Politikk

Froland Høyre vil ha et trygt lokalsamfunn med muligheter til arbeid, gode velferdstilbud for innbyggerne og et sterkt lokaldemokrati

Våre hjertesaker

 • Samferdsel

  Froland Høyres mål er at du skal komme deg raskere frem og trygt hjem

 • Næringsliv og arbeidsplasser

  Froland skal fortsatt være en kommune som er løsningsorientert og har rask behandling av saker for innbyggerne og næringsliv.

 • Helse og omsorg

  Froland Høyre vi jobbe aktivt for ytterligere styrking av omsorgstjenestene

 • Klima og miljø

  Miljøproblemene er globale, men de gode løsningene finner vi ofte lokalt. Kommunen må selv gå foran med et godt eksempel

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Et trygt lokalsamfunn

Froland Høyre vil å fremme en politikk for utvikling av en effektiv, åpen og brukervennlig kommune som setter det enkelte menneske i sentrum.

Lokalpolitikken styres ikke alltid bare gjennom samarbeid og bred enighet på tvers av partilinjene. I en del saker er det selvsagt riktig og viktig med brede forlik, men det er også viktig med ideologisk forankring:

Høyre setter enkeltmenneskets behov i sentrum, fordi ulike mennesker har ulike behov.
Høyre har tro på mangfold og kvaliteten som skapes ved at flere leverandører, både offentlige, private og frivillige organisasjoner, kan yte tjenester til våre innbyggere.
Høyre vil alltid arbeide for å begrense bruk av offentlig inngrep og ekspropriasjon av eiendom til et minimum, men samtidig bidra til å sikre allmenhetens rettigheter og adgang til friareal og fellesområder.
Høyre bidrar til den enkeltes frihet under ansvar.

Høyre vil arbeide konstruktivt for å få til bred oppslutning om viktige saker for befolkningen på tvers av partiskiller. En stemme til Høyre er en stemme til fortsatt utvikling av Froland som en ja-kommune.

Læring i Froland

Vi har i dag 4 skoler i Froland og et bredt tilbud av barnehager. Høyres mål er at alle barn skal ha en god skole/barnehage der de blir sett og som gir et best mulig utgangpunkt i livet.

Kunnskap gir muligheter for alle. Høyre ønsker å skape barnehager og skoler som gir elevene trygge rammer og nødvendige ferdigheter for at de skal kunne realisere sine evner, drømmer og ambisjoner.

Høyre har høye ambisjoner for hver enkelt elev og alle elever skal møte kvalifiserte lærere. En god skole forutsetter en sterk satsing på læreren som er den viktigste enkeltfaktoren for læring. Høyre vil ha gode lærere som gis mulighet til å utvikle seg selv med faglig påfyll gjennom etter- og videreutdanning. Tidlig innsats i barnehage og skole og en god skolehelsetjeneste er viktige virkemidler.

Mykland skole er en skole for 1. – 7. trinn. Deretter fortsetter elevene 8.-10. trinn på Froland ungdomsskole. Froland Høyre er klar over at skolen betyr mye for å opprettholde bosettingen i Mykland. Vi mener at hensynet til barna og deres læringsmiljø må tillegges størst vekt, og at det derfor må gjøres en fortløpende vurdering av om læringsmiljøet for elevene på Mykland skole er godt nok til å opprettholde skoletilbudet.

Vi vil jobbe aktivt for at:

Alle skolene bevares.
vi skal ha mobbefrie skoler
det i skolene satses på lesing, skriving og regning
Skolens ledelse prioriterer tidlig innsats
Legge til rette for tettere samarbeid mellom skole og bedrifter
Tilby fleksibelt barnehageopptak

Samferdsel

Froland Høyres mål er at du skal komme deg raskere frem og trygt hjem

Gode og trygge veier er avgjørende for at folk skal komme seg raskt og effektivt til og fra jobb og fritidsaktiviteter. Næringslivet er avhengig av god kommunikasjon for varer og tjenester.

Digital infrastruktur er avgjørende for å sikre bosetting i hele kommunen og er viktig for et konkurransedyktig næringsliv. Høyre mener det er behov for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold. Investeringer i kommunikasjon er investeringer for framtiden.

