Møre og Romsdal Høyre krever full utbygging av E-39, Molde – Ålesund

Veien mellom de to største byene i Møre og Romsdal er ei av strekningene på E-39 som vil utløse størst samfunnsøkonomisk gevinst gjennom å koble sammen bo- og arbeidsregioner i en sterk næringsklynge.

For å oppnå full effekt av prosjektet er det viktig at hele strekningen utbedres. Strekningen Ålesund- Ørskogfjellet sammenfaller med Eksportvegen, har høy trafikk, stor trafikkvekst og stor betydning for næringslivet i fylket. Ved å få inn et vedtak om full utbygging vil vi sikre utbygging på den strekninga av vegen som ligger i nye Ålesund kommune og som vil gi betydelig lokal og regional utviklingseffekt.

Grundige utredninger av traseen har vist at den økonomiske rammen er tilstrekkelig og at avsetninger for usikkerhet trolig kan reduseres slik at kostnaden kan tas ned. Prosjektet er av betydelig størrelse og hele strekningen kan bygges ut med kjent teknologi. Strekningen er derfor et velegnet prosjekt for Nye Veier.

Nye Veier AS har klart å øke den samfunnsøkonomiske nytten av prosjektene i sin portefølje gjennom å øke hastighet og redusere kostnader. Kostnadene er redusert med i snitt 20 %, noe som har skapt rom for raskere gjennomføring og flere prosjekter. Enkelt sagt: Mer vei for pengene. Selskapet er derfor en suksess. I Granavolden-plattformen heter det at «Regjeringen vil øke Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering slik at veiselskapet får økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europaveiene.». Møre og Romsdal Høyre mener at i tråd med dette må hele E39 Ålesund- Molde overføres til selskapet for helhetlig gjennomføring.

En overføring av denne strekningen til Nye Veier vil føre til at Hafast og Halsafjordkryssingen dermed får muligheten til å prioriteres tidligere i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

Møre og Romsdal Høyre vil:

• Møre og Romsdal Høyre krever at strekningen Molde – Ålesund overføres til Nye Veier AS og bygges raskest mulig som sammenhengende prosjekt.


Denne resolusjonen ble vedtatt på vårt fylkesårsmøte 2. — og 3. februar 2019.