Politikk

Gjøvik Høyre vil føre en politikk som fremmer et konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser, et bredt utdanningstilbud, gode barnehager og skoler, et levende kultur- og fritidstilbud, gode helsetjenester og omsorgstilbud.

Våre hjertesaker

 • Barnehage

  Vi vil legge stor vekst på kvalitet og utvikling av innholdet i barnehagen, både for dagens barnehager og ved fremtidig utbygging.

 • Skole

  Det er et mål at skoleresultatene i Gjøvik skal ligger over landsgjennomsnittet.

 • Idrett og kultur

  Idrett og kultur skal bidra til trygge og gode oppvekstmiljøer, og fremmer go fysisk og mental helse blant barn og unge.

 • Næringsutvikling og vekst

  Gjøvik Høyre mener tiden er moden for at det gode samarbeidet med de andre kommunene i regionen fører til en sammenslåing med flere av kommunene i regionen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Muligheter gjennom likeverd og bærekraft

Gjøvik utgjør sammen med nabokommunene en region med evne til å være en motor for utvikling i Innlandet. Høyre vil at Gjøvik skal være drevet av kunnskap, skaperkraft, valgfrihet, mangfold, inkludering og toleranse. Gjøvik skal være en god kommune å vokse opp, bo, utdanne seg, drive næring og bli gammel i.
Høyres politikk bygger på ideene om likeverd og likestilling, og at frihet og mangfold er grunnleggende egenverdier i samfunnet. Høyre jobber for likeverd og like muligheter for alle, og jobber mot rasisme, diskriminering, sosial kontroll og fordommer.
Vi vil respektere og ta vare på alle Gjøviks innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsnivå.
Regionen har Innlandets sterkeste industriklynge med høy grad av eksport. Gjøvik kommune må arbeide aktivt for gode løsninger som imøtekommer industriens behov.
Gjøvik Høyre vil føre en politikk som fremmer et konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser, et bredt utdanningstilbud, gode barnehager og skoler, et levende kultur- og fritidstilbud, gode helsetjenester og omsorgstilbud. Gjøvik kommune må være åpen for samarbeid med næringslivet, organisasjonslivet, utdanningsinstitusjonene og andre kommuner. Gjøvik Høyre vil arbeide for en sammenslåing med de andre kommunene i regionen. En samlet kommune med sterkere fagmiljø og større gjennomslagskraft gir bedre tilbud til innbyggerne.

En god oppvekst for barn og unge

Det skal være trygt og godt å vokse opp i hele Gjøvik kommune for alle barn og unge. Gjøvik skal være en varm kommune som evner å sørge for de yngste innbyggerne sine når de trenger støtte og tilrettelegging i ulike faser av livet.
Barnehage og skole er svært viktige læringsarenaer for barn og unge og har stor betydning for både hverdagen og framtida for den enkelte, for familien og for samfunnet. Gjøvik Høyre vil at barnehagene og skolene skal være trygge og gode fellesarenaer. Barn og unge med ulike bakgrunner og forutsetninger skal vokse, lære og utvikle seg til sitt fulle potensiale.
Gjøvik Høyre vil styrke tverrfagligheten i barnehage og skole for at barna skal få riktig og nok hjelp tidsnok når forventet utvikling uteblir. Voksne i barnehage og skole må ha god og relevant fagkompetanse og evne å se hele mennesket.

