Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Unge

Alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. De skal ha rom for utvikling og fysisk utfoldelse. De skal ha gode læringsmuligheter, og de skal ha muligheten til å utvikle egne ressurser. De skal ha gode forbilder rundt seg, og de skal ha trygghet for å bli ivaretatt om behov for ekstra omsorg skulle oppstå. Barn og unge er fremtiden vår. Derfor må vi legge til rette for at deres fremtid blir best mulig.

Skolestruktur og læringsmiljø
Vi mener at noen av Løten kommunes skoler er av en størrelsesorden som ikke gir et tilstrekkelig læringsutbytte. Løten Høyre mener derfor at skolestrukturen i Løten må drøftes utfra både læringsmålorientert og arbeidsmiljømessige målsettinger og krav. Dette bekreftes også fra faglig hold og må tas på alvor. At man diskuterer skolestruktur er upopulært, men det må gjøres i respekt for våre barn. Resultatene våre tilsier at vi må gjøre noe.
Spesialundervisning
De som har behov for spesialundervisning i skolen skal ikke overlates til ufaglærte assistenter, men skal ha den undervisningen de trenger av lærere med spesiell kompetanse for dette.
Tidlig innsats
Dette handler om å fange opp barn som sliter så tidlig som mulig, og gi dem den hjelpen de trenger. Det handler også om barn som opplever mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager. Barn med fysiske funksjonshemninger, psykiske eller kognitive utfordringer, vil kunne ha ekstra behov for tilrettelegging når de begynner i skolen. Tidlig innsats innebærer at overgangen mellom barnehage og skole planlegges godt.
Helsesykepleier i barnehagene
4-års kontroll i barnehagen er en ordning som prøves ut i flere kommuner, med gode tilbakemeldinger. Ordningen kan innføres med faste kontordager for helsesykepleier i barnehagen. Helsesykepleier vil med denne ordningen kunne observere barn i samspill med andre på en mer naturlig måte enn når de kommer til kontroll på helsestasjonen, og raskere kunne tilby veiledning når behovet oppstår. En slik ordning vil bidra til tettere samarbeid mellom barnehagen og helsestasjon.
Barnetrygd
Barnetrygd er et supplement for barnefamilier og er ikke behovsprøvd for noen. I dag er det slik at det er opp til kommunen om barnetrygden skal være en del av inntektsgrunnlaget for de som søker om økonomisk sosialhjelp. å la barnetrygden være med i inntektsgrunnlaget mener Løten Høyre vil være en form for behovsprøving, og dette mener vi er feil. Løten Høyre mener at barnetrygd skal komme barna til gode og holdes utenom ved fastsettelse av sosialhjelp.
Mobbing
Vi mener ”nulltoleranse” er det eneste riktige målet i arbeidet mot krenkelser og mobbing i skolen, og ingen barn skal behøve å oppleve at deres opplevelser blir bagatellisert. Løten Høyre mener at dette er de voksnes ansvar. Skolen skal være et trygt sted, dersom barn mobbes på skolen må både lærere og foreldre stille opp. Eleven skal selv være den som definerer om mobbing foregår eller har opphørt.

Løten Høyre mener at hver og en av oss har et ansvar for fokus på nettvett for både barn og voksne. Dette vil gi et økt fokus på medborgerskap i samfunnet.
Hamar har sin Mesterborgerpris for spesiell innsats gjennom frivillig eller annet arbeid. Løten Høyre ønsker at det etableres en tilsvarende pris for å berømme innsats som bidrar til at folk utenfra kjenner seg igjen i beskrivelsen av Løten, som et inkluderende og trygt lokalsamfunn.


