Gjøvik Høyres program, kommunevalget 2019-2022

Innhold Innledning Barn og unge Helse og omsorg Idrett og kultur Inkludering og trygghet Næring, vekst og utvikling

Innledning

Muligheter gjennom likeverd og bærekraft

Gjøvik utgjør sammen med nabokommunene en region med evne til å være en kraft for utvikling i Innlandet. Høyre vil at Gjøvik skal være drevet av kunnskap, skaperkraft, valgfrihet, mangfold, inkludering og toleranse. I Gjøvik kommune skal det være godt å vokse opp, bo, utdanne seg, drive næring og bli gammel.

Høyres politikk bygger på ideene om likeverd og likestilling, og at frihet og mangfold er grunnleggende egenverdier i samfunnet. Høyre jobber for likeverd og like muligheter for alle, og jobber mot rasisme, diskriminering, sosial kontroll og fordommer.

Vi vil respektere og ta vare på alle Gjøvik kommunes innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsnivå.

Regionen har Innlandets sterkeste industriklynge med høy grad av eksport. Gjøvik kommune må arbeide aktivt for gode løsninger som imøtekommer industriens behov.

Gjøvik Høyre vil føre en politikk som fremmer konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser, et bredt utdanningstilbud, gode barnehager og skoler, et levende kultur- og fritidstilbud og gode helsetjenester og omsorgstilbud. Gjøvik kommune må være åpen for samarbeid med nærings- og organisasjonslivet, utdanningsinstitusjonene og andre kommuner. Gjøvik Høyre vil arbeide for en sammenslåing med de andre kommunene i regionen. En samlet kommune med sterkere fagmiljø og større gjennomslagskraft vil gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Gjøvik kommune må bli mer synlig og arbeide målrettet for bedre samferdsel og infrastruktur, og for å gjøre seg gjeldende på de politiske arenaer hvor utviklingen av innlands-Norge blir avgjort.

Gjøvik kommune er hver dag ansvarlig for å levere over 200 lovpålagte tjenester og det er kommunens ansatte som til enhver tid er ansvarlig for å gjennomføre vedtatt politikk.

Gjøvik kommune må klare å levere gode tjenester til kommunens innbyggere og det er da en forutsetning at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver. For å oppnå god tjenestekvalitet innen blant annet helse, omsorg og skole trenger vi de beste hodene og de varmeste hendene.

Arbeidslivet vil endres enda raskere i tiden som kommer og ny teknologi vil medføre at vi arbeider på nye måter, at gamle jobber erstattes av nye til økte og endrede kompetansekrav.
Gjøvik kommune må ha en arbeidsgiverpolitikk som adresserer disse utfordringene og som er innovative i sin tjenesteproduksjon. Gjøvik kommune må ta i bruk de virkemidler som staten bidrar med for å sikre mangfold og inkludering som for eksempel lønns- og lærlingetilskudd.

Lykkes vi med kompetanseløft og et inkluderende arbeidsliv mener Gjøvik Høyre at sjansen øker for å lykkes med en god, kvalitativ og effektiv tjenesteproduksjon.

Gjøvik Høyre ønsker en kommune som sier JA, og at ansatte, innbyggere, brukere, næringsliv, gjester og turister skal møte en fremoverlent administrasjon som leter etter muligheter, ikke begrensninger.


Barn og unge

Det skal være trygt og godt å vokse opp i hele Gjøvik kommune for alle barn og unge. Gjøvik skal være en varm kommune som evner å sørge for de yngste innbyggerne sine når de trenger støtte og tilrettelegging i ulike faser.

Barnehage og skole er svært viktige læringsarenaer for barn og unge og har stor betydning for både hverdagen og framtida for den enkelte, for familien og for samfunnet. Gjøvik Høyre vil at barnehagene og skolene skal være trygge og gode fellesarenaer. Barn og unge med ulik bakgrunn og forutsetninger skal vokse, lære og utvikle seg til sitt fulle potensiale.

Gjøvik Høyre vil styrke tverrfagligheten i barnehage og skole for at barna skal få riktig og tilstrekkelig hjelp tidsnok når forventet utvikling uteblir. Voksne i barnehager og skoler må ha god og relevant fagkompetanse og evne å se hele mennesket.

