Kongsberg Høyres politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre vil ha en ny kurs for Kongsberg med politikk som gir muligheter for alle.

Dette vil Kongsberg Høyre med Kongsberg

I Kongsberg Høyre er troen på og tilliten til enkeltmennesket sentralt. 

 • Høyre vet at folk er forskjellige og trenger forskjellige løsninger  
 • Høyre tror på skaperkraften og den enkeltes evne til å løse sine egne utfordringer  
 • Høyre ønsker større valgfrihet og vi tror at folk gjør de beste valgene når de får velge selv

Kongsberg trenger å vokse videre for å kunne yte innbyggerne de tjenestene og den tryggheten de må kunne forvente av en av Norges beste kommuner å bo og arbeide i.  Høyres løsning innebærer: 

 • At innbyggere og næringsliv skal oppleve kommunen som en medspiller som hjelper den enkelte med å finne løsninger  
 • En sikring av videre vekst gjennom forutsigbarhet for alle  
 • At vi i skolen stimulerer til lærelyst og tidlig hjelp til de som trenger det  
 • En satsing på frivilligheten enten det er innenfor eldreomsorg, idrett eller foreningsliv  
 • At vi vil jobbe langsiktig og målrettet for at våre innbyggere har tilgang på gode helsetjenester  
 • At kommunens planverk alltid skal legge FNs bærekraftsmål til grunn

Næring og verdiskaping

Teknologibyen Kongsberg kan i 2024 se tilbake på 400 år med vekst og utvikling. Kongsberg Høyre vil sikre videre vekst og skape ny historie som alle fortsatt kan være stolte av. Veksten vil særlig skje i eksisterende bedrifter, men kommunen skal også legge til rette for gode vekstvilkår for nye ideer og nye bedrifter. Kommunen skal løse sine oppgaver på en åpen og effektiv måte og ha brukerens/innbyggerens beste som hovedmål. Bedre samferdselsløsninger er en forutsetning for videre vekst.

Næringsliv – kommunens rolle

Kongsberg Høyre vil:

 • At kommunen skal være et godt vertskap for industri, handel, reiseliv og andre næringer
 • Skape en kommune som vokser gjennom å styrke arbeidet med å skaffe nye bedrifter og arbeidsplasser til kommunen
 • Hjelpe gründere med oppstart av virksomhet i tett samarbeid med 
  Kongsberg Innovasjon og andre
 • At kommunen sammen med reiselivet i Kongsberg legger til rette for vekst i reiselivstilbudene ved å ta en aktiv rolle i å utvikle kommunens attraksjoner og reiselivsmål
 • Redusere kommunens saksbehandlingstider i alle deler av planprosessene slik at frister overholdes, og ligger under nivået til sammenliknbare kommuner
 • At det skal være enkelt for næringslivet å gå i dialog med kommunen og at henvendelser til kommunen besvares raskt
 • At kommunen skal begrense bruken av offentlige inngrep og ekspropriasjon til et minimum og ha respekt for den enkeltes eiendomsrett
 • Ha et sterkt jordvern for arealer med dyrket mark
 • Gjøre det enklere med bruksendringer på landbrukseiendommer for å starte annen egen næringsvirksomhet
 • Være positive til søknader som gir bedre eiendomsstruktur i jord- og skogbruk
 • Aktivt arbeide for å videreutvikle Hvittingfoss som et attraktivt sted for bosetting og næringsutvikling
 • At kommunen skal være en aktiv medspiller i utviklingen av Kongsberg Agenda ved bl.a. å stille gater og torg til fri disposisjon
 • Tillate nettleverandører av mat å kunne selge og levere alkohol i Kongsberg

Fornye og forenkle kommunal drift

Kongsberg Høyre vil:

 • Gjennomgå all drift i kommunen i samspill med ansatte med mål om å effektivisere driften
 • Konkurranseutsette kommunale tjenester der det er formålstjenlig
 • Stille samme krav til omstilling og effektivisering innenfor selvkostområdet som for andre områder i kommunens drift
 • Redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten for både bolig- og næringseiendom
 • Selge eiendommer og tomter som kommunen ikke trenger, herunder også kommunens skogeiendommer
 • Selge og avvikle Kongsberg Tomteselskap AS
 • Åpne for at kinodrift kan skje utenfor kommunal regi 
 • Avvikle det politiske samarbeidet i dagens Kongsbergregion og opprette eller delta i en region med kommuner det er mer naturlig å samarbeide med. Tjenestesamarbeidet videreføres uavhengig av geografisk regioninndeling.

