Kvifor velje Høgre?

Dei komande åra vil det viktigaste for Møre og Romsdal vere å skape meir og inkludere fleire. Vi bygger pasientens helseteneste og vil gi alle elevane våre like sjansar.

Våre hjertesaker

 • Kunnskap og kvalitet i skulen

  Høgre ønskjer ein skule med kvalitet og læringsglede, der innsatsen blir sett inn tidleg nok. Gjer vi det, vil fleire elevar fullføre skuleløpet. Skulen er vår viktigaste reiskap for å hindre utanforskap.

 • Skape meir og inkludere fleire

  Dei fleste bedriftene i Møre og Romsdal har EØS-området som sitt hovudmarked. Høgre er garantisten for ein fortsatt EØS-avtale. Trygge arbeidsplassar er ein viktig forutsetning for busetting, velferd, utvikling og vekst i fylket vårt. Vi må gjere det enklare å skape arbeidsplassar. Vi heiar på gründerane og vil redusere byråkratiet.

 • Pasientens helseteneste

  Høgre set pasienten framfor systemet, og gir deg fridom til å velje det beste tilbodet. Vårt mål er å hjelpe dei som treng det mest.

Kunnskap og kvalitet i skulen

 • Kunnskap skal vinne kampen om ressursane i skulen
 • Alle lærarar skal ha fordjuping i faga dei underviser i
 • Fleire skal fullføre videregåande skule
 • Ingen skal gå ut av skulen utan å kunne lese, skrive og rekne skikkeleg
 • Bevare fråværsgrensa
 • Tilby yrkesfaglege valfag i ungdomsskulen
 • Gi tilpassa opplæring

Skape meir og inkluder fleire

 • Gjere det enklare for bedrifter å skape nye jobbar
 • Kutte utsleppa ikkje utviklinga
 • Det skal alltid løne seg å jobbe
 • Gi unge med vanleg inntekt jobbskattefrådrag
 • Utdanne fleire fagarbeidarar
 • Garantere for EØS-avtalen
 • Folk skal behalde meir av eiga inntekt

Skape pasientens helseteneste

 • Kortare helsekøar med betre sjukehus og private tilbydarar
 • Raskare psykisk helsehjelp og fleire psykologar i kommunen
 • Større valfridom
 • Ingen avgjerdsler skal tas om deg, utan deg
 • Betre oppfølging og informasjon til pasientar og pårørande
 • Betre mat, høgare kvalitet og meir aktivitet i eldreomsorga

Vi har valt Høgre fordi det partiet gir oss høve til å vere annleis.

Vi håper du vil gi oss din tillit ved årets stortingsval!

Se hva vi allerede jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

En bærekraftig ny region

Høyres politikk bygger på prinsippet om frihet under ansvar. Frihet inspirerer mennesker til å strekke seg lenger og utløser skaperkraft i samfunnet. Høyre tror på fremtiden og menneskenes evne til å finne nye løsninger på felles utfordringer.

I Høyre er forvalteransvaret en grunnleggende verdi. Vi skal sørge for å forvalte ressurser på en slik måte at vi legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn også for kommende generasjoner.

Forskning og perspektivmeldinger viser oss at vi ikke kan fortsette som før dersom vi skal følge opp forvalteransvaret vårt.

Etter åtte år med rødgrønt styre, er økonomien i fylkeskommunen ikke bærekraftig. Vi må derfor gjøre nødvendige grep og prioriteringer i kommende periode. Møre og Romsdal har fått gjennomslag for å være en egen region. Skal vi også i fremtiden bestå som selvstendig enhet, må vi få orden i økonomien og være en sterk tjenesteyter og regional utvikler for innbyggere og næringsliv.

Møre og Romsdal er et fylke med mange muligheter. Vi har et sterkt næringsliv med spennende arbeidsplasser. Vi opplever likevel at for få ønsker å bosette seg her, og store deler av fylket har synkende og aldrende befolkning. Vi må bli flinkere til å løfte frem og støtte positive initiativ og krefter i hele fylket, slik at vi sammen kan bygge regionen vår og vise oss som et attraktivt og samlet fylke.

