Skal vi sikre kommende generasjoner en friskere klode?

Sommeren 2023 startet med en tørr og varm juni. Vi fikk varsler om skogbrannfare og advarslene om bruk av åpen ild var mange og kraftige. Juni ble avløst av en juli med kun en håndfull dager uten nedbør. Så satte august inn med nedbørsmengder vi ikke har sett maken til på flere tiår. Ødelagte sentrumsgater, stengte veger, stans i togtrafikk, oversvømmelser, ras, skred og evakueringer. Samtidig har vi vært vitne til et Europa med varmerekorder og store skogbranner. Det er ingen tvil om at vi MÅ ta inn over oss at klimaendringene medfører konsekvenser som krever store ressurser og tiltak.

Hos lokale, regionale og nasjonale myndigheter – ja sågar i internasjonale organer skorter det ikke på målsettinger og planer for hvordan vi skal redusere klimagassutslipp, ivareta mer natur og berge kloden for fremtidige generasjoner.

Også vi på Gjøvik har planverkene i orden og målsettingene klare på hvordan vi skal bidra til at kloden også for fremtiden skal være en god plass å leve. Senest i 2022 behandlet kommunestyret og vedtok en offensiv klimaplan inkludert en handlingsplan med konkrete tiltak.

Skal vi lykkes med «operasjon redd moder jord» må vi alle, innbyggere, lokalsamfunn, lokale, regionale og nasjonale myndigheter verden rundt iverksette flere planer og konkrete tiltak. Både når det gjelder å redusere utslipp og forebygge for skader som følge av de endringene i klimaet vi ikke kan reversere. Noen vil sikkert mene at det er lite Gjøvik kan gjøre i den store sammenhengen. Men som kommune på en felles klode har vi et ansvar for å gjøre vårt både for egen fremtid og for det store fellesskapet.

Som kommune skal vi legge til rette for en klimavennlig areal- og byplanlegging med korte avstander, redusert transportbehov, som ivaretar grønnstrukturen og de karbonrike arealene. Vi skal redusere utslipp fra vegtrafikk gjennom ytterligere tilrettelegging for elektriske kjøretøy, kollektivtransport, sykkel og gange. Gjennom egne byggeprosjekter stilles det krav til redusert energibruk og bruk av teknologi og materialer som reduserer utslipp. Som en stor innkjøper er det viktig at Gjøvik kommune tar klima- og miljøhensyn i sin anskaffelser og gjennom det bidrar vi til et større tilbud på bærekraftige varer og tjenester. Gjennom våre kunnskaps- og innovative industrimiljøer i kombinasjon med våre skog- og jordbruksressurser skal Gjøvik ta en ledene rolle i utvikling av nye, grønne og bærekraftige arbeidsplasser, og vi skal legge til rette for utvikling av fornybar energi i vårt område.

Den siste tids hendelser har ikke bare synliggjort for oss hvor viktig det er å begrense og redusere så mye vi kan av klimaendringenes konsekvenser. Det har også vært nok et godt eksempel på hvor gode vi som fellesskap er når vi jobber sammen, myndigheter på alle nivåer, beredskapsaktører, frivillighet, næringsliv og enkeltpersoner. Sammen blir vi både bedre og mer effektive. Og det er dette samarbeidet, denne felles innsatsen som vil gjøre at vi vil lykkes med «operasjon redd moder jord».