Politikk

Det er lov å være stolt av kommunen vår. Med fjord og fjell, nærhet til E6, jernbane og flyplass ligger mulighetene i kø om vi er villige til å gripe tak i dem. Levanger Høyre vil spille videre på det som er positivt og gjøre ting annerledes der vi har stagnert. For Levanger Høyre er menneskene viktigst. Vi vil derfor at Levanger skal være en av de beste kommunene å vokse opp i, bo, leve, jobbe, drive og utvikle næringsvirksomhet og ha en aktiv fritid i. Vi har nå lagt en plan for å bygge et sterkere, tryggere og bedre Levanger. Med en politikk som utvikler kommunen framover, med bedre velferd, trygg ledelse, forutsigbarhet for næringslivet og orden i økonomien.

Våre hjertesaker

 • Kunnskap i skolen

  En god skole skal gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etniskbakgrunn, kjønn og bosted. Hvor elevene bor eller hvilken familie de kommer fra skal ikke ha noe å si for hva de kan utrette på skolen

 • En verdig alderdom

  Vi vil forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene

 • Næringsutvikling

  Vi vil legge til rette for et variert næringsliv som gir Levanger flere ben å stå på og flere arbeidsplasser

 • Kommuneøkonomi

  En forutsetning for gode kommunale tjenester er en ansvarlig og forutsigbar økonomistyring. Høyre vil prioritere dette høyt

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Levanger – mulighetenes kommune

Det er lov å være stolt av kommunen vår. Med fjord og fjell, nærhet til E6, jernbane og flyplass ligger mulighetene i kø om vi er villige til å gripe tak i dem. Levanger Høyre vil spille videre på det som er positivt og gjøre ting annerledes der vi har stagnert.

For Levanger Høyre er menneskene viktigst. Vi vil derfor at Levanger skal være en av de beste kommunene å vokse opp i, bo, leve, jobbe, drive og utvikle næringsvirksomhet og ha en aktiv fritid i.

Vi har nå lagt en plan for å bygge et sterkere, tryggere og bedre Levanger. Med en politikk som utvikler kommunen framover, med bedre velferd, trygg ledelse, forutsigbarhet for næringslivet og orden i økonomien.

Vi tror på Levanger.

Kunnskap i skolen

En god skole skal gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, kjønn og bosted. Hvor elevene bor eller hvilken familie de kommer fra skal ikke ha noe å si for hva de kan utrette på skolen.

Vi skal sørge for at alle elever opplever kunnskap og mestring i skolen. Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelig. Dette er grunnleggende ferdigheter alle trenger for å mestre andre deler av både skolen, samfunns- og privatlivet.

Læreren og skoleledelse

Levanger Høyre vil:

 • Etter- og videreutdanne flere lærere i Levangerskolen. Det viktigste for elevenes læring, er lærere som kan sitt fag og som evner å motivere.
 • Styrke og legge til rette for god skoleledelse. Dyktige skoleledere er avgjørende for å skape en god skole. Høyre vil rendyrke rektorene som skolens øverste leder og satse sterkt på lederutvikling.
 • Bidra til å redusere unødvendig papirarbeid og rapporteringsplikt for lærere.
 • Det er læreren som er lederen i klasserommet og må ha anledning til å utøve sin rolle som klasseleder.
Tilpasset opplæring

Levanger Høyre vil:

 • Satse sterkt på tilpasset opplæring i hele opplæringsløpet.
 • Sørge for at elever som ikke tilpasser seg ordinær skole, får tilrettelagt undervisningsdagen med praktisk arbeid.
 • Gi alle elever mulighet til å ta fag på et høyere nivå når de er kvalifisert for det.
 • Jobbe for at tiltak som spesialundervisning blir satt inn tidlig i opplæringsløpet når det er nødvendig.
 • Vil satse på innovativ og nytenkende undervisning som et alternativ til spesialundervisning der det er forsvarlig. Vi vil blant annet ta i bruk dataspill som alternativ og supplerende læringsverktøy i enkelte fag.
 • Ha økt fokus på privatøkonomi i ungdomsskolen
Eleven i fokus

