Politikk

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hjertesaker

 • Kunnskap i skolen

  Kunnskap er det viktigste i skolen. Et høyt kunnskapsnivå styrker elevenes fremtidsmuligheter, og alle barn i Moldeskolene skal få utviklet sine evner og sitt talent. Høyre mener de tiltakene kommunen setter i verk må være rettet inn mot å heve kunnskapsnivået og kvaliteten i Moldeskolene.

 • Bedre barnehager

  Molde kommune skal sørge for at alle foreldre som ønsker det, har mulighet til å benytte barnehage til sine barn. Det skal være variasjon og valgfrihet i tilbudet.

 • Kvalitet og verdighet i omsorgen

  Molde Høyres mål i eldre-, helse- og sosialpolitikken er å gi trygghet, verdighet og valgfrihet for alle. Våre eldre er gamle nok til å bestemme selv, og Molde Høyre vil legge til rette for større valgfrihet og mangfold i tilbudene slik at den pleietrengende skal få mer reell innflytelse over hvordan pleien skal ytes og av hvem.

 • Kultur, fritid og idrett

  Kultur, fysisk aktivitet, friluftsliv og frivillig engasjement utfordrer, stimulerer, underholder og utvikler oss hele livet. Disse aktivitetene gir opplevelser og mening i hverdagen og legger grunnlag for utvikling og læring. Dette er også aktive folkehelsetiltak for alle, i alle aldre og uavhengig av kulturell bakgrunn.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Nye Molde – et hav av muligheter fra kyst til høyfjell

Molde Høyre legger FNs bærekraftsmål til grunn for vårt partiprogram. Vår ambisjon er å utvikle nye Molde kommune til å være bærekraftig i de tre dimensjonene til bærekraftsmålene; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Disse tre dimensjonene ses i sammenheng i bærekraftsmålene, og danner et grunnlag for hvordan vi kan løse behovene til dagens befolkning, uten at vi ødelegger framtidige generasjoners muligheter til å gjøre det samme.
Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Vi ønsker at disse målene skal være rammeverket når vi sammen skaper nye Molde kommune. Målene er utviklet i et globalt perspektiv, det betyr at vi må se på hva målene betyr for oss, og velge mål og delmål som kan være våre største bidrag for en bærekraftig utvikling.


Vi vil legge til rette for en bærekraftig vekst og utvikling i hele kommunen. For Høyre er det grunnleggende at samfunnet bygges nedenfra. Vi tror folk vet hvordan de kan få det best. Storsamfunnet er summen av de små fellesskapene: Familien, vennegjengen, frivilligheten og lokalsamfunnet.
I arbeidet med kommunereformen og intensjonsavtalen ble kommunene enige om flere viktige samfunnsmål.

Molde Høyre vil arbeide for at Molde er:
en kommune med nasjonal innflytelse som er klar for flere utviklingsoppgaver.
et allsidig bo- og arbeidsmarked som sikrer bærekraftig vekst og utvikling i hele kommunen.
en ny kommune vil ha ambisjon om å være i det nasjonale toppsjiktet innen næringsutvikling, og sørge for samferdselsløsninger som binder regionen sammen.
et lokaldemokrati som ivaretar alle deler av kommunen i god dialog med innbyggerne.
en kompetent kommune med sterke fagmiljøer som ivaretar innbyggernes rettsikkerhet.
en kommune med en størrelse som gjør den i stand til å løse alle dagens kommunale oppgaver på egenhånd og ta på seg nye oppgaver.
en kommune med en bærekraftig økonomi som sikrer utvikling, gode og likeverdige tjenester.
et desentralisert tilbud innenfor basistjenestene oppvekst, helse, pleie- og omsorg og innenfor tekniske tjenester der folk bor.
en innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse og tar i bruk ny teknologi for å sikre bedre, mer miljøvennlige og mer effektive tjenester.
en kommune med desentraliserte rådhusfunksjoner i Eidsvåg og på Midsund og som ivaretar at innbyggerne får de kommunale tjenestene der de bor.

Klima, miljø og bærekraft

Klimaendringene er vår største globale utfordring. Samtidig må de klimautfordringene ses i lys av de to andre dimensjonene i bærekraftsmålene, sosial og økonomisk bærekraft. I Høyre ønsker vi å være en del av løsningen. Dette betyr at vi må endre dagens praksis hvis disse ikke er bærekraftige. Som kommune kan vi utøve vår klimapolitikk som planmyndighet og som eier og driver av virksomheter og bygg i kommunen. Det skal være enkelt å leve miljøvennlig gjennom egne valg og handlinger i Molde kommune!

Molde Høyre vil:
at FNs bærekraftmål skal være grunnlaget for kommunens planlegging.
at Molde kommune skal legge fram et årlig klimaregnskap
revidere kommunens Energi- og klimaplan og redusere energibruken og klimagassutslippene gjennom konkrete tiltak og handlingsplaner.
utnytte potensialet for utbygging av småkraftverk såfremt de ikke kommer i konflikt med miljø og samfunn.
legge til rette for en god ladeinfrastruktur for nullutslippskjøretøy i kommunen.
legge til rette for økt andel kollektivreisende gjennom bedre kollektivtilbud og oppmuntre til at flere velger å gå eller sykle til jobb.
arbeide for at kommunale virksomheter skal sertifiseres som Miljøfyrtårn.
redusere behovet for reiser i kommunal regi gjennom bruk av digitale løsninger og møteplasser.
redusere bruken av engangsplast og forhindre at plast havner i naturen.
styrke og videreføre satsninger i RIR på kildesortering og utnyttelse av avfall som ressurser for videre verdiskapning (sirkulær økonomi).
samarbeide med næringslivet om klima- og miljøpolitikken. Et godt og innovativt næringsliv vil være vår beste medspiller i dette arbeidet.

Kultur, fritid, idrett og frivillighet

Kultur, fysisk aktivitet, friluftsliv og frivillig arbeid skaper engasjement, utfordrer, stimulerer, underholder og utvikler oss hele livet. Slike aktiviteter gir opplevelser og mening i hverdagen og legger grunnlag for gode møteplasser, tilhørighet, hverdags-integrering, utvikling og læring. Dette er også aktive folkehelsetiltak for alle; i alle aldre og uavhengig av kulturell bakgrunn.

Et bredt fritidstilbud fremmer livskvalitet, bolyst og trivsel i kommunen og er med på å legge grunnlaget for økonomisk vekst og at det etableres flere arbeidsplasser.

Frivillig innsats er av uvurderlig verdi i samfunnet og foregår først og fremst i lokalsamfunnet. Molde har i flere år blitt rangert som en av landets ledende kulturkommuner med over 200 frivillige organisasjoner og mer enn 14.000 aktive medlemmer. Store aktører som Moldejazz, Molde fotballklubb og Bjørnsonfestivalen har gjort kommunen kjent langt ut over landets grenser. I tillegg er Molde vertskommune for regionale kulturinstitusjoner som Romsdalsmuseet, Teatret Vårt og Møre og Romsdal Kunstsenter og for andre viktige kulturaktiviteter som Nesset Musikkfest, Midsundfestivalen, Rabalderfestivalen og Kirkefestuka.

Kulturskolene i nye Molde har utviklet et kvalitetsmessig bredt tilbud til barn og unge innenfor musikk, kunst, dans og drama og kommunen ble utnevnt til årets Kulturskolekommune i 2019. Kulturskolen har en avgjørende rolle for rekrutteringen og utviklingen av det øvrige kulturtilbudet i Molde.

Molde Høyre vil at nye Molde kommune fremdeles skal ha et levende mangfold innen kultur, fritid og idrett som sikrer plass for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelser for alle.

Nye Molde kommune skal være en ja-kommune som aktivt tilrettelegger for initiativ fra det sivile samfunnet. Frivilligheten skal oppfattes som en viktig ressurs i seg selv, men også en viktig samarbeidspartner med kommunale tjenestetilbud. Slike typer samarbeid må alltid skje på frivillighetens egne premisser.

Molde Høyre vil:
jobbe for at det etableres en felles nettportal for byens kulturaktører og kulturaktiviteter, og gjøre tilbud om anlegg, klubber og aktiviteter digitalt tilgjengelig.
utvikle frivillighetssentralen for alle aldersgrupper, og stimulere til samarbeid og samspill på tvers av alder og etnisitet. Utvikle organisasjonslivet til å bli en viktig demokratisk arena.
videreutvikle en geografisk tilgjengelig utlånsordning for ulike typer aktivitets-/sportsutstyr.
jobbe for å styrke tilbudet i oppvekstmiljøene utenfor bysentrum i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
jobbe for ytterligere skilting av kulturminner i hele kommunen, samt bedre skilting fra bykjernen i Molde til marka for å legge bedre til rette for turister og tilreisende.
sørge for at det i forbindelse med planlegging og utbygging av nye boligområder, skoler, barnehager og institusjoner blir satt av områder for lek, idrett og friluftsliv, og at disse områdene blir gode sosiale møteplasser utformet etter prinsippet om universell utforming.
etablere flere utendørs treningsapparater.
videreutvikle det gode «Stikk Ut!»-samarbeidet med Friluftsrådet og andre tiltak i samarbeid med friluftslivsorganisasjonene.
arbeide for at Midsundtrappene får status som Nasjonal Tursti.
jobbe for å videreutvikle Frisklivssentralen for alle aldersgrupper.
arbeide for å tilrettelegge for idrettens mangeartede aktiviteter, blant annet gjennom tilrettelegging for større hallkapasitet.
støtte aktiviteter og prosjekter i regi av frivillige lag og organisasjoner og være en god samarbeidspartner for klubber som ønsker å realisere sine prosjekter.
innføre lavere byggesaks- og reguleringsgebyrer for frivillige lag og foreninger.
videreutvikle kulturskolen pedagogisk og faglig, med vekt på talentutvikling. Sørge for et kvalitetsmessig godt og desentralisert tilbud i kommunen.
legge til rette for et godt samspill mellom amatører og profesjonelle kulturaktører.
støtte opp om arbeidet til kulturelle fyrtårn som Moldejazz, Bjørnsonfestivalen og Teatret Vårt.
etablere et nasjonalt senter for jazz og litteratur.
støtte opp om videre utvikling av Romsdalsmuseet, herunder bymuseum for Molde.
sikre oppstart og videreutvikling av Ungdomshuset i Molde i tett samarbeid med Ungdomsrådene i Molde, Nesset og Midsund.
få startet prosjektet «Molde bys historie bind 5» for perioden fra forrige store kommunereform i 1964.

Skole og oppvekst

Barnehage

Barnehagen skal gi en trygg og god oppvekst, og samtidig stimulere til lek og sosial kompetanse, på barnas premisser.
Vi vil fokusere på overgangen mellom barnehage og skole. Barna og deres foresatte skal erfare at det er sammenheng mellom barnehagen og skolen.
Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring. Denne innsatsen må komme allerede i barnehagen.
Molde Kommune har i dag færre barn pr ansatt en det nasjonale gjennomsnittet, dette gir de voksne i barnehagene mer tid til hvert enkelt barn.
Molde Høyre vil fortsette arbeidet for at det skal være god voksentetthet og høy kompetanse i barnehagene.
Det er viktig for Høyre at barnehagene skal ha et godt pedagogisk innhold, og at de ansatte har den utdannelsen som kreves. Vi vil derfor fortsette arbeidet med å etter- og videreutdanne personal i barnehagene.

Molde Høyre vil
jobbe for å sikre reell, full barnehagedekning.
jobbe for mer fleksible inntaksordninger i barnehagene tilpasset familiens behov.
la barnehagene ha frihet til å tilrettelegge åpningstider i samarbeid med foresatte slik at de er mest mulig tilpasset behovet.
at prinsippet om læring gjennom lek i barnehagene skal stå sentralt i Molde.
sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene.
styrke tverrfagligheten gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse.
sikre at bemanningsnormen blir fulgt og jobbe for å få flere barnehagelærere og pedagoger inn i barnehagene.
fortsatt likebehandle private og offentlige barnehager og legge til rette for fortsatt fremtidig utbygging av både offentlige og private barnehager.
ha som mål at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
jobbe videre med tidlig innsats og sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp.

Skole

Høyre ønsker å skape en skole som gir elevene trygge rammer, mestring og nødvendige ferdigheter for at de kan realisere evnene, drømmene og ambisjonene sine.

Derfor må skolen være bygget rundt hver enkelt elev. Kommunen som skoleeier skal legge til rette for et godt læringsmiljø og dyktige lærere med relevant kompetanse.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og en god skole. I dag bruker mange lærere mye tid på oppgaver som ikke er undervisningsrelaterte. Vi vil frigjøre mer tid for lærerne og ha andre yrkesgrupper inn i skolen, som for eksempel miljøterapeuter. På den måten får lærere mer tid til å være lærere.

Høyre vil prioritere tidlig innsats som er nøkkelen til mestring, bedre læring og inkludering.

Vi vil hjelpe elever med lese-, regne- og skrivevansker til å fullføre skolegangen og lykkes på skolen.

