Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjartesaker

 • Skole og barnehage

  Hægebostad Høyre vil arbeide for en kvalitetsskole, der elevene tilegner seg gode faglige kunnskaper og sosiale ferdigheter, samt utvikler evne og lyst til å ta utfordringer.Skoler og barnehager må sikres gode læringsmiljø i form av godt kvalifisertpersonell, oppdaterte læremidler og hensiktsmessige undervisningsforhold. Trygghet i skolehverdagen ved trygge skoleveier og frihet fra mobbing er enviktig forutsetning for læring.

 • Helse og sosialpolitikk

  Høyres omsorgspolitikk tar utgangspunkt i at alle som trenger omsorg, har krav på respekt og integritet, uavhengig av om man bor i sitt eget private hjem eller har andre boløsninger. Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre vil også være grunnleggende for eldreomsorgen lokalt, med hovedpunktene riktig helsehjelp, mat, aktivitet og fellesskap og sammenheng i omsorgstjenestene.

 • Næringsliv

  Høyre vil ha trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og et sterkt lokaldemokrati. Kommunen skal sørge for et bredt spekter av tjenester som er svært viktige for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. Små og mellomstore bedrifter står for en stor del av norsk sysselsetting og verdiskaping. Lokale eiere gir stabile arbeidsplasser og maktspredning i samfunnet. Disse bedriftene er vi avhengig av for å kunne gi et godt velferdstilbud.

 • Grønn omstilling

  Klimaendringene representerer en grunnleggende utfordring for vårt samfunnssystem og vår økonomi. Klimakampen er både et nasjonalt og globalt anliggende, og det innebærer en moralsk forpliktelse. Kommunen spiller en nøkkelrolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene. Det grønne skiftet utføres lokalt. Kommunen bør tenke på klima og miljøspørsmål som en del av alt de holder på med.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Skoler og barnehager

Hægebostad Høyre vil arbeide for en kvalitetsskole, der elevene tilegner seg
gode faglige kunnskaper og sosiale ferdigheter, samt utvikler evne og lyst til å
ta utfordringer.
Skoler og barnehager må sikres gode læringsmiljø i form av godt kvalifisert
personell, oppdaterte læremidler og hensiktsmessige undervisningsforhold.
Trygghet i skolehverdagen ved trygge skoleveier og frihet fra mobbing er en
viktig forutsetning for læring.

Hægebostad Høyre vil:
Opprettholde dagens skolestruktur med 1.–7. klasse både på Kollemo og Eiken skoler.
Sikre at skolen og barnehagen har nulltoleranse mot mobbing.
øke fokus på å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole, foreldre og PP-tjenesten.
Rette fokus på kvalitet i skole og barnehage.
Opprettholde bassengdrift på Kollemo og i Eiken.
Fortsette med søknadsfrist 1. mars til barnehagen, men ha valgfri oppstart i august eller januar.
Sikre at vi har full barnehagedekning i Eiken og på Kollemo.
Jobbe for frilufts-barnehage gjerne i samarbeid med Tingparken på samme måte som frilufts SFO.
Fortsette et godt samarbeid med Audnedal kommune (Lyngdal fra 2020) om den interkommunale ungdomsskolen og den videregående skolen på
Byremo.
Fortsette arbeidet med tilrettelegging for mer lokal undervisning på høyskolenivå.

Kultur og fritid

Kultur, idrett og frivillig deltagelse beriker menneskers liv. Kunst og kultur
forankrer oss i vår felles historie, nasjonalt og lokalt, utfordrer oss og åpner opp
for det ukjente. Høyre ønsker et kulturliv preget av nyskaping, kvalitet og
talentutvikling. Høyres hovedmål er sterke kulturinstitusjoner, økt mangfold
av aktører og god talentutvikling. Den norske kulturarven må sikres.
Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse
og inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Hægebostad høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i
idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og
hverdagsintegrering. økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være
til hinder for deltagelse og frivillig innsats.

Hægebostad Høyre vil:
Tilrettelegge for å støtte aktiviteter i nærmiljøene, blant annet ved at nærmiljøene selv kan få ansvar for oppgaver og økonomitil å gjennomføre dem.
Gi lag og foreninger gode arbeidsvilkår gjennom samarbeid med kommunen om bruk av skoler og andre lokaler, bruk av utstyr, hjelp til å få
utført praktiske oppgaver og økonomisk støtte.
Støtte opp om ulike fritidsaktiviteter som f.eks. hestesport, BMX-bane etc.
Ta vare på og gi liv til kulturminner som representerer identitet og særpreg i lokalsamfunnet.
Støtte utvikling av Tingparken, og satse på videreutvikling av drift og
kulturminner.
Legge til rette traseer for motorferdsel i utmark, slik at snøscootertrafikk
og friluftsinteresser kan bruke utmarka sammen.

Helse og sosialpolitikk

Høyres omsorgspolitikk tar utgangspunkt i at alle som trenger omsorg, har
krav på respekt og integritet, uavhengig av om man bor i sitt eget private hjem
eller har andre boløsninger.

Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre vil også være grunnleggende for
eldreomsorgen lokalt, med hovedpunktene riktig helsehjelp, mat, aktivitet og
fellesskap og sammenheng i omsorgstjenestene.

Hægebostad Høyre vil:
Sikre et godt tjenestetilbud og faglig kvalitet, slik at alle har trygghet for
at man får den pleie og omsorg man har behov for.
Styrke psykiatrisatsingen i kommunen. En god psykisk helse er viktig for
å ha god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for dem
som sliter med sin psykiske helse.
Verne om retten til en verdig alderdom.
Sikre at alle som ønsker det, kan bo hjemme så lenge som mulig.
Styrke hjemmetjenesten og utvikle en moderne heldøgns hjemmetjeneste.
Bidra til at ulike nye hjelpemidler blir tatt i bruk.
Støtte arbeidet mot rusmisbruk og ha en verdig rusomsorg.
Satse på livsstils forebyggende tiltak som f.eks. frisklivssentralen, ung ut
osv.
Støtte opp om private tiltak som gjør hverdagen enklere og hyggeligere
for unge, eldre og uføre, som for eksempel ungdoms- og eldre klubber,
som Huldra.
Jobbe for å implementere hverdagsrehabilitering. «Hverdagsrehabilitering er
for de som bor i eget hjem og har et begynnende funksjonsfall, skader eller
sykdom som har ført til nedsatt funksjonsnivå. Hverdagsrehabilitering
fokuserer på hva som er viktig for deg og hva du ønsker å mestre.»
Iverksette forebyggende hjemmebesøk for eldre.
Jobbe for en stabil legetjeneste.

Næringsliv/lokalsamfunn

Høyre vil ha trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og
et sterkt lokaldemokrati. Kommunen skal sørge for et bredt spekter av tjenester som er svært viktige for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.
Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det
enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov.
Små og mellomstore bedrifter står for en stor del av norsk sysselsetting og verdiskaping. Lokale eiere gir stabile arbeidsplasser og maktspredning i samfunnet. Disse bedriftene er vi avhengig av for å kunne gi et godt velferdstilbud.

Hægebostad Høyre vil:
At kommunen må arbeide aktivt for å legge forholdene til rette for nyetablering, samt gi eksisterende virksomheter mulighet for utvikling og vekst.
At forholdene må legges til rette og styrke primærnæringene, landbruk,
skogbruk og innlandsfiske.
Trekke nye offentlige arbeidsplasser til kommunen.
Arbeide for at NAV-kontoret fortsatt blir bemannet.
Legge forholdene til rette for økt reiseliv og turistnæring.
At kommunen jobber aktivt for å etablere gang- og sykkelvei langs FV 43
Birkeland–Gyberg, FV 42 Osen–Bryggeså og FV 751 Kollekleiva.
At kommunen jobber aktivt for å få lagt fast veidekke på FV 758 Bryggeså
– Meland og FV 502 Kvåle–Verdal.
Jobbe for stadig vedlikehold og utbedring av FV 43 og FV 42. FV 43 vil bli
særlig viktig i forbindelse med ny E39

Grønn omstilling

Klimaendringene representerer en grunnleggende utfordring for vårt samfunnssystem og vår økonomi. Klimakampen er både et nasjonalt og globalt
anliggende, og det innebærer en moralsk forpliktelse. Kommunen spiller en
nøkkelrolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene. Det grønne skiftet utføres lokalt. Kommunen bør tenke på klima og miljøspørsmål som en del av
alt de holder på med.

Hægebostad Høyre vil:
Jobbe for et tverrpolitisk samarbeid om klima- og miljøspørsmålet
Legge til rette for å samle opp gummigranulat fra kunstgressbaner.
Kommunen bør energi-økonomisere kommunale bygg.
Legge til rette for lading av el- og hybridbiler.
Jobbe for alternative energikilder som f.eks. solenergi og bedre utnyttelse
av vannkraft.
Gå i mot planene om landbaserte vindturbiner.

Budsjett – planlegging

Hægebostad Høyre mener at:

En fornuftig og nøkterne investerings- og tiltaksplanlegging er nødvendig.
Kommuneplanene er retningsgivende for den videre utvikling i kommunen, men der det virker mot sin hensikt, vil Hægebostad Høyre gå inn
for dispensasjon.
Det er viktig å løse oppgavene på en effektiv, åpen og brukervennlig måte.
Eiendomsskatt er en usosial skatt som bør unngås så langt det er mulig.
De kommunale gebyrene er for høye, og vi vil jobbe for å redusere disse.
Eks. på dette er SFO, vann og avløp.

Bolig og tomtepolitikk

Hægebostad Høyre vil:
Arbeide aktivt for å tilrettelegge arealer for boliger, fritidsboliger og næring.
Sikre bosetting i hele kommunen, ved å gi tillatelse til spredt boligbygging.
At kommunen skal kunne tilby tomter av variert størrelse og pris.
Anbefale konsesjon, dersom ikke overbevisende grunner taler i mot.