Felles innsats mot mobbing

Det viktigste arbeidet mot mobbing er det forebyggende arbeidet som foregår i skolen hver eneste dag. For å sikre kvalitet i dette arbeidet må vi sørge for at skolene har kompetente ledere og lærere som sammen med øvrige ansatte og hjelpetjenestene kan følge opp hver enkelt elev.

Elevundersøkelsen for 2023 viser at tallet på elever som opplever å bli mobbet fortsetter å øke, både nasjonalt og lokalt er det et skremmende og altfor høyt antall. Dette er alvorlig for det enkelte barn, men også et alvorlig samfunnsproblem som krever felles innsats fra alle både i og utenfor skolen.

Fredrikstad kommune har vedtatt Plan for helhet og sammenheng i arbeid med skolemiljø, hovedhensikten med planen er å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringslovens kapittel 9A som omhandler elevenes skolemiljø og skolenes aktivitetsplikt. Denne planen er god som veileder og verktøy for ledere og ansatte i skolen dersom den følges opp og brukes aktivt og kontinuerlig. Dette skal og må ha stor oppmerksomhet i skolehverdagen ved skolene i kommunen vår.

For det aller viktigste arbeidet mot mobbing er det forebyggende arbeidet som foregår i skolen hver eneste dag. Opplæringslovens kapittel 9A sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre kvalitet i dette arbeidet må vi sørge for at skolene har kompetente ledere og lærere som sammen med øvrige ansatte og hjelpetjenestene kan følge opp hver enkelt elev, og sammen være et godt lag med god relasjonskompetanse og et positivt elevsyn.

Mobbing kan ikke bare bekjempes av den enkelte lærer eller skole. Oppdragelse og elementær folkeskikk er i all hovedsak hjemmets ansvar, vi må alle ta ansvar for hvordan våre egne barn oppfører seg. Elevene har et selvstendig ansvar for å ta vare på hverandre og si stopp til mobbing. Derfor er samarbeid mellom skole og hjem svært viktig i arbeidet med et godt skolemiljø.

I FB forteller rektorene ved flere skoler om de gode forebyggende tiltakene de har satt inn for å sikre et trygt og godt skolemiljø, det er veldig bra. I oppvekstutvalgets møte i desember, inviterte utvalgsleder rektor ved Kråkerøy ungdomsskole Tore André Johansen til å fortelle om hvordan han og skolens ansatte gjennom gode tiltak hadde klart å snu et utfordrende skolemiljø. Ved Rød skole på Kråkerøy er det i elevundersøkelsen ingen elever som oppgir at de har blitt mobbet, rektor Tora C. Danielsen fremsnakker skolen og de ansattes fokus på skolemiljøet – her blir danske Helle Rabøl Hansens viktige forskning på feltet trukket frem. Dette er eksempler på en kunnskapsbasert tilnærming, god ledelse og kompetanse blant de ansatte, og dersom de gode erfaringene og eksemplenes deles får vi en verdifull erfaringsbasert kompetanseutvikling som ser løsninger og fremmer muligheter snarere enn begrensninger innenfor det handlingsrommet skolene har. 

Det er helt nødvendig med en tøffere linje når det gjelder grenseoverskridende atferd og mobbing. Vi skal jobbe forbyggende, men samtidig skal vi ha en klar nulltoleranse med klare konsekvenser når skolemiljøet er dårlig – det finnes mange årsaker til og forklaringer på at noen mobber eller har en grenseoverskridende atferd, men dette er ingen unnskyldning for å mobbe eller utøve fysisk/psykisk vold mot andre.

Posisjonspartiene ønsker å støtte opp om skolene i deres arbeid for et godt skolemiljø. Innenfor utfordrende økonomiske rammer skal vi sørge for vedlikehold og oppussing av skolene slik at de fysiske rammene legger til rette for et inkluderende og godt skole- og læringsmiljø for ansatte og elever. Bemanningsnormene i skolen skal ivaretas, skolene skal ha en tilstrekkelig og god helse- og elevtjeneste, vi skal fortsette med å prioritere midler til tiltak mot mobbing, vold og trusler i skolen, og i tillegg skal vi jobbe for å få på plass flere alternative og forsterkede opplæringsarenaer.

Mobbing må aldri forbli en alminnelig del av skolehverdagen for en så stor andel barn i Fredrikstad-skolen. Her må det felles innsats til fra alle i og utenfor skolen. En god barndom varer livet ut, men det gjør også det motsatte. Mobbing er grusomt, i enkelte tilfeller ødelegger det ikke bare liv, det tar liv.

Jorulf Elias Laabak

Leder av oppvekstutvalget, Høyre