I perioden 2019-2023 blir derfor det viktigste:

 • Få kontroll på økonomien i fylkeskommunen, for å gi handlingsrom til kloke investeringer for fremtiden
 • Effektivisere og organisere fylket tilpasset de nye oppgavene vi får gjennom regionreformen
 • Ha et gjennomgående fokus på bærekraft – miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk
 • Styrke samholdet i fylket, gjennom samarbeid og tillit
 • Bruke kreftene på å gjennomføre vedtak, i stedet for stadige omkamper

Økonomisk bærekraft

Fylkeskommunen har ansvaret for mange viktige oppgaver, og Høyre ønsker å være en aktiv pådriver for at oppgavene skal løses på best mulig måte. Skal vi ha handlingsrom til viktige investeringer i fremtiden, må den økonomiske utviklingen snus.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Ha en kritisk gjennomgang av hele fylkeskommunens organisering, og sørge for at midlene blir brukt på en mest mulig effektiv måte
 • Drive en god arbeidsgiverpolitikk som skaper grobunn for personlig utvikling blant alle ansatte
 • Innføre nøytral skriftlig målform i Møre og Romsdal fylkeskommune, for å gi de ansatte frihet til å velge hvilket språk de vil skrive, rekruttere bredere og bruke mindre ressurser på å lese korrektur
 • Ha en kritisk gjennomgang av alle fylkeskommunens tilskudd, for å sikre at midlene fordeles på en god og bærekraftig måte
 • Forenkle og effektivisere den politiske organiseringen

Samferdsel

Samferdsel er først og fremst et viktig virkemiddel for næringsutvikling, bosetting og god distriktspolitikk. Kun med gode kommunikasjoner kan Møre og Romsdal bli en sterk region som er knyttet sammen fra sør til nord. Slik kan man leve og bo der man vil i fylket, og ha allsidige jobbmuligheter.

Veier, broer og gang/sykkelveier

Møre og Romsdal har ansvar for 3100 km vei, mer enn 1100 broer og ca. 280 kilometer med gang- og sykkelveier. Dette betyr et stadig behov for vedlikehold og investeringer.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Støtte arbeidet med bypakkene
 • Bygge gang- og sykkelvei ved fylkeskommunale veier, der det er hensiktsmessig
 • Forsterke 50/50-ordningen, som er et spleiselag mellom kommuner og fylkeskommunen for å realisere mindre prosjekt med stor lokal betydning
 • Videreføre forskotteringsordningen, som gir kommuner mulighet til å starte opp og gjennomføre prosjekter på fylkeskommunale veier i egen kommune, for senere å få penger tilbake fra fylket når prosjektet kommer opp på prioriteringen
 • Påse videre bruk av forenklet ordning for bygging av gang- og sykkelveier. Dette gjør at man kan få bygget mer for pengene, tilpasset lokalt behov for hvert enkelt prosjekt, etter “godt nok”-prinsippet
 • Fortsette forsterkningsprogrammet for fylkesveier for å sikre at penger til vedlikehold og asfalt brukes på en måte som varig styrker veinettet
 • Jobbe for bedre og mer kostnadseffektive løsninger for bygging av broer. Møre og Romsdal har allerede fått støtte fra staten til et prosjekt for å finne nye innovative løsninger sammen med industrien.
 • Minimere bruken av salting på fylkesveiene
 • Arbeide for en statlig medfinansieringsordning for fylkesveier, basert på en forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet, særlig for veier med stor næringsbetydning.
Kollektivtilbud

Et godt utbygget kollektivtilbud er viktig for innbyggerne i fylket vårt og vil kunne gi store reduksjoner i klimautslippene.

Et godt kollektivtilbud gir befolkningen mulighet til å bo langt ifra, men likevel komme raskt frem til riktig tid. I et fylke som Møre og Romsdal vil det bety at vi både gjør byene mer attraktive og landlige områder mer tilgjengelig. For en student øker dette sannsynligheten for å velge Møre og Romsdal som studiested. For en person på flyttefot gjør det Møre og Romsdal til et godt alternativt sted å bosette seg. For næringslivet vil et godt kollektivtilbud gi vekst og utvikling. Og for miljøet vil et godt kollektivtilbud føre til at den private bilen kan stå parkert.

