Vi må stå sammen både i og etter ekstremværskrisen

Kjære innlending!

Nå må vi stå sammen etter ekstremværets ødeleggelser. Dette er den verste flommen mange av oss har opplevd i vår levetid, og vi har tøffe prioriteringer foran oss når vi skal rydde opp og reparere veier og annen infrastruktur. Kommuner, fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet har vært i toppberedskap i flere dager og har både avverget flere krisehendelser og foretatt et enormt hjelpearbeid når krisehendelser inntrer.

Det er kommunene som har hovedansvaret i arbeidet med å forebygge flom- og skredskader. Samtidig er det, for å få gode resultater, nødvendig at også fylkeskommunen og staten bidrar i arbeidet. Det må staten også bidra til i tida som kommer.

Når vi skal håndtere risiko knyttet til naturhendelser, er det mange aktører og virkemidler. Kommunene har en helt sentral rolle med ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling og ikke minst lokal beredskap. Fylkeskommunene har gjennom regional planlegging ansvar for gode løsninger på tvers av kommunegrenser. I tillegg har en rekke statlige etater forvaltningsansvar knyttet til naturfarer.

Det er viktig å gjøre det enklere for kommunene å ivareta samfunnssikkerhet og klimaendringer i sin langsiktige planlegging, gjennom tilgang til veiledning og forskningsbasert kunnskap fra regionalt og sentralt hold. Nye trusler og hendelser vil komme. Selv om det ikke er mulig å sikre seg mot alt, må det viktige arbeidet med å styrke norsk beredskap fortsette.

Det står stor respekt av kommunenes, fylkeskommunens og Statsforvalterens håndtering av den ekstreme situasjonen vi nå har, både med informasjon til oss som innbyggere, håndtering av situasjonen fra time til time og tiltak for å begrense skader. Ikke minst må vi understreke betydningen av lokalbefolkningen – både bønder, entreprenører og privatpersoner som står på døgnet rundt for å redde oss slle og våre felles verdier.

Naturkreftene er enorme og det er viktig at vi som innbyggere tar myndighetenes råd på alvor. Det holder ikke å se ut av stuevinduet og si at varslene vi har fått er overdrevet, kun fordi man ikke ser noen avvik foran egen nesetipp. Ekstremværet er uforutsigbart og umulig å forutsi hvor rammer. Vi må ta situasjonen på alvor og vi må evne å se at det er store lokale forskjeller. Vi kjenner alle noen som er rammet. Nå og i tiden som kommer må vi stå sammen.

Vi i Høyre er klare for den jobben, og vi er forberedt på tøffe økonomiske prioriteringer. Det er veiene i Innlandet som binder oss sammen, som gjør det mulig å bo her og som er livsnerven for person- og næringstransporten, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Derfor må vi prioritere å reparere de enorme skadene uværet har ført til på infrastrukturen selv om vi er smertelig klar over at det vil bety betydelig redusert ressursbruk på andre områder.

Vi vil gjøre vårt beste for alle innbyggere og ønsker brede politiske prosesser og forlik, slik at vi sammen kan videreutvikle den attraktive regionen vi er.