«Høyres maritime politikk»

Arbeiderpartiet forsøker å skape et bilde av at Høyre og regjeringen ikke bryr seg om maritime næringer. At Arbeiderpartiet er mer opptatt av å skape et feilaktig bilde av regjeringens politikk, enn å skrive om egne løsninger er noe vi har blitt vandt til.

Skrevet av Helge Orten og Vetle Wang Solheim

Norge er en global maritim stormakt. Den totale norske flåten regnes som den 5. mest verdifulle i verden, mye på grunn av offshoreflåten (etter Japan, Hellas, USA og Kina). Den norske maritime klyngen er komplett og dekker hele verdikjeden. Den maritime næringen bidro med 142 mrd. NOK i verdiskaping i 2018, tilsvarende 8 prosent av BNP (eks. oljeoperatører). Sysselsetting i 2018 var på 85.000 og det ble eksportert verdier tilsvarende 217 mrd. NOK.

Aktiv næringspolitikk

Dette kommer ikke av seg selv. Man må politisk legge til rette for næringen. I Høyre tror vi på en aktiv næringspolitikk, hvor kjernen i den maritime politikken er virkemidler for å stimulere innovasjon, forskning og kompetanse, samt å sikre likeverdige, internasjonale rammevilkår for norske rederier og norske sjøfolk. Høyre har i regjering videreført både rederiskatteordningen og tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Grønt skifte

Skipsfarten er avgjørende for det grønne skiftet, og Norge har et unikt utgangspunkt for å være i førersetet for denne utviklingen. Tilgang til rimelig kraft, gode næringsrettede virkemidler, verdensledende fag- og kompetansemiljø, og et hjemmemarked hvor det legges til rette for test og videre utvikling og eksport. Strenge miljøkrav skaper muligheter for den maritime klyngen og for verftene i Møre og Romsdal.

Midler til omstilling

For skipsfarten har Høyre i regjering bevilget betydelige midler til grønn omstilling, blant annet gjennom kondemneringsordningen for nærskipsfart, som senere har blitt utvidet til å omfatte offshorefartøy, og låneordningen for nærskipsfarts- og fiskefartøy, styrking av arbeidet til Grønt skipsfartsprogram og støtte til fylkeskommunenes arbeid med lav- og nullutslippsfartøy. Det er etablert en egen låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten på 600 mill. kroner som toppfinansiering.

Byggelånsordningen bidrar til at norske verft skal være konkurransedyktig, ved å bidra til at norske verft får finansiering til å bygge fartøyer. Vi har utvidet rammen til Eksportkreditt Norge og har blitt enig med Frp om å utvide ordningen til også å inkludere forskuddsgarantier, som kan bidra til at flere lønnsomme prosjekter blir gjennomført.

Lite konkret

Kjølmoen og Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen og Høyre, men er lite konkret på egen politikk. Dessuten forteller de ikke alle deler av den politikken de går til valg på. De garanterer høyere skatt for norske eiere, og de garanterer at utenlandske skal ha det like bra som i dag. Høyre vil fjerne skatten på arbeidende kapital og løfte fram norsk privat eierskap. Arbeiderpartiets såkalte vekstplan hjelper lite hvis du gir jobbskaperne mindre rom til å skape flere jobber.

Det andre problemet er at Arbeiderpartiet skal samarbeide med partier på venstresiden som vil skrote EØS-avtalen og gjeninnføre arveavgiften. Er det noe den maritime og marine klyngen i Møre og Romsdal ikke har behov for så er det svekket markedsadgang eller at generasjonsskifter blir avgiftsbelagt. Allerede nå ser vi bedriftseiere som gjennomfører generasjonsskifter fordi man frykter venstresidens nye skatte- og avgiftsøkninger.

Avslutningsvis registrerer vi at Arbeiderpartiet forsøker å lage politisk retorikk ut av endringene i Kongsberg Maritime. Er det slik forstått at Arbeiderpartiet med dette mener at næringsministeren skal gripe inn på tvers av retningslinjene for statlig eierskap?

Vi vil utfordre Arbeiderpartiet til å være mer konkret om egen politikk og fortelle velgerne hvordan de skal nå ambisjonene om økt eksport sammen med de andre partiene på venstresiden, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG.