Muligheter for alle

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv i kommunen, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Våre hjertesaker

Kvalitet i skolen

Høyre har alltid ment at kvalitet og innhold i skolen er viktig og at en skole skal først og fremst være en læringsarena med mulighet for mestring og utvikling for alle elever. Den skal være en god arbeidsplass for lærere og andre ansatte, og driften og struktur skal legge til rette for at alle elever går ut grunnskolen med grunnleggende skoleferdigheter til å ta på videre utdanning og arbeid de selv ønsker.

Trygg styring

Løten kommune har i dag en vanskelig kommuneøkonomi og har over tid hatt store overforbruk. Kommunedirektøren skriver i budsjettfremlegget for 2023 at «Framtidsbildet med vekt på demografi, andel i yrkesaktive alder og hvordan disse forholdene vil «treffe» oss som tjenesteyter viser at dette er et «regnestykke» som ikke vil gå opp dersom vi fortsetter på samme måte som i dag».

Dette er alvorlig og kan ikke fortsette; vi kan ikke påføre våre barn dårligere forutsetninger enn vi har. Situasjonen må snus og vi må skape bedre tjenester enn vi har i dag. Løten Høyre vil prioritere det viktigste først, og vil sørge for en stram økonomisk styring og ha god kontroll på kommunens eierskap. I en tid hvor mange har en presset privatøkonomi, er det viktigere enn noensinne at innbyggerne får mest mulig igjen for skattepengene. Høyre ønsker på sikt å redusere eiendomsskatten, men den økonomiske situasjonen til kommunen gjør det nødvendig å prioritere kjerneoppgavene og sørge for en sunn kommuneøkonomi den nærmeste tiden.

Klima og miljø

Løten Høyre mener vi har et forvalteransvar som forplikter oss til å ta vare på natur og miljø, slik at vi kan overlate bygda til de neste generasjonene i bedre stand enn den er i dag. Løten kommune har gode forutsetninger for å ivareta klima og natur, men det trengs mer treffsikre grep fremfor symboltiltak. Vi ønsker å føre en politikk som motiverer bygdas innbyggere til å ta miljø- og klimavennlige valg. Løten Høyre vil ta vare på bygdas særpreg, men fornye og utvikle bygda med en balansert politikk som tar hensyn til både nødvendig vekst og vern.

Løten som bo- og arbeidssted

Løten kommune er en mangfoldig bygd mye takket være private og frivillige ildsjeler. Løten Høyre mener at disse kreftene skal oppmuntres. En større andel av befolkningen vil i årene som kommer være eldre. De vil være en stor ressurs for kommunen og Høyre ønsker å legge til rette for at seniorene skal få bidra mer i lokalsamfunnet. Gode aktivitet – og kulturtilbud tilpasset både den yngre og eldre garde skal gjøre det lettere for de unge og bli inkludert, eldre å være i fysisk aktivitet og alle til å ha en meningsfull fritid. Gode barnehagetilbud for pendlerne skal gjøre det enklere å tilpasse hverdagen med både barn og arbeid. Løten Høyre vil føre en aktiv næringspolitikk for vekst og utvikling i Løten.

Godt valg!

Hilsen Kjell-Erik Nordahl

Ordførerkandidat

Vårt program til kommunevalget 2023 – 2027:

OPPVEKST

Skole og barnehage

Det er det nye kommunestyret etter valget som skal bestemme om det skal bygges ny skole eller ikke.

En oppvekst med god læring danner grunnlaget for trygge voksne som mestrer livene sine og deltar i samfunn- og arbeidsliv. Høyre er et skoleparti og mener at skolen skal være en læringsarena med mulighet for mestring og utvikling for alle elever og har alltid ment at kvalitet og innhold i skolen er viktig. Skolen skal både danne og utdanne. En skole med god kvalitet er en skole som først og fremst sikrer elever grunnleggende opplæring og når de mål som er satt for elever i norsk skole. Det er og en attraktiv arbeidsplass for lærere og andre yrkesgrupper, hvor det er lett og rekruttere og ikke minst beholde både rektorer og øvrig personell. Og det handler også om skolebyggene i seg selv, forhold og miljø elever og ansatte jobber i hver dag.

