Politikk

Hof, Holmestrand og Sande blir til en ny og spennende kommune. Den nye kommunen skal være et godt sted å leve, bo, arbeide og drive næring. Holmestrand kommune skal tilby gode tjenester der enkeltmenneskets behov står i sentrum, og ta en aktiv rolle i samfunnsutviklingen.

Våre hjertesaker

 • By- og stedsutvikling

  Holmestrand Høyre vil arbeide for å skape en levende flersenterkommune hvor de naturlige sentrene vil være Holmestrand by, Sande sentrum og Hof sentrum. Vi vil stimulere til utbygging, utvikling og at folk jobber og bosetter seg i kommunen

 • En oppvekst for livet

  Holmestrand Høyre vil at kunnskap skal ha første prioritet i våre skoler, og at elevene skal trives og ha det godt. Kommunens skoler skal bygge opp den enkelte og bidra til at elevene kan realisere sine drømmer uavhengig av sosial bakgrunn.

 • Helse og omsorg

  Tilbudet innenfor eldreomsorgen skal sikre en verdig alderdom for kommunens innbyggere. Behovet for pleie- og omsorgstjenester endres over tid. Det er derfor viktig at sektoren er fleksibel med hensyn til bemanning og organisering, og at det tas i bruk smarte løsninger og ny teknologi.

 • Næringsliv

  Lokalsamfunnets utvikling skapes i stor grad gjennom et aktivt næringsliv som produserer både varer og tjenester. Holmestrand, Hof og Sande har et sammensatt næringsliv med både industri, skogbruk,landbruk og tjenesteproduksjon. Den nye kommunen skal fremstå som et attraktivt område både for handel og produksjon.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

En større og mer robust kommune

Nye Holmestrand kommune har med sin sentrale plassering og gode infrastruktur et stort potensiale
for videre vekst.
Kommunesammenslåingen gir oss større fagmiljøer og styrker kommunens mulighet til å levere gode
og mindre sårbare tjenester til innbyggerne. Holmestrand Høyre er opptatt av at vi skal bruke
ressursene der de trengs, styrke tjenester der det er størst behov, og hente gevinster av
kommunesammenslåingen der det er mulig.
Vi blir en stor kommune med mange innbyggere, og dette bør gi oss større gjennomslagskraft overfor
regionale og statlige myndigheter. Høyre mener at det er viktig å sørge for at Holmestrand kommune
blir hørt og tatt hensyn til av overordnede myndigheter i større grad enn Hof, Sande og Holmestrand
ble hver for seg.

Holmestrand Høyre vil:
● Sørge for en hensiktsmessig organisering av kommunale tjenester, der hensynet til
innbyggerne er avgjørende for hvordan og hvor tjenester ytes. Det skal tas ut effekter av at
kommunen blir større i form av økt kvalitet på tjenestene.
● Prioritere å utvikle lokale tilbud på områder hvor vi tidligere har vært avhengige av å kjøpe
tjenester fra eksterne leverandører.
● Tilhøre den regionen som gir våre innbyggere det beste tilbudet. Den nye kommunen vil bli en
grensekommune mellom Viken fylke og Vestfold og Telemark fylke. Kommunen har foreløpig
valgt å tilhøre Vestfold og Telemark. Statlige myndigheter har varslet at det vil gjennomføres
en prosess i løpet av de kommende årene der grensejusteringer mellom fylker skal vurderes.
Holmestrand Høyre åpner for å endre regiontilhørighet dersom dette vil gi våre innbyggere
bedre tjenester.
● At kommunen skal arbeide aktivt for å tiltrekke seg statlige og fylkeskommunale
arbeidsplasser, som f.eks. nye Vestfold tingrett og nytt fengsel.

God økonomistyrting og ressursbruk

Holmestrand Høyre er en garantist for at den nye kommunen driftes på en økonomisk god måte og at
det gjøres kloke investeringer for fremtiden. Kommunen disponerer betydelige økonomiske ressurser
på vegne av deg og meg. Politikerne har derfor et klart ansvar for å sørge for at vi får mest mulig igjen
for hver krone. Holmestrand Høyre er det trygge valget for deg som er opptatt av den nye
kommunens økonomi. Den enkelte innbygger skal ikke måtte betale for manglende evne til prioritering
og økonomistyring hos dem som styrer kommunen. Holmestrand Høyre er derfor imot kommunal
eiendomsskatt, og vil jobbe aktivt for å unngå eiendomsskatt i den nye kommunen.