Molde Høyre vil:
jobbe for at ny skole på årølia blir realisert.
at SFO tilbudet i Molde skal ha faglig innhold og være tilpasset familienes behov. Fysisk aktivitet skal fortsatt være et satsingsområde.
at Molde kommune som skoleeier skal ha nulltoleranse for mobbing; ethvert tilfelle av mobbing skal følges opp.
styrke det forebyggende arbeidet ved å videreutvikle skolehelsetjenesten og helsestasjonene for barn og ungdom
Sette inn ressurser tidligst mulig for å gi elevene de beste forutsetninger for å mestre senere trinn i skoleløpet.
Styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler få mulighet til å tilby koding og programmering som valgfag.
alle skoler skal ha oppdatert IT verktøy tilgjengelig for elevene. Alle elever skal ha
enten egen PC eller pad.
videreføre prosjektet rundt bruk av VR-teknologi
etablere et Newton-rom i kommunen
at grunnskoler i Molde har miljøterapeut for å avlaste læreren.
legge til rette for at kompetanse deles internt på skolene og mellom de ulike skolene i kommunene, også mellom privatskoler og de offentlige skolene.
fortsette satsingen på videreutdanning av lærere. Det er et mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.
at skolene skal tilby leksehjelp til elevene som trenger det mest, gjerne i samarbeid med frivillige.
alle elever som går ut av Molde-skolen skal være svømmedyktige i henhold til læreplanen og lov og forskrifter.

God ledelse er avgjørende for elevenes læring. Læreren er lederen i klasserommet og ansvarlig for elevenes læring, og rektor er ansvarlig for skolens resultater og for at skolen oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
Molde Høyre vil:
at de enkelte skolene skal være egne resultatenheter hvor rektorene har ansvaret.
ha et tydelig ordensreglement og gi læreren mulighet til å håndheve det.
at kommunen i samarbeid med lærere, foreldre og elever setter tydeligere rammer for mobilbruk på skolene våre.
Molde kommune som skoleeier må sørge for å sitte på oppdatert og god informasjon om tilstanden i skolen. Dette kan blant annet sikres gjennom en årlig tilstandsrapport.
kommunen skal gjennomføre jevnlige kvalitetsoppfølginger på skolene hvor resultater og elevenes trivsel blir vurdert. Resultatene skal brukes i et kontinuerlig forbedringsarbeid på alle skolene.
Privatskolene er et viktig supplement og alternativ til den offentlige skolen, og Molde Høyre er positiv til etablering av privatskoler.

Helse og omsorg

Helsetjenestene i nye Molde kommune skal være preget av trygghet, verdighet og kompetanse.

Samfunnet har lykkes, – vi lever lengre. Da er det viktig at hver enkelt i praksis også opplever trygghet og mestring i hverdagen og føler at man faktisk lever i alle faser av livet. Prognosene viser en relativ sterk økning av eldre over 67 år i nye Molde kommune. Det er nødvendig med fortsatt sterk satsing på utbygging av både omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Sykehjemmene våre har beboere som er svært pleietrengende og har store omsorgsbehov. Det er derfor viktig å øke kompetansen

Våre eldre er i stand til å bestemme selv, og nye Molde Høyre ønsker å legge til rette for enda større valgfrihet og mangfold i tilbudene, slik at de pleietrengende skal få mer reel innflytelse over hvordan pleien skal ytes, – og av hvem.

Vi ønsker å videreutvikle de gode tilbudene som allerede finnes for å gi demente og pårørende et fullverdig liv, med fellesskap og et mangfold av aktiviteter.

Satsingen på dagtilbud til demente i Molde blir lagt merke til. Også i Midsund og Nesset er gode tilbud etablert. Nye Molde kommune vil videreutvikle de tilbudene som allerede finnes for å gi demente og pårørende et fullverdig liv med fellesskap og mangfold av aktiviteter. I tillegg vil vi jobbe for å styrke tilbud om avlastning og aktivisering også av andre brukergrupper; gjerne gjennom samarbeid med private, som for eksempel «Inn på tunet».

Det er godt dokumentert at både fysisk og sosial aktivitet øker trivsel og matlyst. Molde kommune skal tilby god og ernæringsrik mat, og middagen skal serveres til middagstid.

Rekrutteringsarbeid innen helsefag skal styrkes, og vi skal satse på lærlinger innenfor helsefag.

Vi skal sikre gode tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og vi skal fortsatt ha god kvalitet og høy kompetanse innenfor rusfeltet.