Gjøvik Høyre vil sørge for en bedre barnehage og skole ved:

 • Å ha løpende opptak i barnehage
 • Å innføre tverrfaglig bemanning i utdanningsløpet for å styrke lærerens rolle i skolen
 • Å sikre at riktig ressurs og kompetanse følger elever med behov for særskilte tiltak
 • Å ha fokus på etter- og videreutdanning innenfor skole og barnehage
 • Å sikre god språkutvikling for alle barn i barnehagen slik at de er godt rustet for den første lese- og skriveopplæringen i skolen
 • Å sikre et systematisk arbeid mot mobbing og oppfølging av mobbesaker i alle kommunens barnehager og skoler
 • Å tilpasse skole- og barnehagestruktur for å sikre best mulig fagmiljø for personalet og læringsmiljøet for elevene
 • Å utrede og utnytte mulighetene som ligger i samarbeid med NTNU
 • Å styrke det digitale klasserommet både med tilgang på oppdatert utstyr og nødvendig infrastruktur
 • Å bruke mulighetene til å organisere elevene i tilpassede grupper, slik opplæringsloven åpner for
 • Å innføre anonym retting av tentamen/heldagsprøver i ungdomsskolen
 • Å si ja til lekser i grunnskolen
 • Å sørge for bredere aktivitetstilbud og styrket faglig innhold på SFO
 • Å ta vare på småskoletrinnets egenart ved å gi plass for læring gjennom lek
 • Å styrke barnehage-skole-hjem-samarbeid for å arbeide preventivt mot mobbing
 • Å styrke barnevernet og bidra til et godt og profesjonelt barnevern som setter barn og unges behov først
 • Å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevern, skolehelsetjeneste, skole, barnehage og politi
 • Å bevare Ungdomsavdelingen med Ungdommens Hus
 • Å utvikle et tilbud i samarbeid med frivillige foreninger og Studentsamskipnaden til unge sentralt i byen
 • Å utrede mulighetene for å samle flere familietjenester under ett tak i et Familiehus

Helse og omsorg

Gjøvik Høyre er opptatt av at alle skal ha mulighet til å bestemme mest mulig i eget liv, også når man er avhengig av å motta tjenester fra kommunen. For å styrke valgfrihet og medbestemmelse til den enkelte er det viktig å legge til rette for et større mangfold av tjenester og tjenestetilbydere, også innenfor helse og omsorg. Det er bare slik det kan legges bedre til rette for fritt brukervalg.

Velferdsteknologi vil bli en viktig del av utviklingen av bedre og flere tjenester innen helse og omsorgssektoren. Velferdsteknologi er også helt avgjørende for å møte de forpliktelsene kommunen står ovenfor når flere av våre innbyggere blir eldre og vil få behov for kommunale tjenester.
Gjøvik Høyre vil fortsette og styrke satsingen på dette området. Nærhet og samarbeid med NTNU ligger til rette for at vi kan bli en foregangskommune på dette området.

Gjøvik Høyre vil at det skal være tilstrekkelig balanse og kapasitet, både geografisk og i fordeling av tjenester på de ulike områdene. For noen er vissheten og tryggheten om å kunne bo hjemme lengst mulig viktigst, for andre er tryggheten og vissheten om at det finnes plass på sykehjem eller i en heldøgns bemannet omsorgsbolig viktigst. For å ha et godt, variert og bredt tilbud vil vi derfor åpne for offentlige/private samarbeid, ha fokus på ledelse og rekruttering av personell, og utnytte de mulighetene som velferdsteknologi gir.

Gjøvik Høyre vil at alle mennesker skal ha mulighet til en meningsfull, aktiv og trygg hverdag. Å mestre eget liv selv om man har en funksjonsnedsettelse er en viktig verdi, og Høyre skal føre en politikk som muliggjør dette. Hovedprinsippet er at alle barn skal bo og vokse opp hjemme. Kommunen må stille med nødvendige hjelpetiltak til familier med barn og unge med særskilte behov slik at familiene blir i stand til å yte nødvendig omsorg, men også for å sikre familiers deltakelse og aktivitet for sin egen del. Deltagelse i fritids- og andre organiserte aktiviteter er viktige tiltak for sosial integrering. Kommunen har et viktig ansvar for å legge til rette slik at det er enklest mulig å ferdes i det offentlige rom for alle. Meningsfull deltakelse i arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen og verdigheten både for funksjonsfriske og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Gjøvik kommune har behov for å styrke sitt omdømme på legesiden slik at det blir lettere å rekruttere fastleger. Vi har for få legehjemler og for få som søker seg til allerede ledige hjemler.