Levanger Høyre vil:

 • Prioritere de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning gjennom hele skoleløpet.
 • Videreføre satsning på praksisorienterte valgfag i ungdomsskolen.
 • Sørge for at elever som ikke tilpasser seg ordinær skole, får tilrettelagt undervisningsdagen med praktisk arbeid.
 • Legge til rette for oppstart av elevbedrifter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
 • Satse på realfag og utvikle samarbeid mellom skolene, næringslivet og universitetet.
 • Styrke rådgivningstjenesten for å hjelpe elevene med å treffe riktige karrierevalg. Sørge for aktiv deltagelse på studiemesser og sørge for samarbeid med næringsliv på ulike arenaer.
 • Søke om å få innføre valgfritt skriftlig sidemål på ungdomsskolenivå.
 • Gi alle elever mulighet til å ta fag på et høyere nivå når de er kvalifisert for det.
 • Ta i bruk nytenkende og innovative løsninger som motiverer og hjelper elevene i undervisningen. For eksempel spill inn i enkelte fag som historie, geografi ol.
Trivsel i skolen

Levanger Høyre vil:

 • Utvise absolutt nulltoleranse mot mobbing ved å gi skolene nødvendige verktøy for å forebygge og håndtere dette.
 • Innføre krav om at det i utgangspunktet er mobberen som må bytte skole.
 • Styrke skolehelsetjenesten. Innføre en fast innkallingstime til alle elevene i løpet av et skoleår.
 • Ansette flere miljøarbeidere i skolen
Videregående opplæring

Levanger Høyre vil:

 • Jobbe for at Levanger videregående har best mulige forutsetninger til å bestå som et attraktivt valg for ungdommer i og rundt Levanger
 • Sørge for et tettere samarbeid mellom rådgivningstjenesten i ungdomsskolene i Levanger, videregående skoler og næringsliv.
 • Jobbe for at flere elever velger yrkesfag som studieretning i den videregående skolen dersom det er riktig for dem.
 • Jobbe for at flere elever velger realfagslinje og forskerlinje som studieretning i den videregående skolen.
Styrke SFO

Levanger Høyre vil at alle barn skal oppleve personlig utvikling og få et sosialt utbytte av SFO. SFO er også viktig for å forebygge utenforskap og utjevne forskjeller.

Tydelige krav til innhold og kvalitet gir foreldrene bedre kunnskap om hva de kan forvente av tilbudet for sine barn. Gjennom samarbeid med skolen kan SFO bidra til en variasjon gjennom dagen mellom læring, leksehjelp, måltid, fysisk aktivitet, frilek og voksenstyrte aktiviteter.

Levanger Høyre vil:

 • Ha en skolefritidsordning med god kvalitet som har fokus på lek, kultur- og fritidsaktiviteter og læringsstøttende aktiviteter som leksehjelp.
 • åpne for at private aktører og frivillige organisasjoner kan drifte SFO

Barnehage

Levanger Høyre vil at barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge. Barnehagen er en unik arena for utvikling, sosialisering, inkludering og integrering av små barn. Barnehagen er en del av utdannelsesløpet, men den skal ikke være skole.

En god barnehage er trygg, gir stort rom for lek og moro, og stimulerer sosiale ferdigheter, nysgjerrighet og læring. Den frie leken er viktig for små barn. For Høyre er det ingen motsetning mellom lek og læring. Tidlig innsats er en nøkkel til senere mestring og økt læringsutbytte for alle elever.

