Tommel opp for engasjerte innbyggere

Vi i Malvik Høyre ser det er en utfordring i kommunen når det gjelder «nærbarnehage», og at dette er noe vi må se nærmere på. 

I dag hadde vi et hyggelig besøk i kommunestyret. For i kommunestyrets regelverk, er det åpnet for at innbyggere kan komme rett etter at kommunestyret starer og stille et spørsmål til kommunestyret, partigrupperinger i kommunestyret eller til ordfører, men ikke til en enkelt representant. 

Denne gangen var det Trine Magnussen som hadde sendt inn spørsmål. Trine Magnussen skriver hun er mamma til to jenter i barnehagealder, og er bosatt på Vikhammeråsen. Hun fortalte hun henvendte seg på vegne av flere foreldre i Ytre Malvik, som ikke har fått barnehageplass til sine barn i nærmiljøet.

Trine Magnussen utfordret ordføreren på følgende spørsmål:
«Åpning av ny barnehage på Vikhammer er nylig utsatt enda en gang. Dette fikk jeg opplyst av Ann Kristin Aalberg i e-post 25.10.21 som skriver at denne nå planlegges åpnet høsten 2023. Det er kun kort tid siden den var planlagt åpnet i årsskiftet 2022/2023. Historien tatt i betraktning bør vi vel regne med flere utsettelser. Vi opplever at tanken om ny barnehage «der framme» virker passiviserende på både kommunestyret og administrasjonen, at den brukes som en grunn til å ikke prøve å finne løsninger på de store problemene som er her nå. Vi legger her til grunn at problemstillingen med for få barnehageplasser i Ytre Malvik er kjent. Neste år vil problemene antagelig bli enda større, i og med at Trondheim bygger ned sin kapasitet. Vil kommunestyret gå aktivt inn for å se på hva som kan gjøres fram til ny barnehage står klar? Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvis ja: hvilke konkrete tiltak planlegges?»

Ordføreren redegjorde i sitt svar at en kommunal barnehage ble vedtatt den 12.12.2016.  Saken rundt ny barnehage på Vikhammer kommer nå snart til 2. gangs behandling, og at det har kommet mange høringsinnspill. Ordføreren sa han ikke var fornøyd med tiden denne saken har tatt, men håper på en åpning av ny barnehage på Vikhammer i 2023. Da med ordinært opptak i august 2023. 

Vi i Malvik Høyre mener, og jobber for, at det skal bli mer fleksibilitet i barnehagen. Malvik Høyre mener vi må se på tjenesten vi leverer når det gjelder hele barnehagen. 

Vi har en rekke gang spurt både rådmannen og ordføreren direkte spørsmål vedrørende barnehage-situasjonen her i kommunen. Vi opplever dessverre ikke samsvar mellom det kommunene, med den politiske ledelsen i spissen og det våre innbyggere opplever. 

Når det gjelder den nye barnehagen på Vikhammer, så kunne denne ha vært bygd for flere år siden, da vi hadde en privat utbygger som sto klar til å settene gang. Ett av de store skillelinjene mellom Rød/grønt og blått politisk er nok akkurat på dette. 
Vi mener i tillegg til at barnehagen ville stått ferdig, så kom vi frem til at kommunen ville spart 40-45 mill på 30 år (barnehagens levetid) ved å bygge privat. Dette var ikke ønskelig fra AP, SP og SV og en ny barnehage måtte stille seg i en kø av investeringer. 

Nå er vi heldigvis kommet dit at den nye kommunale barnehagen straks skal bygges og dette vil løse en god del utfordringer iht plass.  Men, vi har fremdeles ikke deltidsplasser og ikke noe system for å legge til rette for nærbarnehage. Altså, du kan bo på Vikhammer og få plass i Muruvik. Lite hensiktsmessig hvis du i tillegg feks jobber i Trondheim. 

En styrking av barnehagesektoren vil selvsagt ha kostnader, men vi ønsker å se effekten på en styrking av barnehagesektoren på tilbudet til innbyggerne. 

Vi vet at 40 barn i dag har plass i barnehage i våre nabokommuner, på grunn av at de ikke får barnehage der de ønsker det. Da må kommunen kjøpe barnehageplasser i våre nabokommuner, og det har også en kostnad. 

For oss i Malvik Høyre, er det viktig å sikre et godt samarbeid mellom barnehage, skole og foresatte. 
Vi vil fortsette å lytte til innbyggerne. Ikke minst, vil vi fortsette med å sette dagsaktuelle saker på den politiske agendaen.

Saken oppleves dessverre som defensivt fra kommunens side, og det oppleves det som om kommunen hverken forsøker å tilpasse seg et behov, være fremoverlent og offensiv.

For Høyre er det alltid viktig å huske at kommunen er til for innbyggerne, ikke motsatt. 

Ønsker du å stille et slikt spørsmål så må dette innleveres skriftlig til ordfører, via kommunens postmottak, senest klokken 10.00 torsdag i uka før møtet i kommunestyret avholdes. Gruppelederne informeres samme dag om spørsmålet som er kommet inn.
Det er ikke anledning til å reise spørsmål som berører saker kommunestyret skal behandles på sitt møte samme dag.
Etter at spørsmål er besvart, gis det adgang til to korte innlegg mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (3 minutter), og ett innlegg fra en representant fra hver partigruppe. Det antallet representanter som ønsker ordet må dele på den taletiden som er igjen for at man ikke overskrider den totale tidsrammen for spørretimen.

Vi gir en tommel opp for engasjerte innbyggere! 👍🏼