Gjøvik Høyre vil:

 • Utvikle samarbeidet med NTNU og andre aktører for økt bruk av velferdsteknologi
 • Ha fokus på rekruttering av helsepersonell gjennom økt samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner
 • Utvikle Ungdommens Helsestasjon sitt nåværende arbeid og utvide dette med et særskilt fokus på gutter og unge menns psykiske helse ved gjennom blant annet å ansette en mannlig helsesykepleier
 • Balansere utviklingen av plasser i institusjon og bolig og hjemmetjenester i takt med behovsutviklingen
 • At distriktsmodellen for Helse og omsorgstjenester tas opp til vurdering
 • Øke grunnbemanningen i både institusjon og hjemmebaserte tjenester
 • Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og innenfor rusomsorgen, gjerne i samarbeid med andre aktører
 • Samarbeide med frivillige om å etablere et lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud for rusmisbrukere
 • Fremme god ledelse og øke heltidsandelen i tjenesten
 • Føre en god seniorpolitikk slik at medarbeidere som ønsker det kan stå lenger i tjenesten
 • Etablere et helhetlig pasientforløp for å forebygge gjentatte innleggelser
 • Sikre mottakere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) reell medbestemmelse og innflytelse
 • Opprette flere KAD-plasser (Kommunale akutte døgnplasser)
 • Ha gode avlastningsplasser med tilstrekkelig kapasitet, gjerne i samarbeid med andre aktører
 • Ha gode og varierte aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, gjerne i samarbeid med andre aktører
 • Opprette flere fastlegestillinger både i kommunal tjeneste og privat praksis
 • At sykehuset på Gjøvik skal inngå i en fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet


Idrett og kultur

Idrett og kultur skaper identitet og stolthet på tvers av folks sosiale tilhørighet, etniske bakgrunn, alder og kjønn.

Gjøvik kommune har i dag et rikt kulturliv og tilbud til befolkningen som mange kan misunne. Ildsjeler, amatører og profesjonelle i skjønn forening bidrar til å sette Gjøvik på kulturkartet.
Gjøvik Høyre ønsker å bygge opp under dette ved å styrke rammebetingelsene til de som jobber med kunst og kulturaktiviteter.

På samme måte ser vi at idrett skaper helter og forbilder som alle har begynt sin aktivitet i et lokalt idrettslag. Gjøvik Høyre vil bidra til at idrettsmiljøene får de beste betingelsene for å utvikle tilbud til våre barn og unge.

For en kommune med Gjøviks størrelse må det være plass til både bredde og topp innenfor kultur og idrett. Gjøvik Høyre ønsker derfor et nytt kulturhus velkommen hvor både de store oppsetningene og nye prosjekter kan utvikle seg og få sin plass. Vi ønsker også å tilrettelegge for at det på Gjøvik skal være mulig å utvikle idrett i Norges- og verdensklasse med gode arenaer med plass til alle.

I et nytt kulturhus vil kulturskolen kunne utvide tilbudet sitt, og vi vil alle potensielt kunne oppleve et kulturens «Vitensenter».

Frivillighet, idrett, kultur og fritid skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet.

For Gjøvik Høyre er det viktig at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter uansett bakgrunn.

Gjøvik Høyre vil

 • Styrke kulturskolen med flere plasser

 • Støtte bygging av kulturhus basert på behovet til hele Gjøviks kulturliv

 • Være støttespillere og legge til rette for nye konsepter og arenaer for idrettsaktiviteter

 • At kommunen skal være en aktiv støttespiller for lag, foreninger og næringsliv i etablering og vedlikehold av idrettsarenaer og aktivitetstilbud

 • Legge til rette for flere utendørsaktiviteter og treningsløyper lik treningsanlegget langs Mjøsa

 • Arbeide sammen med kulturaktører for å etablere en alternativ helårs scene for konserter og andre forestillinger sentralt i Gjøvik


Inkludering og trygghet

Høyre mener at mangfold og toleranse er viktige verdier i samfunnet. Gjøvik Høyre vil føre en målrettet og effektiv integreringspolitikk, hvor hovedmålet er at alle skal føle seg hjemme i vår kommune, og at innvandrere i yrkesaktiv alder skal forsørge seg selv ved å delta i arbeidslivet. Det må stilles krav til deltakelse i norskopplæring, og barn av innvandrerfamilier må sikres tilgang til norskopplæring.

