterkommere. Det grønne skiftet gir oss muligheter til å utvikle ny teknologi og skape nye jobber. Høyre mener at Norge skal realisere lavutslippssamfunnet og bidra til at Paris-avtalen oppfylles. Det ligger godt til rett for å jobbe med det grønne skifte i Flekkefjord kommune.

Forurensingen av havet har vist seg å ha store konsekvenser. Dyr lider, mikroplast havner på middagstallerkenen, og kysten vår blir forsøplet. Flekkefjord Kommune har som alle andre kommuner i Norge, et stort ansvar for å nå klimamålene. Vi skal kutte klimautslippene med 50% innen 2030, og være klimanøytrale innen 2050.

Flekkefjord Høyre vil:
 • at miljø- og klimahensyn skal vurderes ved alle kommunale avgjørelser.
 • at kommunen etablerer klimapris som deles ut årlig til bedrifter/organisasjoner og/eller personer som har utmerket seg med tanke på miljø
 • gjøre det lettere å velge sykkel som transportmiddel og legge til rette for sykkelparkering på alle offentlige virksomheter
 • ·være positive til utbygging av fornybar energi, men ikke på bekostning av viktige naturområder for mennesker, dyr og fugleliv.
 • stille krav til Flekkefjord Kommunes virksomheter bytter ut engangsplast med nedbrytbare, miljøvennlige alternativer der det finnes.
 • stille krav til redusert matsvinn i kommunal sektor, samt legge til rette for at private og næringslivet kan gjøre det samme.
 • innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, såfremt teknologien er tilgjengelig for formålet
 • sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler
 • sammen med fylkeskommunen, utrede mulighet for å bruke alle tak på offentlige bygg på Uensodden til solcellepaneler.
 • redusere avfallsgebyrer til sameier, borettslag og nabolag som installerer nedgravde og lukkede avfallsbeholdere.

Kultur og fritid

For Høyre er kultur og en levende by et levende lokalsamfunn viktig, og ved å kunne vise en vid bredd av forskjellige kulturelle innslag i fra vårt distrikt vil vi berike ikke bare vårt samfunn lokalt men også utover kommune og landegrensene.

«Et rikt kulturliv er et rikt samfunn.»

Flekkefjord Høyre vil:
 • ta vare på og gi liv til kulturminner som representerer identitet og særpreg i lokalsamfunnet, men samtidig være åpne for nyskapende ytringsformer.
 • tilrettelegge og støtte aktiviteter i nærmiljøet som f.eks. gjennom samarbeid med kommunen gi lag og foreninger mulighet til bruk av skoler o.a. lokaler samt bruk av utstyr.
 • at kommunen skal være med å legge til rette for festivaler i hele kommunen.
 • jobbe for oppgradering av Fjellparken i samarbeid med brukerne.
 • Spira er et kultursenter for hele kommunen og Høyre ønsker å gjøre det enkelt for kommunens lag og foreninger å bruke Spira.

Integrering

Høyre mener grunnleggende verdier som demokrati, ytringsfrihet og respekt for enkeltmenneske må ligge til grunn for en flerkulturell kommune.

Norge er et flerkulturelt land der innvandrere beriker både samfunnet og arbeidslivet gjennom den erfaring, kunnskap og arbeidsvilje de har, og de ideer de kan bidra med som følge av at de har en annen kulturell bakgrunn.

Flekkefjord Høyre vil:
 • jobbe for et best mulig introduksjonsprogram for nyankomne slik at det blir fleksibelt, individuelt tilpasset og den enkelte kommer raskere i arbeid
 • Barnehagen er et godt språkstimulerende tiltak, derfor ønsker Høyre å jobbe for at barna går i barnehagen fra ett års alderen.
 • Deltagelse i fritidsaktiviteter er viktig for integrering derfor ønsker Høyre å jobbe for at barn skal delta i minst en fritidsaktivitet, om nødvendig med økonomisk støtte og tilrettelegging.
 • Høyre ønsker å videreutvikle de gode tiltakene som finnes i kommunen vår, som skal forhindre barnefattigdom.
 • Styrke tilbudet om norskopplæring til foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehagen
 • Støtte opp om VG2 på Tjørsvågheimen som voksenopplærings tiltak hovedsakelig rettet mot integrering/minoritetspråklige slik at elevene oppnår fagbrev.

Bolig og tomtepolitikk

Flekkefjord har en spredt bebyggelse, et flott bysentrum og flotte levende grender. Denne strukturen gir oss mulighet for gode lokalmiljøer. Det gir valgfrihet i boligmønster som Høyre støtter. Flekkefjord høyre vil vektlegge hele kommunen.

Flekkefjord høyre vil:
 • arbeide aktivt for å tilrettelegge arealer for bolig, fritidsbolig og næring.
 • sikre bosetting i distriktene ved å gi tillatelse til boligfelt og spredt boligbygging.
 • boligtomter må kunne tilbys med varierende størrelser og pris.
 • stimulere til å sette i gang utbygging i områder avsatt i arealdelplanen for kystsonen.
 • tilrettelegge for turisme gjennom tilrettelagte tomter områder også for fritidseiendommer i hele kommunen.
 • utvikle sentrum videre med boligområder, f.eks. fra Rauli mot Snerthammer og videre mot Djupvik.
 • ferdigstille reguleringsplanen Austad – Sletthei med vei til Kråketona
Flekkefjord Høyre er imot å innføre boplikt.

Transport og Samferdsel

Flekkefjord Høyre ønsker at alle skal kunne ferdes trygt på veinettet i kommunen. Det gjelder ikke minst våre yngste trafikanter hvor sikre skoleveier må prioriteres.
Flekkefjord Høyre vil derfor sikre god infrastruktur og gode kommunale servicetilbud for hele kommunen.

Flekkefjord Høyre vil:
 • videreutvikle elvepromenaden, prioritere fra Fiskebrygga til Tollboden.
 • videreutvikle havneanlegget ved Tollbodbrygga som rekreasjonsområde og gjestehavn.
 • videreutvikle havnene for mer miljøvennlig godstransport.
 • jobbe for en løsning av Statoil og Shell kryssene.
 • være pådriver for utbedring av FV 44 og FV 469 (Trolldalen- åna-Sira, Skolla-Abelnes)
 • følge opp E-39 fire felt og sikre gode tilførselsveier.
 • følge opp Stortinget og Fylkeskommunen for å få realisert Hidra Landfast.
 • jobbe for fastlandsforbindelse til Andabeløy.
 • arbeide for at hele kommunen har god bredbånd- eller fiberdekning.
 • følge opp at Sira og Gyland togstasjoner forblir stoppesteder på jernbanenettet.
 • jobbe for at det er transport til og fra Flekkefjord ved alle avganger Sira stasjon.
 • jobbe for tilbudet «Trygt hjem» for en 50-lapp til ungdommer i kommunen.