Holmestrand Høyre vil:
● Føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det må være balanse mellom utgifter og inntekter.
Investeringer skal vurderes opp mot samfunnsmessig lønnsomhet.
● Hele tiden forsøke å få mer ut av de ressursene vi har, og bruke fellesskapets midler på en
best mulig måte.
● Unngå eiendomsskatt. Dette vil ramme dem som har lite fra før, og vil være en
konkurranseulempe for næringslivet i kommunen.
● Bruke elektroniske tjenester og ny teknologi for å gi et bedre og mer effektivt tjenestetilbud.
● Sørge for at kommunen har en innkjøpspolitikk som innebærer bruk av
seriøsitetsbestemmelser og prioritering av klima- og miljøvennlighet.

By- og stedsutvikling

Holmestrand Høyre vil arbeide for å skape en levende flersenterkommune hvor de naturlige sentrene
vil være Holmestrand by, Sande sentrum og Hof sentrum. Vi vil stimulere til utbygging, utvikling og at
folk jobber og bosetter seg i kommunen. Det er et mål at de som arbeider i Holmestrand også får lyst
til å bosette seg her. Utviklingen blir et resultat av samarbeidet mellom samtlige som engasjerer seg i
og bruker kommunen.

Holmestrand Høyre vil:
● Sørge for realisering av viktige veiprosjekter i den nye kommunen. Et eksempel er den
planlagte kommunale veien fra Sjøskogen til Kleivan, som vil avlaste Hvittingfossveien og
være et alternativ for utrykningskjøretøyer dersom dagens vei til Kleiverud skulle bli sperret.
Videre skal den nye fylkesveien i den nedlagte jernbanetraseen gjennom Holmestrand
sentrum realiseres, samt trafikksikkerhetstiltak i Skolegata. Vi vil jobbe for å realisere
omleggingen av fylkesveien i Sande (Klokkerjordet), og planene for gang- og sykkelvei langs
Gallebergveien. Videre skal gang- og sykkelveiprosjekter i Hof prioriteres, særlig fra
Haslestad bruk inn til Hof sentrum.
● Være en aktiv pådriver for et bedre busstilbud i Holmestrand kommune, selv om det er
fylkeskommunen som har ansvaret for busstilbudet. I arbeidet opp mot fylkeskommunen vil
kommunen særlig legge vekt på å forbedre bussforbindelsen mellom Hof, Holmestrand og
Sande, og videre til Svelvik og Drammen. For Fylkeskommunen bør det også prioriteres å ta i
bruk selvkjørende busser og bestillingstrafikk i Holmestrand kommune.
● Jobbe for å oppgradere togstasjonen i Sande, slik at det etableres varmt venterom og heis. Vi
vil også jobbe for å realisere nødvendig parkeringskapasitet ved togstasjonene.
● Arbeide for et kollektivknutepunkt og nytt fengsel på Grelland.
● Jobbe for et ekspressbusstopp ved Hanekleiva.
● Legge til rette for utbygging av attraktive tomtearealer gjennom en positiv holdning til
utbyggere. Vi vil spesielt legge til rette for utbygging av eneboliger og regulering av
eneboligtomter i egnede områder.
● At grunneiere og utbyggere skal oppleve kommunen som forutsigbar og trygg. Tiltakshavere
skal oppleve at de får konstruktive og relevante tilbakemeldinger.
● Arbeide for viktige prosjekter for kommunen, som for eksempel skole og sentrumsplan i
Sande, flerbrukshuset i Hof, ny Kleiverud skole og oppgradering av Hvitstein stadion.
● At Holmestrand skal være et trygt lokalsamfunn. Vi vil kontinuerlig arbeide for god
politidekning i vårt nærområde, og sørge for at kommunen har gode beredskaps- og
nødtjenester.

En oppvekst for livet

Holmestrand Høyre vil at kunnskap skal ha første prioritet i våre skoler, og at elevene skal trives og
ha det godt. Kommunens skoler skal bygge opp den enkelte og bidra til at elevene kan realisere sine
drømmer uavhengig av sosial bakgrunn. Kommunens barnehager skal ha høy kvalitet, og være et
trygt sted for foreldre å levere barna. Vi ønsker private og ideelle tilbud velkommen for å bidra til
mangfoldet, slik at foreldre og barn kan finne tilbud som passer godt for seg. Holmestrands skoler og
barnehager skal bidra til å gi kommunens barn og unge en oppvekst for livet.