De som kjenner situasjonen i Løten vet at vi skårer lavt på alle disse områdene i dag.

Skolen er og den viktigste faktoren for sosial utjevning og inkludering. I Løten kommune skal skole og barnehage være trygge og tilby er inkluderende læringsmiljø som stimulerer til faglig og sosial utvikling. Barn og unge skal oppleve trivsel, lek, læring og mestring i hverdagen og alle skal ha like muligheter til å utvikle og realisere sitt talent uavhengig av sosial bakgrunn. Dette arbeidet starter allerede i barnehagen, og tidlig innsats er derfor viktig. Undersøkelser viser at mange elever so sliter på ungdomsskolen og videregående falt av allerede i barneskolen. Derfor må det legges stor vekt på de grunnleggende ferdighetene; lesing, skriving og regning fra starten av skoleløpet. Gode overganger fra barnehage til skole og mellom skolenivåene er nødvendig for å sikre videreføring av opplæringstilbudet for de med et individuelt tilpasset tilbud. En god og smidig skolestruktur er derfor viktig for at elevens behov blir best mulig ivaretatt i disse overgangene. Skolen skal gi et tilrettelagt opplæringstilbud til elever som har behov for dette enten det gjelder behov for ekstra oppfølging eller eleven trenger større utfordringer. Elever som trenger en mer praktisk skolehverdag bør få tilbud om det. Høyre er derfor positive til at elever gis mulighet til å starte fagutdanningsløpet allerede på ungdomsskolen, samt at skoler samarbeider samarbeider med lokalt næringsliv om arbeidspraksis for elever med lav motivasjon. Det må være et tett samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole for elever i 10. trinn for å redusere frafall i skolen. Høyre mener det skal være fritt skolevalg når de skal begynne i videregående skole.

Høyre som skolepartiet ønsker å satse på læreren. Lærere og ansatte i både barnehage og skole er den viktigste enkeltfaktoren for at elevene skal lykkes. Kommunen må beholde og rekruttere gode lærere og skoleledere og sikre elevene kvalifiserte personell som har tid og kompetanse til å ivareta primæroppgavene, som er pedagogisk- og undervisningsrettet arbeid.

Høyre ønsker at kommunen skal videreutvikle et godt og velfungerende lag rundt barnet/eleven, der de ulike aktørene samarbeider til det beste for barnet og familien og fremmer helse og trivsel. For å ivareta elevenes psykiske helse, vil Løten Høyre styrke elevtjenesten i skolen og ha helsesykepleiere flere dager i uken.

Løten kommune må ha en god skolestruktur tilpasset størrelsen på kommunen, med høy faglig kvalitet og god kompetanse hos lærere og ledere, slik at vi sikrer likeverdig tilbud til alle elevene.

Etterslepet på vedlikehold på Løtens fem skoler er svært stort bare for å komme opp på et akseptabelt nivå i tråd med dagens standard og krav om universell utforming. Rapporter og utredninger viser at måten skolen driftes på er uhensiktsmessig og ressursene for små.

Ved å kun gå for å rette opp etterslepet som er beskrevet får vi ikke rettet opp i det både lærere og tillitsvalgte har pekt på som svakheter ved dagens drift. En ny felles læringsarena med nye skolebygg til alle på ett og samme område vil styrke muligheter for et sterkere faglig lærerfellesskap, økt tilgjengelighet med helsesykepleier i skolen, tettere og styrket samarbeid med skolens støttetjenester, og vi vil kunne styrke den spesialpedagogiske innsatsen ved at all kompetansen blir samlet.