Molde Høyre vil
utvikle den vedtatte helse- og omsorgsplanen for Molde kommune «Mitt liv – mine valg – min tjeneste», med økt satsing på disse områdene:
 Et aldersvennlig samfunn
 Aktivitet og fellesskap
 Mat og måltider
 Helsehjelp
sikre tjenester med en kvalitet som gjør at brukeren opplever trygghet og mestring i hverdagen, og kan bo og leve selvstendig
sørge for å bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser
utrede muligheter for at private, seriøse omsorgsleverandører som henvender seg til oss, kan få etablere seg i Molde kommune
spille på lag med frivilligheten og pårørende for å utvikle eksisterende- og nye aktivitetstilbud
fortsatt sørge for trygghet og kvalitet i rusomsorgen. Molde kommune skal arbeide for å gi tunge rusmisbrukere gode, koordinerte kommunale tjenester, ett mer verdig liv. Alle som har krav på individuell plan skal få tilbud om dette, uten at de selv må kreve det.
styrke forebyggende helsearbeid for barn og unge gjennom helsestasjon, ruskoordinator og psykologtilbud som lavterskeltilbud.
sikre gode tjenester for barnevern
øke kompetansen innenfor helsesektoren der det er behov; økt satsing på rekruttering av sykepleiere

Næringsliv, innovasjonskommunen Molde

Morgendagens velferd sikres gjennom flere verdiskapende jobber og høy arbeidsdeltakelse. Vi må skape verdiene vi skal fordele.

Molde og regionen har i dag et allsidig og konkurransedyktig næringsliv. Et næringsliv som stadig utfordres på omstilling og bærekraft for å skape grunnlag for videre vekst og utvikling. Vi har en ambisjon om å være i det nasjonale toppsjiktet innen næringsutvikling. Sammen med næringslivet, akademia, og frivilligheten ønsker vi å skape innovasjonskommunen Molde!

Molde Høyre vil:
at kommunen spiller på lag med næringslivet. Kommunen skal oppleves som positiv og løsningsorientert; Molde skal være en «ja-kommune».
samarbeide med Molde Næringsforum, Nesset Vekst AS og Midsund Næringsforum for å fremme næringsutvikling.
styrke og utvikle nye vekstfremmende tiltak innenfor gründervirksomhet, innovasjon, nyskaping i samarbeid med næringslivet, Høgskolen i Molde, NCE iKuben, Kunnskapsparken, Molde næringsforum og andre relevante miljø.
ikke øke eiendomsskatten. Molde skal være et attraktivt sted å etablere seg med lave avgifter og gebyrer.
bidra til at Høgskolen i Molde styrkes og videreutvikles som et attraktivt utdanningssted og forskningsmiljø, med tett samarbeid mellom næringslivet, andre utdanningsinstitusjoner og kommunen.
at Molde skal være attraktiv som studentby og for unge arbeidstakere. Vi skal skape gode, varierte bomiljø og legge til rette for kultur- og naturopplevelser som øker byens og kommunens attraktivitet.
skape fremtidens gründere gjennom aktivt arbeid med Ungt Entreprenørskap i grunnskolen og i den videregående skolen.
bidra til å sikre fremtidens arbeidskrafts- og kompetansebehov gjennom flere lærlingeplasser både i kommunal og privat sektor.
styrke Molde som regionens naturlige handelssentrum med et attraktivt og urbant handels- og servicetilbud.
styrke bykjernen som en sosial møteplass, arena for handel og opplevelser gjennom fullføring av Sjøfronten.
legge til rette for attraktive næringsareal for industri, reiseliv og handel fra Eikesdal til Dryna.
opprettholde en faglig sterk landbruksetat med allsidig kompetanse innen jordbruk, skogbruk, utmarksforvaltning, næring og miljø.
arbeide for å videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Nesset og Midsund. (Nesset har i dag sone 2 med 10,6%, Midsund har sone 1a med 10,6% på landbruk/fiske og 14,1% på ordinære næringer. Molde har høyeste sats på 14,1%.)
styrke industrikommunen Molde gjennom blant annet å videreutvikle fagmiljøet innen marine og maritime næringer i Midsund i samarbeid med private aktører.
utnytte potensialet for ytterligere satsing på et bærekraftig reiseliv. Molde skal være et senter for aktivitetsturisme i regionen, og vi må legge til rette for at det utvikles opplevelser innen vandring, sykkel og fiske i kombinasjon med lokal mat, kultur- og idrettsarrangementer.
videreutvikle Molde og Eresfjord som attraktive cruisedestinasjoner med flere kommersielle opplevelsesprodukt.
posisjonere Molde som et naturlig valg for nasjonale kurs og konferanser.
beholde det lokale eierskapet i Istad AS og bidra til at selskapet fortsatt skal være en bærekraftig, lønnsom og lokal drivkraft for hele regionen.
bygge en større bo- og arbeidsmarkedsregion gjennom realisering av Møreaksen, strekningen Lønset – Hjelset og en fergefri krysning av Langfjorden mellom Rauma og Molde.