Holmestrand Høyre vil:

● At kunnskap og læring skal ha førsteprioritet i våre skoler, og at de grunnleggende
ferdighetene skal ha et særlig fokus (lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige
ferdigheter). Elevene skal også tilegne seg ferdigheter i livsmestring, slik at de forberedes til
hele livet, ikke bare yrkeslivet.
● At skolene i nye Holmestrand skal ha felles visjoner og mål, dele kunnskap og praksis med
hverandre, og samarbeide om kvalitetsutvikling. Kommunens skoler er forskjellige, men de
skal trekke i samme retning og innbyggerne skal møte ett skolevesen. Vi kaller dette
“Holmestrandskolen”.
● Ha robuste fagmiljøer på skolene, slik at elevene får et best mulig opplæringstilbud. Det må
kontinuerlig sørges for at kommunens skoler har tilstrekkelig kapasitet.
● Bevare mangfoldet i tilbudet gjennom gode kommunale barnehager og skoler med
tilstrekkelige ressurser, og der private og ideelle barnehager og skoler er verdifulle
supplement.
● Arbeide for at det etableres en ny, robust og sentrumsnær videregående skole i den nye
kommunen.
● Sørge for at skolebygningene og tilhørende idrettsanlegg har en tilfredsstillende standard. Det
skal fremgå av den årlige tilstandsrapporten for skolene hvordan det står til med
skolebygningene.
● Ha full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak. Vi skal ha et barnehagetilbud om
sommeren i den nye kommunen.
● At Holmestrand skal fortsette å være en foregangskommune når det gjelder å ta inn lærlinger.
● Skape gode overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående
opplæring.
● At elever og barnehagebarn som trenger ekstra hjelp skal få dette, og at Holmestrands
barnehager og skoler skal arbeide ut fra et prinsipp om tidlig innsats. Dette betyr å oppdage
problemer, og å sette i verk tiltak, så tidlig som mulig.
● Støtte opp om elever som kan gå raskere frem enn sine medelever, blant annet ved å
tilrettelegge for at de får følge fag på høyere nivå når de er klare for det.
● Sørge for tidsriktig læring gjennom oppdaterte lærere, oppdaterte skolebøker/e-bøker og
moderne undervisningsmateriell. Alle elever i den nye kommunen skal ha tilgang til personlig
bærbar datamaskin eller nettbrett.
● Ha et gratis frokosttilbud til elevene i ungdomsskolen.
● Satse på etter- og videreutdanning av lærere, for å sikre høy kvalitet på undervisningen for
elevene, og som et tiltak for å sikre utviklingsmuligheter for lærerne. Vi skal ha tillit til lærernes
pedagogiske ekspertise, og ikke detaljstyre læringen.
● Kartlegge læringsresultater og være åpne om dem, slik at foreldre og andre kan kontrollere at
elevene får godt læringsutbytte. Vi skal også benytte brukerundersøkelser for å få vite hva
foreldrene og elevene/barna mener om skolen og barnehagen. Undersøkelsene må følges
opp slik at eventuelle problemer løses, og det må også her være åpenhet om resultatene.
● Ikke akseptere mobbing, dårlig oppførsel eller uro i undervisningen. Det skal finnes felles plan
mot mobbing og felles ordensreglement for alle våre skoler. Hver skole skal i tillegg ha egne
opplegg for å motvirke mobbing og sørge for ro og orden.
● At informasjon om helsesykepleier og annet helsetilbud for barn og unge skal være kjent og
lett tilgjengelig for elevene.
● Søke samarbeid med lokale idrettslag for å innføre idrettsfritidsordning (IFO) som et alternativ
til SFO.
● Arbeide for å sikre at barn i familier med lav inntekt ikke faller utenfor. Kommunen skal blant
annet ha aktivitetstilbud i sommerferien, sentraler for gratis utlån av sport- og friluftsutstyr, og
samarbeide med idrettslag og frivilligheten for øvrig for å sørge for at denne gruppen ikke
ekskluderes.
● Ha et mål om at en eller flere av kommunens skoler skal bli sertifisert som dysleksivennlige
skoler.
● Ha som et utgangspunkt at alle kommunale barnehager skal ha spesialpedagoger ansatt.
● Bli en foregangskommune når det gjelder foreldrekurs. Dette vil si tilpassede kurs til foreldre
med barn i ulike aldersgrupper.
● Vurdere å ta i bruk frivillig sommerskole som et virkemiddel for å fremme læring og
nysgjerrighet.