 • Høyre vil utvikle en anbuds- og kontraktsstrategi som i større grad gir mulighet for å optimalisere rutetilbudet i kontraktsperioden, i tett samarbeid med aktuelle kommuner.
Kollektiv på land

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Optimalisere kollektivtilbudet slik at det fremstår som et godt alternativ
 • Prioritere busser som fører inn til byene våre også på kveldstid, for å gi ungdommer i randkommunene mulighet til å benytte byens tilbud en større del av døgnet
 • Tilpasse busstilbudet i distriktet og i større grad tilby “Fram flex” der få benytter busstilbudet i dag
 • Gi et bedre flybusstilbud og åpne for konkurranseutsettelse
 • Teste ut individuelt tilpassa kollektivtilbud, (Ref. Sauda-modellen, “HentMeg”)
 • Legge inn miljøkrav i nye bussanbud på en slik måte at nullutslippsbusser blir implementert når teknologien og infrastrukturen for dette er på plass
 • Følge opp store infrastrukturendringer som tunneler og fjordkryssinger med tilstrekkelig busstilbud, slik at arbeidsmarkedseffekten i prosjektene tas ut, og arbeidskraft og studenter enkelt kan pendle kollektivt innenfor regionen
 • Utrede muligheten for å innføre reklame på fylkeskommunale busser
Kollektiv på sjø
 • Fortsette utskiftingen til null- og lavutslippsfartøy i nye ferge- og hurtigbåtanbud
 • Samarbeide tett med teknologi- og innovasjonsmiljøer for å utnytte transportkapasiteten mer effektivt
 • Jobbe for å få prøveordning med autonome fartøyer på egnede strekninger
 • Gjøre ungdomskortet tilgjengelig for alle studenter opp til 25 år
Annen infrastruktur

Videreføre tilskuddsordninger og legge til rette for videreutbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt. I tillegg til den infrastrukturen som vi har direkte ansvar for, har vi også tog, bane, riksveier, farleder og havner i vår region. Vi er høringsinstans i ulike utbygginger, og vi kan jobbe inn mot andre forvaltningsnivå for å påvirke utviklingen ved å synliggjøre behovene.

Det er viktig at fylket har gryteklare prosjekter til enhver tid, som kan settes i gang raskt når rassikringsmidler eller andre særbevilgninger kommer fra staten.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Ha raskest mulig realisering av fergefri E39 med Møreaksen, Hafast og Halsafjordkryssingen
 • At prosjekter i Møre og Romsdal prioriteres i NTP
 • At ordningen med rassikringsmidler videreføres og forsterkes
 • At støtteordningen til utbedring av tunneler i henhold til den nye tunnelforskriften forsterkes og er i samsvar med utfordringene og størrelsen på prosjektene
 • Ha en effektiv infrastruktur for hydrogenfylling for nærskipsfarten
 • Ha utredning av biogassanlegg som på en effektiv måte kan bidra til mer miljømessig kollektivtrafikk
 • Ha samkjøring av ruter med Sundbåten i Kristiansund, slik at den blir et godt pendleralternativ
 • Følge opp prosjektet “Smartere kollektivløsninger” som fylket har fått statlige midler til, med sikte på å utvikle et bærekraftig nærbåttilbud med Sundbåten som pilot
 • Ha hydrogentog på Raumabanen
 • At godstransport-tilbudet blir tatt opp igjen på Raumabanen
 • Realisere nytt soningssenter på Sunnmøre, samtidig som Hustad fengsel videreutvikles

Fra FNs Bærekraftmål nummer 9:

“Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon”

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud.

Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

En aktiv bypolitikk

Byenes utvikling påvirker den samlede regionutviklingen. En aktiv bypolitikk er derfor avgjørende for Møre og Romsdals langsiktige vekstkraft og bærekraft.

Høyre ser at byene kan være regionale motorer og utviklingsaktører for sine bo- og arbeidsmarkedsregioner. Byene og omlandskommunene må kompensere for hverandres sårbarhet og utnytte hverandres styrker.

Den viktige megatrenden «urbanisering» medfører at 60 % av verdens befolkning i 2030 vil bo i byer og urbane strøk – og vi ser den samme utviklingen i fylket. Veksten skjer i byene og rundt byene, og særlig ungdommen søker mot byene. Siden tusenårsskiftet har tallet på arbeidsplasser i de tre «store» byene våre økt dobbelt så raskt som i resten av fylket.

