Muligheter for Fredrikstad!

Det er på tide med et politisk skifte i Fredrikstad. Flere piler peker feil vei og har gjort det for lenge. For å få til en endring må vi sørge for at sosial bakgrunn og økonomi ikke skal begrense mulighetene dine. Derfor må vi satse på de unge, sørge for at det skapes jobber, og sikre en verdig alderdom.

1. En skole med muligheter for alle

Flere av skolene i Fredrikstad er for dårlig vedlikeholdt. Å rette opp mange års manglende vedlikehold vil være en av de viktigste sakene for Fredrikstad Høyre framover. Høyre vil også fokusere på innholdet i skolen, og vil at lærerne skal få bruke tiden sin på elevene. Det er læreren skal være sjefen i klasserommet. Høyre vil satse på de ansatte i skolen, på tidlig innsats og ønsker at elever skal lykkes.

2. Trygg styring av kommunens økonomi

Trygg styring betyr først og fremst at man ikke bruker mer penger enn man har. Vi vil drifte kommunen på en effektiv måte gjennom bedre forvaltning av kommunens verdier, mer samarbeid med andre kommuner, fokus på kjerneoppgavene, mindre planer og riktige investeringer. På sikt er vårt mål å fjerne eiendomsskatten, slik at du kan beholde mer av egne penger.

3. Vi må legge til rette for næringsliv og jobbskaperne

Altfor mange jobbskapere opplever at søknadsprosesser tar for lang tid, og blir firkantet
behandlet. Fredrikstad Høyre ønsker kortest mulig saksbehandlingstid, med oppdatert planverk og digitale løsninger. Vi vil ha flere næringsarealer, møte næringslivet med en positiv holdning, og finne løsninger – ikke skape problemer. Vi vil være en Ja-kommune!

4. Du skal glede deg til å bli gammel i Fredrikstad

Høyre setter mennesket i fokus. Kommunen må legge til rette for en mer aldersvennlig kommune, med fokus på en sosial og aktiv alderdom. Dette gjør vi ved å skape flere gode møteplasser, et variert aktivitetstilbud for alle eldre, og sørge for flere ulike boformer i samarbeid med private og frivillige. De som trenger pleie skal møte en kompetent helsetjeneste som gir dem valgfrihet og medbestemmelse. Vi vil innføre fritt brukervalg, slik at du i større grad selv kan velge hvem som skal levere tjenestene.

Bilde fra Gamle Byen

5. Et grønnere Fredrikstad

Fredrikstad skal bli en grønnere kommune. Vi vil prioritere miljøet og sikre et mindre klimaavtrykk i kommunens planer og innkjøp. Sammen med et av Norges største miljøer innen sirkulærøkonomi skal vi sammen legge til rette for nye grønne arbeidsplasser. Vi vil jobbe enda mer aktivt med de grønne kunnskapsmiljøene, og bruke oppdatert og ny teknologi for å redusere klimautslippene. Målet er en felles, blå-grønn fremtid.

6. Flere skal kunne eie sin egen bolig

Mange opplever å få en svekket privatøkonomi. I tillegg kreves det inn rekordmye i eiendomsskatt og kommunale avgifter, samtidig med at flere har behov for sosialhjelp. Høyre vil legge til rette for at det bygges flere boliger, i ulike prisklasser over hele kommunen. For å få ned prisen må det stilles færre krav til utbygger, og vi vil legge til rette for sosial boligutbygging gjennom eie-til-leie, deleie og ulike boliger. En bolig er ikke et skatteobjekt, men et hjem.

7. På lag med idretten, næringsliv og frivilligheten

Vi vil bygge og fullføre ishockeyhallen Arena Fredrikstad som et offentlig-privat samarbeid. Vi har ikke råd til å bære kostnadene alene. For å komme i mål med store prosjekter må kommunen i enda større grad spille på lag med næringslivet og frivilligheten.