Helse og omsorg

Tilbudet innenfor eldreomsorgen skal sikre en verdig alderdom for kommunens innbyggere. Behovet
for pleie- og omsorgstjenester endres over tid. Det er derfor viktig at sektoren er fleksibel med hensyn
til bemanning og organisering, og at det tas i bruk smarte løsninger og ny teknologi.
Holmestrand Høyre vil arbeide aktivt for at den enkelte skal få et godt omsorgstilbud. Det er en
prioritert oppgave å sikre et variert tilbud til de eldre, hvor også sykehjemsplasser skal være en del av
tilbudet. Hver enkelt har ulike behov, og det er viktig å spørre hver enkelt hva som er viktig for
vedkommende.

Holmestrand Høyre vil:
● At heltidsstillinger skal være hovedregelen i kommunen. Vi skal redusere ufrivillig
deltidsarbeid.
● Ha en fleksibel omsorgstjeneste hvor samarbeid mellom de ulike omsorgs- og pleietilbudene
prioriteres. Det må skje en arbeidsdeling mellom institusjonene, slik at institusjonene kan tilby
spisset kompetanse innenfor spesialområder, eksempelvis rehabilitering eller demens.
● Fokusere på kvalitet innenfor pleie og omsorg, både når det gjelder rekruttering av
medarbeidere og når det gjelder tiltak for kompetanseheving.
● At hjemmetjenesten skal ha kapasitet og kvalitet for å sikre at flest mulig eldre får mulighet til
å bo hjemme.
● At kommunen skal være en foregangskommune når det gjelder bruk av velferdsteknologi.
Dette vil kunne gi bedre livskvalitet for brukerne, og en mindre anstrengende arbeidssituasjon
for de ansatte.
● At kommunen skal ha nødvendig kompetanse for å kunne veilede hjemmeboende pasienter
om hvordan hjemmet kan tilrettelegges for den enkeltes behov.
● Videreføre og utvikle ordningen med oppsøkende hjemmebesøk for eldre.
● At kommunen skal være tilknyttet legevakt både i Drammen og i Tønsberg. At legevakt og
akuttmedisin ivaretas gjennom samarbeid med andre kommuner gjør at vi kan sikre et
døgnbemannet tilbud med høy kompetanse og tidsriktig utstyr.
● At kommunen skal være tilknyttet sykehus både i Drammen og i Tønsberg.
● At Holmestrand kommune skal ha lavterskeltilbud når det gjelder rus og psykiatri.
● Bevare gode møteplasser for eldre. Møteplassene må være et tilbud også for den nye
generasjonen av aktive pensjonister. Slike møteplasser bør drives på frivillig basis med støtte
fra kommunen.
● Videreutvikle dagsentertilbud for demente.
● At pårørende som ønsker å bidra i størst mulig grad skal få anledning til dette, gjennom
organisering av dugnad eller på annen måte.
● Utvide kommunens tilbud om hørsels- og synskontakter.
● At den nye kommunen skal utarbeide veteranplan, eventuelt i samarbeid med andre
kommuner og organisasjoner.
● At det for de som har rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) tilstrebes å finne gode
ordninger som ivaretar behovene til den enkelte. Vi ønsker et mangfoldig tilbud bestående av
offentlige og private aktører.
● Søke statlige støtteordninger for å få opprettet “helt med”-stillinger i kommunen. Dette er et
tiltak for å inkludere mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd i det ordinære
arbeidsliv.
● At kommunen skal bli godkjent som trafikksikker kommune.
● Videreutvikle og styrke kommunens tilbud om tilrettelagt arbeid. Beste praksis i de ulike
vekstbedriftene skal kartlegges, og innføres i alle virksomhetene. Dersom det besluttes å
flytte Empus for å realisere sentrumsplanen i Sande vil vi utrede samlokalisering av
kommunens vekstbedrifter i samarbeid med ledelse og ansatte.

Enkeltmennesket, politikk og brukerstyring

Holmestrand kommunes kontakt med innbyggerne skal bygge på åpenhet, gjennomsiktighet og
forutsigbarhet. Det skal være lett å ta kontakt med kommunen, og kommunen skal være
serviceinnstilt. Holmestrand kommune skal være inkluderende og heie på mangfoldet.

