Best mulig alderdom!

De flesteav ossharvært pårørendetil eldre somikke lenger harhelse til å klare segheltpå egenhånd i egen bolig,ellerharkanskjeopplevd detselv.

Rent praktisk vil de sentrale alternativene i en slik situasjonkunne være å enten få tilstrekkelig hjelp fra hjemmetjeneste/hjemmesykepleie til å fortsatt bo hjemme, å bo i kommunal omsorgsbolig med døgnkontinuerlig pleie,eller å bo på sykehjem. Men valgfriheten innskrenkes dessverre ofte av den aktuelle kommunens kapasitet eller økonomiske situasjon, og i mange tilfeller er heller ikke tilbudene optimale. Det er uverdig når voksne mennesker på grunn av sviktende helse og/eller økt alder, henvises til en alderdom som til forveksling ligner på oppbevaring.

Et typisk eksempel er oldemor på 95 som bor hjemme alene fordi det var det hun ønsket for noen år siden. Hun får besøk av den hjemmebaserte tjenesten tre ganger om dagen, med tilbud om stell og mat. Hjelperne er hyggelige og omsorgsfulle, men hun ser at de har det travelt, og vil ikke bry dem med å hjelpe henne med småting som å åpne dagens post, eller å gi henne en ekstra pute i ryggen. Mellom besøkene blir hun sittende i stolen sin, fordi hun ikke tør å reise seg i redsel for å falle og bli liggende til neste besøk. Hun er redd for å være til bry, og det er dessuten krevende nok at stadig nye personer skal hjelpe henne med oppgaver av mer privat karakter. Hun føler seg ikke trygg i eget hjem lenger, men ventelistene for sykehjemsplass er svært lange.

De fleste eldre vil bo hjemme i kjente omgivelser så lenge som mulig. Da må vi ha et omsorgstilbud som bedre tar hensyn til det, og som gir eldre muligheten til selv å velge hvor de vil bo. Men tilbudet de mottar mens de bor hjemme, må være godt nok til at trygghetsfølelsen og verdigheten ivaretas. For å oppnå en verdig eldreomsorg er det avgjørende med valgfrihet. Valgfrihet og brukerstyring i de hjemmebaserte tjenestene gir de eldre mer makt over hvem som skal komme hjem og hjelpe dem. Vi i Høyre ønsker å sikre en god og verdig omsorg tilpasset individuelle behov.Retten til heldøgns pleie- og omsorgsplass er lovfestet, og alle eldre og pleietrengende skal sikres de tjenester de har behov for. Det må derfor bygges ut tilstrekkelig kapasitet i omsorgstjenesten for de som bor hjemme, på institusjon, eller har andre boformer.

Regjeringen har gjort en rekke grep for å forbedre omsorgstjenestene i Norge, ikke minst for pasienter med sammensatte, komplekse og langvarige behov. Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser er styrket med 1,8 milliarder kroner utover de rødgrønnes forslag i 2014, ved blant annet å øke den gjennomsnittlige tilskuddsandelen per boenhet fra 35% til 50%. I 2017 legges det til rette for at kommunene kan få innvilget tilskudd til 1800 heldøgns omsorgsplasser. I tillegg ble en forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene startet opp i 2016 og gjennomføres i 6 kommuner.

Nye utfordringer krever nye løsninger. Behovene i pleie- og omsorgssektoren er enorme, og kompleksiteten i oppgaveløsningen øker. Økt kompetanse, endringer i tjenesteorganisering og økt bruk av velferdsteknologi skal bidra til bedre kvalitet og valgfrihet i omsorgen.

Flere eldre vil ha behov for en mer individorientert helse- og omsorgstjeneste, og en legemiddelgjennomgang for pasienter med langtidsopphold i sykehjem er en del av dette. Eldre pasienter skal gis nødvendig rehabiliteringstilbud etter sykdom og skader, og en opptrapping er igangsatt. Tilbudet til demente både hjemme og på institusjon er styrket. Opprettelsen av tverrfaglige oppfølgingsteam som yter skreddersydde tilbud gjennom kartlegging brukernes mål og behov er viktig for brukeren, men også positivt for ansatte i hjemmetjenesten,som kan føle seg alene med ansvaret i en presset hverdag.

Mye er gjort, men for å oppnå enda bedre eldreomsorg, gjennomføres det dialogmøter rundt omkring i Norge, for at de som har skoen på, skal få fortelle hvor den trykker. Slik skal man finne de gode løsningene som fungerer i praksis, og sørge for at de gjennomføres flere steder i landet. Vårt mål er at eldreomsorgen skal være tilpasset den enkeltes behov, medgod livskvalitet også i den siste delen av livet.

Marianne Synnes, Stortingskandidat Møre og Romsdal Høyre

Innlegget ble først publisert i Nytt i Uka