Levanger Høyre vil:

Satse på tidlig innsats i barnehagen.
Likebehandle private og kommunale barnehager.
Si ja til private barnehager som ønsker å utvide driften. Nei til krav om 40% kommunal andel barnehageplasser.
Ikke bygge kommunal barnehage på Skogn, men legge til rette for private drivere.
Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for ansatte i barnehagen.
Styrke etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagene.
Legge til rette for forsøk med praksisbasert barnehagelærerutdanning.
Utrede muligheten for å tilpasse barnehagenes åpningstider etter foreldrenes behov.
Jobbe for at barnehagene skal ha fokus på psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet

Næring og arbeidsliv

Levanger Høyre vil legge til rette for et variert næringsliv som gir Levanger flere ben å stå på og flere arbeidsplasser. Vi vil føre en industri- og næringspolitikk som utnytter Levangers naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer.

Politikken skal bidra til innovasjon, større verdiskaping og nye, lønnsomme arbeidsplasser.

Levanger Høyre vil være en pådriver for å redusere byråkratiet og forenkle og fjerne regelverk for å legge til rette for økt verdiskaping.

Levanger Høyre vil at Levanger skal bli en JA-kommune

Levanger Høyre vil:

Tilrettelegge for mer næringsutvikling.
Ha fortgang i hotellplanene på havna
Selge bibliotektomten.
Utvikle næringsarealer for små og store næringer
Utvikle attraktive boligtomter som tiltrekker seg flere nye innbyggere i hele kommunen.
Aktivt jobbe for å beholde etablerte og tiltrekke nye energiselskaper, leverandørindustri, og andre teknologibedrifter til Levanger.
Legge til rette for at flere starter egen bedrift.
Styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift.
Utvikle og i større grad benytte samarbeidet med næringsutviklingsselskapet Proneo AS og bruke selskapet aktivt som bidragsyter til nyetablerere og eksisterende næringsliv.
Gi næringslivet gode rammebetingelser med stor grad av forutsigbarhet og effektiv saksbehandling.

Levanger som vertskommune

Levanger er vertskommune for Nord universitet, HUNT og NTNU, Sykehuset Levanger, Norske skog m.m. Det er svært viktig for Levanger å beholde disse arbeidsplassene i vår kommune. Vi vil derfor satse enda tyngre på å utvikle et nært og godt samarbeid mellom kommune, universitet, sykehus og næringsliv forøvrig.

Levanger Høyre vil:

Profilere Levanger som universitetsby
Videreutvikle samarbeid med Nord Universitet med tanke på praksisplasser for studenter både innenfor lærer, sykepleier, kulturelle og de samfunnsfaglige studiene.
Bidra til flere doktorgrader
Ha god kommunikasjon med universitetsledelsen, for å finne ut hva NU trenger av sin vertskommune
Støtte arbeidet med å utvikle Nesheim barneskole og Ytterøy barne- og ungdomsskole som universitetsskoler.
Jobbe for at også Levanger ungdomsskole skal bli universitetsskole.
Videreutvikle samarbeid med HUNT og NTNU og gå aktivt inn i FoU arbeidet.
Styrke sykehuset Levanger sin posisjon i vår region

Infrastruktur, trafikk og øvrige rammevilkår

Levanger Høyre vil:

Være en garantist for at eiendomsskatten ikke økes, og jobbe for å redusere og fjerne den på sikt.
Jobbe for nye byggeklare næringstomter, blant annet på åsen, Heir, Gråmyra, Fiborgtangen og andre aktuelle områder i kommunen.
Samarbeide tett med Levanger Næringsforum for å sikre felles forståelse for næringslivets utfordringer og behov.
Jobbe for utbygging av ny firefelts E6 med 110 sone. Så langt som mulig ønsker vi å sikre best mulig jordvern ved valg av trasé. Bompenger på lavest mulig nivå og at disse brukes til finansiering av veier.
Jobbe for ulike alternativer med trafikkavvikling i Levanger sentrum.
Beholde jernbanestasjonen på Røstad

Landbruk og skogbruk og næring basert på våre naturressurser

Jordbruket er viktig for matproduksjon, bosetting og ivaretagelse av kulturlandskapet.