Holmestrand Høyre vil:
● At kommunen skal oppleves tilgjengelig for alle innbyggere. De som ønsker personlig
rådgivning skal få det, og kommunen skal ha servicetorg der man skal kunne henvende seg.
● Sørge for at kommunen kommuniserer digitalt med sine innbyggere, og at kommunen har
nettsider som lar deg få nyttig informasjon og søke om kommunale tjenester eller tillatelser på
en brukervennlig og forståelig måte. Samtidig skal de innbyggerne som ikke ønsker å bruke
digital kommunikasjon sikres et godt servicetilbud.
● At det ikke skal være nødvendig for den enkelte å ha kunnskap om ansvarsfordeling eller
oppgaver for ulike kommunale tjenester. Ved henvendelser til servicetorg skal man oppleve å
få nøyaktig og effektiv veiledning videre til riktig enhet i kommunen, og servicetorget skal om
nødvendig sette den enkelte i kontakt med rette vedkommende.
● At alle kommunestyre- og utvalgsmøter skal sendes og arkiveres på kommunens nettsider.
● At kommunen i sin kommunikasjon med innbyggerne skal oppleves som imøtekommende,
skrive forståelig for folk flest, og gi tilstrekkelig veiledning så tidlig som mulig i den enkelte
sak.
● Gjennomføre jevnlige bruker- og innbyggerundersøkelser innenfor de ulike tjenesteområdene,
og disse skal brukes som styringsverktøy for aktiv og systematisk forbedring av kommunale
tjenester.
● At hver tjeneste skal ha klare kvalitetsmål, slik at du selv kan kontrollere at den tjenesten du
faktisk får er i overensstemmelse med hva du kan forvente.
● At Holmestrand skal være en kommune som feirer mangfoldet, og en inkluderende kommune
for alle. Kommunen skal heise regnbueflagget under Pride.
● At det skal sørges for god integrering av flyktninger som bosettes i kommunen. Det er viktig
både for den enkelte flyktning og for samfunnet at flyktningene kommer raskt inn i opplæring
og/eller arbeid, lærer språket og deltar i samfunnet på lik linje med andre. Antallet flyktninger
kommunen bosetter skal ikke være høyere enn at vi klarer å gi hver enkelt et godt tilbud.
● At alle offentlige kommunale saksdokumenter skal ligge digitalt tilgjengelig for innbyggerne,
og at det ikke skal være nødvendig å bestille innsyn for å få tilgang til offentlige dokumenter.
● Ha en tydelig rollefordeling mellom politikere og administrasjon. Kommunestyret får jobben
med å definere mål og tildele ressurser. Administrasjonen skal gjennomføre, og sørge for god
kommunikasjon og samarbeid med innbyggerne. Holmestrand Høyre vil legge til rette for
fortsatt godt samarbeid mellom politikere, administrasjon og ansatte. Den nye kommunen skal
være en ryddig og god arbeidsgiver.
● At kommunens ansatte skal ha mulighet for videreutvikling gjennom systematiske tiltak for
kompetanseheving.
● Kommunen skal bidra til akseptable boforhold for de som ikke har mulighet til å delta i det
ordinære boligmarkedet. Høyre ønsker også at flere skal ha mulighet til å eie sin egen bolig,
og vil arbeide for at flere kan få startlån fra Husbanken. Vi vil videreføre boligsosial
handlingsplan.

Næringsliv

Lokalsamfunnets utvikling skapes i stor grad gjennom et aktivt næringsliv som produserer både varer
og tjenester. Holmestrand, Hof og Sande har et sammensatt næringsliv med både industri, skogbruk,
landbruk og tjenesteproduksjon. Den nye kommunen skal fremstå som et attraktivt område både for
handel og produksjon.

Holmestrand Høyre vil:
● Styrke vilkårene for næringslivet gjennom de rammer kommunen kan påvirke.
● Være en «ja-kommune», og føre en aktiv næringspolitikk som sørger for gode tjenester og
smidig forvaltning for lokalt næringsliv. Dette innebærer blant annet serviceinnstilling,
forutsigbarhet og rask og god saksbehandling.
● Stimulere til økt næringsutvikling. Kommunen må aktivt legge til rette for næringsvirksomhet
og markedsføre tilbudet.
● Ha lett tilgjengelige næringsarealer.
● Prioritere utvikling på kommunens etablerte næringsområder, og samtidig sørge for
utviklingsmuligheter på lengre sikt hvor nye næringer kan ha andre ønsker og behov enn det
vi har planlagt for i dag.
● Føre en miljø- og klimavennlig arealpolitikk.
● At landbruksarealer skal prioriteres til landbruk og i minst mulig grad nedbygges med annen
næring. Dette fordi ivaretakelse av våre begrensede jordressurser er viktig for Norge.
● Sikre kommunens viktige vassdrag for fremtiden gjennom en langsiktig og systematisk
innsats for bedre vannkvalitet.
● Følge opp regional plan for bærekraftig arealpolitikk som forutsetter konsentrasjon rundt
eksisterende kommunikasjonsknutepunkter og næringsområder.
● Utnytte kommunens nærhet til E18 ved å tilrettelegge for næringsutvikling særlig på Bentsrud
og i Hanekleiva.
● At næringsliv og organisasjoner fortsatt skal spille en aktiv rolle i utformingen av lokale planer
for regulering og utbygging.
● Fortsette utviklingen av havnetilbud og fasiliteter for småbåter.
● Arbeide for et seriøst nærings- og arbeidsliv ved bruk av seriøsitetsbestemmelser.
● At kommunen skal ha et godt samarbeid med næringsforeningene.