Vi vil jobbe aktivt for at
 • Det blir bygget en helhetlig gang og sykkelsti fra Osedalen til Arendal
 • At det bygges ut fiber for digital kommunikasjon i hele kommunen.
 • Kommunen skal være en pådriver for å sikre god leveringssikkerhet på strøm i hele Froland
 • Kommunen er en pådriver for økt kollektivtransport
 • Det prioriteres mer midler til vedlikehold og veisikring
 • Det gjenåpnes togstopp på Hynnekleiv
 • Det etableres ¨HentMeg¨ i Froland etter modell fra Sauda i Rogaland.

Næringsliv og arbeidsplasser

Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Et godt og innovativt næringsliv er også en god medspiller i klima- og miljøpolitikken.

Froland skal fortsatt være en kommune som er løsningsorientert og har rask behandling av saker for innbyggerne og næringsliv. Froland skal oppfattes som en JA kommune som ser løsninger og en plass der det stadig skjer nye ting. Kommunen må tilrettelegge for at det skapes nye arbeidsplasser og økt aktivitet.

Vi skal jobbe aktivt for at:
 • Det etableres 80 nye stillinger i Froland i perioden
 • Froland skal være en næringsvennlig kommune hvor det tilrettelegges for jordbruk, skogbruk, handel og servicenæring
 • Næringslivskompetansen i kommunen styrkes.
 • det blir enkelt for grundere å etablere seg i kommunen.
 • Styrke arbeidet rundt Gullknapp og Blakstadheia som næringsområde

Helse og omsorg

Froland har i dag en svært god helse- og omsorgstjeneste. God folkehelse forebygger fremtidige helseplager for den enkelte, legger til rette for en bedre hverdag og gir alle muligheter til et aktivt og bra sosialt liv. En helhetlig helse- og omsorgstjeneste må være effektiv og ha god samhandling mellom alle deltagende helsetjenester

Froland Høyre vi jobbe aktivt for ytterligere styrking av omsorgstjenestene

Dette vil vi oppnå ved at:
 • man sikrer rekruttering og beholder personell med høy kompetanse og talent.
 • kommunen styrker tilbudet om avlastning, veiledning og økonomisk kompensasjon for pårørende
 • det legges til rette for at flest mulig som ønsker det får anledning til å bo hjemme
 • det settes fokus på trivselsfremmende tiltak i hele Froland mangfoldet i tilbudet økes gjennom samarbeid mellom kommunale, private og ideelle aktører.
 • Styrke rehabiliterings tjenestene i kommunen

Inkludering

Froland kommune har tatt imot flere kvoteflyktninger. Froland Høyre vil arbeide for å tilrettelegge for raskest mulig integrering slik at de blir en ressurs. Froland Høyre vil derfor støtte alle samarbeidstiltak med offentlige og private aktører slik at de raskest mulig kan lære norsk og komme i vanlig arbeid.

Klima og miljø

Miljøproblemene er globale, men de gode løsningene finner vi ofte lokalt. Kommunen må selv gå foran med et godt eksempel, men også legge til rette for miljøvennlige løsninger for bygdas borgere og næringsdrivende. Når det er slik at en tredjedel av utslippskutt kan gjøres lokalt, må vi være aktive til å gjennomføre utslippskutt lokalt.

Vår klimapolitikk handler ikke om å forby mest mulig. Vi ønsker i sterkere grad å bruke statens og kommunenes innkjøpsmakt i klimaets og miljøets tjeneste. For det er når de gode løsningene blir det ønskede valget at vi vil få det beste resultatet, markedet er det beste verktøyet i kampen mot de globale klimautfordringene. Vi mener en klar og tydelig miljøpolitikk engasjerer og påvirker hele samfunnet til å gjøre miljøvennlige grep.

Vi vil jobbe aktivt for at
 • Froland etableres som sykkelbygd
 • At offentlige nybygg blir bygget mest mulig klimanøytralt
 • Legges til rette for miljøtiltak ved utvikling av nye bolig- og nærings-områder
 • Det kreves biogassbiler eller lavutslippsbiler for innsamling av kommunalt husholdningsavfall ved nye anbud
 • Naturområder forvaltes på en bærekraftig måte som ivaretar friluftsliv, lokalbefolkning og som bidrar til biologisk mangfold og kulturlandskap.