Gjøvik Høyres Program 2015-2019

Har du lurt på hva Gjøvik Høyre vil gjøre i Gjøvik? Her har du vårt program til lokalvalget i 2015.

VÅR VISJON FOR GJØVIK

Gjøvik er Opplands største kommune i folketall og innlandets største bykommune i areal. Gjøvik utgjør sammen med nabokommunene en region med evne til å være en motor for utvikling i innlandet.

Høyre vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse, og være et godt sted å bo for alle innbyggere.

Gjøvik skal være en god og trygg kommune å vokse opp i, og et godt sted å velge for utdanning og arbeid, for å bo i og å bli gammel i.

Gjøvik Høyre vil derfor føre en politikk som fremmer et konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser, et bredt utdanningstilbud, gode barnehager og skoler, et levende kultur- og fritidstilbud, gode helsetjenester og omsorgstilbud. Gjøvik kommune må være åpen for samarbeid med næringslivet, organisasjonslivet, utdanningsinstitusjonene og andre kommuner. Gjøvik må bli synlig, og Gjøvik må arbeide energisk og målrettet for bedre samferdsel og infrastruktur, og for å gjøre seg gjeldende på de politiske arenaer hvor utviklingen av innlands-Norge blir avgjort.

BARNEHAGE

Barnehagen skal gi barn trygg og god omsorg og samtidig stimulere til nysgjerrighet, lek og utvikling på barnas premisser. Høyre vil legge stor vekst på kvalitet og utvikling av innholdet i barnehagen, både for dagens barnehager og ved fremtidig utbygging.

Ansatte er barnehagens viktigste ressurs. Derfor vil Høyre legge til rette for utvikling av de ansattes kompetanse og rekruttere flere med pedagogisk utdannelse til barnehagene.

Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer et tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie. Fordi språk er grunnlaget for barns utvikling, vil Høyre styrke det norske språkmiljøet i barnehagen. Alle barn skal kunne norsk språk godt nok til å kunne følge vanlig undervisning når de begynner i skolen.

Gjøvik Høyre vil:

* legge til rette for to årlige opptak

* sikre reell likebehandling mellom offentlige og private barnehager

* gjøre det lettere å etablere nye barnehager

* ha redusert betaling for foreldre med lav inntekt

* gi mulighet for individuell stimulering/oppfølging av barn som trenger dette

* gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter, og legge til rette for at alle barn skal beherske norsk før skolestart

* kartlegge grunnleggende ferdigheter på fireårskontrollen og gi nødvendige stimuleringstiltak på de områdene det er nødvendig

* ansette flere barnevernspedagoger, vernepleiere, og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene

* tilby de ansatte etter- og videreutdanning

SKOLE

En god skole skal gi elevene kunnskap og muligheter for fremtiden uavhengig av bakgrunn. Det er et mål at skoleresultatene i Gjøvik skal ligge over landsgjennomsnittet. Det er for store variasjoner i læringsresultater innad i kommunen og på den enkelte skole. Manglende kunnskap fra grunnskolen medfører at for mange ikke fullfører eller består videregående opplæring, som er et avgjørende grunnlag for videre utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Dette er derfor svært viktig både for den enkelte og for samfunnet.

Å få en dyktig lærer er for mange elever helt avgjørende for om de lykkes eller ikke. Spesielt er lærernes vurderingskompetanse viktig. Høyre vil at lærerne i Gjøvik skal være blant de beste i landet på vurderingskompetanse. Høyres mål er at den offentlige skolen skal bli så god at den skaper muligheter for alle. Høyre ønsker også at det er åpent for gode og likeverdige alternativer til den offentlige skolen for elever og foreldre som ønsker andre tilbud.

Gjøvik Høyre vil:

* legge til rette for at foreldre kan velge grunnskole for sine barn og arbeide for at de som ønsker det, kan velge på tvers av kommunegrensene til og fra nabokommunene

* ha en skolestruktur som gir de beste rammer for læring, sosial og pedagogisk utvikling, og som gir lærere og elever best mulig faglig og sosialt arbeidsmiljø

* innføre læringsmål for alle trinn

* arbeide for forsøksordning med karakterer fra 5. trinn

* innføre intensivkurs for elever som ikke oppnår læringsmålene, spesielt med sikte på å sikre overgangen til ungdomsskole og til videregående skole

* legge til rette for differensiert undervisning når det er pedagogisk begrunnet, men ikke dele inn permanent etter faglig nivå

* stimulere til at flere elever ønsker å ta fag på høyere nivå når de er kvalifisert for det, også i samarbeid med videregående skole. Elever med talent må også gis gode utviklingsmuligheter.

* arbeide for valgfritt sidemål på ungdomsskolene i kommunen

* styrke skolehelsetjenesten slik at den er tilgjengelig for elevene hver dag

* legge til rette for at skolene kan tilby daglig fysisk aktivitet for elevene

* sikre elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis hjelpemidler gjennom skolen som en del av tilretteleggingen

* innføre en målsetting om at 90 prosent av elevene fra Gjøvik skal fullføre og bestå en videregående opplæring

* arbeide for å skaffe flere lærlingeplasser i lokalmiljøet

* øke fokus på tidlig innsats og redusere utredningstiden for å få innvilget ekstra støtte i undervisningen

* styrke kvaliteten på SFO-tilbudet og åpne for private tilbydere

* arbeide for at kommunene i regionen tar over ansvaret for de videregående skolene i Gjøvik og nabokommunene

* sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing

* bevare skolens rolle som verdiformidler med spesielt fokus på å redusere mobbing, rasisme og rusmisbruk

* innføre felles ordensreglement inklusive bruk av mobiltelefon på skolene

Lærere og skoleledelse

God ledelse er avgjørende for elevenes læring. Læreren er sjefen i klasserommet og ansvarlig for elevenes læring, og rektor er ansvarlig for skolens resultater. Læreren er kunnskapsarbeider, og kvaliteten på undervisningen er avhengig av lærerkollegiets motivasjon, rammevilkår og faglige kompetanse.

Undervisning er skolens kjernevirksomhet. Likevel er det i dag slik at karrieremulighetene ofte består i å fjerne seg fra klasserommet. Høyre vil sikre at de flinkeste lærerne skal fortsette å undervise, og at det skal bli mulig å stige i gradene som lærer og bli spesialist med økt prestisje, økt lønn og økt status.

Gjøvik Høyre vil:

* styrke lærerens posisjon

* sikre at alle lærere har fordypning i de basisfagene de underviser i

* rekruttere og beholde de dyktigste lærerne

* bedre samarbeid mellom skole og næringsliv

* gi lærere og skoleledere på den enkelte skole myndighet til å ta beslutning om spesialpedagogiske tiltak

* styrke vaktmestertjenesten ved skolene

* styrke samarbeidet mellom skole og hjem

* styrke videre- og etterutdanningen av lærere og skoleledere

* stille klare krav til arbeidsro og disiplin i skolen

* styrke rådgiverapparatet

* ha en god og effektiv IT-plattform for skolen med enklere tilgang til digitale læringsressurser, mer effektiv drift og bedre deling av informasjon i og om skolen

* forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav

IDRETT OG KULTUR

Idrett og kultur bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer og fremmer god fysisk og mental helse blant barn og unge. Dette er arenaer der alle kan finne opplevelser og mestring tilpasset egne interesser og nivå. Samtidig binder det folk sammen til en positiv identitet omkring kommunen vi bor i.

Nærheten til naturen er en av styrkene til kommunen. Det er viktig at kommunen har en bevisst politikk for utvikling og tilgjengelighet til de gode friluftsområdene i hele kommunen.

Idretts- og kulturlivet vekker stolthet i befolkningen gjennom prestasjoner på bane og scene, men også utenfor egen arenaer. Vi ønsker et idretts- og kulturliv som er inkluderende og tar samfunnsansvar. Høyre ønsker å slippe flere gode krefter til ved at flere lag og foreninger får

muligheten til å drive et inkluderende aktivitetstilbud og være et godt supplement til de offentlige tjenestene.

