En gledens dag

Tirsdag 20. oktober, ble en gledens dag her i Malvik. 

Distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Cathrine Hofstad Helleland, sammen med stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, overbrakte gode nyheter om at kommuneplanens arealdel for Malvik kommune var behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter at det var innsigelser fra fylkesmannen til flere områder i planen, kunne ministeren nå meddele at Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde godkjent både området Herjuan til kolonihage, nytt boligområde ved Karlslyst gård og ikke minst deler av næringsområde Storsand-Vulu østre. 

Herjuan

Området er på ca. 11 dekar fulldyrket mark, og skal benyttes til kolonihage. Innsigelsen fra fylkesmannen var begrunnet med hensynet til jordvern.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det må legges vekt på at forslaget gjelder et begrenset areal, der kvaliteten på jorda er dårlig. Området har tidligere vært avfallsdeponi, og kolonihage med små hytter og dyrkingsparseller fremstår som en fornuftig bruk av området. Landbruks- og matdepartementet støtter ikke innsigelsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på denne bakgrunn kommet til at område Herjuan godkjennes. 

Karlslyst gård

Området er vist til boligformål, og er etter endringer på 17 dekar, hvorav 2 dekar innmarksbeite og 15 dekar dyrkbar mark. Innsigelsen er først og fremst begrunnet med hensynet til jordvern, men også kulturlandskap og naturhensyn er argumenter for å beholde området som LNF-område.  

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen tas til følge fordi det gjelder en del av et sammenhengende jordbruksområde og et regionalt viktig kulturlandskap. Samtidig viser fylkesmannen i sin oversendelse av saken til at området ligger i gang- og sykkelavstand fra Hommelvik sentrum, og dermed støtter opp om kommunens utvikling av sentrumsområdene. Fylkesmannen tilrår derfor at innsigelsen ikke tas til følge, men at det stilles krav til høy utnyttingsgrad av boligområdet, og at det bør etableres rekkefølgebestemmelser som sikrer trafikksikker adkomst for gående og syklende.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en samlet vurdering kommet til at område kan godkjennes. Området ligger forholdsvis nært sentrum, og boligbygging her beslaglegger lite dyrket mark. Utbyggingen kan anses å støtte opp under en utvikling i samsvar med målene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Departementet forutsetter at det i detaljreguleringen vurderes høy utnytting, og sikres trafikksikker adkomst for gående og syklende. 

Næringsområde Storsand-Vulu østre

Området er vist til nærings- og forretningsformål, og innsigelsen er begrunnet med hensynet til jordvern. Malvik kommune mener det er et akutt behov for nye næringsarealer i regionen. Dette understøttes av signaler fra NHO og Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Det vises også til at området vil få en naturlig avgrensing mellom avkjøringsrampene på Reitan og Sveberg. I tillegg vil plangrepet med å utvide næringsarealet vestover fra Sveberg nærings- og handelspark bidra til å skjerme viktige landbruksområder på lang sikt. Kommunen legger også vekt på at all landbruksjord som foreslås omdisponert, både dyrket og dyrkbar jord, skal erstattes i forholdet 1:1, enten ved nydyrking eller jordflytting. 

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen tas til følge, og viser til at området omfatter et betydelig areal med dyrket jord av høy kvalitet. Det ligger i et større sammenhengende jordbruksområde, og utbygging er i strid med nasjonale mål om å redusere den årlige omdisponeringen av dyrket mark. Landbruks- og matdepartementet mener at også den dyrkbare jorden i området har stor verdi.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at det vil være uheldig å tillate en så omfattende utbygging i dette området, som også er en del av et større sammenhengende jordbruksområde. Det er likevel positivt at kommunen ønsker å legge til rette for ny næringsutvikling, og det synes hensiktsmessig å utvide næringsarealet vestover fra Sveberg handels- og næringspark. Eksisterende område er stort, og departementet mener det ligger til rette for å vedta en mellomløsning som gir mulighet for næringsutvikling, samtidig som det tas hensyn til jordverninteressene. Departementet viser også til at kommunen har vedtatt at dyrket og dyrkbar mark skal erstattes i forholdet 1:1.

Departementet har derfor kommet til at den østlige delen av næringsområde, som ligger lengst øst, godkjennes. Den vestlige delen godkjennes ikke, og tidligere formål landbruk, natur og friluftsliv videreføres her.

For den delen av området som blir godkjent for utbygging, vedtar departementet en rekkefølgebestemmelse. I tillegg fastsettes at område for ikke dyrkbar skog, må bygges ut før øvrige deler av området kan bebygges. Rekkefølgebestemmelsen vil sikre at dyrket jord ikke omdisponeres før det er strengt nødvendig.

Når det gjelder næringsområde, tas det inn en rekkefølgebestemmelse. Dette vil gi mulighet for næringsutvikling, samtidig som det tas hensyn til jordverninteressene. Dette gir gode muligheter for næringsutvikling, samtidig som det tas hensyn til jordverninteressene.

En gledens dag

Disse sakene har Malvik Høyre jobbet mye med, og vi har gjort vårt ytterste for at både kolonihage på Herjuan, nytt boligområde ved Karlslyst gård og næringsområde Storsand-Vulu østre skulle kunne realiseres. Så for oss, er dette en gledens dag.