Felles politisk plattform for Fredrikstad

Høyre, Frp, Krf og Venstre har inngått en felles avtale for arbeidet i bystyret i Fredrikstad for perioden 2023-2027.
Det er også inngått et valgteknisk samarbeide med Pensjonist Partiet.

Våre partier fremla i desember 2022 et felles forslag til økonomiplan og budsjett for årene 2023-26. Partiene er enige om at denne planen fortsatt gjelder som fundamentet for arbeidet i den kommende valgperioden, og er forpliktende for alle fire partier. Avvik fra det som der er beskrevet skal avtales mellom de fire partiene.

Målet for et samarbeid utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er at folk kan få leve frie og selvstendige liv. Vi har en sterk tro på at mennesker som blir vist tillit også tar ansvar. Vårt mål er at flere skal klare seg gjennom egen inntekt, og at kommunen skal levere bedre tjenester enn i dag, særlig rettet mot barn, unge og eldre.

Som et supplement og et tillegg til økonomiplan og budsjett, er våre fire partier enige om følgende:

 1. Vi ønsker en ny politisk kultur i Fredrikstad. Vi vil ha en kultur som er mer dynamisk, rausere, mer åpen, og mer lyttende til både innbyggere og andre politiske partier i Fredrikstad. Det er viktig for oss å ha en ansvarlig budsjettkontroll og en fornuftig økonomisk styring.
 2. I nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner vil vi utforske mulighetene til å skape en enda bedre arbeidsplass for de ansatte med best mulig tjenester til innbyggerne i kommunen.
 3. Partene anerkjenner at klima, miljø og natur er noe vi må ha et sterkt fokus på i årene som kommer. Vi skal arbeide for at det grønne skiftet skaper forretningsmuligheter for næringslivet og arbeidsplasser for befolkningen.
 4. I vårt budsjett har vi pekt på flere områder hvor Fredrikstad vil ha nytte av å øke samarbeidet med omkringliggende kommuner. Vi mener det vil være et svært viktig perspektiv, og vil be kommuneorganisasjonen aktivt søke samarbeidsløsninger for å gi bedre tjenester og rasjonell organisering.

Vi vil ta kontakt med Sarpsborg kommune for å vurdere om de to renseanleggene kan drives som ett, felles selskap. En vil også vurdere om det kan være hensiktsmessig å samarbeide om felles ledelse, administrasjon, teknisk utvikling og ikke minst langsiktig kapasitetsutnyttelse og oppfyllelse av fremtidige rensekrav.

 1. Bystyret skal i desember vedta budsjett for 2024, og økonomiplan for 24-27. I dette budsjettet vil våre partier ønske å synliggjøre noen tydelige prioriteringer:

a. Tiltak for styrket vedlikehold av skolebygningene
b. Tiltak for en bedre eldreomsorg
c. Tiltak innen demensomsorg
d. Velferdsteknologiske løsninger tas i bruk for bedre logistikk innen hjemmebaserte tjenester.
e. Åpne for nødvendig og fortsatt sykehjemsdrift ved Borge sykehjem.
f. Ikke endre sykehjemsstruktur før annet sykehjem med en bedre kvalitet i nærheten (lokalmiljøet) er åpnet og klar for innflytting.
g. Tilby sykehjemsplass til personer med vedtak om langtidsplass og korttidsplass.
h. Stans i økningen i eiendomsskatt, og en plan for gradvis nedtrapping av eiendomsskatten
i. En plan for salg av kommunale eiendeler og selskaper.
j. En omfattende plan for kostnadsreduksjoner. Et hovedelement i dette vil være initiativ for samarbeid med andre kommuner, blant annet om administrative funksjoner.
k. Tiltak for å motvirke utenforskap og inkludere flere i arbeidslivet.
l. Det etableres strakstiltak mot mobbing, vold- og trusler i skolen
m. Nylende, Årum og Borge skoler opprettholdes
n. Det gjennomføres et prøveprosjekt der alle plan- og byggesaker som får nei, skal til politisk behandling.
o. Vaktmestertjenesten og løpende vedlikehold styrkes.
p. Tiltak for å motvirke klimaendringene

 1. Det utvikles et forsøksprosjekt med fritidskort for barn og unge.
 2. Gjennom de siste årene har bystyrets flertall gjort en rekke vedtak om prosjekter og investeringer som våre partier har stemt imot. Vi vil nå snarest mulig gjennomgå status i disse prosjektene for å vurdere hvilke det kan være aktuelt å stanse. Vi vil ha en kritisk gjennomgang av investeringsplanen med hensyn til nødvendige vurderingskriterier.

