Politikk

Grimstad Høyre er opptatt av å skape gode og trygge lokalsamfunn, fremtidsrettede arbeidsplasser og vil legge til rette for den veksten som gjør Grimstad til en vesentlig og sentral aktør i utviklingen av Sørlandet.Grimstad Høyre tror på det lokale selvstyret og mener at et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av oss som er glade i og kjenner kommunen vår.

Våre hjertesaker

 • Styring og ledelse av kommune

  En god kommune er en kommune som imøtekommer innbyggernes behov for kommunale tjenester, og behandler innbyggernes henvendelser raskt og effektivt.

 • Økonomi

  Grimstad Høyre ønsker å legge til rette for at Grimstad skal være en vekstkommune.

 • Næringsliv og byutvikling

  Grimstad Høyre ønsker et mangfold av næringsaktiviteter i kommunen.

 • Næringsliv

  Vi vil sørge for at det er tilstrekkelig med attraktive tomter tilgjengelig for næringslivet

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

KOMMUNEN VÅR

Grimstad Høyre er opptatt av å skape gode og trygge lokalsamfunn, fremtidsrettede arbeidsplasser og vil legge til rette for den veksten som gjør Grimstad til en vesentlig og sentral aktør i utviklingen av Sørlandet.Grimstad Høyre tror på det lokale selvstyret og mener at et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av oss som er glade i og kjenner kommunen vår.

Grimstad Høyre vil jobbe for at kommunen skal imøtekomme innbyggernes behov så langt det lar seg gjøre, og innbyggernes henvendelser skal behandles raskt og effektivt. Grimstad kommune skal ved god kompetanse og en serviceinnstilt holdning treffe riktige beslutninger, være effektiv, ubyråkratisk og ha høy evne til omstilling og fornyelse. Grimstad Høyre ønsker å bygge en «vi kan og vil»- kultur i kommunen. En positiv holdning til innbyggere og kolleger skal gjennomsyre hele organisasjonen og også samarbeidet mellom administrasjon og folkevalgte

Grimstad kommune skal være en vekstkommune. Det gir både muligheter og utfordringer. Grimstad Høyre vil derfor ha tett fokus på økonomi og være en garantist for sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i Grimstad kommune. For å sikre fremtidige generasjoner ønsker Grimstad Høyre å bruke engangsinntekter til nedbetaling av gjeld eller avsetning til fond – ikke til drift.

NÆRING OG HANDEL

Grimstad Høyre ønsker et mangfold av næringsaktiviteter i kommunen vår, og vi vil jobbe for å forsterke og videreutvikle Grimstad som en næringsvennlig by med visjoner for fremtiden. Vi vil aktivt søke å legge forholdene til rette for at eksisterende industri får muligheter for fortsatt vekst.

Grimstad Høyre ønsker å videreutvikle Grimstad som merkevare ved å se kultur, byutvikling, handel, turisme og reiseliv i sammenheng. Høyre mener det er viktig at kommunen er positiv til utvidelser og forbedringer i overnattingsindustrien, herunder camping, utleie og bygde-/gårdsturisme, og vi vil videreutvikle satsingen på gjestehavna.

Jordbruket er viktig for matproduksjon, bosetting og ivaretagelse av kulturlandskapet. Høyre ønsker å skape et levedyktig jordbruk og legge til rette for økt matproduksjon og lønnsom drift i Grimstad kommune.

EN GOD START PÅ LIVET

Høyre vil gi alle mulighet til en god oppvekst og en god utdannelse. Barnehagen og skolen i vår kommune skal gi den enkelte trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å klare seg gjennom resten av livet.

Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen, og innsatsen mot frafall starter allerede i barnehagen. Grimstad kommune skal ha barnehager som kjennetegnes av høy faglig kvalitet og av varm omsorg for barna. Barnehagen er en viktig arena for utvikling av språklige ferdigheter, sosial kompetanse og vennskapsbånd.

Skolen er en bærebjelke i velferdssamfunnet, og vi vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst. Det er viktig at vi skaper en skole som tar vare på denne lærelysten og ser den enkeltes behov og muligheter. Et godt læringsmiljø som motiverer, stiller tydelige krav og utnytter potensialet i hver enkelt elev, er avgjørende for å sikre at flest mulig fullfører skolegangen.

De elevene som blir hengende etter allerede i starten av skoleløpet, risikerer å aldri ta igjen det tapte. Grimstad Høyre vil derfor ha intensiv tidlig innsats tidlig i skoleløpet, slik at ingen faller fra. For å få dette til trenger vi flinke lærere som ser hver enkelt elev.

Mobbing kan skade et menneske for livet og aksepteres ikke i Grimstadskolen eller i barnehagene. God klasseledelse er viktig i kampen mot mobbing, og lærerne og de ansatte i barnehagene må derfor gripe tidlig inn når mobbing oppdages.

Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver, samt sikre verdiskapingen i fremtiden, må flere velge og flere fullføre en utdanning innen yrkesfag.

Fysisk aktivitet, både organisert idrett, mosjon og friluftsliv, er viktig for livskvalitet og folkehelse. Idretten skal være en inkluderingsarena. Grimstad Høyre vil være en aktiv bidragsyter som støtter opp om bredden, mangfoldet og kvaliteten i idretten. Vårt mål er at flest mulig skal få muligheten til å være del av den.

