Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

 • Helse og omsorg

  Kommunens viktigste oppgave er å ta vare på de som trenger det mest. Alle skal sees og høres, og ha rett på et verdig liv. Derfor skal Meløy Høyre ha en offensiv og målrettet politikk for de mest utsatte gruppene i samfunnet. Vårt overordnede mål er at alle skal kunne styre sin egen hverdag så mye som overhodet mulig, og være en del av samfunnet.

 • Barn og ungdom

  Det er kommunens oppgave å sørge for at alle barn har tilgang til barnehageplass. Barnehagene er viktige arenaer for å ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme videre læring og danning. Da trengs det en barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.

 • Miljø

  Meløy har en unik mulighet til å stille seg i fronten innenfor klima- og miljøpolitikk. Meløy Høyre er garantist for at kommunen skal utvikle og følge opp en offensiv miljøprofil. Vi ønsker god arealutnyttelse som en viktig del av visjonen om å lage en smart og miljøvennlig kommune. Effektiv energibruk kan slå positivt ut på driftskostnader, vi kan dermed knytte god klimapolitikk sammen med en god økonomisk politikk. Derfor ønsker Meløy Høyre at det skal være en gjennomgående grønn tenkning i alle kommunens prosjekter.

 • Næring

  Meløy Høyre skal alltid heie på dem som vil utvikle noe nytt, og kommunen skal både være en døråpner og tilrettelegger for næringslivet. Meløy skal alltid strekke seg langt for å kunne si ja til gode og bærekraftige initiativ. Vi skal ha et bærekraftig og klimavennlig nærings- og arbeidsliv som har gode rammevilkår for å skape aktivitet og arbeidsplasser. Kommunen skal bidra til å skape arbeidsplasser slik at vi kan ha et høyt velferdsnivå, også i fremtiden.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Trygg og demokratisk styring

Trygg og demokratisk styring

Meløy Høyre skal gjøre Meløy kommune klar for fremtiden. Vi skal fornye,
forenkle og forbedre. Høyre ønsker at alle innbyggerne i kommunen skal ha et
godt velferdsnivå gjennom hele livsløpet.
Det skal være enkelt for innbyggerne i Meløy å komme i kontakt med
beslutningsmiljøene. I Meløy skal alle parter drive oppsøkende virksomhet for å
få flest mulig innspill. Innbyggernes tilgang til politiske miljøer og
kommuneadministrasjonen skal prioriteres gjennom åpenhet og innsyn i
enkeltsaker.

Meløy Høyre skal:

Jobbe aktivt for å skaffe kunnskap og løsninger som sikrer innbyggerne
og næringslivet i Meløy kommune gode rammebetingelser. For Meløy
Høyre vil det si at vi gir næringslivet forutsigbare rammer i et
langtidsperspektiv, for å åpne opp for nyetableringer og investeringer også
i eksisterende næringsliv.

Jobbe aktivt for at Meløy skal være en JA kommune, som er
løsningsorientert for Meløys befolkning.

Sørge for at alle kommunale planer går gjennom en grundig høringsrunde.

Påse at kommuneplanen tilpasses innbyggernes og næringslivets ønsker
og behov, nå og i fremtiden.

Jobbe for å videreføre ørnes som et sterkt kommunesenter (handels-,
service og distriktssenter) i vår region.

Meløy Høyre mener god ledelse på alle nivåer i kommunen er en forutsetning
for kostnadseffektiv drift og et godt arbeidsmiljø. Tydelig ledelse er viktig for å
ivareta ansatte, og sikre rekruttering av kvalifisert kompetanse.

Det vil være lønnsomt for kommunen å ta i bruk flere digitale løsninger. Meløy
Høyre skal intensivere arbeidet med digitalisering av kommunen og fornye
gamle digitale løsninger. Det vil gi et bedre tjenestetilbud med høyere kvalitet
og bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. Dermed oppnås en
enklere og hurtigere saksbehandling. Opplæringsprogram skal også bli laget for
kommunens innbyggere.

