7 grunner til å stemme Gran Høyre

Stand potetfestivalen
Sagatangen

Nytt sykehjem på Sagatangen

Gran Høyre vil arbeide for en snarlig ferdigstillelse av helse- og omsorgssenter på Sagatangen. Det vi gjør i dag, i morgen og i overmorgen vil definere framtida for oss.

Landskap byneset

Fylkestilhørighet til Akershus

Gran Høyre vil arbeide for at Lunner, Jevnaker og Gran organiseres i én og samme region og fylke, dvs. Akershus. Gran kommunes innbyggere vil være best tjent med å være en del av samme region og fylke som våre nærmeste samarbeidspartnere.

Skoleelev

Skolestruktur

Gran Høyre vil gjøre grep for å sikre at elever, lærere og skoleledere får best mulig forutsetninger for å lykkes. For å få til det må vi være villig til å endre på skolestrukturen slik at vi får best mulig innhold i skolene med de midlene vi bruker på å skape skolen i hele Gran.

Lærer i klasserom

Oppvekst

Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen. Tidlig innsats er en nøkkel til senere mestring og økt læringsutbytte for alle elever. Skolen skal gi like muligheter for alle og gi elevene grunnleggende ferdigheter, holdninger og kunnskaper. Høyre vil ha nulltoleranse for mobbing, styrke arbeidet rundt læreren og skoleledelsen, samt gi gode tilbud for etter- og videreutdanning av ansatte.

Psykriat rådgivning

Helse og omsorg

Utgangspunktet for Høyres politikk er hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket. Derfor vil vi sikre at det er brukeren, ikke systemet, som står i sentrum av helse- og omsorgs-tjenestene. Helse- og omsorgstilbudet skal ha kvalitet og verdighet og gi valgmuligheter. Eldre skal tilbys økt aktivitet og fellesskap. Høyre vil gjennomføre et krafttak for psykisk helse.

Næringsliv og landbruk

Vår kommune har som mål å øke innsatsen i næringsutviklingen. Høyre vil sørge for at kommunen har de beste vilkårene for nyskapning og vekst. Vi ønsker å øke andelen kunnskapsbedrifter, legge til rette for gründere og sørge for flere kortreiste arbeidsplasser, også innen landbruk og reiseliv. Varig velferd bygger på lønnsomme bedrifter med trygge arbeidsplasser. Vår kommune skal være åpen og tilgjengelig med en effektiv og ansvarlig økonomisk drift.

Attraktiv kommune

Gran skal være en attraktiv kommune å bo og leve i. Det skal være god balanse mellom vekst og vern i arealpolitikken, samtidig som vår kommunes naturgitte og historiske kvaliteter sikres. Utmarka, fjorden, landbruket og friområder utgjør kommunens blå-grønne særpreg og gjør kommune til et godt sted å bo i under alle livssituasjoner.