Det forebyggende arbeidet og frivillige engasjementet er av stor betydning for samfunnet, det være seg gjennom idrett, kultur eller frivillighetssentral. For å styrke arbeidet med folkehelse og inkludere alle innbyggere, er bredt samarbeid med frivillige, lag og foreninger en viktig forutsetning for å lykkes.

De store lagidrettene har betydelige anleggskostnader og begrenset støtte fra kommunen. Disse står for organisering av et stort antall barn og ungdom. Muligheten disse får i ung alder til utøvelse av idrett vil være et viktig bidrag for videreutvikling av en bredere fremtidig idrettskultur i Gjøvik.

Kommunens bidrag til idretten må økes, dels gjennom reduksjon av idrettens leiekostnader ved bruk av kommunale anlegg og dels gjennom økt støtte til lag og foreninger som har egne anlegg. Høyre vil arbeide for en samordning av drift og utleie av kultur– og idrettsarenaene for å kunne gi høyere kvalitet og bedre tjenester. Det er viktig at kommunen bidrar til at prisen for barns deltakelse i idretts- og kulturlivet kan holdes så lavt at alle gis mulighet til å delta.

Gjøvik Høyre vil:

* styrke rammevilkårene for idrett og kulturlivet, spesielt med fokus på tilbud til barn og unge

* samarbeide med idrettslag om utvikling av idrettsanlegg som tilfredsstiller lokale behov

* samarbeide regionalt om utvikling av større kommunale/regionale idrettsanlegg

* satse bevisst på å utvikle og styrke breddeidretten som fundament for toppidretten

* øke kapasiteten ved Gjøvik kunst og kulturskole

* legge til rette for at næringsrettede kulturtilbud får tilfredsstillende vilkår

* arbeide for bedre tilrettelegging og øke kompetanse for det profesjonelle kunst- og kulturlivet slik at flere kan skape sin egen arbeidsplass innen kunst og kultur

* samarbeide med vernemyndighetene for å finne en god løsning for aktiv bruk av Gjøvik Gård samtidig som stedets historiske verdi ivaretas på en god måte, slik at Gjøvik Gård beholder sin attraksjonsverdi for byen og besøkende på ulike aktiviteter.

* støtte lag og foreninger som driver aktivt integreringsarbeid

* arbeide for etablering av utstyrsbank for utlån av idrettsutstyr til barn og unge

* utrede nye drifts- og eiermodeller for kommunale idretts- og kulturarenaer

NÆRINGSUTVIKLING OG VEKST

Gjøvik Høyre mener tiden er moden for at det gode samarbeidet med de andre kommunene i regionen fører til en sammenslåing av flere av kommunene i regionen. En samlet, større kommune med flere dyktige ansatte, større fagmiljø og større gjennomslagskraft gir bedre tilbud til innbyggerne. Gjennom kommunereformen vil også lokaldemokratiet styrkes, og flere beslutninger som berører lokalsamfunnet og egne innbyggere, kan bli avgjort lokalt.

Gode samferdselsløsninger er nøkkelen til utvikling av samfunn og næringsliv. Kommunen må øke aktiviteten for å få fortgang i utbyggingen av bedre veier og jernbane, slik at regionen vil bli mer attraktiv for etablering av næringsliv, tilbud om utdanning, og økt tilflytting.

Gjøvik Høyre er opptatt av Gjøviks tradisjon som en verdiskapende kommune. Vår historie og høye kompetanse innen handel- og servicenæringer, jordbruk og skogbruk og industri må danne grunnlag for vekst og nyskaping i kommunen. Næringslivets kunnskap må brukes aktivt for å styrke kommunenes attraktivitet og danne grunnlag for vekst i arbeidsplasser og antall innbyggere.

Gjøvik Høyre vil

* øke innsatsen for offensiv og fremtidsrettet utvikling av Gjøvik og regionen for øvrig med sikte på investeringer i eksisterende næringsliv, lokalisering av ny virksomhet og hovedkontorer

* arbeide aktivt for betydelig bedre kommunikasjoner mot Gardermoen, Oslo og Mjøsbrua

* fremme et målbevisst arbeid for å styrke Gjøvikbanen med dobbeltspor til Roa, timesavganger til Gjøvik og sammenknytning med Dovrebanen. Oppgraderingen av banestrekningen Gjøvik-Oslo bør bringe kjøretiden ned fra 2timer 10 minutter til 1time 30 minutter.