Miljø, klima, natur og friluftsliv

Holmestrand kommune blir en kommune med store landbruks- og naturområder. Vi har nærhet til
sjøen og flotte turområder. Dette skal ivaretas og videreutvikles. Det skal legges til rette for at den
enkelte kan ta miljøvennlige valg, og kommunen skal arbeide for bærekraftige og klimavennlige
løsninger. Ved vurdering av utbyggingsområder skal gode kollektivløsninger, jordvern og tilgang til
friluftsområder være viktig for hvor utbygging prioriteres.

Holmestrand Høyre vil:
● Vedta ny klimaplan for den nye kommunen.
● Fase ut kommunens bruk av engangsplast.
● Videreutvikle gang- og sykkeltilbudet slik at dette fremstår som det naturlige og mest
attraktive valget for en større andel av kommunens befolkning. Tilstrekkelig sykkelparkering
skal være tilgjengelig på kollektivknutepunkter.
● Tilrettelegge for flere ladeplasser for biler ved knutepunkter og samlingssteder i hele
kommunen.
● Ta vare på miljøet, og sikre et sterkt jordvern.
● At utvikling og utbygging skal ha som forutsetning at den tar høyde for sannsynlige
klimaendringer og at det settes inn nødvendige tiltak for å minimere faren for skader.
● Fornye kommunens vann- og avløpssystem der det er nødvendig for å sikre at det leveres
drikkevann av høy kvalitet, og miljøvennlig rensing tilknyttet avløpene.
● Ha som klar hovedregel at nye biler som kommunen tar i bruk er nullutslippskjøretøy.
● Bidra til at kommunens innbyggere tar hele kommunens natur og friluftstilbud i bruk gjennom
utvikling av nettsider og informasjonsbrosjyrer der det opplyses om ulike områder og tilbud,
og hvordan man enkelt kan benytte seg av disse.

Kultur og idrett

Nye Holmestrand kommune har et rikt og aktivt organisasjonsliv som er svært viktig for utviklingen av
vårt lokalsamfunn. I den nye kommunen skal vi prioritere et godt samarbeid med aktive og
selvstendige frivillige organisasjoner. Kommunen investerer betydelige midler i kultur- og idrettsanlegg
og bidrar gjennom tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg. Det er viktig at disse investeringene får et
tilfredsstillende vedlikehold. Kultur og historie er viktige bærebjelker i lokalsamfunnet. Kulturen
beveger oss og bringer oss sammen, bidrar til inkludering og gir oss nye perspektiver.

Holmestrand Høyre vil:
● Fortsatt legge godt til rette for frivillig arbeid. Frivillig arbeid er en viktig del av lokalsamfunnet.
● Ha gode ungdomsklubber i den nye kommunen, både i Sande, Hof og Holmestrand.
● Opprette og videreutvikle sentraler for gratis utlån av sport- og friluftsutstyr i kommunen.
● Legge forholdene til rette for breddeidrett. Vi vil fortsette utbyggingen av nye idrettsanlegg og
vedlikeholde eksisterende anlegg.
● Bidra til å utvikle et mangfoldig lokalt kulturtilbud, og videreutvikle lokale kulturarenaer.
● At bibliotekene skal gi et godt og variert tilbud, og være arena for arrangementer. Bibliotekene
skal gjennom meråpent-ordninger være tilgjengelig utenom betjeningstiden. Det skal være
biblioteker både i Hof, Holmestrand og Sande.
● Arbeide for fortsatte statlige tilskudd til Eidsfoss som et sentralt kulturminne.
● At kommunen skal ha et godt og variert kulturskoletilbud.
● Markedsføre kommunens kulturtilbud og kulturminner mot innbyggere og turister, f.eks.
gjennom Visit Vestfold.
● Tilby kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.