Frafall i skolen
Løten har et forholdsvis høyt antall elever og som ikke fullfører i videregående skole. Gutter mer enn jenter. Forskning viser også at gutter i mindre grad enn jenter oppsøker helsesykepleier. Et eget tilbud om helsesykepleier for gutter i ungdomsskolen vil kunne senke terskelen om å ta kontakt. Det vil videre kunne være et viktig tiltak for å motvirke faktorer som fører til frafall, avdekke behov på et tidligere tidspunkt og raskere koordinere nødvendig hjelp. Det er få menn i denne typen stillinger, så et interkommunalt samarbeid for å få til en løsning vil være noe man bør vurdere.
Riktig skolevalg er viktig for å redusere frafall. Karriereveiledningen på 10. trinn er derfor av stor betydning. Denne bør styrkes, og næringslivet bør involveres i større grad. Løten Høyre vil sette inn ekstra ressurser i ungdomsskolen for å få til dette.

11 skoleår
For ungdom som ikke er klar for å begynne eller faller ut av videregående skole, ønsker vi å gi mulighet for et individuelt tilpasset skoleår etter 10. trinn (et 11. skoleår). Dette skal være et tilbud som gis med både et basisfaglig, og et praktisk element innenfor den enkeltes interesse-/preferanseområde. Her må næringslivet involveres for utforming og gjennomføring av det praktiske elementet. Dette vil kunne bidra til å styrke eleven ytterligere på de områder eleven har behov for.

Miljø

  • Legge til rette for kompisparkering langs RV. 25 i Brenneriroa
  • Jobbe for flere ladestasjoner for el-bil.
  • Funksjonell og miljøvennlig infrastruktur.


Miljø og trivsel henger nøye sammen, og alle vil ha et miljøvennlig samfunn.
De store satsingene må storsamfunnet ta seg mere av, mens i hverdagen er det flere ting vi kan gjøre hver og en av oss. Og det å sørge for at barn og unge har en fremtid gjelder i stor grad i forhold til miljø og det å ta vare på naturen rundt oss. Det må være bærekraft i alle inngrep i naturen.

Miljøfyrtårn
Løten Høyre vil at miljøhensyn skal tillegges stor betydning i fremtidig bygg- og infrastrukturanlegg og transport. Vi har som mål at alle kommunens virksomheter skal være Miljøfyrtårn. Dette gjelder også for bedrifter og destinasjonene våre. Dette er viktig for hvordan hver og en tenker og jobber for miljøet i alle sammenhenger. Vi har tro på at hver og en vil gjøre sitt beste for en god fremtid både for oss selv og for de som kommer etter oss.
Tenk selv
Vi mener at det hver og en av oss bidrar til for et bedre miljø, er av den største betydning. Det er derfor viktig med stimulering og oppmuntring til å tenke mer miljø i alle deler av hverdagsliv og fritidsaktiviteter. Vi mener at aktive holdningskampanjer vil kunne bidra til at miljøvennlighet og ivaretakelse av naturen blir en selvfølgelighet for både barn og voksne.

Vi vet at alle er opptatt av miljø i dag og spesielt de unge. Vi har i mange år jobbet for en helhetlig plan for dette, men kan ikke bare hoppe på enkle og populistiske tiltak. Vi må se alt i en sammenheng og tenke langsiktig. Selv om vi ikke har mye tid, må vi legge til rette for tiltak som fungerer både på kort og langt sikt.

Løtenfjellet
Løten Høyre mener også det er feil når man skal “spare” på naturen i fjellet og ikke bygge flere hytter. Det er fortsatt betydelige arealer tilgjengelig i Løtenfjellet til hytteutbygging. Løten Høyre mener at å legge til rette for å bruke og lære om naturen, er det beste miljøtiltaket man kan gjøre. Dagens hytter har miljøstandard, flere får benytte naturen, noe som igjen gir både barn og voksne et sterkere fokus på hva naturen gir oss. Da lærer man om miljø og tar vare på miljøet.
Pendling
Ny jernbanestasjon må legges på rett sted i Hamar slik at toget går direkte til Oslo. Et miljøvennlig tiltak og viktig for pendlingen til og fra Løten. Vi er en bokommune og vil i mange år fremover være det. I dag reiser over 80% av de som bor i Løten ut av bygda hver dag for å jobbe. Da må vi legge til rette for pendling på en mest mulig miljøvennlig måte. Med ny stasjon på rett sted, kan man ta toget direkte til Oslo.