* utarbeide en offensiv plan for kommunenes tilrettelegging og medvirkning i utviklingen av Gjøvik som universitetsby

* styrke kommunens næringsarbeid slik at bedrifter og utbyggere vil møte støtte og velvilje og effektiv saksbehandling

* trappe ned eiendomsskatten

* arbeide for at gjennomgangstrafikken på Rv4 på lang sikt legges om og føres utenom Mjøsstranda og sentrum.

* styrke kommunens innsats i arbeidet med utvikling av byen og tettstedene.

* styrke samarbeidet med undervisningsinstitusjoner, nærings- og kulturliv for å stimulere til forskning, rekruttering og nettverksbygging

* legge til rette for en offensiv utvikling av Campusområdet, sikre at studiestedene på Kallerud får ivaretatt sine behov for framtidig utvikling og vekst og etablering av flere studentboliger

* ha et tettere samarbeid med nabokommunene for å sikre nyetableringer og styrke eksisterende næringsliv

* være en støttespiller for regionalt næringsliv og forskning overfor nasjonale myndigheter, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, EU og Ungt entreprenørskap

* ha flere private leverandører innenfor kommunens tjenesteområder

* forenkle søknads- og saksbehandlingsprosedyrene i Gjøvik kommune

BY OG STEDSUTVIKLING

Byutviklingen og tiltak for stedsutvikling i Gjøvik de siste årene har så langt vært en suksess som har gjort innbyggerne stolte og har høstet mange lovord fra omverdenen. Arbeidet med byutvikling har bidratt til befolkningsvekst og tro på fremtiden.

Høyre vil ha en offensiv, aktiv og bærekraftig byutvikling. Derfor vil vi videreføre kommunenes deltakelse i samarbeidsprosjekter med staten, fylkeskommunen, nabokommunene og næringslivet. Kommunen skal ta en ledende rolle i utviklingsarbeidet og være en positiv og aktiv bidragsyter i etablerte og nye prosjekter.

Gjøvik Høyre vil:

* utvikle nye områder langs Mjøsstranda som levende bydeler. Sentrumsnære områder skal være preget av et godt, tilgjengelig og fremtidsrettet botilbud, spennende opplevelser og rekreasjon, ha et aktivt folkeliv og kunne tilby variert kulturtilbud.

* oppruste byens parker, badeplasser og friområder, og skape gode møteplasser og fritidstilbud i tettstedene

* legge til rette for gode og attraktive boligområder

* styrke omdømmearbeidet i samarbeid med næringslivet for å fremme byens attraktivitet som etableringssted for bolig og næring

* at kommunen skal medvirke til at Gjøvik har et sterkt og livskraftig sentrum og gode tettsteder

* tilrettelegge for bedre løsninger for gående og syklende. Det skal være enkelt, hyggelig og trygt å gå eller sykle i Gjøvik.

* innføre ordninger med parkeringsløsninger som stimulerer til sentrumshandel

* sikre god framkommelighet og effektiv trafikkavvikling både for kollektivtransport og biler

* stille krav til utforming av bygg og utearealer med funksjonelle krav som universell utforming, miljø og visuelle og estetiske kvaliteter.

* ha en helhetlig og fremtidsrettet planlegging rundt areal og bærekraftig byutvikling.

* legge til rette for økt boligbygging i sentrumsområdet. Kommunen skal ha positiv holdning og rask behandling av søknader om ombygging og utbygging av eiendommer, og skal legge til rette for nye bolig- og utviklingsprosjekter i kommunen.

* legge bedre til rette og øke bevisstheten for klimavennlig miljøutvikling og transport

* styrke kollektivtilbudet i kommunen, med særlig fokus på å forbedre bybuss-tilbudet for Kallerud/Campus slik at flere velger å reise med buss til og fra jobb og skole.