Samferdsel

Kongsberg Høyre vil:

 • Ha to tog i timen til Oslo med reisetid under en time
 • Arbeide for flere ekspressbusslinjer som korresponderer med togavganger/ankomster til og fra Drammen
 • Bygge ut effektiv kollektivtransport med elektrisk buss mellom Knutepunktet, Krona og Teknologiparken
 • Bygge en kombinasjonsbru for bil, sykkel og gange over Lågen nord for byen, da dette vil løse flere behov for trafikkavvikling i Kongsberg
 • At kommunen finner et egnet område for en bobilpark som kan driftes og forvaltes av en privat aktør

Sentrums- og stedsutvikling

Handels- og servicenæringen i Kongsberg er med på å skape trivelige sentrum for våre innbyggere og bidrar til attraktivitet og vekst for kommunen. Kommunen må derfor lytte til, legge til rette for og samarbeide med private aktører som ønsker å etablere næring her og som vil være med å utvikle sentrum. Det er disse kreftene som legger grunnlaget for at det blir liv i våre sentra, som gjør det attraktivt å etablere ny næring her, som bidrar til trivsel for innbyggere og gjør at flere flytte hit.  

Kongsberg Høyre vil:

 • Samarbeide med gårdeiere i sentrum for å skape gode vilkår for utvikling av byen 
 • Styrke kommunens finansiering av byutvikling/sentrumstiltak i hele kommunen
 • Samarbeide med private aktører for å identifisere og fjerne hindre for god sentrumsutvikling
 • Bidra til en prosess for å utvikle området fra fellesbrukskrysset og ned mot Mølleparken
 • Oppgradere Magasinparken og være positive til at næringsdrivende kan benytte den
 • Være pådriver for utviklingsprosjekter på Vestsida, som for eksempel prosjektene på Meierigården og Berntsengården
 • Bruke kommunens rolle som reguleringsmyndighet til å utvikle et kompakt levende sentrum på Nymoen og Vestsida i tett samarbeid med gårdeierne og handelsstand
 • Bevare og utvikle eksisterende parker og sørge for mer beplantning i sentra
 • Prioritere at hele Kongsberg får et sammenhengende og trygt gang- og sykkelnett på strekninger mellom hjem og skole/arbeidsplass
 • At kommunen aktivt bidrar i arbeidet med å utvikle Gruveåsen
 • Sørge for effektive og forutsigbare reguleringsplan- og byggesaksprosesser hvor frister overholdes
 • Utvide skjenketidene fra kl. 02 til kl. 03

Trygge helsetjenester

Helse og omsorg er et svært omfattende felt med mange ulike brukere og mange ansatte. Det er nødvendig å utvikle tjenester som har høyt faglig nivå, som organiseres på en effektiv måte og som er både helsefaglig og samfunnsmessig fornuftig. Har man behov for helsetjenester, skal man oppleve at kvaliteten er god og at det er sammenheng i tjenestene.

Kongsberg Høyre vil prioritere kvalitet og valgfrihet og stiller seg positive til private initiativ i helse- og omsorgstjenesten.  Bygging og drift av omsorgsboliger, sykehjem og tilrettelagte boliger skal kunne skje både i offentlig og privat regi. 

Omstilling og nytenking blir avgjørende dersom Kongsberg skal kunne tilby god kvalitet på tjenestene sine.

Kongsberg Høyre vil:

 • Arbeide for mer fleksible helse- og omsorgstjenester som i større grad kan tilpasses brukerens behov 
 • Gi mulighet for valgfrihet mellom tilgjengelige offentlige eller private tjenestetilbud
 • Arbeide for universell utforming i alt planarbeid for å oppnå at Kongsberg er et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne og alder
 • Jobbe for god eldreomsorg i kommunen med en bærekraftig struktur og organisering
 • Jobbe for at par som ønsker det skal kunne bo sammen på sykehjem
 • Jobbe for at personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende helse- og omsorgsbehov skal kunne bo like godt som andre og at det er et mangfold av botilbud
 • Jobbe for rettigheten til brukerstyrt personlig assistent (BPA-ordningen) i Kongsberg kommune
 • Støtte opp om Krisesenteret, Fontenehuset og Kirkens Bymisjons arbeid, samt andre som jobber med barn og unges psykiske helse
 • Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge og ha en nullvisjon for selvmord
 • Styrke og videreutvikle Kongsberghjelpa og tilbudet om Rask psykisk helsehjelp.
 • Samarbeide mer med frivillige organisasjoner for å styrke arbeidet med eldres fysiske og psykiske helse
 • Opprettholde dagsentertilbudet i kommunen
 • Styrke hjelpeordninger for pårørende 
 • Støtte Responssenterets arbeid for å sikre implementering og videreutvikling av 
  velferdsteknologi
 • Prioritere kompetanseheving både av brukere, pårørende og ansatte for å sikre riktig bruk av velferdsteknologi
 • Tilby forebyggende hjemmebesøk hvor man også vurderer fremtidig bosituasjon
 • Sørge for utbygging av moderne omsorgsboliger med gode nærmiljøtilbud 
 • Satse på kompetansehevende tiltak og videreutdanning for ledere i helse- og omsorgstjenesten
 • At kommunen skal være en pådriver for et godt samarbeid med sykehuset 
 • At kommunen systematisk samler inn bruker- og pårørendeerfaringer fra alle tjenester kommunen og private yter innen helse og omsorg

