Politikk

Fredrikstad skal være Norges beste kommune å bo i

Hjertesaker

Det store skoleløftet

Det store skoleløftet

Både elever og lærere fortjener godt vedlikeholdte og hensiktsmessige skolebygg. Vi vet at utdanning reduserer sosiale forskjeller, og at frafall i skolen er en av de viktigste driverne for sosial og økonomisk ulikhet. Derfor har Høyre sitt hovedfokus på skolen.Vi vil pusse opp og bygge nye skoler for mist en milliard de neste fire årene. Å kunne lese og skrive funksjonelt er den viktigste faktoren for å fullføre videregående skole, skaffe seg en utdannelse, bli deltaker i arbeidslivet og leve et godt liv. Derfor vil vi satse på de ansatte i skolen. Det er de som vet best. Høyre vil at lærerne skal bruke tiden sin på elevene. Vi har tillit til lærerne, og sammen med dem skal vi se på hvordan vi kan redusere administrasjonsarbeidet. Hovedfokuset skal ligge på å bygge et sterkt lag rundt eleven. Vi vil støtte ulike pedagogiske tiltak, som bidrar til å bekjempe ulike typer frafall i skolen. Fredrikstad-skolen skal være en skole der alle kan lykkes.

Bedre kommuneøkonomi

Bedre kommuneøkonomi

Høyre ønsker en effektiv drift av Fredrikstad kommune. Kommunen må fokusere og konsentrere virksomheten, for å få mest mulig ut av hver skattekrone. Fokuset skal være på lovpålagte tjenester og kommunens kjerneoppgaver – på områdene oppvekst og omsorg. Dessuten må kommunens verdier sikres for framtiden. Det gjør vi best gjennom å selge unna eiendommer med lav utnyttelsesgrad, og investere midlene, slik at vi kan benytte avkasningen til vedlikehold av nødvendige komunale bygninger. Høyre vil ha en kritisk gjennomgang av administrative og tekniske funksjoner, og ønsker en restriktiv holdning til reansettelser og nyansettelser på ikke-lovpålagte områder.

Næringslivets Ja-kommune

Næringslivets Ja-kommune

Deltakelse i arbeidslivet er en av de viktigste driverne for sosial likhet. I Fredrikstad står 14 500 personer utenfor arbeidslivet. Derfor vil Høyre legge til rette for gode tiltak som bidrar til økt deltakelse i arbeidslivet. Å ha en jobb er viktig for den enkeltes frihet og for utviklingen av Fredrikstad-samfunnet. Næringslivet skal oppleve et effektivt byråkrati og forutsigbare søknadsprosesser. Det skal bli enklere å etablere virksomheter i Fredrikstad. Høyre vil også legge til rette for økt samarbeid mellom private og kommunale aktører. Kommunen skal gjøre arealer tilgjengelig for personer med gode ideer, og støtte opp om dem som satser gjennom egne innkjøp.

Fredrikstad hele livet

Fredrikstad hele livet

Alle innbyggere i Fredrikstad skal være trygge på at de får hjelp når de trenger det. Vi vil sørge for gode møteplasser, smakfulle måltider og et variert aktivitetstilbud for alle eldre, slik at alle kan leve gode liv – hele livet! Vi mener at en mer sosial boligbygging, slik at eldre kan selge tungdrevne hus og flytte inn i mer lettstelte leiligheter, kan bidra til å lette trykket, både på boligmarkedet og på de kommunale hjelpetjenestene. Vi vil bygge flere bo- og omsorgsplasser og gi eldre mulighet til å bo hjemme lengre. Gjennom en tett dialog med private utbyggere vil vi sikre en størst mulig grad av sosial profil på nye utbyggingsprosjekter. Fredrikstad skal være en offensiv kommune med ansatte som får anledning til å bruke ny teknologi, og som får arbeide i turnusordninger som sørger for en mer stabil bemanning. Vi ønsker aktive brukerråd der pårørende deltar, og et godt samarbeid med frivillige. Slik kan vårt dyktige helsepersonell gi dager til livet, mens frivillige fra lokalsamfunnet gir liv til dagene.