* utvikle Gjøvik til en attraktiv og aktiv universitetsby med gode bo- og fritidstilbud for studenter

HELSE OG OMSORG

Gjøvik Høyre ønsker en helse- og omsorgspolitikk som setter mennesket i sentrum, ikke systemet. Vi vil sikre en bedre og tryggere helsetjeneste der brukerne står i sentrum. Vi vil arbeide for at de som trenger det, skal få et helse- og omsorgstilbud med verdighet og valgfrihet. Vi ønsker en helse- og omsorgssektor som har fleksible løsninger, og som evner å utvikle seg i takt med brukernes behov.

Høyre vil åpne for mer konkurranse innen pleie og omsorg. Overfor en del ressurskrevende brukere benyttes eksterne leverandører i dag. Vi vil legge til rette for økt valgfrihet for brukergruppene innen pleie og omsorg gjennom å åpne for private tilbydere av disse tjenestene.

Private aktører, organisasjoner og interkommunale foretak er velkomne både for å konkurrere om pris, kvalitet og arbeidsgiverpolitikken – og for å gjøre Gjøvik interessant for investeringer og etableringer innen helsesektoren.

Gjøvik Høyre vil:

* sikre at Gjøvik sykehus forblir en del av en fremtidig sykehusstruktur for Innlandet

* styrke de pleietrengende innflytelse over egen hverdag gjennom fritt behandlingsvalg

* styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge

* sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern for alle innbyggere, inkludert bedre tilgjengelighet, god kompetanse og tidlig innsats

* sikre at dimensjoneringen av tilbudet i eldreomsorgen står i forhold til brukernes behov

* styrke pårørendes rolle, herunder tilbudet til barn av og pårørende til rusavhengige og psykisk syke

* arbeide aktivt for økt kompetanse og etablering av tverrfaglige samarbeid og robuste fagmiljøer

* arbeide aktivt for å øke pasienters og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene

* arbeide for systematisk og forpliktende samarbeid med private og frivillige organisasjoner og nabokommuner om å utvikle bedre tjenester og tilbud

* arbeide systematisk med styrking av lederskap i helsetjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak

* etablere «livskrisehjelpen» etter modell fra Skien til hjelp og støtte for mennesker i akutt krise

* innføre mer fleksible turnusordninger

* styrke og utvide tjenestene ved den interkommunale legevakten som del av et godt og sikkert helsetilbud for befolkningen

* redusere antall ventedøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene ved tettere samarbeid med sykehusene og øke antall korttidsplasser i kommunen

* øke kunnskapen om hvordan kommunenes tjenester oppleves av brukerne

* styrke grunnbemanningen

* STRUKTUR: Øke antall sykehjemsplasser på Biri gjennom å utvide det fremtidige omsorgssenteret på Furulund

* Haugtun – flere sykehjemsplasser. Flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg

* styrke tilbudet i Snertingdal gjennom etablering av flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg

* struktur tilpasset faktisk etterspørsel

MULIGHETER FOR ALLE

Høyre baserer all sin politikk på respekt for og tiltro til det enkelte menneske. Alle som bor i Norge skal underlegges de samme lover og regler og behandles på samme måte. Diskriminering og forskjellsbehandling er uakseptabelt.

Evnen til å kunne snakke, lese og skrive norsk er avgjørende både i jobbsammenheng og for å kunne knytte normale kontakter. Det må derfor gis gode tilbud om opplæring i norsk, og det må stilles krav om deltakelse på denne opplæringen.

Høyre mener samfunnet blir sterkere jo flere som henter sin inntekt fra eget arbeid. Vi vil derfor sikre at arbeids- og velferdsetaten (NAV) lykkes med å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet, tilbake til aktiv yrkesdeltakelse med sin arbeidsevne.

Gjøvik Høyre vil:

* at ingen skal få sosialhjelp over lengre perioder uten at man blir fulgt opp med aktiviseringstiltak, arbeidskvalifisering og veiledning.

