Politikk

Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. Høyre vil føre en politikk som i størst mulig grad setter folk i stand til å lykkes. Høyre vil bruke de mulighetene vekst og utvikling gir til å gjøre Gran til et enda bedre sted for kommunens befolkning.

Våre hjertesaker

 • Barn og unge

  Tidlig innsats danner grunnlag for et godt liv til det beste for enkeltmennesket og samfunnet. Det fordrer samarbeid mellom alle som er involverte i barn og unges liv.

 • Frivillighet

  Et aktivt, våkent og engasjert frivillighetsarbeid er helt avgjørende for tilbudet til folk i Gran. Frivillighet er ikke et supplement til offentlig virksomhet. Det er en grunnleggende del av menneskenes liv og virke og en forutsetning for et godt samfunn.

 • Trygge Gran

  Høyre vil bekjempe årsakene til kriminalitet. Derfor vil Høyre satse på forebygging. En god skole, trygge oppvekstsvilkår med godt utbygde fritidstilbud er viktige deler av dette.

 • Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

  Høyres mål er at alle skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet. Høyre vil styrke den enkeltes valgfrihet og medbestemmelse i egen hverdag.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Helse og eldreomsorg

 • bygge sykehjem med omsorgsboliger på Sagatangen
 • vurdere private alternativer
 • ha faste og hele stillinger
 • tilby lærling- og praksisplasser
 • kvalitetssikre hjemmetjenesten
 • legge til rette for videreutdanning

Skole:

 • ha flere helsesykepleiere
 • ha fritt skolevalg
 • ha tilrettelagt undervisning for alle uansett mestringsnivå
 • utjevne prestasjonsforskjellene mellom jenter og gutter
 • ha en skole der det stilles krav til lærere og elever
 • satse på digitalisering, koding og fagfornyelse

Barnehage:

 • ha løpende inntak i barnehagene
 • styrke barnehagetilbudet i søndre del av kommunen
 • at alle ansatte i barnehagene skal beherske norsk

Næringsutvikling:

 • sikre lokale arbeidsplasser og utvikle nye
 • tilby konkurransedyktige priser på næringsarealer
 • bygge ut bredbånd og mobilnett
 • legge til rette for konkurransedyktige etableringsbetingelser for bedrifter
 • at Gran kommune er en JA-kommune innenfor gjeldende lover og regler
 • ha en landbruksforvaltning som spiller på lag med bøndene

Bolyst:

 • at Gran skal være en Ja-kommune
 • ha konkurransedyktige tomtepriser
 • legge til rette for bygging av attraktive boliger
 • sikre kommunens gode naturopplevelser
 • gi amatørkulturen rimelig tilgang til Kultursalen
 • arbeide for en utvidet kulturscene i Størenslunden
 • støtte opp om frivillighetsarbeidet i full bredde

Turisme:

 • utnytte potensialet for hyttebygging
 • tilrettelegge for turistenes behov, i samspill med reiselivsnæringen

Innvandring:

 • ta imot flyktninger og asylsøkere så langt mulighetene for integrering tillater
 • legge til rette for tilpasset språkopplæring og yrkesdeltakelse

Samferdsel:

 • ha fast busslinje mellom Brandbu, Gran og Gardermoen
 • utvikle Gran stasjon som kollektivknutepunkt
 • ha helårlig vedlikehold av kommunale veier
 • ha et morgentog til Gjøvik

Klima og miljø:

 • ha en klimanøytral kommune innen 2024
 • intensivere arbeidet for å sikre nullutslipp mot vassdrag
 • oppmuntre og støtte ikke- fossile energiløsninger

Kommuneøkonomi

 • selge all eiendom kommunen ikke trenger til sin virksomhet