Når nye RV3/25 er klar vil vi også jobbe for pendlerparkering. Dette vil legge til rette for at ekspressbusser kan legge sine påstigninger i tilknytning til den vegen og ta med flere passasjerer. Dersom man skal flere til samme området på jobb, er også kompiskjøring enklere fra slik steder.

Bo

I dag pendler over 80% av alle som er i jobb ut av Løten kommune for å jobbe. Dette fordi vi ikke har arbeidsplassene og vi ligger sentralt til mellom flere tettsteder. Vi tok hensyn til dette da vi foreslo at den nye barnehagen skulle ligge på Lund og ikke midt i sentrum. Prisen på over 50 millioner for barnehagen som er vedtatt var også en avgjørende faktor for vårt forslag.

Løten har sentral beliggenhet i forhold til Gardermoen med kort pendlervei dit. Det er gjort for lite med å tiltrekke seg folk som arbeider i Gardermoområdet, til tross for at vi er en sentralt beliggende kommune med et omfattende kultur og friluftsliv.

Boligtomter
For at flere skal ønske å bosette seg i Løten må vi tilby attraktive og familievennlige boligtomter, med gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi må ha en infrastruktur som er på linje med unge og barnefamiliers krav og behov, herunder skole og barnehage. Derfor ønsker vi et sterkere fokus på dette i neste 4 års periode. Vi skal ikke selge tomter for billig, men verdsette at Løten er et sentralt og flott sted, og av den grunn et attraktivt sted å bo.
Eiendomsskatt
Vi mener at eiendomsskatt er en urettferdig og lite treffsikker ordning. I tillegg er det en form for dobbeltbeskatning. I Løten kommune har man dessverre gjort seg avhengig av denne skatten, med store investeringer og dyr drift. Det vil være uansvarlig å fjerne den slik den økonomiske situasjonen er i dag, men vi vil jobbe for å holde den så lav som mulig.
Bredbånd
Velferdsteknologi spiller en stor rolle og vil bli en stadig større del av hverdagen for mange fremover. Velferdsteknologi kan gjøre det mulig og tryggere for flere å bo hjemme lenger. Den bør tas i bruk der det er ønskelig og hensiktsmessig. Om velferdsteknologi skal kunne utnyttes må det være god internettdekning for alle. Bredbånd i hele kommunen er viktig. Det jobbes løpende med dette og vi jobber aktivt med å løse dette.

Velferd

Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet som spiller en viktig rolle på alle samfunnsområder, og har ansvaret for grunnleggende tjenester som skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Alle kommuner har ansvar for de samme oppgavene, uavhengig av størrelse.
For å sikre at alle i Løten mottar de tjenester de har krav på, må vi sørge for at vi har den beste og mest optimale organiseringen.
Løten Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig velferdstjeneste som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov.

Barnevern
Når det oppstår behov for større innsats, fra barnevernet, er det viktig at hjelpen tilbys raskt for størst mulig skadebegrensning. Barnevernet i Løten har de senere år vært gjennom stadig utskifting av ledere og ansatte. Dette er bekymringsfullt med tanke på sårbare barn og foreldre som trenger hjelp. For å sikre at hjelpen er der når den trengs må barnevernet styrkes og gjøres mer robust, slik at vi ikke risikerer at utsatte barn og familier blir skadelidende når slike situasjoner oppstår. Vi mener derfor vi må vurdere om barn og familier med behov for hjelp er tjent med en interkommunal barneverntjeneste.
Pleie og omsorg
Krav om tilstrekkelig norskkunnskaper for ansatte i pleie – og omsorg.
Opprette en egen stilling som ambulerende aktivitør på Løten helsetun.
Støtte videre satsing i demensomsorgen.
Støtte videre satsing på velferdsteknologi.
Jobbe for interkommunalt samarbeid på områder hvor dette er mulig og naturlig.
Fortsette samarbeidet med andre offentlige, private og frivillige aktører

Løten er et demensvennlig samfunn, faktisk det nest beste i landet, og det skal vi være stolte av. Det betyr ikke at vi skal hvile på laurbærene, men jobbe videre for at det skal være slik også i fremtiden. Vi mener vi bør ha en utredning på behov for og muligheter til utvidelse av antall heldøgns plasser for demente. Vi vil at bygningsmassen hvor heldøgns omsorg for demente gjennomgås, for deretter å legge planer for gjennomføring eventuelle bygningsmessige endringer.

