Bli kjent med Beate

Ordfører i Grimstad og Grimstad Høyres ordførerkandidat

Beates hjertesak

Et Grimstad med muligheter for alle!

I Grimstad er vi heldige som har mange aktive lag og foreninger og enkeltmennesker som hver dag bidrar til vårt lokalsamfunn med frivillig innsats på mange områder. De bidrar med store verdier til samfunnet og er en robust bærebjelke i vårt lokalsamfunn. Det skaper engasjerte innbyggere og det bidrar til at mange deltar, gir fellesskap og trivsel og motvirker utenforskap. Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet vårt, og det store mangfoldet av aktiviteter den skaper, er sosiale møteplasser som gir identitet og tilhørighet. 

Jeg brenner for å skape attraktive lokalmiljø i vår kommune slik at vi alle kan leve gode og innholdsrike liv. Dette må kommunen bidra til, og det innebærer at vi må legge til rette for at innbyggere kan oppleve livsglede, engasjement, fellesskap og inkludering gjennom hele livet Jeg tror vi skaper de beste løsningene sammen, og ønsker at kommunen skal spille på lag med innbyggerne våre, næringslivet og frivilligheten.  

Muligheten til å delta i ulike aktiviteter og fellesskap er viktig for oss alle uavhengig av alder. Å skape aldersvennlige lokalsamfunn har mye fokus på å tilrettelegge for de eldre, men jeg tenker det å tenke aldersvennlig også på tvers av generasjoner vil bidra til mer for flere. Både de såkalte uorganiserte treffpunkt, men også innen et mangfoldig kultur- og idrettsliv. Og her må kommunen være med å tilrettelegge, og frivilligsentralen har en sentral rolle i koordineringen av kommunens bidrag. 

Vi må prioritere å styrke fritidstilbudet til ungdom, for eksempel ved å etablere flere møteplasser, sommerjobber, fritidsklubber og fritidsaktiviteter, gjerne gjennom frivilligheten. Og derfor mener jeg det er viktig at kommunen er på laget når det kommer gode initiativ og ideer på banen. Det skal være enkelt å få til noe i Grimstad!

Det er også viktig at alle har mulighet til å delta, og vi må styrke og videreføre utlånsordningen vår BUA som er et veldig vellykket og populært tilbud til barn, ungdom, studenter og voksne. Og vi må sikre at barn uavhengig av økonomisk bakgrunn har mulighet til å delta i minst en aktivitet. 

Gjennom å stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud i samarbeid med idretten, frivilligheten og lokalt næringsliv, så bidrar vi til at flere får et fritidstilbud. Og jeg mener det er viktig at vi fortsetter å prioritere utvikling av attraktive, bærekraftige og fremtidsrettede aktivitetsarenaer som er tilrettelagt for sambruk og flerbruk. Vi har mange idrettslag som eier og drifter egne anlegg, og det er viktig at kommunen også er med på et spleiselag, for disse anleggene har også stor verdi som nærmiljøanlegg.

Frivilligheten skal være et supplement til kommunale tjenester, det er ikke ment å skulle overta eller erstatte. Og vi må også huske på at frivillig innsats er en avgjørende del av den norske beredskapsmodellen, og også i Grimstad har vi mange avtaler som sikrer vår felles trygghet om behovet oppstår. 

Fremtidens velferdssamfunn er et prosjekt der vi i fellesskap finner løsningene, og det finnes frivillige organisasjoner innenfor de fleste områder som kommunen jobber med. Det å skape gode fritidstilbud til barn og unge, møteplasser mellom majoritet og minoritetsbefolkningen, aktiviteter for eldre, kulturopplevelser, idrettsopplevelser, helsehjelp eller beredskap vil alltid være områder der frivillige har noe å bidra med. Og nettopp fordi at det er relevant på tvers av sektorer, avdelinger og områder kommunen jobber med, så mener jeg at det er viktig at frivillighetspolitikken har et helhetlig blikk. Derfor ønsker jeg at vi utarbeider en frivillighetsmelding i kommunen vår.