7 gode grunner for å stemme Høyre i Gausdal

Gausdal Høyre stiller fellesliste til kommunevalget i 2023 sammen med Gausdal FrP, et samarbeid vi har gode erfaringer med.

Arbeidet med å bringe kommunens budsjetter i balanse og bygge nye fondsmidler har de siste årene lyktes, og Gausdal kommune ble strøket av ROBEK-lista i 2021. Det gjør at vi kan løfte blikket, planlegge og arbeide for å styrke og utvikle kommunen vår videre.

Her er våre viktigste saker:

Espedalsvannet

helse- og omsorg

1. Omsorg, helse og velferd

 • Styrking av psykisk helse og rusomsorg.
 • En verdig eldreomsorg med variert bo- og omsorgstilbud.
 • Forebyggende helse- og ernæringstiltak, samt velferdsteknologi.
 • Styrke innsatsen for å tiltrekke seg fagkompetanse på kort og lang sikt.
skole

2. Barnehage, skole og oppvekst

 • Likebehandling av private og offentlige barnehager.
 • Tidlig innsats av spesialpedagogiske tiltak.
 • Påvirke fylkespolitikere for å beholde Gausdal VGS.
 • Bekjempe mobbing på alle alderstrinn.
ungdom

3. Ungdom

 • Fortsette å bruke ungdomsrådet aktivt som i dag.
 • Kulturskole og idrett skal fortsatt ha en sentral plass i kommunen.
 • Styrke uorganisert aktivitet for motor- og gaminginteresserte.
 • Styrke ungdomsklubben med varierte tilbud.
Langsua

4. Klima

 • Klimavennlig energi prioriteres når det er mulig.
 • Verneområdene i kommunen skal også kunne ivareta friluftsliv og landbruk.
 • Skogbruk tas inn i klimaregnskapet.
Skei

5. Næring

 • Gausdal skal være en «JA-kommune» for gründere og nyetablerere.
 • Nye næringsarealer skal prioriteres.
 • Tilrettelegge for boligtomter i kommunens tettsteder.
 • Fritidstomter vurderes i sammenheng, av fortetting og åpning av nye arealer.
 • Sentrumsutvikling på Skei bestående av nye næringer og leiligheter i sentrum.
veg

6. Samferdsel

 • Påvirke fylkespolitikere for utbedring av fylkesveiene i kommunen. Gjelder spesielt FV255 Olstad–Svatsum og
  FV318 Øverbygda i Østre Gausdal.
 • Gang- og sykkelveg langs FV255 mellom Linflåa og Forset.
 • Hyppigere bussforbindelse mellom Lillehammer skysstasjon og Skei.
 • Påvirke for bedre vegkryssløsninger ved Segalstad Bru og i Follebu.
Svatsum

7. Eiendomsretten ivaretas lokalt

 • Jord- og skogbruksinteresser ivaretas av grunneier.
 • Bolig- og fritidsarealer er et valg som tas av grunneier.
 • Bruk av dyrket mark erstattes eventuelt med nydyrking for utvikling av tettstedene.
 • Natur og friluftsliv skal fortsatt være en mulighet for alle.

Annet

 • Pågående bredbåndsutbygging må også omfatte Vestre Gausdal.
 • Tilrettelegge for å beholde den store frivilligheten i Gausdal.
 • En god integreringspolitikk i kommunen.
 • Kirkene må sikres forsvarlig drift og vedlikehold.
 • Arbeide for å redusere eiendomsskatten og kommunens andel av formueskatten.