En god omsorgssituasjon er avhengig av kommunikasjon og samhandling mellom pasient/pårørende og omsorgsutøver. Integrering av fremmedspråklige må derfor ikke gå på bekostning av pasienters og pårørendes opplevelse av å bli forstått i samhandling og kommunikasjon med pleierne. Det skal stilles krav om tilstrekkelig gode norskkunnskaper for ansatte på Løten helsetun, spesielt i arbeid med demente.
Brukermedvirkning og individuelle behov må stå i sentrum ved utforming av tilbud om helse- og omsorgstjenester, både for pasient og pårørende.

Aktivitør på Løten Helsetun
Tilbudet om aktivitør på Løten helsetun ble fjernet for noen år tilbake. Dette tilbudet savnes av flere. Da fysisk aktivitet og sosial stimulering er av betydning for den enkeltes trivsel og helse, mener vi dette hører naturlig til i et helhetlig omsorgstilbud og vil derfor innføre dette igjen. Vi vil i tillegg ta steget litt videre og gjøre en slik tjeneste ambulant. En ambulerende aktivitør vil kunne tilby tjenester til både institusjonsbeboere og hjemmeboende, og vil overfor de sistnevnte kunne bety en utsettelse av behov for sykehjemsplass.
Sosialhjelp
Sosialhjelp er en stønad som skal sikre livsopphold til den som ikke greier og forsørge seg selv, og er ment og skulle være en midlertidig ytelse. Arbeidsledighet er en vesentlig faktor for mange som trenger økonomisk hjelp, og noen kan være i en situasjon hvor overgang til arbeid, utdanning eller annen selvforsørgelse er krevende. For de personer hvor ikke nedsatt arbeidsevne eller andre tungtveiende grunner taler imot, vil aktivitetsplikt kunne være en god hjelp på vegen mot selvforsørgelse. Løten Høyre er for å innføre aktivitetsplikt i alle saker hvor dette er realistisk, men ikke når sosialhjelpsmottakeren er i en nødssituasjon.
Rus
Følge opp regjeringens ønske om å styrke rehabiliteringsarbeid og ettervern.
Føre en kunnskapsbasert ruspolitikk.
Styrke det rusforebyggende arbeidet mot ungdom, herunder rusundervisningen i skolen.
Få på plass ordninger med gratis brukerutstyr og brukerrom.
Tilbud om veiledning for pårørende til rusavhengig eller risikoutsatt ungdom.

Det beste middelet mot rusmiddelavhengighet er å hindre at den oppstår, derfor vil vi ha økt fokus på det forebyggende arbeidet. Dette starter allerede når foreldre kommer hjem med barnet rett etter fødsel, med at tema om alkohol og rus i hjemmet bør være en naturlig del av oppfølging på helsestasjon.
Fokus på rusforebygging alene er ikke nok, og skadereduksjon er like viktig. Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, hvor verdighet alltid må være grunnlaget for en human rusomsorg for de som trenger hjelp for sine rusproblemer i Løten. Alle kommuner er pålagt å tilby gratis brukerutstyr og brukerrom. Dette savnes i Løten og bør på plass raskt.

Psykiatri
Ha særlig fokus på forebyggende psykisk helse i skolen.
Følge opp krav om psykolog i kommunen.
Styrke tilbudet om ”Rask psykisk helsehjelp”.
Forebygge der man kan og reparere der man må.

Alle har en psykisk helse. Mange opplever å ha psykiske helseproblemer i løpet av livet, og kan i mange tilfeller få sin livskvalitet sterkt redusert. Forebyggende arbeid er like viktig som rask og forsvarlig hjelp ved sykdomsutbrudd. Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud til personer over 16 år med lettere psykiske problemer. Høyre vil jobbe for at kommunen aktivt følger opp de sentrale retningslinjer som gis, og at det legges til rette for gode pakkeforløp i tråd med lovgivers intensjoner. Målet er å ta tak i små problemer før de vokser seg for store.