Målet er at Meløy kommune alltid, og på alle tjenesteområder, skal være en
serviceorganisasjon med godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere.
Kommunepolitikk dreier seg om å prioritere ressurser.
Politikkens viktigste ansvarsområde er å sørge for at kommunen drives
effektivt, rasjonelt og har kommunale tjenester av høyeste kvalitet.

Meløy Høyre skal/ vil:
Ha kontinuerlig kontroll og gjennomgang av inntekter og kostnader.
Kreve grundig utredning ved iverksettelse av kostnadskrevende tiltak.
Ha som hovedregel at kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen skal skje digitalt, og styrke den digitale kompetansen og
bruken i kommunen. Men også sikre bistand for innbyggerne som ikke benytter digitale løsninger.
Bidra til å gi god kvalitet på alle kommunale tjenester, og at alle får de tilbud de har krav på og behov for.
Ha et enklere kommunalt byråkrati og at flere saker skal løses på lavest mulig nivå.
At Meløy kommune skal være en attraktiv arbeidsplass, og en skal gå nye veier for å rekruttere nye medarbeidere. Videre skal ansettelsesprosessen
være rask og effektiv.
At ledere på alle nivåer i kommuneorganisasjonen er tydelige ledere med riktig kompetanse.
Fortsatt legge til rette for å ta inn flere lærlinger i Meløy kommune.
Prioritere opprustning og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
Selge bygninger og eiendommer som ikke er aktuelle for videre kommunal drift.
Legge til rette for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i byggeprosjekt der det er hensiktsmessig.
åpne opp for at private aktører kan bistå kommunen i leveranse av tjenester.

Barn og ungdom

Det er kommunens oppgave å sørge for at alle barn har tilgang til
barnehageplass. Barnehagene er viktige arenaer for å ivareta barnas behov for
omsorg og lek, samt fremme videre læring og danning. Da trengs det en
barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.

Skolen er den viktigste og mest effektive sosiale utjevningsarenaen som finnes.
Det er derfor viktig å stille krav i skolen, både til elevene og til selve tilbudet
som blir gitt til elevene. Det skal arbeides for at Meløyskolen skal rekruttere
dyktige medarbeidere, og videreutvikle kompetansen som allerede finnes. Vi vil
gi elevene som har behov for ekstra oppfølging hjelpen de trenger så tidlig som
mulig, og følge opp med god dialog med hjemmet. Tidlig innsats er nøkkelen til
mestring og bedre læring.

Meløy Høyre skal/ vil:
Påse at vedtatte strategiske planer for barnehage og skole brukes aktivt i
den daglige drift.
Sørge for stabile, forutsigbare og trygge rammevilkår i barnehage og
skole, og sørge for at tidlig innsats gjennomføres.
At Meløy kommune skal være best på barnevern. Sikre god kompetanse i
barnevernet, gjennom blant annet å sørge for god etter- og
videreutdanning av de ansatte.
Jobbe for at alle som ønsker det, får barnehageplass.
Beholde oppvekstsentrene i sin nåværende form (Bolga og Meløy).
Styrke etter-/ videreutdanningen for de ansatte i barnehage og skole.
Jobbe aktivt på tidligst mulige nivå, for å knytte kompetanse opp mot behov.
øke fokuset på ledelse i skolen og dyrke frem gode ledere ved at alle
rektorer og mellomledere skal ha rektorskole eller annen relevant
ledelsesutdanning.
At foreldreundersøkelser skal være offentlig tilgjengelige.
Ha åpenhet rundt resultatene i kartleggingsprøver.
Sørge for at overganger mellom barnehage, skole og senere
utdanningstrinn skjer på en god måte.
Alle mobbesaker skal følges opp.
Sikre god og umiddelbar håndtering av vold, trusler og trakassering i skolen.
Sikre nødvendig tverrfaglig samarbeid i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
Arbeide for full og lik digitalisering ved samtlige skoler i kommunen.
Etablere samlingssteder for barn og unge i hele kommunen.
Satse på fortsatt bruk av det kommunale Newton rommet i Glomfjord.
Arbeide for å ha et godt studietilbud i videregående skole, noe som ansees
som viktig i forbindelse med bolyst.