Høyre ønsker å skape et levedyktig jordbruk gjennom å legge til rette for økt matproduksjon og lønnsom drift. Jordbrukspolitikkens viktigste oppgave er å øke matproduksjonen, som igjen gir bonden som selvstendig næringsdrivende muligheter til å skape sin egen inntekt.

Levanger Høyre vil:

Støtte oppunder investeringer, tilleggsnæringer og nye driftsformer i landbruket
Jobbe for at jordbrukets rammebetingelser i større grad bidrar til at investeringer til økt produksjon og lokal råvareforedling også kan gi grunnlag for turisme og et større varesortiment.
Jobbe mot nasjonale myndigheter for å likestille støtten til økologisk landbruk med støtten til annet landbruk.
Bidra til økt uttak av skog og økt skogplanting, herunder være positiv til utbygging av skogsbilveier.
Jobbe for en fornuftig rovdyrforvaltning som sikrer gode rammevilkår for beitenæringene.

Byutvikling, bolyst og miljø

Levanger Høyre skal være en pådriver for at vår kommune skal være et lokalsamfunn hvor folk trives og vil bo. Vi trenger et samfunn der flest mulig er i jobb, der innbyggerne føler seg inkludert og der vi innfrir klimamålene.

Vi vil at Levanger skal være en attraktiv kommune også for ungdommer som er ferdig med studier. Vi vil derfor jobbe for at Levanger skal bli en attraktiv bostedskommune for mennesker i alle aldre. Da trenger vi enda flere attraktive arbeidsplasser og boliger/boligtomter, et levende sentrum med handel, trivsel og aktivitet på bygda.

Levanger Høyre vil:

At Levanger skal være en JA-kommune i byggesaker.
Legge til rette for næringsutvikling og handel i sentrum, bidra til å stoppe handelslekkasjen og jobbe for et bredere tilbud lokalt.
Gå i dialog med Jernbaneverket for å sikre en bedre utnyttelse av området i og rundt jernbaneområdet.
Selge bibliotektomta, og leie tilbake areal til bibliotek og ungdomshus m.m. Legge til rette for parkeringskjeller. Jobbe for en grønn parkakse midt i byen og gjøre torget med paviljongen bilfritt.
Jobbe for å utvikle og nytte de mange mulighetene Levanger har som fredet trehusby.

Boligtomter og infrastruktur

Levanger Høyre vil:

Styrke boligutviklingen i kommunen.
Utvikle egne tomteområder, og la private utbyggere utvikle tomteområder selv, spesielt Skogn, åsen, Ronglan og Ekne.
Ha en liberal praksis i fradelingsaker.
Legge til rette for bygging av flere boliger for førstegangsetablerere.

Trivsel og aktivitet

Levanger Høyre vil:

Jobbe for å trekke store arrangementer til Levanger i samarbeid med lokalt næringsliv.
Fortsette satsingen på Marsimartnan og førjulsmarkedet.
Jobbe for at øvre torg med paviljongen blir bilfritt.
Jobbe for utvikling av Skogn, åsen og Ekne som trivelige sentrum.
Vil jobbe for en renere by.

Et trygt og trivelig Levanger

Levanger Høyre vil:

Styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt gjennom politiråd og samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).
Støtte oppunder holdningsskapende arbeid i kommunen.
Tidlig innsats gjennom forebyggende arbeid og tiltak allerede fra barns første leveår.

Alle fortjener en verdig alderdom

Levanger Høyre støtter kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». Vi går derfor til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Vi mener at eldre på sykehjem bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.

