Vi må opprettholde det kommunale mobbeombudet

Rådmannen vil nå avslutte ordningen med eget kommunalt mobbeombud. 

Helle Garberg Rånes ble ansatt i en midlertidig stilling som mobbeombud i Malvik kommune i 2019. Engasjementet ble senere forlenget ut mars neste år.

Arbeidsoppgavene som mobbeombudet har ivaretatt skal følges opp mener rådmannen, men hvordan vil han komme tilbake til i sitt forslag til handlings- og økonomiplan som offentliggjøres mandag 25.oktober.

Det er rådmannens vurdering at ombudsrollen kan ivaretas av mobbeombudet i fylket, slik det er for de aller fleste kommuner i landet.

Dessverre blir barn mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik. Mobbing er noe av det som er mest ødeleggende for et godt læringsmiljø, og kan i verste fall ødelegge livet til sårbare barn. Dersom Malvik kommune skal klare å ta tak i problemene, har vi i Malvik Høyre vært tydelige på at et mobbeombud vil være et viktig signal og redskap i kampen mot mobbing. 

For oss i Malvik Høyre har det hele tiden vært viktig å få på plass et mobbeombud, slik at alle barn og familier til skal ha noen å gå til i en vanskelig situasjon.
I tillegg til dette, mener vi at et mobbeombud vil ha en viktig rolle med å støtte og veilede barn, elever og foreldre. Dette for at retten til et godt psykososialt miljø i både barnehagen og skolen skal bli ivaretatt.

Som rådmannen selv skriver i sitt saksframlegg, så har mobbeombudet i Malvik, i kraft av sin kompetanse og gjennom sin utøvelse av rollen, bidratt positivt i kommunens arbeid med et trygt og godt oppvekstmiljø. I følge rådmannen har ombudet også bidratt til bedre dialog mellom skolen og elever/foresatte i saker som gjelder skolemiljø. 

Denne saken strekker seg faktisk helt tilbake til sommeren 2018, da KrF, Venstre og Pensjonistpartiet fikk med seg et enstemmig kommunestyre på at rådmannen skulle utrede og fremme en sak, om opprettelse av en stilling som mobbeombud i Malvik kommune.

I mars 2019 vedtok kommunestyret å utlyse en stilling som mobbeombud i Malvik kommune for en prosjektperiode på 18 måneder. Bakgrunnen var et ønske om å styrke arbeidet med å forebygge og håndtere mobbesaker i kommunen, og i desember 2020 vedtok kommunestyret å forlenge prosjektperioden til mars 2022. 

Vi i Malvik Høyre har programfestet følgende i vårt partiprogram: «Vi i Malvik Høyre skal jobbe for å videreføre et mobbeombud i 100% stilling som ikke skal være direkte tilknyttet til eller lokalisert sammen med den øvrige administrasjonen i kommunen. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte slik at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole. Stillingen skal ha en tydelig arbeidsinstruks.»

For Malvik Høyre, både var det og er det, viktig at stillingen som mobbeombud i Malvik kommune utlyses med en tydelig arbeidsinstruks, og som en 100 % stilling. I tillegg mener vi den ikke skal kombineres med andre forefallende arbeidsoppgaver. Det er viktig for oss at mobbeombudet ikke må bli en ekstrastilling i skoleledelsen på rådhuset, eller i eksisterende administrasjon. Til det mener vi kommunen er for liten og vi er redde for at båndene er for tette. Vi mener det er viktig å sikre et bredest mulig grunnlag, og for å finne noen med riktig kompetanse til stillingen.

Rådmannen skriver at selv om det er etablert mange gode samarbeidsrelasjoner mellom mobbeombudet og kommunens virksomheter, er ombudsrollen fortsatt en utfordring og har i flere tilfeller bidratt til at relasjonsbyggingen har tatt lenger tid enn ønsket.

Vi i Malvik Høyre tror dessverre ikke det finnes noen «quick fix» for å få bukt med mobbing, det tar tid. Som beskrevet i evalueringen høsten 2020, har mobbeombudet taushetsplikt om hvem hun er i kontakt med. Det er derfor ikke innhentet informasjon fra foreldre og barn/unge som har vært i kontakt med ombudet. En slik informasjon ville vært gull verdt å fått innsikt i. Vi tror det ville vist at veien til hjelp er blitt kortere, for både mobbeofre og deres familier. Vi tror mobbeombudet har spilt en viktig rolle som et ombud som kjenner regelverket, og som har bidratt til å forebygge rollen og bidratt til økt kunnskap.

I tillegg til et lokalt tilbud med mobbeombud, må Malvik benytte flere verktøy i kampen mot mobbing.  Vi må sikre et arbeid mot mobbing, gjennom kontinuerlig opplæring av alle ansatte i kommunale barnehager og skoler i anti- mobbearbeid. Tidlig innsats, ivaretakelse og konkrete tiltak i hver sak er viktig. Vi mener fremdeles at i de tilfeller der mobberen og mobbeoffer ikke kan gå på samme skole, skal mobberen flyttes når alt annet er prøvd.  Målet må være at vi ikke har ødelagte barn på grunn av manglende tiltak fra det offentlige.

Alle har vi ansvar for blant annet å følge med, gripe inn i en situasjon og varsle. For oss i Malvik Høyre er det viktig at ingen barn skal måtte gå på skolen med en klump i magen. Vi mener mobbeombudet må opprettholdes, og at det vil bidra til at alle, uavhengig av bakgrunn og ressurser, skal forhåpentligvis slippe å stå alene i en vanskelig livssituasjon.