* stille vilkår for utbetaling av sosialhjelp, f.eks. deltakelse i arbeidstrening eller utføring av arbeidsoppgaver for kommunen eller frivillige organisasjoner etter sin arbeidsevne

* gjennomføre et forsøksprosjekt hvor de som mottar økonomisk sosialhjelp og samtidig er deltagere i et arbeidstreningsprogram, får utbetalt lønn for arbeid i stedet for sosialhjelp

* at integreringsarbeidet i Gjøvik må forbedres om vi skal evne å bosette flyktninger i samme omfang som til nå

* videreutvikle kvalifiseringsprogrammet for flyktninger

* styrke arbeidet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

* etablere et botilbud til rusmisbrukere med tilbud om botrening, oppfølging og behandling

* samarbeide med frivillige om å etablere et lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud for rusmisbrukere

TRYGGHET FOR BARN OG VOKSNE

Høyre ønsker å styrke det sivile samfunn som en bærebjelke for samfunnsutviklingen.

Samfunnet må bygges nedenfra gjennom et samspill mellom mennesker med ulike idéer, evner, behov og talenter. Samfunnets felleskap er ikke, og skal ikke være, begrenset til den offentlige sektor. Idrettslag, velforeninger, hjelpeorganisasjoner og andre frivillige fellesskap er en viktig forutsetning for å skape muligheter og trygghet i hverdagen.

Gater, torg og andre offentlige byrom skal være trygge og attraktive for alle innbyggere. Gjøvik skal være en by som oppleves trygg på dagtid og om natten, og Gjøvik Høyre vil derfor styrke samarbeidet med politiet.

Gjøvik Høyre vil:

* styrke barnevernet og sikre etableringen av barnevernsvakt i samarbeid med de andre kommunene i regionen

* øke satsning på voldsforebyggende arbeid i ungdoms- og videregående skoler og samarbeide med frivillige lag og foreninger om det forebyggende arbeidet

* styrke samarbeidet mellom kommune og politi

* arbeide målrettet med barn i risikosonen og forsterke rusforebyggende arbeid i skolen og i fritidsklubber

* ha mer synlig politi som viser nulltoleranse også for hverdagskriminalitet

* styrke Gjøvik Krisesenter IKS gjennom tilrettelegging av nye lokaler

* styrke kommunens arbeid for å motvirke vold i nære relasjoner

* ta alle bekymringsmeldinger om ungdom og rus på alvor umiddelbart, uansett hvilken type rus det gjelder.

* støtte Kampen kafé, Monsterbedriften og andre frivillige som jobber med behandling og aktiviteter til denne gruppen

* fjerne uklare ansvarsforhold og stille krav til at alle nivåer samarbeider, også med de pårørende

* organisere hjelpetilbudet overfor den enkelte med utgangspunkt i en individuell plan

* forsterke ettervernet slik at flere kan nå målet om en rusfri tilværelse

* være med og tilrettelegge for oppfølgingen av personer som har gjennomført soning

* innføre kommunalt forbud mot tigging

* følge opp kommunens tiltaksplan mot radikalisering

EN GRØNNERE BY

Gjøvik kommune må gå foran med et godt eksempel og være en miljøvennlig tjenesteleverandør. Byene er sentrale i arbeidet med å nå klimamålet. Nye kunnskaper og teknologi må tas i bruk i tjenesteproduksjonen for å bidra til lavere utslipp og bedre lokalmiljø. Høyre vil arbeide for at Gjøviks innbyggere skal kunne leve trygt uten påvirkning av skadelige utslipp, og stimulere til av vi som bor her enkelt kan gjøre miljøvennlige valg.

Gjøvik Høyre vil:

* arbeide for at nybygg i kommunen prosjekteres med lavt energiforbruk

* fremme bruk av el-biler

* arbeide aktivt for full kildesortering i alle Gjøviks husstander

* at miljøvennlighet skal telle i alle anbud og offentlige innkjøp i regi av kommunen

* alle nye kommunale kjøretøy skal drives av null- eller lavutslippsmotorer så langt dette er mulig

* forbedre kollektivtilbudet

* arbeide for reklamefinansiering av by-sykler, leskur, offentlige toaletter og miljøstasjoner

* sikre tilfredsstillende målinger av luftkvalitet nær industri og trafikk, herunder forbrenningsanlegget i Kallerudlia