Akademiserings-trenden virker på samme måte. Kravet til stadig høyere og mer spisset kompetanse både innenfor privat og offentlig sektor gir byene en nøkkelrolle i næringsutviklingen. Byene våre får en stadig viktigere regional rolle når det gjelder bosetting, arbeidsplasser, handel, kulturaktiviteter og utdanning.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Være en pådriver for å bygge sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner med byene som aktive motorer
 • Gjennomføre samferdselsprosjekter som binder byene tettere sammen og skaper sterkere og mer attraktive regioner
 • Bygge sammenhengende gang- og sykkelveier inn mot byene for å styrke trafikksikkerheten, bedre folkehelsen og redusere privatbilismen
 • Arbeide for et bedre samarbeid med og mellom byene
 • Bistå byene i byplanlegging, byutvikling og et attraktivt kollektivtilbud
 • Bygge sterke kompetanse- og innovasjonsmiljø og utdanningsinstitusjoner i byene
 • Støtte våre eksisterende kulturinstitusjoner og understøtte nye initiativ for å gi flere urbane kvaliteter
 • Støtte bypakkeprosjektene i byene, både faglig og økonomisk
 • Tilrettelegge for energistasjoner med hurtiglading, hydrogen og biodrivstoff
 • Sørge for pendlerparkering ved innfartsårene til byene og sikre smidig overgang fra bil til kollektivtransport

Bærekraftmål nummer 11 – Bærekraftige byer og samfunn

“Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige”.

«Byene fungerer somsmeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling.»

Næringsliv – trygge arbeidsplasser gjennom lokal verdiskapning

Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvaliteter, og et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Høyre vil ruste Møre og Romsdal for fremtiden gjennom gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet, slik at de kan etablere seg og vokse med trygghet om at fylket spiller på samme lag. Trygge arbeidsplasser er en viktig forutsetning for bosetting, velferd, utvikling og vekst i fylket vårt. Høyre vil fortsatt være pådriver for et sterkt lokalt eid næringsliv.

Høyre vil arbeide for et grønnere, smartere og enda mer nyskapende næringsliv. De små og mellomstore bedriftene er viktige for i norsk økonomi, og er grunnlaget for verdiene som skapes i landet. For å sikre fremtiden og neste generasjon, vil Høyre fornye, forenkle og forbedre Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Jobbe for at statlige oppgaver og utbyggingskontrakter blir lagt til Møre og Romsdal for å styrke sysselsetting, lokal kompetanse og utvikling
 • Fremme omstilling til grønn teknologi og ønsker å stimulere og legge til rette for økt satsing i Møre og Romsdal
 • Arbeide for økte ressurser til bekjempelse av gjengroing og pleie av kulturlandskapet, særlig i områder der reiseliv og turisme står sentralt
 • Legge til rette for at flere starter sin egen bedrift
 • Stimulere og styrke sterke næringsklynger i fylket gjennom en bevisst plan med bl.a. tilrettelegging, tilskudd og forskningsmidler som gir økte synergier
 • Fortsatt være tilknyttet EøS-avtalen på grunn av det internasjonale næringslivet i Møre og Romsdal
 • Styrke Innovasjon Norge sitt miljø i vårt fylke,og jobbe for få flyttet
  funksjoner fra Oslo til ålesund på områder innenfor marint og maritimt
  område
 • Støtte og arbeide for et nasjonalt akvarium og vitensenter ved
  Atlanterhavsparken på Tueneset i ålesund
 • Støtte et godt arbeidsliv gjennom samarbeid med andre aktører for å motvirke
  arbeidslivskriminalitet
 • Arbeide for at ålesund Sykehus blir et universitetssykehus

Reiseliv

Målet er at reiselivsnæringen skal være bærekraftig og bidra til inntekter og arbeidsplasser for lokalsamfunnene hele året. Høyre mener at det er viktig at enkeltpersoner som tar risiko og starter sitt eget selskap, må ha gode rammevilkår.

Bærekraftige opplevelser og reisemål er et konkurransefortrinn Norge i større grad bør utnytte i sin markedsføring.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Legge til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv og frivillighet for å utvikle og ivareta turistdestinasjoner
 • Videreføre og støtte opp om merkeordningen Nasjonale turiststier, etter modell av de Nasjonale turistveiene
 • Fremme lokal matproduksjon
 • At ordningen med merket for bærekraftig reisemål videreutvikles
 • Fremme kulturturisme for å bidra til økt samhandling mellom kultur og reiseliv og utvikling av kulturbaserte reiselivsprodukter
 • Bruke den gode ordningen i hoppid.no til egen kursserie for turistnæringen

Næringsliv går under Bærekraftmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

“Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle”

Utdanning

Skolen er det viktigste virkemiddelet samfunnet har for å gi ungdom like muligheter. Høyre vil se hver enkelt elev, og gi dem mulighet til å utvikle sine evner og realisere sine drømmer. Et godt læringsmiljø som motiverer og utnytter potensialet i hvert enkelt individ, er avgjørende for at elevene skal lykkes og for å hindre frafall i skolen. Gode lærere er vårt viktigste verktøy for å nå dette målet. Høyre vil føre en utdanningspolitikk hvor systemet tilpasses elevene, ikke omvendt. Høyre vil jobbe for et utdanningstilbud mer tilpasset arbeidslivets behov, ved å styrke yrkesfagene og tilrettelegge for flere lærlingplasser som gir næringslivet den kompetansen de trenger i fremtiden.