Et mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn

Høyres grunnverdier baserer seg på respekt og tiltro til det enkelte menneske, uavhengig av religion, hudfarge, etnisk bakgrunn, kjønn, alder, legning eller funksjonsevne. I Kongsberg skal alle føle seg verdsatt, velkomne og inkludert. Vi har en genuin tro på at den enkelte vet best for sitt beste og er den beste til å gjøre de gode valgene for seg selv og sin framtid.

Kongsberg Høyre vil:

 • Sikre tilstrekkelig avlastningstilbud for familier med barn og unge som har nedsatt funksjonsevne
 • At kommunen har kunnskap om hvor og hvordan personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å bo, og har en større bevissthet om hvordan statens og kommunenes virkemidler treffer denne gruppen
 • At kommunen planlegger og legger til rette for at det er gode bolig- og oppholdstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende helse- og omsorgsbehov
 • At kommunen skal samarbeide med pårørende, private og Husbanken for å skaffe varige tilrettelagte boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser 
 • At familier med barn med funksjonsnedsettelser skal sikres gode, tilrettelagte, helhetlige og koordinerte tjenester
 • At kommunen sørger for at inkludering av innvandrere, personer med funksjonsnedsettelser, sykemeldte og andre som står utenfor arbeidsmarkedet, blir prioritert i kommunens planer
 • Styrke arbeidet med inkludering av innvandrere inn i Kongsbergsamfunnet
 • Styrke arbeidet med inkludering av flyktninger inn i Kongsbergsamfunnet

Utdanning

En god barnehage og skole legger grunnlaget for resten av livet til barna våre og gjør det mulig for dem å oppnå deres drømmer. For Kongsberg Høyre er det viktigst at Kongsbergskolen er preget av kvalitet. Kongsberg kommune er vertskap for både et universitet og en fagskole og spiller en viktig rolle for å sikre at våre studenter får en god studietid. 

Gode barnehager

Kongsberg Høyre vil:

 • At barnehagetilbudet i Kongsberg kommune skal ha et stort mangfold av private og kommunale barnehager med høy brukertilfredshet
 • Sikre at de private barnehagene har forutsigbare rammevilkår, som skaper trygghet for barnehagene og familiene som benytter seg av dem
 • Ha gode arenaer for erfaringsutveksling og læring mellom private og kommunale barnehager

Kunnskap i skolen

Kongsberg Høyre vil:

 • At Kongsbergs skoler skal være landets beste
 • At fokuset i skolen skal være på god læring og gode sosiale miljøer
 • Innføre fritt skolevalg i Kongsberg, slik at man har mulighet til å velge å gå på en annen grunnskole uten store hindre
 • Prioritere tidlig innsats i skolen, særlig innenfor lesing, skriving og regning
 • Gi elevene tilpasset undervisning med mulighet for forsering i fag
 • Sikre en felles ledelse mellom mindre og større skoler i kommunen der det er nødvendig for å sikre god og stabil skoleledelse
 • Være positive til videre utvikling av Kongsberg International School (KIS) og Kongsberg Steinerskole
 • Være positive til andre private grunnskoler og videregående skoler som ønsker å etablere seg i Kongsberg
 • Undersøke muligheten til å gjenopprette lærerspesialistordningen slik at lærere med ekstra utdanning på høyere nivå får ekstra lønn
 • Videreføre og styrke sommerskoletilbudet i Kongsberg kommune 
 • Se på muligheten for å ha et valgfag som gjør elevene mer kjent med yrkesfagene
 • Styrke etter- og videreutdanningen av rådgiverne i grunnskolen

Student i Kongsberg

Kongsberg Høyre vil:

 • At kommunen skal være et godt vertskap for Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Fagskolen 
 • Bidra til utvikling av Campus Kongsberg og en høyere trivsel i studietiden, der studentene blant annet skal få tilgang til campus-lege 
 • Innføre en incentivordning for å få flere studenter til å melde flytting til Kongsberg, for å sikre økt innbyggertilskudd til kommunen
 • Jobbe for at studentene i Kongsberg får et eget Studenthus som skal driftes av studentmiljøet og brukes av studentene etter deres ønsker og formål

Barn og unges oppvekstvilkår

En god barndom varer livet ut. Derfor er det viktig at kommunen gjør det den kan for at våre barn og unge skal ha trygge og gode omgivelser i hele sin oppvekst. Det må sikres at tilbudene innen kultur og idrett har gode nok vilkår og at fritidstilbudene er tilgjengelige for de som vil benytte seg av dem. Gode fritidstilbud vil også være viktig for å få småbarnsfamilier til å bosette seg i kommunen og for at ungdom fortsetter å være her.

