Høyres politikk for Gausdal

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Noe av det vi jobber for i Gausdal er:

helse- og omsorg

Omsorg, helse og velferd

Høyre ønsker å
– styrke tilbudet innenfor psykisk helse og rusomsorg.
– sikre en verdig eldreomsorg med variert bo- og omsorgstilbud.
– sørge for forebyggende helse- og ernæringstiltak, samt velferdsteknologi.
– styrke innsatsen for å tiltrekke seg fagkompetanse på kort og lang sikt.

Barnehage, skole og oppvekst

Høyre vil
– likebehande private og offentlige barnehager.
– sette inn tidlig innsats av spesialpedagogiske tiltak.
– påvirke fylkespolitikere for å beholde Gausdal VGS.
– bekjempe mobbing på alle alderstrinn.

skole
ungdom

Ungdom

Høyre vil
– fortsette å bruke ungdomsrådet aktivt som i dag.
– at Kulturskole og idrett fortsatt skal ha en sentral plass i kommunen.
– styrke uorganisert aktivitet for motor- og gaminginteresserte.
– styrke ungdomsklubben med varierte tilbud.

Klima

Høyre vil
– prioritere klimavennlig energi når det er mulig.
– at verneområdene i kommunen også skal kunne ivareta friluftsliv og landbruk.
– at skogbruk tas inn i klimaregnskapet.

Langsua
Skei

Næring

Høyre vil
– at Gausdal skal være en «JA-kommune» for gründere og nyetablerere.
– at nye næringsarealer skal prioriteres.
– at det tilrettelegges for boligtomter i kommunens tettsteder.
– at fritidstomter vurderes i sammenheng, av fortetting og åpning av nye arealer.
– ha sentrumsutvikling på Skei som består av nye næringer og leiligheter i sentrum.

Samferdsel

Høyre ønsker
– å påvirke fylkespolitikere for utbedring av fylkesveiene i kommunen. Gjelder spesielt FV255 Olstad–Svatsum og
FV318 Øverbygda i Østre Gausdal.
– gang- og sykkelveg langs FV255 mellom Linflåa og Forset.
– hyppigere bussforbindelse mellom Lillehammer skysstasjon og Skei.
– å påvirke for bedre vegkryssløsninger ved Segalstad Bru og i Follebu.

veg
Svatsum Gausdal

Eiendomsretten

Høyre mener
– at jord- og skogbruksinteresser skal ivaretas lokalt av grunneier.
– at bolig- og fritidsarealer er et valg som tas av grunneier.
– at bruk av dyrket mark erstattes eventuelt med nydyrking for utvikling av tettstedene.
– at natur og friluftsliv fortsatt skal være en mulighet for alle.