Videregående skole

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Fremme samarbeid mellom rådgivningstjenesten i ungdomsskolen og VGS
 • Utvikle et bedre elevdemokrati
 • åpne for flere alternative løp i videregående skole, eksempelvis i samarbeid med yrkeslivet
 • At skolene samarbeidertett med den kommunale skolehelsetjenesten slik at helsesykepleier og psykolog er tilgjengelig for elevene i VGS
 • Nulltoleranse mot mobbing av elever og lærere
 • Fremme bedriftsbesøk og hospitering i videregående skole, som en viktig del av samarbeidet skole/næringsliv
 • Fortsatt ha fritt skolevalg. Elevene skal selv få velge hvilken skole de ønsker å søke på
 • Møre og Romsdal skal være best i landet på gjennomføring i videregående skole
 • Se på muligheten for raskere kontinuasjonseksamen for elever som har strøket
 • Innføre anonym retting av viktige prøver
 • Legge til rette for at russetiden ikke kolliderer med avsluttende eksamener
 • At alle lærere på videregående skole skal ha oppdatert kunnskap innenfor digitale læringsmidler
 • Gjøre det lettere for elever på videregående å ta emner på universiteter og høyskoler
 • Styrke samarbeidet med kommunene for å sikre innvandrere tilstrekkelig formalkompetanse
Yrkesfag
 • Det er et mål for Høyre at elever innenfor yrkesfag skal ha tilgang på de samme maskiner, verktøy og utstyr som de vil møte i arbeidslivet. Dette må løses gjennom godt samarbeid skole/næringsliv, med gode muligheter for hospitering
 • Jobbe for flere lærlingplasser både i offentlig og privat sektor, gjennom krav i offentlige innkjøp og ved å gå foran som et godt forbilde i fylkeskommunen
 • Styrke blått og grønt naturbruk
 • Gi alle lærlinger mulighet til å evaluere kvaliteten på opplæring i bedrift og i opplæringskontor
Fagskolene
 • Styrke fagskolene og sørge for oppdatert utstyr
 • Utvikle et bredere og mer aktuelt fagskoletilbud med linjer innenfor reiseliv/opplevelsesturisme, helse/omsorg og sirkulær økonomi
 • Legge til rette for økt studentbolig-utbygging gjennom god dialog med studentsamskipnaden og private aktører

Utdanning er FNs bærekraftmål nummer 4

“Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle”

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv

Klima, energi og miljø

Vi lever i en tid med høy og akselererende endringstakt globalt. Utviklingen i digitalisering gir enorme muligheter, for eksempel gjennom autonom og utslippsfri transport og utviklingen av ny sol- og vindteknologi. Dette gir næringsmuligheter vi knapt forstår omfanget av. Samtidig lever vi i en tid med stort tap av biologisk mangfold globalt, og vi har begynt å merke hvordan klimaet endres også her i Norge.

Høyres klimaløsninger skal være fremtidsrettede, markedsbaserte og teknologidrevne.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Prioritere tiltak med størst mulig reduksjon i klimagassutslipp per brukte krone, både på kort og lang sikt
 • Legge til rette for at norsk vannkraft og naturgass kan bidra til utslippskutt i Europa
 • Sikre gode rammevilkår for fortsatt utbygging av vannkraft og oppgradering av eksisterende anlegg
 • Utvikle og utvide utnyttelsen i eksisterende vannkraftverk ved utvidelse av vannveier, magasin og produksjonsutstyr
 • Arbeide for å redusere ødeleggelsen av natur, og ivareta artsmangfoldet i fylket
Energi for fremtiden

Møre og Romsdal er et energifylke med tilgang på store ressurser i form av vann, gass, olje, vind og bølger. Likevel utnyttes ikke ressursene i tilstrekkelig grad. Høyres mål er å øke produksjonen lokalt, og sikre overføringskapasiteten til fylket.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Arbeide for at næringsliv og innbyggere har tilgang på nok energi for å sikre videre vekst og utvikling i regionen
 • Legge til rette for økt kraftproduksjon ved å åpne for kunnskapsbasert og skånsom utbygging av vassdrag der det ikke strider mot viktige verneinteresser.
Grønne kommuner

