Syv gode grunner til å stemme Høyre i Grimstad

1. En god start på livet

Barnehagene er en viktig arena for lek og læring. Høyre ønsker å innføre et fleksibelt barnehageopptak og vi er positive til mangfoldet private og ideelle barnehager bidrar med.

Vi vil prioritere tidlig innsats så alle får mulighet til å lykkes, og vi vil at alle skoler skal bli dysleksivennlige.

Det viktigste for at barn skal lære er dyktige lærere, så Høyre vil prioritere kompetanseheving til lærere og skoleledere.

Vi ønsker å samarbeide mer med frivilligheten, blant annet om alternative SFO-tilbud og uorganiserte aktiviteter for barn og unge.

2. En aldersvennlig by

Høyre vil legge til rette for en sosial og aktiv alderdom ved å legge til rette for gode bomiljøer ogflere møteplasser. Vi vil også utvide dagsentertilbudet og styrke voksenskolen for demens.

Vi må møte behovet for helsehjelp i fremtiden med en helhetlig plan for utbygging av omsorgsplasser i hele kommunen og ved å ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til de ansatte i helsetjenesten.

Høyre er positive til nye, innovative ideer som demenslandsby og universitetssykehjem som kan gi bedre tilbud til våre innbyggere og vil legge til rette for bedre samarbeid med frivillige og private organisasjoner.

3. Hjelp når du trenger det

Alt for mange barn og unge sliter psykisk. Høyre vil derfor styrke skolehelsetjenesten og sikre at alle skoler og barnehager har en strategi for å bekjempe mobbing.

Vi vil også styrke lavterskeltilbudet til voksne som sliter psykisk, slik som Innsatsteamet. Mange som gjennomgår behandling for rusavhengighet opplever tilbakefall, derfor vil Høyre styrke ettervernet.

Høyre vil sikre fastlegetjenesten, som er et av de viktigste lavterskeltilbudene vi har.

4. Et godt sted å bo

Frivillige organisasjoner og ildsjeler er hjertet i kultur- og idrettstilbudet i Grimstad. De bidrar til å styrke folkehelsen og bekjempe ensomhet. Høyre ønsker å støtte opp om deres gode arbeid.

Vi ønsker å gjøre kommunen mer tilgjengelig for alle, ved å ha fokus på universell utforming av bygg og utearealer.

Høyre vil legge til rette for bolig- og næringsutvikling i sentrum for å sikre at Grimstad blir en levende by, hele året.

5. Ta hele Grimstad i bruk

Høyre ønsker å legge til rette for utvikling i hele kommunen, derfor er vi positive til videreutvikling av Fevik sentrum, ny kirke på Fevik og Homborsund nærmiljøsenter.

Grimstad trenger mer næringsareal, og Høyre vil derfor arbeide for å få fortgang i arbeidet med Omre industri- område, inkludert ny vei fra E18, vann og avløp.

6. Grønnere Grimstad

Vi må alle gjøre vår del for å redusere utslippene. Høyre vil stille krav om fornybare energikilder i nye, offentlige bygg og gjøre det lettere for innbyggerne å ta miljøvennlige valg, ved å forenkle søknadsprosessene og redusere gebyrene.

Høyre vil også verne parker, friområder og dyrket mark mot utbygging så langt det er mulig.

7. Ansvarlig styring

Høyre vil ha fokus på å styrke kommunens økonomi, slik at vi på sikt kan redusere eiendomsskatten.

Vi ønsker å effektivisere og forenkle byggesøknader og planarbeid, så innbyggerne får raskere svar.

Høyre ønsker at kommunen som arbeidsgiver skal prioritere heltidsstillinger, å redusere sykefravær og å ta inn lærlinger og studenter.