For Høyre er trygghet og sikkerhet for den enkelte en grunnleggende samfunnsoppgave. Det skal være trygt å ferdes i det offentlige rom, og alle skal være trygge i sine hjem, på skoler og arbeidsplasser og ellers hvor folk ferdes og møtes.

Gjøvik Høyre vil:

 • At kommunen skal ha en aktiv politikk for å forebygge diskriminering og støtte innsats som gjøres for å motarbeide alle former for diskriminering

 • At integreringsarbeidet i Gjøvik forbedres både i forhold til språkopplæring, utdanningsmuligheter og yrkesdeltakelse

 • At kommunen stiller krav til politidistriktet om synlige og tilstedeværende politi i sentrum

 • At kommunen styrker samarbeidet med politiet, både gjennom Politirådet og ved faste kontaktmøter med kommunens politiske organer

 • At kommunen skal ha fokus på vold i nære relasjoner og at de voldsutsatte får et individuelt og tilrettelagt tilbud. Kunnskapsnivået må økes og kommunen må styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom faggrupper og instanser

 • Styrke samarbeidet mellom SLT – Ungdommens Hus – skole og politi for å forebygge radikalisering, rus og kriminalitet blant unge, og opprettholde full koordinatorstilling når statlig tilskudd bortfaller. (SLT – Samordning av lokale rus og Kriminalitetsforebyggende tiltak)

 • Ha godt opplyste byrom på kveldstid

 • Utvikle samarbeidet med Nattravnene i kommunen, samt delta i fylkeskommunens Dagravn – prosjekt

 • Støtte og se på muligheter for prosjekter som idrettslag og andre frivillige organisasjoner setter i gang for å få flere innvandrer ungdommer med i idrett og andre fritidsaktiviteter


Bærekraft og Miljø

Gjøvik er en urban by med andre tettsteder, men kommunen har også store arealer av skog og landbruk. Gjøvik Høyre vil at Gjøvik skal bli ledende i Mjøsregionen på bærekraft og at kommunen arbeider for å nå de fastsatte klimamålene i Parisavtalen. Å ivareta miljøhensyn må være førende både i kommunens beslutninger og i drift.

Klimaendringene er en trussel for samfunnet slik vi kjenner det. Vi har alle et ansvar for å handle; vi må forandre for å bevare. Gjøvik Høyre ønsker å videreføre og styrke arbeidet som er startet innenfor lokale klimatiltak og mener at planlagt byutvikling skal være basert på bærekraftige løsninger og prinsipper.

Gjøvik Høyre ønsket blant annet å videreføre arbeidet med uttesting av autonome kjøretøy, utleie av el-sykler, innovasjonsprosjekter knyttet til kombinert mobilitet og en forbedring av infrastrukturen som støtter oppunder disse områdene. Innovasjon er viktig på alle kommunale tjenesteområder, men Gjøvik Høyre mener det er innenfor miljø-området vi er mest forpliktet til å være utforskende og nysgjerrige på nye løsninger – dette for å sikre at vår kommune blir et godt sted å bo for framtidige generasjoner.

Gjøvik Høyre vil:

 • Utvikle Gjøvik til et bedre sted for de som bor her uten å ødelegge for neste generasjon

 • At kommunen i sine innkjøp fremmer miljøvennlige produkter og tjenester

 • Ta vare på de unike naturområdene vi har i kommunen

 • Bruke vann, sol, vind og bioenergi til å skape arbeidsplasser og ren energi i årene fremover

 • Holde Mjøsa ren for plast og andre miljøgifter og øke vedlikehold av kommunale strender

 • Arbeide for at sentrumsnære strandområder på sikt kan benyttes til byutvikling og rekreasjonsområder fremfor industri

 • Tilrettelegge for elbilpool i samarbeid med private aktører

 • At nye kommunale bygg skal ha lademuligheter for el-bil og at kommunen fortsetter tilretteleggingen av ladestasjoner i Gjøvik sentrum og andre tettsteder i kommunen

 • Utvikle Pan-parken og andre naturlige steder for utendørs oppholdsrom i sentrum

 • Arbeide for bedre mobilitetstilbud med gode innfartsparkeringer i randsonen av byen

 • Utarbeide en kommunedelplan for sentrum med fokus på klima og miljø

 • Ferdigstille strandsoneplanen


Næring, vekst og utvikling

Gjøvik kommune har en unik posisjon i innlandet, men konkurrerer med andre byer om å være et attraktivt sted for investeringer, for å arbeide og bo. Forutsigbar, fremoverlent og trygg økonomisk styring av kommunen er viktig for næringsliv og innbyggere. De skal møte en moderne og effektiv kommune som gjør det enkelt å drive forretning, både for de som vil etablere eller som allerede er godt etablert.