Helse og omsorg

Kommunens viktigste oppgave er å ta vare på de som trenger det mest. Alle
skal sees og høres, og ha rett på et verdig liv. Derfor skal Meløy Høyre ha en
offensiv og målrettet politikk for de mest utsatte gruppene i samfunnet. Vårt
overordnede mål er at alle skal kunne styre sin egen hverdag så mye som
overhodet mulig, og være en del av samfunnet.

For Høyre er det viktig å sørge for at Meløy er en trygg og god kommune og bo
i. En god barndom varer livet ut. Vi må derfor sørge for et sterkt tverrfaglig
samarbeid hos alle som skal levere kommunale tjenester.

For å lykkes i arbeidet med helse- og omsorgstjenesten må kommunen prioritere
både godt forebyggende arbeid, kronikeromsorg og rehabilitering. Samtidig må
kommunen være kompetent til å håndtere pasienter med komplekse og
sammensatte behov i større grad enn tidligere.

Stadig flere av oss lever lenger. Eldre mennesker fortjener like mye respekt og
valgfrihet som alle andre. Som pensjonister får de fleste mer tid til seg selv,
venner, barn, barnebarn og fritidsinteresser, men behovet for mer hjelp i
hverdagen vil gradvis øke.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» som Stortinget vedtok i november 2018 skal
forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat, helsehjelp, aktivitet og
fellesskap. Reformen skal sikre sammenheng i tjenestene og Norge som
aldersvennlig samfunn. Dette må likevel følges opp lokalt.

Alle har vi en psykisk helse. Mange opplever å ha psykiske helseproblemer i
løpet av livet, på tvers av aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. For
Meløy Høyre er det viktig å sørge for at psykisk helse og rusrelaterte
utfordringer blir tatt på alvor.

Meløy Høyre skal/ vil:
At helse og omsorg skal være et satsningsområde, og bidra positivt til at
målene i kommunedelplan for helse, omsorg og velferd (Mestring og
livskvalitet hele livet) for perioden 2019 – 2026 nås.
Bidra til at eldre mestrer egen hverdag og sørge for nødvendig hjelp når
det er behov for det.
Støtte tiltak som gjør at folk får bo lengst mulig i sitt eget hjem, og legge
til rette for at eldre som ønsker det kan leve sammen så lenge som mulig.
Opprettholde to sykehjem i kommunen (ørnes og Vall).
Fortsette arbeidet med å styrke bruken av god velferdsteknologi i
tjenestene, slik at helsepersonell får mer tid til å ta seg av brukerne som
trenger det.
Organisere hjemmesykepleien slik at mottakeren av tjenesten får færrest
mulig å forholde seg til.
Tilby gode lavterskeltilbud for de som sliter med sin psykiske helse, eller
vold- og rusproblematikk. Dette innebærer en helhetlig, ansvarlig og
forsvarlig psykiatri- og rustjeneste med fokus på døgntilbud. Ventetiden
skal være kortest mulig.
Legge til rette for en sterk og stabil legetjeneste basert på faglige tilrådninger.
Gjøre tiltak for å løse dagens mangel på bl.a. sykepleiere og fastleger, i
samarbeid med fagorganisasjonene.
Satse på folkehelsetiltak.

Næring/turisme

Meløy Høyre skal alltid heie på dem som vil utvikle noe nytt, og kommunen skal
både være en døråpner og tilrettelegger for næringslivet. Meløy skal alltid
strekke seg langt for å kunne si ja til gode og bærekraftige initiativ.

Vi skal ha et bærekraftig og klimavennlig nærings- og arbeidsliv som har gode
rammevilkår for å skape aktivitet og arbeidsplasser. Kommunen skal bidra til å
skape arbeidsplasser slik at vi kan ha et høyt velferdsnivå, også i fremtiden.