Bedre helse- og omsorgstilbud med økt grunnbemanning

Gjøvik Høyre er opptatt av at alle skal ha mulighet til å bestemme mest mulig i eget liv. Også når man er avhengig av å motta tjenester fra kommunen. For å styrke valgfriheten og medbestemmelsen til den enkelte er det viktig å legge til rette for et større mangfold av tjenester og tjenestetilbydere, også innenfor helse og omsorg i Gjøvik. Bare på den måten kan vi legge bedre til rette for fritt brukervalg.
Velferdsteknologi vil bli en viktig del av utviklingen av bedre og flere tjenester innen helse og omsorgssektoren. Velferdsteknologi er også helt avgjørende for å møte de forpliktelsene kommunen står ovenfor da flere av våre innbyggere blir eldre og har behov for kommunale tjenester. Gjøvik Høyre vil fortsette og styrke satsingen på dette området. Med vår nærhet og i samarbeid med NTNU ligger det til rette for at vi kan bli en foregangskommune på dette området.
Gjøvik Høyre vil at det skal være tilstrekkelig balanse og kapasitet, både geografisk og i fordeling av tjenester på de ulike områdene. For mange er vissheten og tryggheten for å kunne bo hjemme lengst mulig viktigst, for andre er tryggheten og vissheten om at det finnes plass på sykehjem eller i en heldøgnsbemannet omsorgsbolig viktigst. For å ha et godt, variert og bredt tilbud vil vi derfor åpne for offentlige/private samarbeid, ha fokus på ledelse og rekruttering av personell og utnytte de mulighetene velferdsteknologi gir på området.
Gjøvik Høyre vil at alle mennesker skal ha mulighet til en meningsfull, aktiv og trygg hverdag. Det å mestre eget liv selv om man har en funksjonsnedsettelse, er en viktig verdi og Høyre skal føre en politikk som muliggjør dette. Hovedprinsippet er at alle barn skal få bo og vokse opp hjemme. Kommunen må stille med nødvendige hjelpetiltak til familier med barn og unge med særskilte behov slik at familiene blir i stand til å yte nødvendig omsorg, men også for å sikre familienes deltakelse og aktivitet for seg selv. Deltagelse i fritids- og andre organiserte aktiviteter er viktige tiltak for sosial integrering. Kommunen har et viktig ansvar for å legge til rette slik at det er enklest mulig å ferdes i det offentlige rom for alle. Meningsfull deltakelse i arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen og verdigheten både for funksjonsfriske og mennesker med funksjonsnedsettelser.
Gjøvik kommune har behov for å styrke sitt omdømme på legesiden slik at det blir lettere å rekruttere fastleger. Vi har for få legehjemler og for få som søker seg til de allerede ledige hjemlene.

Gode rammer for idrett og kultur

Idrett og kultur skaper identitet og stolthet på tvers av folks sosiale tilhørighet, etniske bakgrunn, alder og kjønn.
Gjøvik har i dag et rikt kulturliv og tilbud til befolkningen som mange kan misunne. Ildsjeler, amatører og profesjonelle i skjønn forening bidrar til å sette Gjøvik på kulturkartet. Gjøvik Høyre ønsker å bygge opp under dette ved å styrke rammebetingelsene til de som jobber med kunst og kulturaktiviteter.
På samme måte ser vi at idrett skaper helter og forbilder. De har alle startet sin aktivitet i et lokalt idrettslag. Gjøvik Høyre vil bidra til at idrettsmiljøene i Gjøvik får de beste betingelsene for å utvikle tilbudene sine til våre barn og unge.
For en kommune på Gjøvik sin størrelse er må det være plass til både bredde og topp innenfor kultur og idrett. Derfor ønsker vi et nytt kulturhus velkommen hvor både de store oppsetningene og nye prosjekter kan utvikle seg og ha sin plass. På samme måte ønsker vi å tilrettelegge for at det er mulig å utvikle idrett i Norges- og verdensklasse på Gjøvik med gode arenaer med plass til alle.
I et nytt kulturhus med plass til kulturskolen vil de kunne utvide tilbudet sitt og vi vil potensielt kunne oppleve et kulturens «Vitensenter».
Frivillighet, idrett, kultur og fritid skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet.
For Høyre er det viktig at alle barn og unge i Gjøvik skal få mulighet til å delta i kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter uansett bakgrunn.