Det er kommunens ansvar å sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester for alle med behov for og rett til bistand. Løten er en liten kommune, noe som stiller større krav til fleksible løsninger og samarbeid på tvers av tjenesteområdene enn hos våre nabokommuner.

Folkehelse

Rent drikkevann inkludert i folkehelseprofilen
Støtte og styrke tiltak som har formål om å motvirke ensomhet
Styrke samarbeidet med idretten rundt holdninger til alkohol og alkoholfrie arenaer.
Styrke det rusforebyggende arbeidet mot ungdom, herunder rusundervisningen i skolen.
Synlig folkehelseprofil, økt bevissthet på helse og fysisk aktivitet i hverdagen.
Legge til rette for flere aktiviteter i Løtenfjellet som f.eks flere sykkelløyper og sykkelbane.

Folkehelse og folkehelsearbeid omfatter mye, og dreier seg om faktorer som direkte eller indirekte påvirker folks helse og trivsel som vil forebygge sykdom og skade, og beskytte mot helsetrusler.
Folkehelsearbeid kan derfor dreie seg om alt fra rent vann i springen, gode helsetjenester og tilbud om fritidsaktiviteter for alle.

Drikkevann
Løten har felles kommunedelplan med Hamar, Ringsaker og Stange, og ledningsnettet i Løten, som i resten av HIAS-området er gammelt og vi har et kontinuerlig behov for utskifting.
I Løten har utskiftingstakten for både vann og avløp vært vesentlig lavere enn målet i felles plan. Dette skyldes hovedsakelig dyre prosjekter, blant annet ny jernbaneundergang.
For være sikret rent drikkevann for Løtens befolkning også i fremtiden vil Løten Høyre jobbe for å oppnå målet i kommunedelplan om økt takt på utskifting, og prioritere dette fremfor andre prosjekter som det ikke finnes noen langtidsplan rundt.
Ensomhet
Opplevelse av ensomhet er et økende problem blant både unge og eldre i dagens samfunn, som ofte fører til dårlig livskvalitet for den det gjelder. Forskning viser også at det å være ensom gjør oss mer utsatt for sykdom og tidlig død. å motvirke ensomhet vil derfor være et viktig folkehelsetiltak.
Tidlig innsats mot barn og unge og tilbud om sosial aktivitet for eldre er en viktig del av dette arbeidet.
Forebyggende helsearbeid
Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse, livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper der helsetjenesten har et særlig ansvar. En god forebyggende helsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte skal kunne ta gode valg for seg selv og sin egen helse. Helsevaner som etableres tidlig i påvirker den enkeltes muligheter i livet, i skolen så vel som i arbeidslivet. Løten Høyre støtter derfor gode supplerende folkehelsetiltak og samarbeid med frivillige, lag og foreninger.
Mat og helse
Riktig ernæring er av betydning for både fysisk og psykisk helse. Fedme er et økende problem blant befolkningen og det er viktig og ha fokus på tema om kosthold og fysisk aktivitet tidlig for å skape gode vaner.

I den andre enden er mangelfull næring et problem med sykdom og dårlig helse som resultat. Spesielt gjelder dette hos eldre. En opphold på sykehjemmet gjør i mange tilfeller store endringer for eldre som kommer inn nettopp på grunn av at de får endret kosthold. Ordningen med tilkjørt varm middag har også svært god effekt, og bidrar til bedre helse for hjemmeboende.
Løten Høyre vil derfor støtte videre satsing på forebyggende arbeid mot barn og unge.

Bruke naturen
Det å være ute i naturen har positiv effekt på mange områder, og har betydning for både den fysiske og psykiske helsen. Løten har store områder når det gjelder utfoldelse i naturen, og vil jobbe for å ta i bruk mulighetene som ligger der det blir lettere for alle.
Løten har store skogsområder i Mosjømarka og Taigabelte som gir muligheter for god og miljøvennlig bruk, hele året.
Løtenfjellet er et attraktivt område som vi mener kan utvikles videre med tanke på mange ulike aktiviteter sommer som vinter uten at området forringes.
Løten Høyre vil utvikle et sykkeltilbud i og rundt fjellet da vi mener at det å legge til rette for økt bruk av naturen er god folkehelsepolitikk.
Muligheten for god og miljøvennlig bruk av naturområdene er store bare viljen er tilstede for å se på mulighetene dette området gir. Denne viljen har Løten Høyre.