Det vil være lite aktuelt å reversere prosjekter hvor det er påløpt vesentlige kostnader, eller inngått irreversible kontraktsforpliktelser. Vårt hovedprinsipp vil være at vi ønsker å stanse prosjekter vi ikke har vært enige i, men ikke å reversere. Blant annet følgende prosjekter vil bli vurdert:

• Ridesenteret
• Furutun
• Råkollen/Gudeberg

 1. Våre partier vil arbeide med en arealpolitikk som i større grad fokuserer på hele kommunen og lokalsentra i kommunen. Særlig boligbyggingen har hatt et for ensidig fokus på sentrumskjernen. Dette har også bidratt til en for ensidig utvikling av blokkbebyggelse som ikke er tilpasset bredden i innbyggernes behov og muligheter til å anskaffe en bolig. Våre partier vil føre en politikk som kan gi mere varierte boligtyper, inkludert mer sosial boligbygging. Arealpolitikken skal fortsatt være tydelig på jordvern og vern av markaområdene og natur.
 2. Barnehager er en svært viktig del av det kommunale tilbudet. Våre partier ønsker å kunne styrke dette. Tilbudet av barnehager i Fredrikstad er en kombinasjon av private og kommunale. Det forrige flertallet ønsket en økt andel av kommunale barnehager. Våre partier har ingen slik preferanse for kommunal drift, og vi vil oppheve bystyrets vedtak om å gi prioritet til kommunale barnehager.
 3. Generelt ønsker våre partier et mest mulig tillitsfullt og fruktbart samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet. Løsningen på våre samfunnsutfordringer er ikke et spørsmål om enten det offentlige eller det private, men både det offentlige og det private. Vi ønsker aktivt å legge til rette for gode private tilbud, ikke bare innenfor barnehagesektoren, men innenfor alle områder. Private tilbydere i denne sammenhengen kan være både frivillige og ideelle organisasjoner, og kommersielle bedrifter.
 4. Vi ønsker et økt samvirke med sivilsamfunnet.
 5. Ved nye byggeprosjekter vil det være aktuelt å vurdere alternative modeller, samt leie i stedet for eie. Dette kan for eksempel gjelde helseinstitusjoner, ungdomsskoler, kontorlokaler og lagerbygninger.
 6. Alle kommunale kontorarealer skal gjennomgås med sikte på mer effektiv arealutnyttelse.
 7. Våre partier ønsker en mer samlet og målrettet næringspolitikk. Det opprettes et eget næringsutvalg med ni representanter. Dette utvalget overtar oppgavene fra primærnæringsutvalget og innstiller til formannskapet.
 8. Partene skal arbeide aktivt for å gjenskape et godt naturmiljø i Oslofjorden og følge opp det arbeidet som forrige regjering allerede er startet med «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv».
 9. For våre partier er det viktig å gjøre det vi kan for å legge til rette for at Høgskolen i Østfold forblir og utvider i Fredrikstad. For å oppnå dette vil vi jobbe for at det finnes mest mulig aktiviteter i byen slik at studentene vil trives og forbli i Fredrikstad
 10. FV 109 utbygges strekningsvis. Strekningen Østfoldhallen-Rolvsøysund bygges først, og bygges ut med fire felt.
 11. Prosjektering og bygging av ny bro Omberg-Torp fremskyndes.
 12. Sluttføring av FV nord for Rolvsøysund utsettes hvis dette er nødvendig for å sikre fremdrift for ny bro Omberg-Torp.
 13. Partiene ønsker at Arena Fredrikstad etableres og oppføres som et offentlig-privat samarbeid slik som beskrevet i budsjettdokumentet. Dersom det ikke lar seg gjøre, står partene fritt til å stemme etter egen overbevisning.

Disse punktene er ment som en gjennomgang av noen viktige saker som våre partier vil prioritere. Dette er ikke noen uttømmende oversikt, men fremhever noen av de viktige sakene vi vil arbeide med som utgangspunkt for den kommende bystyreperioden.

Vi vil også ønske å lytte til hva de øvrige partiene i bystyret mener, og arbeide for å imøtekomme deres ønsker og prioriteringer.

Signert 18.September 2023

Fredrikstad Høyre/Arne Sekkelsten

Fredrikstad FrP/Leif Eriksen

Fredrikstad KrF/Kolbjørn Westberg           

Fredrikstad Venstre/Trond Svandal