Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Næring

å redusere eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig. Din bolig og hytte skal ikke være et skatteobjekt.
Eksisterende bedrifter og legge til rette for nyetableringer.
økt handelsnæring i sentrum. Ny bruk av ledige butikk- og næringslokaler.
Liberal praksis vedrørende konsesjonsregler i landbruket. Satse på bolyst framfor boplikt. Satse på den aktive jord- og skogbruker.
Villaksstammen i Namsen og videreutvikle fisketurismen.
At bestandsmålene for rovdyr i Indre Namdal må reduseres. Rovdyr i beiteområder skal tas ut.
å styrke Bjørgan som en helårsdestinasjon.
Større satsing på utbygging av små og mellomstore vannkraftverk og utvidelse av eksisterende.
Grong som regionsenter
Bredbånd til alle.
Mobildekning i hele kommunen.

Oppvekst

Grong videregående skole (GVS), folkehøyskolen og satse mere på gründeropplæring i skolen.
Landslinje for fornybar energi og grønn omstilling ved GVS.
Frukt og grønt i skolen.
At foreldre i større grad kan velge fordeling av fødselspermisjon selv.
Private barnehager.
At alle elever får tilrettelagt undervisning til sitt nivå. Alle skal oppnå mestring.
At elevenes behov og ønsker settes i sentrum. Fritt skolevalg i Grong.
Grunnleggende økonomiopplæring i skolen.
At lærerne gis mulighet til kompetanseheving.
Trygge oppvekstsvilkår og forebyggende tiltak i forhold til rus.
Nullvisjon til mobbing i skolen.
Godoppfølging av ungdom som dropper ut av videregående skole.
å opprette flere lærlingplasser i kommunen.

Helse, omsorg og trygghet

Distriktsmedisinsk senter i Indre Namdal hvor legevakt, ambulansetjeneste og DMS,
samlokalisert med brann- og redningstjeneste, med plass til tannlege, fysioterapi, psykiatri mm.
økt hjelp til mennesker med rus/psykiske utfordringer.
Godt voksne og eldre blir en viktigere ressurs i fremtiden. Grong Høyre vil legge til rette for at de som ønsker og har mulighet, skal kunne fortsette
å delta i arbeidslivet.
En eldreomsorg med god kvalitet og fokus på brukers behov, med tilstrekkelig grunnbemanning på institusjoner og hjemmebasert omsorg.
For å kunne bo lengst mulig i eget hjem.
Aktiv bruk av velferdsteknologi.
Frihet til selv å velge omsorgsleverandør.
åpne for private aktører/tilbydere i eldreomsorgen.
Satsing på «varme» hender – redusere bruken av
ufrivillig deltid.
Flere tilbud for demente.
Stabil legedekning. Kommunalt driftstilskudd for å etablere privat legepraksis.
God lokal tilstedeværelse av politi, ambulanse, brann- og redning.

Kultur, idrett og frivillighet

Frivilligheten er grunnleggende for et aktivt kultur- og idrettsmiljø.
Støtte lokale frivillige organisasjoner.
Kulturskolen gjør en god jobb og må sikres tilstrekkelig ressurser.
Folkebiblioteket som kunnskapsbase for skole og lokalsamfunn.
Ungdomsklubben som en viktig arena for ungdom.
Opprette «mekkeverksted» for motor- og teknisk interessert ungdom.

Miljø/klima

Bidra til CO2 – binding gjennom en offensiv skogbrukspolitikk.
Fokus på ungskogpleie, tynning og bygging av nye skogsveier
for å øke avvirkningen.
Være pådriver for bedre rammevilkår for utbygging av fornybar energi (biobrensel, sol og vann mm.), og husholdningenes
egenproduksjon av fornybar energi ved bruk av solceller, jordvarme, vind og bio.
Positiv til småskala vindmøller (eks gårdsmøller). Produsere energi nær forbrukssted.
Ta vare på dyrket mark for fremtidige generasjoner.
Gjenopprette gamle reguleringer i Sanddøla for å bedre situasjonen for laksen og redusere faren for nye furunkuloseutbrudd.
Naturresursene skal kunne brukes. Bruk og vern er forenlig.
Grong Høyre sier nei til ytterligere vern.
Kommunen skal selv bestemme sin areal- og motorferdselspolitikk.
Fjerne fylkesmannens innsigelsesmuligheter.

Samferdsel

Utvide Trønderbanen til Grong.
Ny E6 nord for Grong
Flere og bedre gang- og sykkelveier.

Kommunen

En åpen, næringsvennlig og serviceinnstilt JA-kommune
med kort saksbehandling.
Grong kommune skal å gi et best mulig tilbud til sine innbyggere ved godt samarbeid med nabokommuner.
Kommunalt og godt vedlikeholdt veinett i hele Grong.
Et godt vedlikehold av kommunale bygg.
At Grong skal få større råderett over egne ressurser og
redusere fylkesmannens innsigelsesrett.
Gi rom for bygging av kombinert inne- og utebasseng som et attraktivt tilbud i Grong ved å selge eiendom
det ikke er bruk for i kommunens drift.
Kommunen kan legge til rette for og delta i boligog næringsutviklingsprosjekt, men bør etter etablering selge seg ut.
Sikre godt drikkevann i hele kommunen.
Sikre god økonomi i kommunen.