Regionen har innlandets sterkeste industriklynge med høy grad av eksport. Det er viktig at kommunen arbeider aktivt for å imøtekomme de behov som denne industrien har. Videre må det legges til rette for nyetableringer som kan dra nytte av den eksisterende industriklyngen

Kommunen skal utvikle samarbeidsforaene mellom næringsliv, kommune og NTNU, og studenter skal oppleve byen som attraktiv å studere i, og med et mangfold av tilbud. Både innbyggere og næringsliv skal møte en JA-kommune som leter etter muligheter – ikke ser etter begrensninger. Gjøvik er storinnkjøper av varer og tjenester og skal alltid forvalte fellesskapets penger best mulig og om mulig bruke innkjøp for å fremme lokal innovasjon.

God kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for at kommunen skal vokse på en god måte og at folk skal oppleve trygge hverdager. Det er avgjørende at fysisk infrastruktur med veier, gang -og sykkelstier og offentlig kommunikasjon er velfungerende.

Landbruket i Gjøvik skal være en robust næring, preget av verdiskapning med god lønnsomhet og betydelig sysselsetting. Landbruket skal produsere trygg mat av høy kvalitet og kvalitetsvirke fra skogen, som det samtidig skal ivareta miljøet, og utvikle kulturlandskapet til beste for innbyggere.

Gjøvik skal videreføre samarbeidet med regionale og statlige aktører om næringslivsutvikling, men skal også evaluere og utvikle nye tiltak knyttet til regionmarkedsføring og samarbeid, entreprenørskap og innovasjon. Kommunen har et mangfoldig nærings- og organisasjonsliv som kommunen oftere bør dra nytte av når oppgaver skal løses.

For å styrke konkurranseevnen til næringslivet og tilrettelegge for en framtidsrettet kommune som vokser, ønsker Gjøvik Høyre derfor

 • Å si nei til økning av eiendomsskatt og på sikt redusere denne med mål om å fjerne den

 • Å bruke Gjøvik kommune sin innkjøpsmulighet til å invitere lokale, innovative bedrifter i anbudsprosesser

 • Å legge til rette for utvikling av næringsklynger

 • Å videreutvikle Skjerven Næringspark

 • Å bruke ulike former for offentlig-privat-samarbeid

 • Å etablere næringsfond med fokus på nyetablering

 • Å evaluere hvordan vekstsatsningen i Gjøvik administreres og ytterligere styrke næringsseksjonen – inkludert byggesaksbehandling- med mål om øke andel nyetableringer og antall innbyggere

 • Å ferdigstille strategisk næringsplan for Gjøvik

 • Å bidra til fortsatt utvikling av Raufoss Industripark

 • Å legge til rette for møtearenaer mellom grundere, etablert næringsliv og NTNU

 • Å arbeide for en snarlig utredning av riksveg 4 som firefelts motorvei mellom Gjøvik (Raufoss) og den nye Mjøsbrua på Biri, samt videre oppgradering av riksveg 4 sørover

 • Å arbeide for fortsatt oppgradering av fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Minnesund

 • Å arbeide for ytterligere å styrke tilbudet på Gjøvikbanen med mål om timesavganger hele dagen

 • Å arbeide for et fortsatt levedyktig landbruk på Gjøvik med fokus på blant annet å videreutvikle arenaene for lokalt produserte varer og se på nye utnyttelsesmuligheter av gård og eiendom.

 • Å bidra til kompetanseutvikling i regionen

 • Å legge til rette for utvikling av en nasjonal næringsklynge innen IKT sikkerhet, med sikte på NCE-status

 • Å arbeide for et videregående skoletilbud som er tilpasset næringslivets behov

 • Å styrke kommunens innsats for å utnytte NTNU som ressurs for kompetanse og næringsutvikling

 • Å tilrettelegge for sentrumsnære boligtomter