Levanger Høyre vil:

Ha flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
Ha et utvidet og tilpasset tilbud til aldersdemente.
Ha god og riktig ernæring for eldre.
At ufaglærte i helsesektoren gis tilbud om videre- eller fagutdanning, og eventuelt fagbrev.
At ansatte i omsorgstjenesten får et kunnskapsløft i form av tid og ressurser til å delta i kompetansehevende tiltak, drive forskning og fagutvikling.
Jobbe for økte stillingsbrøker for de helsearbeidere som jobber i små deltidsstillinger. Ingen skal ha mindre enn 50 % stilling. Gå i dialog med tillitsvalgte for å endre turnus for helseansatte, med mål om flere 100% stillinger.
Selge Skogn Helsehus til private tilbydere, og kjøpe tilbake plasser ved behov.
Satse på gode hjemmebaserte tjenester og hverdagsrehabilitering i samarbeid med private.
At Levanger skal være en ledende kommune i å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi, som for eksempel digital nattilsyn, multidose-dispensere, e-låser og digital avstandsoppfølging.
I større grad samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape sosiale aktiviteter blant eldre.
Samarbeide med barnehager, skoler og kulturskolen for å spre glede og underholdning gjennom forestillinger, musikk og underholdning til eldre på institusjon.
Styrke brukerstyringen i hjemmetjenestene, blant annet med en fasthjelpsordning.

Helse og trivsel

Høyre setter alltid mennesket foran systemet. Levanger kommunens ansvar er å tilby gode tjenester tilpasset innbyggerne, og et godt sikkerhetsnett.

Levanger Høyre ønsker åpenhet og mangfold i tjenestetilbudet, slik at alle kan få friheten til å velge det tilbudet som passer best for seg og sin familie. Derfor ønsker vi alle gode krefter, ideelle, private og offentlige velkommen for å kunne løse velferdsutfordringene i samspill.

Levanger Høyre vil:

Styrke det psykiske helsearbeidet, spesielt for ungdom.
Videreutvikle lavterskeltilbud innen psykiatrien.
Sikre kvalifisert hjelp til de med alvorlig psykiatriske lidelser.
Sikre en fortsatt god sosialtjeneste i Levanger som yter hjelp til de som trenger det.
At unge sosialhjelpsmottagere skal få arbeidstrening, om nødvendig hos kommunen.
Høyre vil utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottaker til å gjelde personer også over 30 år.
Sørge for koordinert og god hjelp på riktig nivå til de som har problemer innen rus og psykiatri.
Sørge for at barnevernstjenesten får de ressursene de trenger.
Bevare eller bygge ny svømmehall på Skogn.
Støtte lavterskeltilbud som Café Verden og lignende bidragsytere.
øke satsingen med Frivillighetssentralen og blant annet se på om det er mulig å forenkle arbeidet med å skaffe natteravner.

Frivillighet, kultur og idrett

Frivillighet, kultur og idrett har en verdi i seg selv. Den skapes og dyrkes for samfunnet og menneskene i det. Høyre vil føre en kulturpolitikk som legger til rette for et rikholdig kulturliv hvor det dyrkes frem nye talenter innen idrett og musikk, kunst, drama, dans og andre kulturgrener.

Høyres kulturpolitikk skal favne både de profesjonelle og frivillige kulturaktørene. Vi må også passe på at barn og unge som ikke nødvendigvis er organisert i idrett og andre fritidsaktiviteter skal ha et godt fritidstilbud.

Levanger Høyre vil:

Støtte sterkt opp om frivillige lag og organisasjoner i kommunen.
Fortsette praksisen med kommunal lånegaranti for investeringer i idrettsanlegg.
Jobbe for et mangfoldig lavterskeltilbud av aktiviteter for barn og unge.
Videreutvikle Festiviteten som sentrums kulturhus.
Samarbeide med frivilligheten for å sikre at tiltak rettet mot barn og unge i fattigdom får tilskudd gjennom ”Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.”
Støtte oppunder tiltaket: «Sommerarbeid for ungdom».
Styrke ”Utstyrsbua” for utlån av fritidsutstyr, og sikre at alle barn og unge skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt.
Vil prioritere større ressurser for møteplasser til ungdom.

Fremtidsrettet miljø- og klimapolitikk

Vi er forpliktet til å ta ansvar for at de fremtidige generasjoner får et like godt miljø og livsgrunnlag som vi har hatt. Det innebærer både at vi skal ta vare på det miljøet vi i dag nyter godt av, og at vi skal føre en politikk som sikrer kommende generasjoner like gode levekår som oss.