Meløy Høyre skal:
Bidra til å være en næringsvennlig kommune, ved å ta vare på
eksisterende arbeidsplasser og bedrifter, men samtidig også legge godt til
rette for nyetableringer.
Bidra til å oppnå målene i vedtatte strategisk næringsplan.
Sørge for stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet, som sikrer
økt konkurransekraft.
Fortsette å legge til rette for økt utvikling av næringsareal i hele
kommunen.
Satse på den blå åker (havbruk og fiskeri), og legge til rette for videre
økning av havbruksvirksomheten i Meløy.
Legge til rette for lokal videreutvikling av fiskerihavnene og for mottak
av fangst.
Markedsføre Meløy som et attraktivt og unikt reisemål i nært samarbeid
med lokale reiselivsbedrifter og reiselivsnettverk i Meløy kommune, og
legge til rette for at reiselivsnæringen kan videreutvikle seg i hele
kommunen og satse på nye aktiviteter og opplevelser.
Bidra til å profilere Svartisen som et unikt reisemål.
Ta ansvar for aktivt og utviklende eierskap for kommunens aksjeselskap.

Infrastruktur

Meløy Høyre mener at det er kommunens ansvar å legge til rette for at folk får
mulighet til å velge smarte og miljøvennlige løsninger. Infrastruktur er et av de
viktigste virkemidlene kommunen har for å påvirke egen stedsutvikling.

For Høyre er det viktig å sørge for at kommunen har trygge veier. Gode
kollektivløsninger er også viktige for at innbyggerne kan forflytte seg
forsvarlig og på en trygg måte i hele kommunen.

Meløy Høyre skal:
Jobbe for nødvendig infrastruktur for næringsprosjekt som vil kunne gi
etablering av nye arbeidsplasser og ny vekst.
Legge til rette for økt lokal utnyttelse av tilgjengelig elkraft til
næringsformål.
Arbeide for godkjente vannverk i hele kommunen og sikre godkjent
vannforsyning til innbyggere og næring i Meløy.
Tilpasse offentlig kommunikasjon i forhold til arbeid og kulturtilbud for
innbyggerne i hele kommunen, og bidra til å utvikle bedre
kommunikasjonsløsninger innad i Meløy. (Fergemateriell og hurtigbåter).
Dette gjelder særlig for våre øysamfunn som Støtt, Meløy og Bolga, men
også andre steder som er avhengige av båt for å kunne frakte mennesker
og gods.
øke vedlikehold av kommunale veier, og sørge for at veier og fortau i
kommunen driftes og vedlikeholdes på en god måte.
Sørge for trygge skoleveier for elevene, og jobbe aktivt for at planer rundt
trafikale forhold på Enga skole blir gjennomført.
Jobbe aktivt for utbedring av veistrekningen ørnes – Glomfjord.
Jobbe aktivt for tverrtunell Storvik – Bjærangen.
Jobbe for fergefri forbindelse sørover.
Legge til rette for fortsatt utbygging og vedlikehold av avløpsnettet, slik at
utslippene er i tråd med forskrift.
Arbeide videre mot digital infrastruktur av god kvalitet for alle
innbyggerne.
Legge til rette for etablering av ladestasjoner.

Miljø

Meløy har en unik mulighet til å stille seg i fronten innenfor klima- og
miljøpolitikk. Meløy Høyre er garantist for at kommunen skal utvikle og følge
opp en offensiv miljøprofil. Vi ønsker god arealutnyttelse som en viktig del av
visjonen om å lage en smart og miljøvennlig kommune. Effektiv energibruk kan
slå positivt ut på driftskostnader, vi kan dermed knytte god klimapolitikk
sammen med en god økonomisk politikk. Derfor ønsker Meløy Høyre at det skal
være en gjennomgående grønn tenkning i alle kommunens prosjekter.

