En bedre helsesektor i Møre og Romsdal

Med Høyre i regjering har helsesektoren tatt store steg. Helsekøene er redusert med 70.000 personer og ventetiden kuttet med 14 dager. Helsebudsjettet er økt mer enn det gjorde under de rødgrønne. Pakkeforløpet for kreft er en suksess og vi er i ferd med å innføre flere pakkeforløp, blant annet for psykisk helse. Men vi kan ikke stoppe her, vi må fortsette å utvikle oss. Vi vil sikre at befolkningen i vår region får et likeverdig tilbud innen regionen og er likestilt med befolkningen ellers i Norge.

Sykehusstrukturen i Møre og Romsdal

Denne ligger fast, slik at vi skal ha tre sykehus i regionen Møre og Romsdal og ett distriktsmedisinsk senter. I dette ligger det at Sykehuset Nordmøre og Romsdal og Distriktsmedisinsk Senter er en del av løsningen for et framtidsrettet helsetilbud til våre innbyggere.

Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge

Møre og Romsdal Høyre vil utfordre Helse Midt-Norge på måten sykehusene i helseforetaket i dag finansieres. Det er mye som tyder på at dagens fordeling ikke gjenspeiler geografi og demografi på en tillitsvekkende måte. Vi forventer at en omfordeling vil styrke Helse Møre og Romsdal.

Forbedringsprosesser i Helse Møre og Romsdal

I sin strategiplan har Helse Møre og Romsdal allerede pekt på betydelige prosessforbedringer som må og bør realiseres. Det er viktig at Helse Møre og Romsdal får arbeidsro rundt disse forbedringsprosessene. Vi legger til grunn at forbedringstiltak ikke skal forringe pasienttilbudet, og at alle forbedringstiltak forutsetter samarbeid med ansatte, organisasjoner, fagmiljøene og kommunehelsetjenestene.

Høyre erkjenner at Helse Møre og Romsdal må gjennomføre prosessforbedringer for å styrke sin egen drift. Eksempler på slike forbedringer er at kvalitetskostnadene må reduseres vesentlig, teknologi må overføres fra St. Olav sykehus i Trondheim der det er hensiktsmessig, samhandlingen med kommunene må forbedres og antallet pasienter som i dag overføres for behandling utenfor Helse Møre og Romsdal må reduseres.

Rehabilitering og psykisk helsevern

Møre og Romsdal Høyre krever at funksjonene rundt rehabilitering og psykisk helsevern ikke overføres til kommunene uten at kommunene har fått tilstrekkelige kompetansemessige og økonomiske ressurser. Det er her viktig at kommunenes størrelse og demografiske utfordringer tas med i vurderingen.

Framtidig visjon

Møre og Romsdal Høyre arbeider for å knytte sammen arbeidsmarkedene innen regionen.

Møre og Romsdal Høyre erkjenner at dette ikke er tilstrekkelig for å møte framtiden, vi må også legge til rette for attraktive og høyteknologiske arbeidsplasser for å skape attraktive og framtidsrettede jobber. Vi må tiltrekke oss forskning på internasjonalt nivå gjennom å styrke våre eksisterende næringsklynger og utdanningsinstitusjoner.

Det forventes av regionens helseforetak at Helse Møre og Romsdal ligger i forkant innen medisinsk behandling, metoder og teknologi. For å innfri befolkningens forventninger på dette området må utdannelse innenfor helsefag og bioteknologi styrkes i regionen.

Møre og Romsdal Høyre vil:

  • Fortsette å redusere helsekøene.
  • Innføre flere pakkeforløp på nye områder.
  • At økonomiske kutt i helsesektoren ikke berører kvaliteten i pasientenes tjenester.
  • At vedtatt struktur med de tre sykehusene og det distriksmedisinske senteret i fylket skal bestå med sine funksjoner.
  • Desentralisere teknologi og kompetanse der det er faglig forsvarlig, slik at pasienter i Møre og Romsdal skal få nødvendig spesialisert behandling i sitt nærområde.
  • At rehabiliteringstilbudet i regionen skal gjenspeile reelle behov.
  • Jobbe aktivt for at Sykehuset Nordmøre og Romsdal og Distriktsmedisinsk Senter i Kristiansund bygges raskest mulig med vedtatte funksjoner.
  • Arbeide for at Ålesund Sykehus oppnår status som universitetssykehus for regionen Møre og Romsdal.
  • At inntektsfordelingsmodellen innad i Helse Midt-Norge blir evaluert slik som forutsatt da den ble innført.

Denne resolusjonen ble vedtatt i forbindelse med vårt fylkesårsmøte 2. og 3. februar. 2019.