Inkludering og trygghet

Høyre mener at mangfold og toleranse er viktige verdier for det samfunnet. Høyre vil føre en målrettet og effektiv integreringspolitikk, hvor hovedmålet er at alle skal føle seg hjemme i vår kommune, og at innvandrere i yrkesaktiv alder skal forsørge seg ved å delta i arbeidslivet. Det må stilles krav til deltakelse i norskopplæring, og barn av innvandrerfamilier må sikres tilgang til norskopplæring.
For Høyre er trygghet og sikkerhet for den enkelte en grunnleggende samfunnsoppgave. Det skal være trygt å ferdes i det offentlige rom, og alle skal være trygge i sine hjem, på skoler og arbeidsplasser, og ellers hvor folk ferdes og møtes.

Bærekraft og miljø

Gjøvik er en urban by, men kommunen har også store arealer skog, landbruk andre tettsteder. Gjøvik Høyre vil at Gjøvik skal bli ledende i Mjøsregionen på bærekraft, og at kommunen arbeider for å nå de fastsatte klimamålene i Parisavtalen. Ivaretakelse av miljøhensyn må være førende både i kommunens beslutninger og drift.

Klimaendringene er en trussel for samfunnet slik vi kjenner det. Da har vi alle ansvar for å handle; vi må forandre for å bevare. Gjøvik Høyre ønsker å videreføre og styrke arbeidet som er startet innenfor lokale klimatiltak og mener at den planlagte byutviklingen skal være basert på bærekraftige løsninger og prinsipper.

Gjøvik Høyre ønsket blant annet å videreføre arbeidet med uttesting av autonome kjøretøy, utleie av el-sykler, innovasjonsprosjekter knyttet til kombinert mobilitet og en forbedring av infrastrukturen som støtter oppunder disse områdene. Innovasjon er viktig på alle kommunale tjenesteområder, men Gjøvik Høyre mener det er innenfor miljø-området vi er mest forpliktet til å være utforskende og nysgjerrige på nye løsninger – for å sikre at kommunen vår blir et godt sted å bo for framtidige generasjoner.

Trygge arbeidsplasser og utvikling av universitetsbyen

Gjøvik kommune har en unik posisjon i innlandet, men konkurrerer med andre byer om å være et attraktivt sted å investere, arbeide og bo i. Forutsigbar, fremmoverlent og trygg økonomisk styring av kommunen er viktig for næringslivet og innbyggere. De skal møte en moderne og effektiv kommune som gjør det enkelt å drive forretning – enten som nyetablert eller etablert.
Regionen har innlandets sterkeste industriklynge med høy grad av eksport. Det er viktig at kommunen arbeider aktivt for å imøtekomme de behov som denne industrien har. Videre må det legges til rette for nyetableringer som kan dra nytte av den eksisterende industriklyngen
Kommunen skal utvikle samarbeidsforaene mellom næringsliv, kommune og NTNU og studenter skal oppleve byen som attraktiv å studere i og med et mangfold av tilbud. Både innbyggere og næringsliv skal møte en JA-kommune som leter etter muligheter – ikke se etter begrensninger. Gjøvik er storinnkjøper av varer og tjenester og skal alltid forvalte fellesskapets penger best mulig og om mulig bruke innkjøp for å fremme lokal innovasjon.
God kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for at kommunen skal vokse på en god måte og at folk skal oppleve trygge hverdager. Det er avgjørende at den fysiske infrastrukturen med veier, gang -og sykkelstier og offentlig kommunikasjon er velfungerende.
Landbruket i Gjøvik skal være en robust næring, preget av verdiskapning med god lønnsomhet og betydelig sysselsetting. Landbruket skal produsere trygg mat av høy kvalitet og kvalitetsvirke fra skogen, samtidig som det skal ta vare på miljøet og utvikle kulturlandskapet til beste for kommunens innbyggere.
Gjøvik skal videreføre samarbeide med regionale og statlige aktører om næringslivsutvikling, men også evaluere og eventuelt utvikle nye tiltak knyttet til regionmarkedsføring og samarbeid, entreprenørskap og innovasjon. Kommunen har et mangfoldig nærings- og organisasjonsliv som kommunen oftere bør dra nytte av når oppgaver skal løses.