Bærekraftig og fremtidsretta samferdsel i Møre og Romsdal

Resolusjon vedtatt på Fylkesårsmøtet Møre og Romsdal Høyre 29.1.17 Møre og Romsdal er et langstrakt fylke, med fjord og fjell og med et veinett som gjør avstandene lengre enn hva kartet skulle tilsi. Verdiskapingen har stor betydning for hele landet – og potensialet er enormt dersom ny infrastruktur blir realisert og noen rammevilkår blir justert. Derfor er ambisjonen og prioriteringene som kommer gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) av usedvanlig stor betydning for Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal er et langstrakt fylke, med fjord og fjell og med et veinett som gjør avstandene lengre enn hva kartet skulle tilsi. Verdiskapingen har stor betydning for hele landet – og potensialet er enormt dersom ny infrastruktur blir realisert og noen rammevilkår blir justert.
Derfor er ambisjonen og prioriteringene som kommer gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) av usedvanlig stor betydning for Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal er også landets største fergefylke, og kostnadene til drift av ferger er en stor belastning på fylkesbudsjettet. Dagens kompensasjon dekker ikke faktiske kostnader. Dette er ugunstig for vårt fylke når vi har vekst i trafikken. Møre og Romsdal Høyre krever at faktiske kostnader dekkes av staten og at det gis kompensasjon for ventet kostnadsøkning knyttet til strengere miljøkrav.

Samtidig ønsker Møre og Romsdal Høyre å styrke vår egen miljøprofil. Fylket bør ha som mål å bli mer miljøvennlige, og gå i spissen for å ta i bruk mer fornybar energi. Vi mener at å bytte ut fossile drivstoff med hydrogen og elektrisitet er en løsning. Gjennom å avvikle diesellokomotiv og erstatte de med hydrogentog på Raumabanen, har fylket en mulighet til å være visjonære og i forkant av utviklingen. Statens Vegvesen har også blitt bedt om å bidra til den første hydrogenferga i Norge, noe vi mener strekningen Sølsnes – Åfarnes er et utmerket sted for å prøve ut dette.

Møre og Romsdal Høyre slutter seg til Fylkestinget sin uttale til NTP 2018-2029 – og de prioriteringene som der er gjort.

Møre og Romsdal Høyre vil:

  • Ha forventninger om minimum høy ramme
  • At bindingene fra NTP 2014-2023 står fast og kommer tidlig i perioden
  • Ha en utbedret og fergefri E39 gjennom realisering av Møreaksen i NTP i første del av planperioden
  • Sikre oppstart av Hafast og Halsafjord-prosjektet i løpet av perioden
  • Etablere en rettferdig ordning for fordeling av midler til fylkesveifergene som sikrer at fylkeskommunene får dekket kostnadene ved fergedriften.
  • Etablere et utviklingsprosjekt for hydrogentog på Raumabanen og et eller flere utviklingsprosjekt for hydrogenferge i Møre og Romsdal, for eksempel med utgangspunkt i strekningen Sølsnes – Åfarnes.