Levanger Høyre vil ta i bruk mulighetene som ligger i ny teknologi til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning.

Levanger Høyre ønsker å utrede installasjon av solcellesystem på kommunale bygg. Solenergi bidrar til å redusere driftskostnadene betraktelig, samt at byggene får i de fleste tilfeller en bedre energiklassifisering. For å nå klimamålene vil solenergi bidra på en meget god måte til en relativt liten investering.

Levanger Høyre vil:

Ha fokus på miljøperspektivet i alle kommunale anbuds- og innkjøpsprosesser.
Føre en miljø- og klimavennlig arealpolitikk.
Legge til grunn passivhusstandard for alle nye kommunale bygg fra 2020 og nær nullenergistandard fra 2023.
At nye bygg i privat og offentlig regi skal være arealeffektive, energieffektive og bygges med miljøvennlige materialer.
Utrede Enova støtte til kartlegging av energitiltak i kommunens eksisterende bygningsmasse, samt implementere anbefalte tiltak.
Levanger Høyre ønsker å utrede installasjon av solcellesystem på kommunale bygg for å redusere driftskostnadene, samt at byggene skal få en bedre energiklassifisering.
Vurdere å bruke energisparekontrakter til planlegging og gjennomføring av energieffektive tiltak i bygninger og andre anlegg.
Innføre lav- eller nullutslippsstandard på alle nye tjenestebiler ved nye leasingavtaler. Unntaket er der teknologien ikke er tilgjengelig for formålet.
Sørge for at brukes kun LED-lys i all offentlig utendørs belysning og gatelys.
Levanger Høyre ønsker å legge til rette for etablering av el-bil ladere på offentlige parkeringsplasser.
Legge til rette, om mulig i samarbeid med fylkeskommunen, for mer individualiserte kollektivløsninger ved å ta i bruk tilbringertjeneste som på Frosta.
Legge til rette for at flere kan gå og sykle hele året.

Offentlig administrasjon

Levanger skal være en kommune det er lett å henvende seg til. Alle innbyggerne skal bli møtt med respekt og åpenhet i kontakt med kommunen. Kommunen skal bruke mer tid på mennesker og mindre tid på administrasjon.

Det offentlige skal sikre fellesskapets interesser gjennom forutsigbar og rettferdig forvaltning. En forutsetning for gode kommunale tjenester er en ansvarlig og forutsigbar økonomistyring.

Dårlig økonomistyring rammer først og fremst de som trenger kommunens tjenester aller mest.

Kommuneøkonomi

Levanger Høyre vil:

Være det mest økonomisk ansvarlige partiet i Levanger.
Jobbe for å få kommuneøkonomien på rett kurs ved å gjøre aktive politiske prioriteringer.
Bygge opp kommunens disposisjonsfond slik at kommunen er bedre rustet til å bære uforutsette kostnader.
Jobbe for å nå KS anbefaling om 2% driftsmargin ved utarbeidelse av budsjett.
Levanger Høyre er positiv til sammenslåing av kommuner

Fornye, forenkle og forbedre

Levanger Høyre vil:

Fornye, forenkle og forbedre søknadsprosesser hos kommunen og NAV gjennom bruk av digitale løsninger.
Redusere byråkrati til fordel for økt tjenesteyting.
øke lederkompetanse og involvering for å redusere sykefravær.
Overføre ansvar og myndighet nedover i kommuneledelsen for en mer strømlinjeformet organisasjon.
Høyre vil bruke mer tid på å gi gode tjenester, og mindre tid på byråkrati, tungvinte rutiner og rapportering. Her må de ansatte involveres.

Kommunen som arbeidsgiver

Levanger Høyre vil:

At Levanger skal satse videre på helsefremmende tiltak for kommunens ansatte.
At kommunen skal ta inn flere lærlinger og at kommunen så langt det lar seg gjøre stiller krav til at entreprenører som jobber med kommunale prosjekt skal ha lærlinger.