Grimstad skal ha gode kulturarenaer som er velegnet for byens kulturliv og for forskjellige former for kunst- og kulturuttrykk. Gode kulturarenaer bidrar til fellesskap. Høyre er opptatt av at kultur skal være lett tilgjengelig og synlig for alle.

GRIMSTAD, EN BY FOR ALLE

Ulike kulturer er en naturlig del av byens daglige liv og beriker oss alle. Samtidig skal vi ha en tydelig politikk i møte med de utfordringene som følger med befolkningsvekst og nye kulturer. Innvandrere som kommer til Grimstad, har i likhet med de som bor her fra før, et selvstendig ansvar for å bli integrert og ta del i det norske samfunnet.

Norge har kommet svært langt, både når det gjelder holdninger til og rettigheter for LHBTIQ og mange andre minoriteter. Samtidig vet vi at holdningsarbeid må jobbes med fortløpende. Derfor er arbeid i hvert nærmiljø, skole, idrettslag, lokalsamfunn og i hver kommune viktig.

Grimstad Høyre er opptatt av å gi våre innbyggere i alle aldre helse- og omsorgstilbud med kvalitet. Vi vil styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom å sikre en større tverrfaglig bredde og øke rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell. Grimstad Høyre ønsker fokus på at man til enhver tid skal arbeide for å bedre kvaliteten på og tilrettelegge for en effektiv drift av de kommunale helsetjenestene. Vi har en proaktiv holdning til teknologiske forbedringer som øker livskvalitet og forenkler hverdagen for bruker og helsepersonell.

Hukommelsen er en viktig del av hverdagen vår. Enten det dreier seg om å huske koden til bankkortet, eller hente frem minner fra barndommen i hyggelige samtaler med familie og venner. Mennesker som rammes av demens, opplever ofte å miste nettverk når de trenger det som mest, og noen blir isolert eller trekker seg tilbake fra samfunnet fordi deføler seg misforstått. Grimstad Høyre anerkjenner viktigheten av å delta i avgjørelser om eget liv. Det handler om behovet for å delta i dagliglivet, om å få bruke egne ressurser og om å bli møtt med respekt og forståelse.

Grimstad Høyre har som visjon at Grimstad kommune skal være en innovativ kommune med mål om stadig bedre kvalitet i tjenestene, høyere effektivitet og god medarbeidertilfredshet til beste for innbyggerne. Velferdsteknologiske løsninger er et hjelpemiddel som kan tas i bruk for å trygge, sikre og gi større selvhjulpenhet til våre innbyggere som har et hjelpebehov.

Grimstad Høyre ønsker at Grimstad kommune skal innhente informasjon om forsøkene med primærhelseteam, og om mulig søke om deltakelse i disse forsøkene om de åpnes opp for nye plasser.

Grimstad Høyre vil jobbe for å gjenåpne en Rehab- avdeling, der man også ser for seg at hjemmesykepleien kan avlastes når brukere er vanskelig å nå frem til, og/eller at avstanden er så lang at det ikke er hverken helsemessig eller økonomisk forsvarlig at helsepersonell bruker sin tid på å kjøre bil.

Grimstad Høyre vil at alle mennesker skal oppleve å ha en meningsfylt, aktiv og trygg hverdag, og at dette også er en selvfølge for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunens arbeid skal understøtte muligheten for den enkelte til å ha et aktivt liv og gode sosiale utfoldelsesmuligheter.

Grimstad Høyre er opptatt av å sikre gode muligheter for aktivitet, sunne valg og gode levekår for alle. Folkehelse handler både om fysisk helse, psykisk helse og mulighet til å ha god livskvalitet med de sykdommer eller utfordringer vi har. At halvparten gjennom livet får en psykisk helseutfordring er derfor like naturlig som at de fleste gjennom livet får en somatisk helseutfordring.

Grimstad Høyre vil legge forholdene bedre til rette for at pårørende som ønsker det, kan være med å bidra. Målet er å oppnå et positivt samspill mellom den enkelte og det offentlige hjelpeapparatet. Grimstad Høyre vil at pårørende skal ha mulighet for innflytelse på hjelpetilbudet når en pasient ønsker det, og mulighet for å bidra i samarbeid med helsetjenesten. Kommunen skal derfor utvikle metoder for å involvere pårørende i større grad og et bedre system for regelmessig kommunikasjon mellom tjenestestedene og pårørende.

Ruspasienter som er motiverte og har behov for behandling, opplever ofte lang ventetid. Vi vil at flere skal komme raskere til behandling og at behandlingen skal være tilpasset den enkelte. Når rusmisbrukere er ferdige med behandling, er det viktig at de får en god og tilpasset bolig i et rusfritt miljø, og arbeidet med botrening bør styrkes. Vi mener derfor at hjelp til selvhjelp skal være førende, også innenfor rusomsorgen.

Det er for mange en vond tid og mange bekymringer når en nær går bort. Derfor er det viktig at vi som kommune og samfunn prøver å gjøre denne tiden litt lettere. Videre så lever vi et multietnisk samfunn med flere religioner. Grimstad Høyre ønsker derfor at kommunen skal legge til rette for et godt tilbud til alle, uavhengig av livssyn. Det er også viktig for Grimstad Høyre at det er et likt avgiftsnivå ved valg mellom urne- eller kistegravferd.