Å høyne kvalitet og innhold i skolen i Løten er aller viktigst. Vi vil derfor støtte  kommunedirektørens forslag basert på de utredningene som er gjort og faglige anbefalinger som er gitt, legge ned de fem eksisterende skolene vi har i dag og bygge nye skolelokaler inkludert ungdomsskole i Løten sentrum.

Om det skal være ett eller flere skolebygg vil vi overlate til skolefaglig vurdering. Løten Høyre går også inn for ny svømmehall og aula i samme område og går inn for regulering av området ved dagens idrettsbane til dette formålet og vil utvikle området i Skøyenhagan for et nytt idrettsanlegg og planlegge nytt bibliotek i tilknytning til skolen.

Høyre vil bygge ny barnehage på Lund og legge dette inn i plan og sammenheng med ny skolestruktur. Dette mener vi vil gi spesielt barnefamiliene som pendler til Hamar og Elverum et godt og fleksibelt tilbud.

Høyre vil:

Sette den enkelte elev i sentrum og ha en skole som fanger opp tidlig de som trenger ekstra hjelp samtidig som de uten ekstra behov skal bli sett og få utfordringer tilpasset sitt nivå. Ha muligheter for alle uavhengig av bakgrunn, og der ingen med forutsetninger for det går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Dette er en skoleeiers ansvar og vi vil derfor stille krav i skolen, både til elevene og til tilbudet som blir gitt. Høyre vil prioritere en kunnskapsskole med høy faglig kvalitet og dyktige faglærere, og øke attraktiviteten for å beholde dyktige lærere og rektorer.

 • Endre skolestrukturen i Løten fra fire til en skolekrets
 • Legge ned fire barneskoler og ungdomsskolen
 • Bygge ny skole for alle fra 1 – 10 trinn i Løten sentrum med et eller flere skolebygg
 • Bruke område ved og rundt idrettsbanen til nye skolebygg
 • Styrke lærerfellesskapet og øke attraktiviteten til Løtenskolen for å sikre kvalitet og innhold i skolen og beholde dyktige lærere og rektorer
 • Bygge ny svømmehall i tilknytning til skolen
 • Planlegge for en ny aula og nytt bibliotek
 • SFO til og med 10 trinn for elever med spesielle behov
 • Valgfag i ungdomsskolen
 • Nulltoleranse mot mobbing
 • Ha flere yrkesgrupper inn som miljøveiledere i skolen
 • Bygge ny barnehage på Lund

Kultur og idrett

Hele livet er kultur og idrett viktig og særlig i oppveksten. Det gir oss identitet og samhørighet. Kunst og kultur utfordrer våre perspektiver og hjelper å avklare våre verdier, både egne og fellesskapets. Kunsten yter kritikk og er en av ytringsfrihetens vaktbikkjer og tilfører kreativitet og skapende kraft i samfunnet. Når kriser rammer både enkeltmennesker og samfunn er kultur blant noe av det som samler mennesker og skaper samhold.

Frivilligheten er en viktig del av lokalsamfunnet i Løten med blant annet Løten frivilligsentral, VilMer og Røde Kors. Løten kommune er en mangfoldig bygd mye takket være disse og andre frivillige ildsjeler i over 200 lag og foreninger, og som mange bidrar til frivillig arbeid for andre. Løten Høyre mener at disse kreftene skal oppmuntres til å kunne vise frem sine aktiviteter i Løten sentrum og gjøre seg mer kjent for folk både i og utenfor Løten. Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. 

En stadig større andel av befolkningen vil i årene som kommer være eldre. De vil være en stor ressurs for kommunen og Høyre ønsker å legge til rette for at seniorene skal få bidra mer i lokalsamfunnet. Gode aktivitet – og kulturtilbud tilpasset både den yngre og eldre garde skal gjøre det lettere for de unge og bli inkludert, eldre å være i fysisk aktivitet og alle til å ha en meningsfull fritid.

Kommune og næringsliv kan bidra med å legge til rette for lokaler hvor lag og foreninger kan ha sine aktiviteter, lagring av instrumenter og utstyr og mulighet for større arrangementer enn i dag. Meieribygget representerer for mange en god og svunnen tid med mye historie. For andre representerer den bare en stygg gammel bygning til sjenanse for alle. Løten Høyre mener politikerne i Løten bør gå sammen med flere og utrede muligheter for en fremtidsrettet og moderne næringshage i området sparebanken og meieriet. Her vil det være muligheter for plass til gründere, utøvende kunstnere, etablerte med jobb andre steder og som trenger hjemmekontorløsning og kanskje et serveringssted med overnatting.

Kommunen har i dag ikke noe idrettens hus eller kulturhus. Idrettens hus ble solgt til kommunen og brukes i dag til andre formål og idretten har ikke fått tilbud om andre lokale, men leier garderobe og kontor av kommunen. Friidretten trenger ny løpebane og det er behov for oppgradering på flere av anleggene. I stedet for oppgradere løpebana for penger som er bevilget vil vi bygge ny løpebane sammen med nytt idrettsanlegg i området ved Løtenhallen og Skøyenhagan og la dette inngå i en helhetlig plan i forbindelse med ny skole. Løten trenger sårt ny svømmehall, som folk i alle aldre kan benytte, hele uken gjennom, unge som eldre. Løten Høyre vil planlegge kulturhus i tilknytning til svømmehall med nok plass til kulturaktiviteter, ungdomshus og ny aula som vil kunne gi rom og god samlingsplass for idrettens ulike begivenheter i tillegg til konserter, teater, foredrag og annet.

Løten Høyre mener også at Kinoen skal inn i et forprosjekt for å se det fremtidig behov og bruk av disse lokalene.

Høyre vil:

 • Bygge nytt svømmeanlegg og ny aula i tilknytning til ny skole i sentrum og planlegge nytt bibliotek i samme område
 • Nytt kulturhus for en felles møteplass og arena for både amatører og profesjonelle utøvere innen kunst og kultur. I tillegg romme et tilbud for ungdom som ikke driver med idrett eller tar del i ulike lag og foreninger
 • Invitere og gi støtte til lag og foreninger til å vise frem sine aktiviteter i Løten sentrum
 • Utvikle meieriet og dette sentrumsnære området for folk i alle aldre, livssituasjoner og varierte behov
 • Stoppe planlagt utbedring av løpebana (penger er bevilget) og i stedet bygge ny sammen med nytt idrettsanlegg og la dette inngå i planlegging av ny skole

HELSE OG VELFERD

Utgangspunktet for Høyres politikk er hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket. Derfor vil vi sikre at det er brukeren, ikke systemet, som står i sentrum av helse- og omsorgstjenestene. Helse- og omsorgstilbudet skal ha kvalitet og verdighet og gi valgmuligheter.

Høyre ønsker et samfunn hvor ulike mennesker får likeverdige muligheter til gode og selvstendige liv, uavhengig av alder og livsfase. Det må tilrettelegges for en trygg og aktiv alderdom, hvor eldre kan bo lenger i eget hjem. Personer med funksjonsnedsettelser skal få muligheter til aktiviteter og fellesskap, slik at utenforskap motvirkes og trivsel vektlegges. Rusavhengige skal møtes med respekt, verdighet og veiledning til rusfrie liv. Pårørende og frivillige er en viktig ressurs, som vil bli stadig viktigere når det blir flere eldre og tilgangen til kvalifiserte arbeidstakere blir vanskeligere.

Eldre

Innen 2030 vil det være 270 flere eldre over 80 år i Løten enn det er i dag. Dette tyder først og fremst på at flere har god helse. Men det betyr også at det vil være flere pårørende som trenger støtte og avlastning. Dette må det legges til rette for.

De aller fleste ønsker å klare seg selv og vil bo hjemme lengst mulig, og alle skal ha mulighet til det så lenge de selv ønsker og klarer. En viktig forutsetning for dette er en god hjemmetjeneste og mulighet for aktivitet og deltagelse, og vi må planlegge for mer varierte boformer. Ombygging på Løten helsetun med nedlegging av 21 service-leiligheter vil også kreve flere omsorgsboliger.

Løten Høyre vil jobbe for mer varierte boformer for eldre og demente. Boformer som bidrar til aktivitet, reduserer ensomhet og tilrettelegger for en meningsfull hverdag. Løten Høyre mener området med Østvang skole bør omreguleres til boligformål for eldre med behov for omsorgstjenester.

Etter samhandlingsreformen blir pasienter raskere skrevet ut fra sykehuset for videre oppfølging i kommunen. Det er i dag derfor er økende antall utskrivninger fra sykehus inn til helsetunet før hjemreise. Løten helsetun gir tilbud til ulike pasientgrupper og behov, men har i dag ikke noen egen enhet for palliasjon (lindrende behandling ved livets slutt) og palliativ behandling gis i avdeling for rehabilitering. Dette mener Løten Høyre må endre for å sikre et mer verdig tilbud for begge disse pasientgruppene.

I følge boligsosial handlingsplan vedtatt i kommunestyret 26. november 2014 skulle et antall plasser på Løten helsetun omdisponeres til avlastningsformål for eldre fremfor nedstengning av plasser. Dette er ikke gjennomført, flere plasser er fortsatt stengt og det er ingen plan for gjenåpning. Ombygging av service-leilighetene til skjermet enhet er et annet tiltak og gir i praksis færre bo-enheter innenfor den totale bygningsmassen på Løten helsetun, men muliggjør et økt tilbud om avlastning i ny skjermet avdeling. Løten Høyre vil derfor se på mulighet for å ta i bruk plasser som i følge handlingsplan var tenkt for avlastning og legge til rette for en egen enhet for palliasjon og multisyke.

God planlegging er nødvendig for å sikre tilstrekkelig og god omsorg for alle!

HØYRE VIL

 • Regulere for boligformål på Østvang og bygge bofellesskap for eldre
 • Planlegge for flere omsorgsboliger
 • Åpne stengte plasser på Løten helsetun og legge til rette for egen enhet for palliasjon og multisyke
 • Åpne for fritt brukervalg innenfor hjemmehjelp og BPA

Psykisk helse, rus

Alle har en psykisk helse. Og alle som blir rammet av psykisk uhelse må få så rask og god hjelp som mulig.

Depresjon og angst er et økende helseproblem i alle aldersgrupper og er i realiteten en dødelig sykdom da den ofte fører til selvmord. I følge Folkehelseinstituttet er selvmord den hyppigste dødsårsaken til barn og unge fra 14 – 19 år.

I Løten er andelen unge med psykisk helseutfordringer høyere enn i resten av landet. De har et høyere ukentlig forbruk av smertestillende og har en høyere andel som gruer seg til å gå på skolen (Ungdata).

Stadig flere unge bruker også rusmidler og enda flere tilbys. I Løten er iflg. ungdata 10 % av spurte elever er tilbudt cannabis. Løten Høyre mener det må en sterkere satsing til for å forebygge rus og kriminalitet blant unge og at dette er et arbeid kommunen ikke skal gjøre alene. Ungdommene beveger seg på tvers av kommunegrensene og kommunene bør derfor sammen med politi og barnevern samarbeide på tvers av kommunene i større grad.

Løten Høyre ønsker å styrke det psykiske helsetilbudet i Løten og vil innføre rask psykisk helsehjelp og ta i bruk digitale selvhjelpsverktøy for en større bredde i behandlingstilbudet.