Blå politikk for et grønt skifte

Blå politikk for et grønt skifte

Klima- og miljøendringene er vår tids største utfordring. Utfordringen krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Høyre mener at noe av det viktigste vi kan gjøre for barna våre er å føre en offensiv og klimaklok politikk der vi kutter utslipp samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser og beholder velferden. Det skal stilles strenge utslippskrav til kommunalt eide selskaper. Ved innkjøp av tjenester skal vi stimulerer til bruk av klimavennlig teknologi. Vi skal legge til rette for framtidens grønne industrietableringer. Fredrikstad har store områder med skog, land og vann. Dette er viktige rekreasjonsområder for alle som bor her, men det er også et viktig næringsgrunnlag.

Samferdsel

Samferdsel

Høyre vil gjøre det lettere for innbyggerne å ta miljøsmarte valg. Gode veier og kollektivløsninger er viktig for at folk og varer skal komme raskt og trygt frem. Høyre vil legge til rette for større bo- og arbeidsmarkeder som gjør at folk kan jobbe og bo der de vil. Derfor vil Høyre bygge og vedlikeholde flere veier. Vi vil også styrke kollektivtransport som et alternativ til bilen. Det skal lønne seg å kjøre miljøbevisst gjennom reduserte avgifter for el-biler.

Mulighetenes kommune

Mulighetenes kommune

Mange opplever å få en svekket privatøkonomi på grunn av kommunale avgifter, høye strømpriser, økte renter og et stadig strammere matbudsjett. Eiendomsskatten kan føre til at unge etablerer seg i nabokommuner med lavere skatter og avgifter. Antall fattige i byen øker, og stadig flere må oppsøke matstasjoner og andre hjelpetiltak. Når Fredrikstadfolk sliter med privatøkonomien, skal kommunen være svært forsiktig med å pålegge innbyggerne høyere skatter og avgifter. Alle barn i kommunen skal kunne delta i minst en fritidsaktivitet. Vi skal ha skoler som sikre alle muligheten til å skape seg en fremtid, et hjem og en jobb i Fredrikstad.

Verdigrunnlag

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Det store skoleløftet

Høyre er skolepartiet. Vi vil redusere sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. I dette arbeidet er skolen grunnpilaren. Arbeidet er langsiktig, og vi må jobbe systematisk, med et generasjonsperspektiv på innsatsen. Vår fremste jobb er å legge til rette for at barn og unge får en god oppvekst. Barna skal få tilgang til barnehager med ulike fokusområder. De skal gå på mobbefrie og inkluderende skoler, som er godt vedlikeholdt, er godt driftet, har kompetente lærere og gode helse- og elevtjenester. Ved å sikre en god skole, gir vi våre barn et best mulig utgangspunkt for å utvikle seg videre til studier og jobb.

Innbyggerne skal være helt trygge på at Høyre anser skole som en prioritert oppgave. Skole koster penger, og Fredrikstad Høyre vil prioritere skole som sitt kjerneområde i budsjettene. Vår ambisjon er at Fredrikstadskolen skal være en av Norges beste skoler. For at vi skal komme dit, vil vi blant annet ruste opp skolebyggene som har vært forsømt over lengre tid. Skolene våre har i dag et stort behov for oppussing og vedlikehold.

Få orden på kommuneøkonomien – kommunal drift og organisering

Den daglige virksomheten skal ha fokus på å service og tjenester av høyest mulig kvalitet til innbyggerne innenfor viktige lovpålagte områder som skole, oppvekst, barnevern, helse og omsorg. Prinsippet om åpenhet i alle ledd skal være førende for vår politikk.

Høyres førende prinsipp for er at kommunen er til for innbyggerne – og ikke omvendt.

Næringslivet – vi vil bidra til å skape flere jobber!

Fredrikstad Høyre mener at forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet er viktig. Dette henger sammen med bærekraftig og framtidsrettet arealpolitikk, god infrastruktur, og en kommune som har fokus på sin servicefunksjon overfor det lokale næringslivet. Det må være fokus på forenkling, forutsigbar, rask og effektiv saksbehandling fra kommunens side.

Vi mener at jobb og kompetanse er nøkkelen til å løse problemer som fattigdom og sosiale ujevnheter. Å bidra til at det skapes flere jobber er derfor et av kjerneområdene til Høyre.

