Åtte grunner til å stemme Gjøvik Høyre

1. Høyre setter barn og unge først

Elevene skal oppleve mestring og trivsel i skolen. Gjøvik Høyre vil satse på laget rundt eleven og vil ha flere miljøterapeuter og helsesykepleiere på skolene. Lærerne må være kvalifiserte, og skolehverdagen må tilpasses elevenes behov. Læring skjer også utenfor skolen. Vi skal styrke samarbeidet med Vitensenter, bibliotek og arbeidsliv for å skape læringsarenaer med plass til alle. 

2. Gjøvik skal bygge fremtiden gjennom skaperkraft og gründerskap

Vi skal bli best på å tiltrekke oss kunnskapsrike og kreative mennesker, bedrifter og arbeidsplasser. Folk med ambisjoner og ideer om å skape arbeidsplasser i Gjøvik skal møte en kommune som gir støtte og veiledning og finner mulighetene sammen med deg.  Med Norges største universitet, NTNU, et variert næringsliv, en kunnskapsbasert industri, en innovativ handelsstand og et stort IKT-miljø har vi alt som trengs for å lykkes. I kampen om den fremtidige arbeidskraften skal vi ha en kultur hvor det er lov å lykkes – med Høyre skal Gjøvik bli en tydeligere JA-kommune hvor ideer og innovasjon realiseres..

3. Gjøvik skal bli Norges beste Musikk-by

Vi skal løfte utøverne våre og skape flere arenaer for musikk og kultur. Musikk og kultur skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet. Høyre vil legge til rette for flere elever i kunst- og kulturskolen, samarbeide med musikklinjen på videregående og Musikkfolkehøgskolen Viken for å utvide og utvikle mulighetene for talentene våre. Vi vil fortsette samarbeidet med NTNU for få et tilbud på campus innen musikk og produksjon. 

4. Kvalitet og mangfold i helse- og omsorgstilbudene

Alle har en helse og i Gjøvik skal du møte et tilbud som gir deg det du trenger når du trenger det. Vi må få på plass flere fastleger, og flere lavterskeltilbudi psykiatri og rus. Vi styrker hjemmetjenesten slik at det blir trygt å bo hjemme lengst mulig.For å sikre Gjøviks innbyggere en helse- og omsorgstjeneste med god nok kvalitet må vi rekruttere de beste fagfolkene. Vi vil utvide bruken av alternative turnuser, ta imot flere lærlinger og studenter i praksisog ta i bruk mer velferdsteknologi. 

5. Grønn fremtid i den hvite byen ved Mjøsa

Vi skal gjøre Mjøsa ren, og bruke våre naturgitte fortrinn inn i det grønne skifte. Med Norges største innsjø, enorme skogressurser, etableringen av Norges største solkraftpark og et verdensledende kunnskapssenter på ny teknologi har Gjøvik alle muligheter. Vi skal legge til rette for å skape nye, grønne arbeidsplasser i samarbeid med industri og kunnskapsmiljøer, vi skal bidra til ny kunnskap og vi skal styrke arbeidet med å kutte egne utslipp.

6. Å være Ung i Gjøvik skal være trygt, spennende og inkluderende

Det beste forebyggende arbeidet mot rus, kriminalitet og utenforskap er mange nok arenaer for mestring og tilhørighet. Vi vil styrke Ung i Gjøvik, utvide tilbudet på Ungdommens helsestasjon, legge forholdene til rette for flere fritidstilbud og i samarbeid med frivilligheten bidra til et større mangfold av arenaer barn og unge kan tilbringe fritiden sin på i trygge, rusfrie miljøer. 

7. Gode bomiljøer, attraktive tettsteder og en kul by

I Gjøvik skal du kunne bo i leilighet i sentrum, i rekkehus ved Mjøsa eller i en enebolig med stor tomt ut på bygda. Vi ønsker oss flere innbyggere og at flere barnefamilier skal velge Gjøvik. Vi skal fortsette å utvikle sentrum og tettstedene våre med fokus på bo- og opplevelseskvalitet. Lekeplasser, parker og oppholdssteder skal være attraktive for menneskene. Tilgangen til Mjøsa og turområdene skal forsterkes. 

8. Stolt av Gjøvik

Vi skal vinne de viktige sakene for Gjøvik. Slaget om Riksveg 4, hovedsykehus, medisinutdanning og Gjøvikbanen står ikke i kommunestyresalen, det står i Stortingssalen. Verdiskapingen til den store eksportindustrien i regionen trenger politikere som kjemper for Riksveg 4. Pasientene våre trenger politikere som kjemper for det beste sykehustilbudet. Skal vi få flere fastleger trenger vi medisinutdanning på NTNU-Gjøvik og skal vi få ned utslippene må vi flytte mer transport over på bane. Skal Gjøvik vinne disse sakene trenger Gjøvik politikere som kjemper disse sakene til gjennomslag i Stortinget. Høyre kan, vil og skal ta den oppgaven.

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagene i år er søndag 10. september og mandag 11. september. På valgdagen(e) må du stemme i Gjøvik kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!