Meløy Høyre skal/ vil:
Stille krav om at alle nye kommunale bygg skal være mest mulig
energieffektive, samt tenke miljø under større oppussingsprosjekter.
Stille krav om klima- og miljøvennlig profil i offentlige anbudsprosesser.
Bruke miljøvennlig byggemateriale i offentlige nybyggingsprosjekt basert
på faglige vurderinger.
Redusere energibruken i kommunale bygg og legge om fra fossile
energikilder til fornybare energikilder.
Legge til rette for tømmestasjoner for avfall og septikk.
Se på mulighetene for mer sirkulær tenking i dagens industri og
næringsliv i Meløy. Det vil ha positiv effekt for miljøet, potensielt styrke
dagens bedrifter og gjøre Meløy attraktiv for nye etableringer.
Ved utskifting av offentlig transportmateriell skal disse byttes ut med
miljøvennlige drivlinjer, enten ved bruk av batteri eller hydrogen.
Bidra til bevisstgjøring av Meløys positive bidrag til utslippsreduksjoner,
gjennom å synliggjøre effekten av tiltak som gjøres av industri og
næringslivet i Meløy.
Stille utslippskrav til besøkende cruiseskip i forhold til svovel, kloakk og
gråvann, etter standard fra Geirangerfjorden.

Innvandring og integrering

Meløy Høyre er positiv til innvandring.

Staten bestemmer hvor mange flyktninger Norge skal ta imot hvert år. Meløy
har vist seg som en god og forutsigbar aktør både i tilknytning til bosetting og
integrering. Det skal kommunen fortsatt være. De som kommer til Meløy skal
føle seg som innbyggere av kommunen, ikke innvandrere.

Meløy Høyre skal:
Bosette flyktninger vi blir oppfordret å ta imot av staten.
Få flyktninger raskest mulig inn i arbeidslivet eller i arbeidstrening.
Tilby språkopplæring for innvandrere og flyktninger, kombinert med arbeidspraksis.
Støtte opp om kulturelle tiltak som kan bidra til god integrering.
Sikre foreldrenes deltakelse i barn og unges skole og fritidsaktivitet på lik linje med de forventninger vi har til andre foreldre.

Bolyst

Dersom Meløy skal være en attraktiv kommune er det viktig at en satser på
bolyst og det kulturelle mangfoldet. å se kultur og næring i sammenheng mener
vi derfor en helt naturlig. I likhet med øvrig næringspolitikk mener vi at det
viktigste er at kommunen er en god tilrettelegger, og er positiv til gode initiativ.
For at man skal ha det bra i hverdagen er fritidsaktiviteter viktig. Meløy Høyre
skal bidra til at kommunen er en god tilrettelegger for at folk i alle aldre skal ha
givende fritidsaktiviteter.

Meløy Høyre skal/ vil:
Være en positiv pådriver til det vedtatte utviklingsprogrammet –
bærekraftig samfunns- og stedsutvikling, som omfatter alle bygdene i
kommunen.
At Meløy kommune skal ha et godt kulturtilbud, og legge til rette for at
kulturelle markeringsarrangementer som for eksempel Nord-Norsk
Revyfestival skal kunne arrangeres i Meløy kommune.
Beholde tilbudet i kulturskolen og legge til rette for utvikling av unge
talenter i Meløy.
Fortsatt sikre idretten gode rammebetingelser, som videreføring av gratis
hall-leie for ungdom under 18 år.
Prioritere midler til nytt amfi i Glomfjord kulturhus.
Jobbe videre for å realisere hall i Søndre Meløy.
Bruke midler til forskjønning og vedlikehold av kommunale
fellesområder, nærmiljøanlegg og turløyper.
Pålegge opprydding og fjerning av forfalne bygninger og forsøpling rundt
om i kommunen (for eiers regning).
Legge til rette for videreutvikling av fritidsbåtlivet i kommunen, som
trivsels- og rekreasjonsmulighet for innbyggerne og besøkende.
Legge til rette for at det opprettes informasjonstavler i alle havner med
informasjon om nærområdet, rutetilbud og kart over tilbud i Meløy langs
sjøveien.
Jobbe aktivt for at eiendomsskatt for private boliger ikke innføres.
Jobbe for at kirke og trossamfunn får gode arbeidsvilkår.
Legge til rette for at kirker og kirkegårder får nødvendig vedlikehold