Næring

Et av Høyres viktigste områder. Dette fordi vi trenger noe å leve av, og vi trenger å vokse for å ha mer å fordele. Derfor må vi ta grep og sørge for den veksten vi trenger. For at flere skal etablere næring i Løten må vi må ha bedre rammevilkår som stimulerer til næringsetablering. Vi må legge til rette for kortere frister og raskere beslutninger. Vi må øke satsingen på næringsutvikling og være en næringsaktiv JA-kommune!

Løten har mange gode lokale krefter med mange tanker om hvordan Løten kan
utvikles. Disse lytter vi til og jobber sammen med for å løfte Løten. Potensialet er stort og vi skal jobbe videre med dette for å oppnå resultater vi har mulighet til. Det begynner å haste.

Men næringsutvikling har vært et forsømt område i Løten kommune, og det er gjort for lite for sent. Dette ser vi bl.a. på ånestad hvor vegen forbi er fra 1957, men lite har skjedd bortsett fra etableringen i 1989 av Myklegard, og senere Taigaen. I samme periode, fra 1990 og til i dag har Rudshøgda fått 1600 nye arbeidsplasser. Dette inkludert Nortura (tidligere Hed-Opp) som ikke fikk klarsignal om å etablere seg i Løten.

Forrige næringsplan er fra 2001. Vi ønsker derfor ny næringsplan velkommen. Og vi mener at en kommune med god næringsutvikling gir vekst i folketall og økonomi.

Legge til rette for samarbeid med lokale krefter og jobbe sammen om ideer for utvikling.
Egen næringsutvikler i 100% stilling som et supplement til Hamar Regionen Utvikling.
Føre en offensiv politikk med gode rammevilkår for at sentrum skal være en attraktiv arena
Løten Høyre vil støtte det videre arbeidet med kommunerformen.
Arbeide for økt aktivitet og raskere fremdrift i utvikling av Løtenfjellet og hyttetomter.

