Kunnskap gir muligheter for alle

En god skole er det viktigste verktøyet vi har for å redusere sosiale forskjeller.

Det å sørge for at alle barn og unge får gå på en skole med fokus på kunnskap og mestring er det viktigste vi kan gjøre for å sikre at de får like muligheter. Å bruke penger på kompetente lærere, god elevtjeneste og tydelig skoleledelse er den sikreste investeringen vi kan gjøre.

Hvert år går ca. 10 000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive eller regne skikkelig. Det betyr at de stiller bakerst i køen når inngangsbilletten til arbeidslivet deles ut. Høyres mål er at 95% av elevene skal fullføre videregående skole. Skal de klare det må vi sørge for økt tidlig innsats slik at de kan lese, skrive og regne – for bare da klarer de å fullføre videregående skole.

Det har vært stort fokus på yrkesfag de siste årene, og det er bra for vi trenger mange fagarbeidere i åra som kommer. Uten fagarbeideren stopper Norge, det gjelder både innen industrien, bygg og anlegg og i helse- og oppvekstfag. Nå vil vi innføre obligatoriske praktiske valgfag i ungdomsskolen. Det vil gi elever som har praktiske evner større mestringsfølelse, det vil bidra til å øke kunnskapen om og forståelsen for yrkesfag og ikke minst vil det heve statusen. Kreative fag er viktige, og yrkesfag er kreative fag. Det er problemløsning i praksis.

Vi må fortsette å snakke fagarbeideren opp. Når geniale framtidsløsninger ser dagens lys står gjerne fagarbeideren og professoren side ved side. Der professoren kan teorien har fagarbeideren svar på hva som er praktisk gjennomførbart. Vi i Høyre holder fast ved at mesterbrev er like viktig som mastergrad.

Norge trenger uten tvil flere fagarbeidere i framtida. Tallene forteller oss at vi kan mangle hele 90 000 fagarbeidere i 2035. Selv om Høyre i regjering har gjort mye for å løfte yrkesfagene er det fortsatt behov for nytenking og økt kvalitet. Et av grepene vi foreslår er økte kompetansekrav til yrkesfaglærere. Vi vil ha et mål om at alle som underviser på yrkesfag skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning. Godkjent utdanning og tett samarbeid med næringslivet vil bidra til bedre utdanning.

Næringslivet endrer seg raskt. Skolen klarer ikke å følge den raske utviklingen og har derfor ikke alltid oppdatert utstyr. Vi vil derfor innføre forsøk med kjørende utstyrsbusser. Det betyr at flere skoler kan få tilgang på moderne og avansert utstyr fordi man kan dele på kostandene.

Lange avstander og synkende elevtall er en utfordring i Innlandet. Det gjør det vanskelig å tilby mange nok fag til elevene ved de minste skolene. Det er viktig at vi ser mulighetene som ligger i digitale løsninger, nye måter å organisere opplæringen på og ikke minst et langt tettere samarbeid med næringslivet. Vi må slutte å tenke på hvor de ulike utdanningene skal tilbys. Vi må ha fokus på hvordan vi skal sørge for at vi klarer å tilby utdanning det er behov for i framtida samtidig som vi sikrer elever i hele Innlandet valgfrihet.

For å lære noe må man trives. Derfor er det veldig viktig at Ap og Sp som styrer i Innlandet gir skolene handlingsrom slik at de kan prioritere populære programfag på Vg1 og ikke minst slik at det er en god elevtjeneste med tilgang til psykolog og rådgivere på hver enkelt skole. Det betyr at kvaliteten i tilbudet til elevene alltid må veie tyngst.