Kultur og idrett

Kongsberg Høyre vil:

 • Bygge en basishall for idretten og frivilligheten i Kongsberg
 • Vurdere bygging av en flerbrukshall i Hvittingfoss
 • Bygge ny svømmehall i samarbeid med private aktører
 • Inngå langsiktige avtaler om støtte til lag på elitenivå
 • Videreutvikle samarbeidet mellom Kongsberg idrettsråd og Kongsberg kommune 
 • Styrke og videreføre utlånsordninger for idrettsutstyr
 • Jobbe for at det blir et permanent øvingskollektiv i det gamle kinobygget for kultur og e-sport
 • Styrke støtten til frivillige lag og foreninger 
 • Øke den årlige støtten til Kongsberg Jazzfestival, Glogerfestspillene, Lågdalsmuseet og Norsk Bergverksmuseum

Fritidstilbud

Kongsberg Høyre vil:

 • Arbeide for gode lav-terskel ordninger som sikrer alle mulighet til å delta på kultur- og idrettstilbud
 • Sikre trygge og gode møteplasser for barn og ungdom
 • Sikre at e-sport-tilbudet i Kongsberg har støtteordninger tilpasset deres behov
 • Styrke seksjonen Ung Kultur slik at de kan jobbe sammen med kultur, idrett, utekontakter og helsesykepleiere for å møte ungdommens behov for veiledning og støtte.
 • Ruste opp Kølabånnparken som Kongsberg by sin lekepark

En grønn og bærekraftig kommune

Kongsberg skal være en foregangskommune innen grønne og bærekraftige løsninger. Det skal lønne seg å ta bærekraftige valg, enten om man er en privatperson eller næringsliv. Da er det viktig at kommunen legger til rette for dette og står frem som et godt eksempel. Skogen i Kongsberg binder vesentlig mer CO2 enn Kongsbergsamfunnet slipper ut, og et godt og aktivt skogbruk er derfor avgjørende for Kongsbergs ansvar i klimapolitikken.

Kongsberg Høyre vil:

 • At Kongsberg kommune skal være en foregangskommune innen bygningsteknologi, herunder bruken av klimanøytrale energikilder
 • Stille krav om andel ombruksmaterialer og gjenvunnet materiale ved alle nybygg og ombygg. Legge til rette for mest mulig bruk av tre i byggeprosjekter
 • At alle nye kommunale bygg skal ha pluss- eller nullhusgaranti
 • At det skal etterspørres fossilfrie byggeplasser i anbudskonkurranser. Entreprenører som tilbyr fossilfrie byggeplasser skal belønnes. 
 • At kommunen skal ha et tydelig klima- og miljø-perspektiv ved bruk av sin innkjøpsmakt
 • Arbeide sammen med fylkeskommunen for å få EL-busser til Kongsberg
 • Bidra til at trafikkveksten skjer med kollektivtrafikk, elbil, sykkel og gange
 • Redusere matsvinn i kommunale institusjoner 
 • Ha et sterkt jordvern for arealer med dyrket mark, så lenge det ikke kommer i veien for vesentlige samfunnsinteresser
 • Bruke skogloven og andre virkemidler aktivt for å sørge for at ny skog blir etablert
 • Legge til rette for økt hogst
 • Bidra med faglig og politisk støtte til alle gode initiativ fra skogeiere for vern av skog

Nasjonale saker/politisk påvirkning

Kongsberg Høyre vil aktivt påvirke i saker som ligger utenfor det en kommune kan bestemme. Det vil alltid være en tautrekking om å få/beholde/videreutvikle etater, institusjoner, infrastruktur m.v. og vi vil forsterke dette arbeidet betydelig.

Kongsberg Høyre vil:

 • Styrke politiet og domstolen lokalt
 • Jobbe for at Kongsberg sykehus utvikles i tråd med de føringer som er lagt i Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023
 • Fortsette å bygge opp Heistadmoen som treningssenter for Heimevernet
 • Jobbe for at BaneNor bygger ut pendlerparkering som dekker behovet
 • Jobbe aktivt for at statlige og fylkeskommunale etater og institusjoner lokaliseres til Kongsberg