Rv3/25
Ny veg til 5,5 milliarder kroner må utnyttes. Dette jobber vi i Løten Høyre aktivt for. Vi jobbet også meget aktivt for videre næringsetablering som nå er planlagt på ånestad og brukte mye tid mot våre sentrale partifeller i denne sammenhengen. Vi kan med stolthet si at dette ikke hadde blitt realisert uten vårt arbeide. Det samme gjelder avklaringen omkring Meieriet i sentrum og den søndagsåpne dagligvarebutikken i Brenneriroa. Vi har hatt mange turer inn til Stortinget og sakene er nå løst. Ingen enkel oppgave, men vi har kommet i mål til det beste for Løten.
Lokalisering
Vi har en svært sentral beliggenhet, kanskje Norges mest sentrale. Dette både med tanke på arbeidsmarked, rekreasjonsmuligheter, boligmarked- og næringsmuligheter. Dette må vi utnytte mye bedre enn det som er gjort til nå. Det er kun 1 time til Gardermoen hvor det er planlagt 40 000 nye arbeidsplasser. Noen av disse kan bo og leve på Løten. Hamar og Elverum vokser og vi ligger i sykkelavstand til begge byene.
Kommunereform
En storkommune vil gjøre slutt på de enkelte kommuners konkurranse om bedriftsetablering og bosetting. En slik reform vil kunne ta i bruk de enkelte regioners naturlige forutsetninger.
Kommunale tjenester blir stadig mere omfattende og kostbare, noe som igjen betyr at vi må få på plass større kommunale enheter for å levere kompetente og effektive tjenester.
Næringsutvikling
For at flere skal ønske å bosette seg eller etablere næring i Løten må vi ha noe å tilby. Vi må ha attraktive og familievennlige boligtomter, og vi må ha gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi må ha en infrastruktur som er på linje med unge og barnefamiliers krav og behov, og vi må ha tilstrekkelige arenaer og møteplasser for rekreasjon, kultur og fritid. Og vi må ha gode rammevilkår som stimulerer til næringsetablering. Dette legger vi til rette for i vår politikk.
Reiseliv
Løtenfjellet er en perle som flere bør få gleden av å både få oppleve og benytte til rekreasjon og ferie. Mange flere vil og kan bruke Løtenfjellet til ytterligere hyttebygging og aktiviteter hele året, men videre utvikling har blitt bremset opp av det politiske flertallet i bygda. Løten Allmenning ønsker at Løtenfjellet benyttes og bygges ut i større grad til glede for flere. Dette er vi med på, og har frontet lenge. Den planen som nå legges frem er langsiktig. Alt skal ikke bygges ut med en gang, men med en langsiktig og helhetlig plan vet man hvor man skal og kan man planlegge bedre.
Sentrum
Et aktivt og levende sentrum er av stor betydning for kommunes attraktivitet, både når det gjelder besøkstall og næringsetablering. Vi vet det blir en liten nedgang pga ny vei, men vi bruker ikke dette som unnskyldning for situasjonen i Løten sentrum. Den kurven har gått sakte men sikkert nedover de siste 15 årene og lite er gjort for å bremse utviklingen. Da er det bra vi kan stoppe noen på ånestad. Et levende sentrum består ikke bare av butikker, men av de som bor og jobber der. I tillegg ligger idrettsanlegg og det kollektive knutepunktet her. Skal sentrum vokse må folk både bo og leve her. Da kan vi få en vekst.
Landbruk
Jobbe for bedre utnyttelse av utmarksbeite
Støtte sentral rovdyrpolitikk og oppfølging av stortingets vedtak i ulvesaken.
Aktiv promotering av kortreist og lokalprodusert mat, og arrangementer.
Styrking av jordvernet gjennom praktisk politikk.

Landbruk er en av de viktigste næringene I Løten og av betydning for vår lokale kultur. Aktiv bruk og jordvern er av stor betydning for å opprettholde et levedyktig landbruk, og med muligheter for å holde lokale landbrukstradisjoner i hevd.
Norsk landbruk har nytt godt av meget gode landbruksoppgjør under regjeringen Solberg. Høyre har alltid ment og jobber hver dag for et aktivt og bærekraftig landbruk. Verden er i endring og vi ønsker å tilpasse landbruket til dagens situasjon. Bærekraftig, miljøvennlig og lønnsomt. Ingen er tjent med et landbruk som ikke tilpasser seg verden rundt oss.
Antall bruk med forbedring har økt fra 30 til 38% siste årene.

Jordvern
Vi vet hvor viktig matproduksjonen er i en verden hvor vi blir stadig flere og presset på dyrebar jord øker. Mange av tiltakene som har tatt dyrkbar mark i vårt område de siste årene er resultat av mange års mangel på å se ting i en sammenheng. At nye RV 3/25 i dag bygges der den gjør er et resultat av 50 år med diskusjoner, og den endelige traseen tar altfor mye areal med dyrket mark. Et klassisk eksempel på for lite hensyn til jordvernet.
Rovdyr
Vår rovdyrpolitikk står fast, og vi støtter dagens ordning med ulvesone. Løten er en landbrukskommune, med en langvarig tradisjon for husdyrhold beitebruk. Med den nærhet vi har til ulvesona er denne delen av næringen under stort press og mange velger å slutte. Dette får konsekvenser både for den enkelte bonde, men også for vår kultur og tradisjon. Dersom ulvesona skal opprettholdes for fremtiden er vi opptatt av at de vedtatte bestandsmål både opprettholdes og overholdes. Vi er opptatt av minst mulig byråkrati og effektive beslutningsprosesser i rovdyrforvaltningen.

