Program for Gjøvik Høyre 2023 – 2027

Vårt program tar utgangspunkt i Høyres formålsparagraf:

Høyre legger vekt på kontinuitet mellom fortid og fremtid. Vi har arvet et samfunn preget av tillit, åpenhet og små forskjeller, et samfunn med høy verdiskaping og med velutbygde velferdsordninger.

Det er vår plikt å ivareta og videreutvikle dette samfunnet for fremtidige generasjoner. Vi vil forandre for å bevare. Med det mener vi at vi må gjøre nødvendige endringer i dag av hensyn til klima og miljø, økonomisk og sosial bærekraft og fremtidige generasjoners velferd. Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv. Alle mennesker er født forskjellige, men med samme ukrenkelige egenverdi. Høyre mener at mangfold og toleranse er viktige verdier for det norske samfunnet. Mangfoldet bidrar til å utfordre og utvikle oss.

Høyre er et markedsvennlig parti. Markedsøkonomien fordeler økonomisk makt på flere hender og sikrer
deltagelse av mange. Økonomiske og politiske maktkonsentrasjoner må unngås gjennom blant annet å sikre velfungerende konkurranse. Makt og ansvar bør plasseres så nær den enkelte, familien og
lokalsamfunnet som mulig. Staten bør ikke få for mye makt. Staten har en plikt til å forvalte fellesskapets
ressurser så effektivt som mulig. Samfunnet er mer enn staten. Derfor kreves det grenser for politikk.

Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer innbyggerne grunnleggende trygghet, velferd og like muligheter. Høyre mener at samfunnet bør skapes og utvikles nedenfra. Høyre mener at hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid, basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Vår politikk bygger på dette verdigrunnlaget:
• Tillit til enkeltmennesket, samfunnet styrker enkeltmennesket

• Frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

• Respekt for andre og for fellesskapet

• Samhold og solidaritet mennesker imellom

• Omsorg for den som trenger det

• Samspill mellom personlig frihet, sosialt ansvar og de private og offentlige fellesskapene

• Makt og ansvar plassert så nært den enkelte og familien som mulig

Last ned hele programmet i PDF-format her: