Vi vil fylle Gjøvik sykehus med stor helseaktivitet

Leserbrev i OA,  av Torvild Sveen (Sp) og Anne Bjertnæs (H), ordfører og varaordfører i Gjøvik kommune

5. juni 2023 lanserte Regjeringen sin beslutning om å bygge Mjøssykehuset lokalisert i Moelv i Innlandet. Et slikt vedtak innebærer at hovedparten av aktiviteten av sykehuset i Gjøvik skal flyttes til Moelv. Men selv om store deler av virksomheten ved sykehuset i Gjøvik skal flyttes til et nytt Mjøssykehus, vil det fortsatt være en betydelig aktivitet og drift av spesialisthelsetjenester ved sykehuset i Gjøvik. Dette gjelder blant annet:

* Distriktspsykiatrisk senter

* Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentralen)

* Prehospitale tjenester (ambulansetjenesten)

Fra Gjøvik kommunes side setter vi nå i gang et arbeid for å se på etterbruken av Gjøvik sykehus. Vi ønsker å fylle Gjøvik sykehus med stor helseaktivitet også etter at Mjøssykehuset står klart. For sykehusvedtaket åpner mulighetene for en ny fase i utviklingen av tilbudet ved Gjøvik sykehus – også for vårt eget helse- og omsorgstilbud i Gjøvik kommune.
Ved å sette i gang en utredning nå, står vi bedre rustet til å vite hva vi eventuelt kan fylle lokalene med. Fra politisk ledelse i Gjøvik har vi angitt flere områder som vi ønsker å se videre på. Vi skal kort nevne noen eksempler:

1) Prehospitale tjenester – paramedic divisjon på Gjøvik
Ved sykehuset har vi i dag en av landets største AMK-sentraler. I samme bygningsmasse er det lokalisert en ambulansestasjon og en stor interkommunal legevaktssentral. Litt utenfor har vi også Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) som er et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. Videre har NTNU bachelorutdanning innen ambulansefag (paramedisin) og videreutdanning i nasjonal paramedic. Ved å se dette i sammenheng, har vi muligheter til å etablere et solid fagmiljø innen prehospitale tjenester.

2) Nasjonalt senter for utvikling av kommunehelsetjenesten
Gjøvik har NTNU med Institutt for helsevitenskap og «alle» utdanningsløp. I tillegg pågår arbeidet overfor sentrale myndigheter for å få etablert legeutdanning på Gjøvik.
Som et ledd i utviklingen av samarbeidet med NTNU, bør vi se på muligheten for å lage et nasjonalt senter for utvikling av kommunehelsetjenesten. Sammen kan vi skape en arena for forskning, innovasjon og samarbeid for fremtidens helsetjenester. Dette kan blant annet skje i form av;

3) Etablering av universitetssykehjem i Gjøvik
Gjøvik kommune, NTNU og Fagskolen i Innlandet bør se på muligheten for å etablere et universitetssykehjem i Gjøvik. Ved å opprette et nytt omsorgssenter med flere titalls plasser, kan vi skape en møteplass for tverrfaglig forskning, innovasjon, testing av teknologi og utvikling av nye verktøy for helsetjenesten. Et slikt senter må selvsagt utredes nærmere, men det er naturlig med en plassering i sykehuset på Gjøvik.

4) Etablering av nasjonalt forskningssenter for allmennlegetjenesten
I sin gjennomgang av allmennlegetjenesten har ekspertutvalget ment at «det er behov for mer forskning på allmennlegetjenestene og i allmennmedisin. Det er behov for å etablere bedre infrastruktur for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgssektoren, og utvalget anbefaler at planene og intensjonene for Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) gjennomføres og styrkes.» KSF ble lagt ned etter at de leverte sin sluttrapport i februar 2019. Gjøvik kommune bør se på om det er naturlig i samarbeid med Kommunenes interesseorganisasjon, NTNU og andre utdanningsinstitusjoner å opprette et slikt senter.

5) Etablering av Innlandet fylkeskommunes folkehelsearbeid på Gjøvik
Meld. St. 15 – Folkehelsemeldinga – foreslår regjeringen at fylkeskommunen skal formalisere sine oppgaver i programmet for folkehelsearbeid i kommunene som en varig oppgave etter programperioden. Fylkeskommunens arbeid bør lokaliseres til Gjøvik i tett samarbeid med Gjøvikregionen og øvrige helseaktører.
Vi har invitert ledelsen i Sykehuset Innlandet til en første prat om dette, og de har takket ja til å møte oss. Dette er starten på en fortsatt utvikling av gode helsetjenester ved Gjøvik sykehus – som fortsatt vil være et helsenav for kommunen og sitt omland.