Kultur

Jobbe for etablering av et eget Munch-senter på ådalsbruk.
Støtte det lokale mangfoldet i kulturarbeidet.
Stimulere til videre samarbeid og støtte til frivillige, lag og foreninger i og utenfor Løten.
Sikre tilbud om tilrettelagt fritid for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

En meningsfull fritid er av betydning for den enkeltes livskvalitet, enten man er barn eller voksen, om man er funksjonsfrisk eller har funksjonsnedsettelse. Løten har mye og by på når det gjelder kultur og rekreasjonsmuligheter. Og disse må kunne benyttes av alle.

Det er merkede stier gjennom Løten til Rondane, og som kommune har vi et stort ubrukt potensiale som tilbyder både av overnattingsmuligheter og gode opplevelser.

Munch
Som Munchs fødested har Løten enda mer å gå på, og vi mener merkevarepotensialet dette har når det gjelder markedsføring av Løten er stort. Men det må gjøres på en målrettet måte. I dag er det stykkevis og delt. Det er mange ønsker og ideer, og det bevilges penger uten en overordnet og helhetlig plan. Dette ønsker Løten Høyre og ta tak i, og ser frem til å lede dette arbeidet.
Aquavit
Som Løiten Akevittens arnested har vi også mer å gå på. På samme måte som med Munch er Løitens Aquavit en stor og etablert merkevare, og markedsføringspotensialet for Løten i forbindelse med denne gylne drikken er større enn vi tar ut i pr i dag. Dette ønsker Løten Høyre å gjøre noe med, og det er mange gode krefter å spille på lag med for å få til dette.
Foreningsliv
Løten har et bredt og mangfoldig foreningsliv. Dette vil vi ta vare på og bidra til som et viktig område å jobb videre med. En familie som vurderer hvor de vil kjøpe tomt og bygge hus vil synes dette er en viktig del av stedet de velger. For Løtens innbyggere er det viktig at vi kan velge blant mange lag og foreninger på fritiden vår. Det er få kommuner i landet som kan vise til tilsvarende og vi gleder oss til å bidra til den videre utvikling for hele Løten sitt mangfoldige foreningsliv.

Idrett

Legge til rette for økt fysisk aktivitet og deltagelse gjennom økt støtte til idrett og anlegg i Løten.
Sikre tilbud om tilrettelagt idrettsutøvelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
økt profilering av Løten og anlegg

I Løten er det over 200 ulike lag og forening, og hvor en stor andel dreier seg om idrett. Løten har også fostret mange idrettsstjerner gjennom tidene, og dette må vi fortsatt legge til rette for også videre. Vi kan ikke ha det slik at idrettstalenter må flytte aktiviteten sin ut av Løten pga. manglende vedlikehold av anlegg.

Det å vise til allsidig og gode idrettstilbud er også av betydning for folk som lurer på om de skal flytte til Løten. Profilering av hva vi har er derfor også viktig. Og det vi har bør da være av god kvalitet. Mye er bra, men mye kan bli bedre.

Idrettsanlegget i sentrum
Idrettsanlegget i sentrum er i en dårlig forfatning. Spesielt gjelder dette løpebana. Vi har støttet utbedring av friidrettsanlegget og vil i neste periode jobbe for at denne skal inn i budsjettene. Dette har vært forsømt for lenge og nå må vi få oppgradert anlegget.
Samarbeid med lag og foreninger
Uten lag og foreninger og den frivillige innsatsen som legges inn, ville ikke innbyggerne i Løten hatt på langt nær så mye å velge i. Det er stor dugnadsånd i Løten, og mange vel og foreninger lager i stand tilbud for sine nærmiljøer. Dette ønsker vi å støtte videre på en slik måte at det inspirerer til videre innsats.
Psykisk helse og idrett
Det å ha en dårlig psykisk helse må ikke være til hinder for å kunne holde på med idrett og trening, være seg gå turer sammen med en gågruppe, trene på treningssenter, sparke fotball eller gå på ski m.m. Men det å komme seg ut på tilbud kan for mange i en slik situasjon være vanskelig. Med alle de ressurser vi har rundt i ulike lag og foreninger, mener vi at det er mulig å få til et mer målrettet tilbud for økt deltagelse og inkludering for de som ønsker og trenger hjelp til dette gjennom et økt og organisert samarbeid.