Høyre vil

 • Innføre rask psykisk helsehjelp
 • Miljøveileder med psykisk helsefaglig bakgrunn inn i skolen
 • Styrke elevtjenesten i skolen og ha helsesykepleier flere dager i uken
 • Ta i bruk anerkjent digitalt selvhjelpsverktøy innen psykisk helse for å styrke og gi en større bredde i behandlingstilbudet
 • Fremme interkommunalt/regionalt rus – og kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Ha en helhetlig plan for hvordan de ulike områdene skal jobbe sammen for å forebygge og sikre god hjelp til barn og unge med rusrelaterte problemer og sikre god og tilgjengelig informasjon om ulike tilbud ut til både bruker, pårørende og øvrige innbyggere

Avlastningsenhet for barn

Løten kommune har ikke en egen tilrettelagt avlastningsenhet for barn med omfattende hjelpebehov, men gir tilbud til et begrenset antall barn i Svingen bofellesskap for voksne med utviklingshemming. Boligen er i seg selv godt tilrettelagt, og barna får god pleie og omsorg. Men enheten har ikke uteområde tilrettelagt for barn, og fellesrom deles med voksne og eldre beboere. Øvrige barn tilbys løsninger i private hjem eller private leverandører rundt om i Innlandet.

I følge boligsosial handlingsplan for 2015 – 2025 vedtatt av kommunestyret 26.november 2014 er avlastningsenhet for barn prioritert som tiltak nr. 2 og skulle være klart til drift fra 2017. En slik enhet er enda ikke ferdig planlagt.

For at avlastningstiltak skal være en reell avlastning må foreldre/foresatte kunne føle seg trygge på at barnet trives og har det bra når de overlater omsorgen til andre. Barn må ha mulighet til å utfolde seg i lek og ha tilgang til uteområder tilrettelagt for barn med spesielle behov. Barn i avlastning følger også vanlig skoletid som ellers og skal ikke måtte utsettes for den ekstra belastningen det er å måtte kjøre mange mil før og etter skoletid for å komme til og fra skolen.

Familier som har barn med behov for særskilt tilrettelegging, skal ha mulighet til å velge å la barnet bo i en barnebolig eller avlastningsbolig i perioder. 

Løten Høyre vil i tråd med vedtatt handlingsplan jobbe for at en egen avlastningsenhet tilrettelagt for barn, med gode og fleksible løsninger, tilrettelagte uteområder, og med nærhet til skolen kommer på plass og at handlingsplan for dette følges opp i neste periode.

Høyre vil

 • Gjennomføre boligsosial handlingsplan og sørge for egen avlastningsenhet for barn i kommunen
 • Ha uteområder tilpasset barn med spesielle behov
 • Legge til rette for barnebolig for barn med så store pleie -/omsorgsbehov at de ikke kan bo i hjemmet med familien
 • Barn i barnebolig skal ha mulighet for et stabilt miljø og privatliv, og tilbudet i boligen skal være tilrettelagt for trening, og til opplæring i dagliglivets gjøremål
 • En barnebolig skal ha fasiliteter som tillater at familiemedlemmer kan komme på besøk, være sammen med barnet sitt og overnatte om de ønsker eller barnet trenger det

NÆRING – vekst og utvikling

I Løten er det mange selvstendige næringsdrivende. Bønder, rørleggere, elektrikere, snekkere med flere.

Løten Høyre har alltid jobbet for økt næringliv og støttet opp om de som ser muligheter, satser og ønsker en utvikling. Løten Høyre vil jobbe aktivt videre for økt næringsutvikling og vil sørge for at kommunen har de beste vilkårene for nyskapning og vekst. Vi ønsker å øke andelen kunnskapsbedrifter, legge til rette for gründere og sørge for flere kortreiste arbeidsplasser, også innen landbruk og reiseliv.

Den største næringen i Løten etter Løten kommune selv er innenfor landbruket. Løten Høyre vil at Løten skal fortsette å være den landbrukskommunen den er i dag og ta vare på bonden og være en aktiv medspiller i interkommunalt samarbeid og fremme Løtens interesser i disse.

