Et kompetanseløft for fremtiden

I et samfunn i rivende utvikling og økende mer global handel, blir det stadig viktigere for bedrifter å investere i forskning og utvikling. For mange bedrifter, spesielt små og mellomstore, kan det være svært krevende å etablere forskningsaktivitet på egen kjøl. Der har SkatteFUNN-ordningen vist seg å være svært effektivt i forhold til å bidra til FoU-investeringer og forskningsdrevet innovasjon i bedriftene.

I 2016 mottok Forskningsrådet 4570 søknader, en økning på 25 % fra 2015. 83 % av søknadene ble godkjent. Budsjetterte prosjektkostnader var på 27milliarder, og ga totalt 4,8 milliarder i skattefradrag. I Møre og Romsdal var budsjetterte prosjektkostnader på 1466 mill, som ga et budsjettert skattefradrag på 270 mill, fordelt på ca 450 prosjekt.


Målsettingen med SkatteFUNN er å gi økt verdiskaping, arbeidsplasser og samfunnsnytte, for at bedrifter skal kunne utvikle nye varer, tjenester og produksjonsprosesser ved å bruke forskning og utvikling. Evalueringer viser at støtte gjennom SkatteFUNN gir effekter både for den enkelte bedrift og samfunnet.


SkatteFUNN er et viktig virkemiddel som vi ønsker å videreføre. Men vi må også sørge for at kompetansen til bedriftenes arbeidstakere holder tritt med utviklingen av ny teknologi, automatisering og digitalisering. Om lag 400.000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing. Enda flere mangler grunnleggende ferdigheter i tallforståelse, mens hele 800.000 mangler grunnleggende IKT-ferdigheter. I et arbeidsmarked i omstilling, med mer konkurranse om jobbene som i stadig større grad krever høy kompetanse, vil de som mangler grunnleggende ferdigheter være sårbare.


Det er derfor Høyre ser nødvendigheten av en kompetansereform, som har som mål å kvalifisere de som mangler kompetanse til å delta aktivt i arbeidslivet. Vi vil ha slutt på at friske folk som ønsker å arbeide blir satt utenfor arbeidslivet, og kanskje ender opp med en uføre-diagnose, når det de egentlig trenger er et kompetanseløft.
Vi ønsker å innføre en ny belønningsordning for bedrifter som investerer i de ansatte, og lanserer derfor SkatteFUNN sin kompetente søster «KompetanseFUNN». Mens SkatteFUNN gir bedrifter skattefradrag for å investere i forskning- og utvikling, belønner KompetanseFUNN bedriftene for å investere i de ansattes kompetanse.
KompetanseFUNN blir en del av «Læringsløftet», en kompetansereform som har som mål at ingen skal gå ut på dato i Norge. Det norske arbeidslivet skal ha plass til alle.

Men der noen har behov for etter- og videreutdanning for å henge med, har andre behov for helt grunnleggende kompetanse. Mer støtte til grunnleggende ferdigheter, et løft for yrkesopplæringen og videreutdanning i arbeidslivet er derfor blant tiltakene i den nye kompetansereformen. Vi må sørge for at alle blir utstyrt med det de trenger for å ta del i norsk arbeidsliv.


Sittende regjering har tatt viktige grep for kompetansepolitikken, og allerede satset mye på kompetanseløft. Norges første kompetansepolitiske strategi ble lansert våren 2017. Målet er at enkeltmennesker og virksomheter skal ha en kompetanse som gjør at Norge kan ha et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Høyre ønsker å følge opp denne strategien, og legge til rette for et livskraftig arbeids- og næringsliv i hele landet som integrerer flest mulig av landets arbeidstakere. Å kvalifisere mennesker til arbeidslivet er noe av det aller viktigste vi gjør for samfunnet og for enkeltmennesket.

Marianne Synnes,
Stortingskandidat Møre og Romsdal Høyre