Kommunene og fylkeskommunen er sentrale i det grønne skiftet. Det er her beslutninger tas i nærhet til innbyggerne, og det er her man kan handle lokalt med globale ringvirkninger.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Rullere og fornye tidligere klimastrategier med konkrete forslag om utslippskutt
 • Stille krav til redusert matsvinn i fylkeskommunale kantiner
 • Legge større vekt på miljøkrav i fylkeskommunens anbud
 • Sikre at nye fylkeskommunale bygg holder passivhusstandard
 • Stille krav om energimerke B i alle nye fylkeskommunale leiekontrakter
 • Legge til rette for at birøktere kan plassere ut bikuber på fylkeskommunale bygg

Kultur og frivillighet – trivsel i aktive lokalsamfunn

Høyre mener at et bredt kulturtilbud er viktig for å skape bolyst og for å gjøre regionen mer attraktiv. Kulturell forståelse og utfoldelse fremmer inkludering og bidrar til trygghet mellom mennesker på tvers av alder, kjønn, sosial status, kulturer og legning. Frivillig innsats har en egenverdi langt utover det det offentlige kan tilby, og bidrar til et rikere lokalsamfunn og har stor betydning for hvert enkelt menneske.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Sørge for gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner
 • Satse på utvikling av samarbeid mellom kultur, næringsvirksomhet og turisme
 • Gi støtte til et variert utvalg av kulturarrangement i alle deler av fylket
 • Støtte utvikling av uformelle lavterskel møteplasser
 • Støtte tiltak som fremmer alders- og demensvennlige samfunn
 • Fortsette å støtte de store kulturarrangementene i fylket
 • Sørge for gjennomføring av museumsreformen i Møre og Romsdal
 • Støtte bygging av regionmagasin og formidlingsbygg for Nordmøre
 • Videreutvikle skolesekken og knytte det nærmere opp til våre kulturinstitusjoner
 • Tilby kulturtilbud til institusjoner og dagsenter for eldre i samarbeid med våre kulturinstitusjoner

Folkehelse

Høyre vil legge til rette for at folk kan ta gode og sunne helse- og livsstilvalg i hverdagen. En god og forebyggende folkehelsepolitikk skal synliggjøre de gode og sunne valgmulighetene. Gode valg for egen helse og livsstil vil også være viktig for den mentale helsen. Idrett er en viktig del av alle lokalsamfunn. Det gir mestring, fellesskap og har mange ildsjeler som står på for andre. Idretten har en viktig rolle for inkludering og skaper grobunn for både bredde- og toppidrett.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Utvide ordningen med skjærgårdstjenesten til å gjelde hele fylket
 • Støtte videre arbeid med utvikling av turstier og “Stikk Ut”-turer
 • Styrke det forebyggende arbeidet ved nærmiljøanlegg og støtte til frivillige organisasjoner
 • Jobbe for et fylke som er preget av muligheter for alle gjennom likestilling og universell utforming
 • Styrke det rusforebyggende arbeidet i de videregående skolene
 • Organisere tannhelsetjenesten på best mulig effektiv og fremtidsrettet måte, og optimalisere driften ved å fullføre arbeidet med ny struktur.

Folkehelse går under Bærekraftmål nummer 3 – God helse

“Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder”

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling.

Mangfold og inkludering

Høyres grunnverdier baserer seg på respekt og tiltro til den enkelte, uavhengig av livssyn, hudfarge, etnisk bakgrunn, kjønn, alder eller legning. Vi ønsker å jobbe for et fylke som er preget av muligheter for alle, gjennom likestilling, inkludering og universell utforming.

Norge er et flerkulturelt land, der alle kan berike både samfunn og arbeidsliv gjennom den erfaring og kunnskap de har med seg. Med ulike bakgrunner kan vi bidra med nye ideer og bedre løsninger. Samfunnets bærekraft er helt avhengig av at alle får brukt sine ressurser.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • At kollektivtilbudet, inkludert taxi og ferge/fergeleier, må ha universell utforming
 • Involvere rådet for likestilling av funksjonshemmede, eldrerådet og ungdomspanelet tidlig i alle prosesser, og spesielt de sakene som berører deres interesser
 • Videreføre TT-ordningen (transporttjenesten) for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Oppfordre alle skoler til å markere LHBT-merkedager, for eksempel med regnbueflagg