Samfunnet er avhengige av bedrifter som gir folk trygge jobber og skatteinntektene som betaler for velferden vår. Vi heier derfor på mennesker som vil skape aktivitet og jobber i Løten. Høyre vil at kommunen skal oppleves som en JA-kommune og medspiller for jobbskaperne, og at det skal bli lettere å etablere nye bedrifter og at de etablerte bedriftene skal ha mulighet til å vokse.

Høyre vil få ned saksbehandlingstidene, og ha reguleringsplaner klare.

Arbeid er et det viktigste verktøyet for å redusere ulikhet og bekjempe fattigdom. Alle trenger å høre til i samfunnet og samfunnet trenger alle. Vi må derfor jobbe for at bedrifter overlever og har gode vilkår for å opprettholde drift. Varig velferd bygger lønnsomme bedrifter med trygge arbeidsplasser.

Vår kommune skal være åpen og tilgjengelig med en effektiv og ansvarlig økonomisk drift.

Høyre vil

 • Ha et sterkt jordvern
 • Ansette egen næringssjef
 • Utvikle næringsområder som er etablert på Ånestad
 • Satse på sentrumsutvikling
 • Samarbeide om overnattingsplasser i sentrum
 • Utvikle et samarbeidsprosjekt om meieribygget
 • Samarbeide med lokalt næringsliv og NAV om et inkluderende arbeidsliv
 • Løten kommune skal være en JA-kommune

KLIMA

Klima har ingen grenser og Løten må bidra med sin del og ta større grep for å ta vare på naturen vår og redusere utslipp for å nå vedtatte klimamål. Med dagens tempo er vi ikke i nærheten av å nå de krav og mål som er satt. Løten kommunes klima – og miljøplan ble vedtatt i september 2019 (sak 37/19). I følge planen skal det legges frem et årlig klimaregnskap for kommunen. Målet med klimaregnskapet er å kartlegge de viktigste kildene og driverne bak klimagassutslipp og evaluere mulige tiltak. Et slikt klimaregnskap er enda ikke fremlagt.

Løten Høyre er opptatt av klima og miljø og vil føre en offensiv klimapolitikk samtidig som vi utvikler og skaper ny aktivitet i kommunen, og med fokus på de fire store utfordringene vi står overfor:

 • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
 • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
 • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
 • Å skape et trygt samfunn for alle

En kommunedelplan for naturmangfold kan være et godt verktøy for å få oversikt over naturmangfoldet i kommunen og prioritere arealbruk og tiltak. Planen vil gi en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter og dyreliv i kommunen vår og gjøre informasjon om disse mer tilgjengelig. Den vil kunne bidra til økt kunnskap om de utfordringer naturmangfoldet i nærmiljøet vårt står i og hvilke tiltak som er iverksatt og hva du som innbygger selv kan gjøre eller passe på for det mangfoldet vi har.

En naturmangfoldsplan vil og gi bedre bedre beslutningsgrunnlag når ulike interesser skal avveies i arealforvaltningen og skape mer forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere og bør være samkjørt med klima – og miljøplan som allerede er vedtatt.

Vår kommune skal fortsatt være en foregangskommune for klimasmarte løsninger og samspille tett med næringsliv og frivillige. Høyre vil legge til rette for økt bruk av fornybar energi, redusere matsvinn og gjøre gjenbruk mer attraktivt.

Høyre vil: Bremse utslippene, ikke utviklingen

 • Legge frem årlig klimaregnskap i tråd med plan
 • Ha en kommunedelplan om naturmangfoldet i Løten
 • Vi vil legge til rette for fremtidens grønne næringsvirksomhet ved å tilrettelegge for attraktive bolig – og næringsarealer som tar hensyn til naturmangfoldet vi har i Løten.
 • Kommunens klimamål skal være i tråd med nasjonale føringer i parisavtalen og FNs klimasatsing