Klima og miljø

Et sunt og rent miljø, samt nærhet til sjø og natur er grunnleggende forutsetninger for trivsel og god folkehelse i kommunen vår. Høyres ideologiske utgangspunkt er forvalteransvaret. Vi må etterlate kloden – i minst like god stand til våre etterkommere. Det grønne skiftet må gjennomføres i nærmiljøet, etter prinsippet om å tenke globalt og handle lokalt.

By- og arealutvikling

Fredrikstad Høyre vil skape en helhetlig kommune med særpreg og identitet. Fredrikstad gjennomgår en omfattende endring og utvikling. Denne veksten er sterkt ønsket, men gir oss samtidig mange utfordringer. Vi vil sørge for at kommunen identifiserer hvem og hva som blir påvirket av de store endringene. Dette slik at de som blir berørt får en best mulig behandling. Dette innebærer også å høre mer på lokale krefter og lokalsamfunnene. Vi må sikre utbygging av eksisterende og nye nærings- og boligområder i hele kommunen, samtidig som vi ivaretar primærnæringens behov. Arealforvaltningen vår må være framtidsrettet, effektiv og må sees i et generasjonsperspektiv. Høyre setter mennesket i sentrum, gjennom å sikre god arealutnyttelse i hele kommunen.

Fredrikstad Høyre vil tydeliggjøre at FNs bærekraftsmål ligger til grunn for plansystemet i Fredrikstad, og ha en tydelig kobling til langsiktige utviklingsmål og mål for utviklingsområdene. Plansystemet skal være kunnskaps- og partnerskapsbasert. Plansystemet skal utvikles i et helhetlig perspektiv, der tverrfaglighet og samhandling mellom forvaltningsnivået og interesser blir ivaretatt.

Universell utforming skal ligge til grunn for all regional planlegging i Fredrikstad.

Helse, omsorg og frivillighet

I Fredrikstad skal innbyggerne oppleve tilhørighet, trygghet og inkludering. Kommunen skal stimulere alle innbyggere til å ta i bruk sine ressurser for å ta et større ansvar for egen helse. Høyres mål er at alle skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet. Systemene må være gode slik at de som trenger hjelp, skal få den hjelpen de trenger. All skal være trygge på at de får tjenester av god kvalitet Vi ønsker at alle skal kunne bo hjemme lengst mulig, fordi det er dokumentert at dette har best helseeffekt.

Vi ønsker også at kommunen skal legge til rette for ulike boformer for eldre, pleietrengende, og personer med spesielle behov.

Samferdsel

Byene rundt hovedstadsområdet kommer til å vokse betydelig de nærmeste tiårene. Vekst er positivt fordi det gir vitalitet og ressurser til byen, men det er avgjørende at vi klarer å utnytte dette effektivt og på riktig måte. Arealer, veier og offentlige servicetilbud må utnyttes mer effektivt enn i dag. Det må også tas hensyn til byens parkeringsutfordringer.

Kultur, idrett, friluftsliv og turisme

Kommunen skal være tilrettelegger for innbyggernes aktiviteter på områdene, og skal først og fremst prioritere å gi støtte til smalere kulturtiltak og tiltak som rettes mot barn og unge. Vi vil legge til rette for at Fredrikstad skal ha et rikt idretts- og organisasjonsliv. Derfor vil vi sørge for å ha et godt vedlikehold av kommunens anlegg, med fokus på fornuftig og fremtidsrettet bruk av kommunens hall og banekapasitet.
Fredrikstad har en rik historie med mange kulturminner som vi må ta vare på, og gjøre mer tilgjengelige. Gamlebyen er byens største attraksjon. Det er viktig at Gamlebyen fortsetter å være en levende og attraktiv bydel, som også skal inspirere andre bydeler til å bli kulturbærere og formidle byens historie.

Landbruk, skogbruk og fiske

I større grad enn mange andre kommuner har Fredrikstad en levende og viktig primærnæring å ta vare på. For framtidas skyld må vi sikre og legge til rette for en utvikling av matproduksjon vår både fra fjorden og fra landbruket. Skogene må driftes på en god måte, der vi tar vare på gammelskogens økosystemer, samtidig som vi legger til rette for forretningsmessig drift. Vi har, i fellesskap, ansvar for at kysten vår, skogen vår, landbruksområdene og de bymessige strøkene får utvikle seg framtidsrettet med et generasjonsperspektiv. Vi skal ta vare på og revitalisere Oslofjorden, og vi må sikre matjorden og driften av skogen.